Het echte Heilig Avondmaal / Communie is Niet Kannibalisme of Vampirisme: godslastering van de Katholieke Kerk ontmaskerd!"IK BEN de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de VADER dan door MIJ."

~ YAHUSHUA HA MASHIACH (Hebreeuws voor "JEZUS CHRISTUS") Johannes 14:6

Eeuwig Leven komt alleen door YAHUSHUA HA MASHIACH. Het loon van de zonde is de dood, en wij mensen hebben gezondigd tegen GOD ALMACHTIG. Om YAHUVEH GODS Tien Geboden te overtreden is te zondigen. YAHUSHUA, de ENIGGEBOREN ZOON van GOD, kwam en leefde een zondeloos leven zodat HIJ in onze plaats kon staan om de boete voor onze zonden te betalen, zodat wij Heilig konden leven en vrij van de ketenen van de hel.

YAHUSHUA HA MASHIACH kwam om... “te redden wat verloren was” (Matteüs 18:11) – “de werken van de duivel te vernietigen” (1 Johannes 3:8)

YAHUSHUA deed dit uit liefde voor ons en haat voor zonde en de duivel. HIJ betaalde de prijs voor onze zonden aan het kruis, door ZIJN zondeloos Bloed te vergieten. HIJ stierf en stond op uit het graf drie dagen later. Door HEM kan een persoon vergeven worden van hun zonden en de Hemel binnengaan in plaats van de hel. Om deze Gave van Verlossing te ontvangen, moet een persoon zich bekeren van zijn/haar zonden en YAHUSHUA aanvaarden als zijn/haar REDDER en HEER. Bekering is het wegkeren van wat kwaad is om te gehoorzamen en een rechtvaardig leven te leven. GOD is getrouw om degenen te redden die tot HEM komen, eerlijk op zoek om weg te keren van hun goddeloze wegen. HIJ alleen heeft de Macht om mensen te bevrijden van zonde en de duivel. Vertrouw in YAHUSHUA HA MASHIACH voor Verlossing.

Hallo, tot Lof en Eer van YAHUSHUA HA MASHIACH hetwelk Hebreeuws is voor "Jezus Christus" – dit is 'YAHSSheep777', één van de vele Jeugd Bedienaars van de AmightyWind Bediening. Wij zijn een Messiaans-Joodse Pinkster Bediening en we prediken de Boodschap der Verlossing. We leiden mensen wereldwijd naar de Goede Herder in bijna dertig talen. Bij de AmightyWind Bediening heeft YAHUSHUA/Jezus ons het belang geleerd van het nemen van Communie. In Profetie 95 die gegeven werd aan Apostel & Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah gebiedt YAHUSHUA HA MASHIACH ZIJN Heilige Kinderen om Heilige Communie te nemen; om dit Wapen op te nemen dat lang verworpen is geweest. Het was bij het Laatste Avondmaal waar HIJ het ingesteld heeft, en we kunnen dit vinden in Matteüs 26:26-29:

"26En terwijl zij aten, nam YAHUSHUA het brood en toen HIJhet gezegend had, brak HIJ het en gaf het aan de discipelen en HIJ zei: Neem, eet, dit is MIJN Lichaam.27HIJ nam ook de drinkbeker en nadat HIJ gedankt had, gaf HIJ hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28want dit is MIJN BLOED, het BLOED van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29IK zeg u dat IK van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer IK die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van MIJN VADER."

YAHUSHUA alleen nam het brood en de wijn, en zegende het en gaf het aan de discipelen. Dit symboliseert hoe HIJ ZIJN eigen leven neer legde door ZIJN eigen Kracht. Niemand nam het van HEM, niemand kon HEM vermoorden. HIJ stierf en stond op in YAHUVEH'S Timing, en niet die van iemand anders. Communie wordt gedaan om YAHUSHUA HA MASHIACH te eren voor de prijs die HIJ betaalde om ons vrij te zetten van zonde en satan. Indien HIJ ZICHZELF niet opgeofferd zou hebben, dan zouden wij geen hoop en geen weg uit de hel hebben. Communie is alleen voor degenen die gered zijn en een relatie met YAHUSHUA HA MASHIACH hebben. Volgelingen van YAHUSHUA, neem iedere dag de tijd om te doen wat we Communie noemen. Het zou ter herinnering gedaan moeten worden, niet als een eucharistie zoals de katholieken doen.

