PAG-AMPO PARA SA KALUWASAN
www.almightywind.com


Minahal kong YAHUSHUA (JESUS), gidawat ko IKAW karon isip akong GINOO ug MANLULUWAS, IKAW ang GINOO nga akong gihigugma. Nagatuo ako nga IMOHA nang gibayaran ang prisyo para sa akoang mga sala didto sa Kalbaryo, namatay KA ug nabanhaw gikan sa kamatayon sa ika-tulong adlaw. Nangamuyo ako KANIMO sa pagsulod diri sa akong kasingkasing, pasayloa ako sa akong mga kasal-anan, hugasi ako ug limpyuhi sa tanang kalapasan. Nagabasol ako nga ako nagpakasala ug talikdan ko na palayo kadtong mga salaa. Salamat sa IMOHANG pagpuno kanako sa IMOHANG Espiritu Santo, ug paghatag kanako ug tinguha sa pag-alagad KANIMO sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug sa pagpuyo sa IMOHANG kinabuhi dinhi kanako YAHUSHUA, para sa nianang paagi IKAW mahimaya. Salamat sa IMOHANG paghatag kanako ug kagana sa pagbasa sa IMOHANG Bibliya, ug kahibalo sa pagsabot niini. Salamat sa IMOHANG paghigugma kanako ug sa pagluwas sa akong kalag, nga maoy hinungdan sa paglambo sa akong Pagtuo, para sa umaabot nga mga adlaw magauban ako KANIMO sa Langit. Pun-a ako karon sa IMOHANG Balaang Espiritu ug luwasa ako gikan sa dautan, naga-ampo ako sa IMOHANG pangalan YAHUSHUA! Tabangi ako YAHUSHUA sa paghinumdom, “ang tanan nakasala ug nakabsan sa Himaya ni YAHUVEH” (Roma 3:23), ug niari KA sa pagluwas kanamong mga makasasala, mao kana nga gitawag KA namong among MANLULUWAS, Amen.

Basaha kining pag-ampo ug karon basaha kini pag-usab, niining higayuna DILI sa kahibalo sa ulo lamang pero sa tibuok nimong kasing-kasing, tuohi kini sa dakong PAGTUO, ug timan-i si YAHUSHUA DILI lamang usa ka DIOS hinunoa SIYA ang imohang pinakasuod nga higala! Gialimahan ka NIYA pag-ayo, Gihigugma ka NIYA pag-ayo, sa imo gayod nga pagka-ikaw. Gikasilagan NIYA ang sala, hinunoa gihigugma ka NIYA, ang makasasala!

Gibayaran na ni YAHUSHUA ang prisyo sa imohang mga sala, karon dili na kinahanglang bation nimo ang pagkakonsensiya o pagkakondina! Ikumpisal ang imohang mga kasal-anan ni YAHUSHUA. Panganli ang imohang mga kasal-anan, dayon sultihi SIYA nga nagbasol na ikaw, pangayo ug pasaylo KANIYA! Sa tanan nimong karaan ug bag-ong mga sala. Ang sala mao ang bisan unsang butang nga imohang nabuhat o imohang ginabuhat nga nakapasubo ni Balaang YAHUVEH. Walay bisan usa nga perpekto! Timan-i kana!

Basaha ang Bag-ong Tipan ug ilailaha kinsa si YAHUSHUA. Juan 3:16. Ang Bibliya nag-ingon nga kinahanglan imo SIYANG ipahayag isip GINOO ug Manluluwas para IYAHA usab ikaw nga ipahayag sa atubangan sa Amahan. (Mateo 10:32) Ayaw ikaulaw si YAHUSHUA. WALA ka NIYA gikaulaw. Panugilon sa uban nga imo nang gidawat si YAHUSHUA sa Kalbaryo ug Nazareth karong adlawa ug ang tanang mga angel sa Kalangitan magasadya!

Paapila kami sa imohang kalipay. Kung nanginahanglan ka ug usa ka pastor, anaa kamiy daghan pa sa usa. Giabi-abi ko ikaw sa Pamilya ni YAHUSHUA! NAGALANTAW KAMI SA UNAHAN NGA MAGKAKITA KITA SA LANGIT, KUNG DILI MAN DINHI SA YUTA!