“Eucharistie” betekent “dankzegging”. Dit Rooms Katholieke sacrament (of religieus ritueel) is hun definitie van wat Communie is. Zij geloven in wat "transsubstantiatie" genoemd wordt, hetwelk het officiële Rooms Katholieke begrip is verwijzende naar de verandering die zij beweren plaatsvindt tijdens de eucharistie. Zij geloven dat het brood en de wijn op wonderbaarlijke wijze veranderen en het werkelijke lichaam en bloed worden van Jezus Christus Zelf, met behoud van alleen het uiterlijk en de smaak en de textuur van het brood en de wijn.

YAHUSHUA HA MASHIACH zei in Johannes hoofdstuk 6: “IK BEN het Levende Brood, dat uit de Hemel neergedaald is; als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het Brood dat IK geven zal, is MIJN vlees, dat IK geven zal voor het leven van de wereld” (Joh. 6:51). "Wie MIJN vlees eet en MIJN Bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en IK zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh. 6:54).

"Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de GEESTvan GOD niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden." - 1 Korintiërs 2:14

Het Katholieke systeem interpreteert verkeert wat de HEER zei en gelooft verkeerd dat het eten en drinken van ZIJN lichaam letterlijk is. Deze leer is gelijk aan kannibalisme en vampirisme. Wat zegt YAHUVEH GOD hierover?

"Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. Daarom heb IK tegen de Israëlieten gezegd: U mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden." (Leviticus 17:14)

YAHUVEH zei om niet het bloed van enig vlees te drinken. Herinner, YAHUSHUA kwam niet om de Wet van ZIJN VADER tegen te spreken of af te schaffen maar om de mensheid te laten zien hoe het correct te interpreteren. HIJ zou nooit iemand vertellen om zich te verzetten tegen de Bijbel. Dit betekent dat het eten van ZIJN vlees en drinken van ZIJN Bloed geïnterpreteerd moet worden als een geestelijke en symbolische Waarheid alleen, en nooit als letterlijk in de lichamelijke zin. En dat is precies wat YAHUSHUA HA MASHIACH zei, wanneer later in Johannes hoofdstuk 6 HIJ de discipelen vertelde: "De GEEST is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die IK tot u spreek, zijn Geest en zijn Leven" (Joh. 6:63).

Daarom, om ZIJN lessen te ontvangen is om geestelijk beide te eten en te drinken van HEM. Nu dat we uitgerust zijn met de Waarheid, is het vrij duidelijk om te zien dat de Katholieke Kerk in grove fout is. De Katholieke Kerk gelooft niet alleen verkeerd dat de eucharistie een heilig ritueel is maar ook een slachtoffer waar door het veranderde brood en de wijn de HEER YAHUSHUA HA MASHIACH wordt bevat, aangeboden en ontvangen. Met andere woorden, de Katholieke Kerk gelooft dat YAHUSHUA/Jezus opnieuw wordt opgeofferd iedere keer dat de eucharistie gevierd wordt bij het altaar. Dit is nog een grove fout die in strijd is met de Heilige Geschriften die zeggen:

"Wij weten toch dat MASHIACH, nu HIJ is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over HEM. Want wat ZIJN sterven betreft, is HIJ voor eens [eenmaal] en altijd voor de zonde gestorven, en wat ZIJN leven betreft, leeft HIJ voor GOD." - Romeinen 6:9-10 (zie ook Hebreeën 10:1-10)

De Katholieke Communie is een valse leer en niet een tafel bereid of verordend door de HEER maar in plaats daarvan door de duivel om het lichaam, bloed en offer van YAHUSHUA HA MASHIACH te bespotten. Dit is een leer van demonen en volslagen godslastering! Er is veel meer bewijs dat de eucharistie onheilig is en niet geëerd wordt door YAHUVEH GOD. Studeer en toon jezelf welbeproefd. Gehoorzaam de GOEDE HERDER en vlied van deze kerk van Babylon!

"En ik hoorde een andere stem uit de Hemel zeggen: Ga uit haar weg, MIJN volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen." - Openbaring 18:4 (zie ook 2 Korintiërs 6:14-18)

Links naar Profetieën waarin YAHUVEH GOD, YAHUSHUA HA MASHIACH en de RUACH HA KODESH/HEILIGE GEEST spreken over de vervalste Rooms Katholieke Kerk kunnen gevonden worden in de beschrijving van deze video:

http://www.amightywind.com/dutch.htm (NEDERLANDSE VERTALINGEN)
Bestudeer Profetie 26, Profetie 40, Profetie 48, Profetie 49, Profetie 64, Profetie 67, Profetie 71, Profetie 81, Profetie 90

{LET OP: Spoedig zullen betere Nederlandse vertalingen van deze Profetieën geplaatst worden met correcties aangebracht. Indien u Engels kent is het altijd beter om ze ook in het Engels te lezen precies zoals ze ontvangen werden door Profeet Elisabeth Elijah.}

Echte Heilige Communie, wordt gedaan in gedachtenis/herinnering van de marteling en de kruisiging en de wederopstanding van onze YAHUSHUA HA MASHIACH. Er was maar één Lichaam en Bloed, en YAHUSHUA hoefde maar éénmaal dat slachtoffer te zijn. In tegenstelling tot de eucharistie, is echte door-GOD-verordende Heilige Communie niet kannibalisme en vampirisme. Opnieuw verwijzende naar Johannes hoofdstuk 6 vers 32 tot 63, YAHUSHUA zei dat de Woorden die HIJ spreekt GEEST zijn, en ze zijn LEVEN. HIJ zei dat op symbolisch wijze we ZIJN vlees moeten eten, en ZIJN Bloed moeten drinken. In algemene zin is dit wat er gebeurt wanneer een persoon in YAHUSHUA HA MASHIACH gelooft en HEM gehoorzaamt, want ze zijn zich aan het voeden met ZIJN Woord en passen het toe. Specifiek echter, wordt deze symboliek gevonden in het Brood en de Wijn van Communie. We doen dit om gemeenschap met HEM te hebben in GEEST en in Waarheid.

Hier is een uittreksel van Profetie 118 met de titel: "Pas Op, De Grote Verdrukking Is Een Zucht Verwijderd!" Waarin YAHUVEH GOD spreekt over Heilige Communie "van de duivel" te noemen:

[YAHUVEH spreekt]
“Wee aan een ieder die zegt dat communie nemen ter herinnering van wat MIJN ZOON YAHUSHUA betaalde, ZIJN Lichaam en Bloed gevende voor hun zonden, kannibalisme of vampirisme is! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Dit is godslastering, en de ultieme bespotting van YAHUSHUA's offer. Sinds wanneer! Sinds wanneer! Wanneer jullie bidden dat jullie één worden met YAHUSHUA gedachte, lichaam, geest en ziel en vergeving vragen van jullie zonden en ZIJN Bloed wast jullie schoon, sinds wanneer is dit boosaardig? Wie zou durven zulk een leugen te spreken?! Wie zou het durven zulk een leugen te geloven?! De RUACH HA KODESH/HEILIGE GEEST is niet binnenin hen! Jullie hebben hoofdkennis en geen hartkennis. Communie is belangrijk, en is een wapen tegen de vijand. Tot jullie die zeggen: “communie is niet belangrijk”, YAHUSHUA's laatste woorden toen HIJ zat met ZIJN discipelen waren: “Dit is MIJN Lichaam, doe dit ter Herinnering aan MIJ.” (Mat 26:26-28, Mark 14:22-24, Luk 22:17-20, 1 Kor 11: 22-30) Sinds wanneer is dat een zonde? Wie behalve satan zou zoiets zeggen? Wie zou zoiets durven te zeggen? Dit is de ultieme belediging want jullie hebben MIJN ZOONS Bloed bespot! Jullie hebben boosaardig genoemd wat IK perfect noemde! Dit is de ultieme belediging en dan proberen jullie leugenaars om MIJN Profeet waaruit IK voort spreek op een dwaalspoor te leiden, en vertellen anderen deze leugen. Communie is het ultieme wapen tegen satan en jullie hebben deze communie boosaardig genoemd, en dat wat IK voort heb gesproken als goed, jullie noemen het boosaardig? Zo zeker als dat jullie niet alleen YAHUSHUA HA MASHIACH en niet alleen IK, YAHUVEH/YAHWEH hebben gelasterd, die MIJN enige ZOON zond om ZIJN Lichaam en Bloed te geven voor jullie, jullie hebben de RUACH HA KODESH beledigd! IK vertelde jullie. IK waarschuwde jullie, “Pas op voor de tijd dat er van kwaad wordt gesproken als goed en van goed als kwaad.” (Jes 5:20)

Einde van Profetie 118 uittreksel – links naar Profetie 118:

http://www.amightywind.com/prophecydutch/proph118dutch.html

http://www.almightywind.com/prophecydutch/proph118dutch.html

Vóór het begin van Communie is het altijd goed om een gebed van bescherming te zeggen zoals het volgende:

"ABBA YAHUVEH, in de NAAM van YAHUSHUA mijn MASHIACH, pleit ik het BLOED van YAHUSHUA op mezelf en ik kruisig en bind op mijn vlees. Ik bid dat geen vals woord, visioen, of enige andere manifestatie van de hel voort zal komen maar alleen UW Waarheid. Ik bind en berisp jou satan weg van deze Communie, want jij bent NIET welkom! Ik bind alle kwade geesten weg van mij en beveel ze om naar de plek te gaan die U, ABBA YAHUVEH, voor hen bereid heeft om te blijven tot hun tijd der oordeel om gemarteld te worden door Heilige Engelen. Vul mij alstublieft met UW Kostbare Zalvingen om deze kwade geesten tegen te gaan. Dank U, ABBA YAHUVEH, en moge UW wil gedaan worden. AMEN!!!"

Met dat gebeden, is het veel minder waarschijnlijk om valse woorden of visioenen te ontvangen. Wees ten alle tijden op uw hoede. Wandel in de GEEST en u zult niet misleid worden. (Galaten 5:16)

Geliefden van YAHUSHUA, begin Heilige Communie altijd door onze ABBA YAHUVEH te danken voor ZIJN bereidwilligheid om ZIJN ENIGGEBOREN ZOON op te offeren zodat wij gered konden worden en wederom gemeenschap met onze SCHEPPER konden hebben, en de overwinning over onze vijand satan. Sta uw dankbaar hart toe om voort te spreken. U kunt liederen zingen indien u zich geleid voelt om dat te doen. Dank YAHUSHUA HA MASHIACH voor ZIJN lijden voor ons. Bedank HEM voor de hoge prijs die HIJ betaalde om ons te redden van de hel. Het is ook goed om te vragen om een grotere openbaring van wat deze Communie betekent en hoe het ons dichter in intimiteit/ verbondenheid brengt met YAHUSHUA. Opnieuw, sta uw dankbaar hart gewoon toe om voort te spreken. YAHUSHUA houdt ervan wanneer u liefdevolle woorden tot HEM spreekt.

[1 Joh 2:1-6 spreekt over zonde]

Geliefden, neem Heilige Communie nooit met zonde in uw hart of onbeleden zonde, anders zult u zoals YAHUSHUA HA MASHIACH waarschuwt verdoemenis tot uzelf aan het drinken zijn. Indien gedaan met onreine lippen, met een onbekeerd hart (zonder berouw) zult u van vervloekingen aan het drinken zijn. In 1 Korintiërs 11:26-31, spreekt Paulus hierover zoals geleid door de HEILIGE GEEST.

"26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de HEER, totdat HIJ komt. 27Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de HEER drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het Bloed van de HEER. 28Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, 29want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het LICHAAM VAN DE HEER gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 30Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. 31Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld.”

YAHUSHUA HA MASHIACH zegt om naar HEM toe te komen met een berouwvol hart, HEM vragende om u te vergeven van uw zonden. Ja, dat moeten worden gedaan zo vlug als we zondigen, maar onthoud: we moeten NIET opzettelijk zondigen. Tijdens het doen van Communie, wordt het zoeken naar vergeving gedaan vóór wat dan ook waar u eerst aan deelneemt. Indien het het brood eerst is, dan het brood. Of indien het eerst de wijn is, dan de wijn. U moet vragen om vergeving van uw zonden en berouw tonen met echt leed/droefheid. Berouw is niet alleen maar woorden die uit lippen komen. We moeten niet zoals de hypocrieten zijn die met hun monden tot YAH naderen en HEM eren met hun lippen, maar wiens harten ver van HEM zijn. Dus opnieuw, neem nooit Communie zonder u te bekeren van enige bekende of onbekende zonde.

De Bijbel zegt indien u heeft gezondigd tegen uw broeder of zuster in YAHUSHUA, moet u geen Communie nemen totdat u naar die persoon toe gaat en vrede maakt (Mat. 5:22-24). Indien u boos bent op iemand waarvan u weet dat hij/zij wedergeboren en HEILIGE GEEST gevuld is, dan zijn dit de instructies van YAHUSHUA. Dit is niet van toepassing op vijanden die niet de HEILIGE GEEST hebben en niet wedergeboren zijn en niet uw broeder of zuster in YAHUSHUA zijn. Na het vragen om vergeving en het berouw tonen voor zonde, dit is wanneer u enige gebedspunten/verzoeken brengt voor YAH. U kunt ook mensen opheffen in gebed tot YAH. Dit is ook wanneer we ABBA YAHUVEH vragen om de Heilige Communie te gebruiken als een Wapen tegen de vijanden, terwijl we HEM vragen om wraak te nemen op de goddelozen. De reden waarom deze gebeden gedaan worden na het tonen van berouw is omdat zoals Psalm 66:18 zegt: "Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de HEER mij nooit verhoord." We moeten nederig en geestelijk juist zijn met YAH. Psalm 51:19 zegt: "De offers voor GOD zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o GOD, niet verachten."

We werden verteld door YAH om de wijn of de druivensap eerst te drinken om te gedenken dat het alleen door het Vergoten BLOED van YAHUSHUA HA MASHIACH is dat we vergeven zijn. Beide wijn en druivensap zijn acceptabel. Als u enige zwakheid heeft in het drinken van alcohol, dan gebruik gewoon druivensap.

YAHUSHUA HA MASHIACH’S BLOED werd vergoten voor de reiniging van onze gedachte, lichaam, geest en ziel; lichamelijk, verstandelijk en geestelijk. Als u geen wijn of druivensap meer heeft dan is water acceptabel; want YAHUSHUA HA MASHIACH kent uw hart. Vraag HEM gewoon om het te zegenen en dat het ZIJN Bloed vertegenwoordigt en de Levende Wateren. In het verleden namen we altijd eerst het brood, maar met het nemen van de wijn eerst, maakt het u echt stoppen om na te denken; bent u er zekerheid van aan het maken dat u vergeving aan het vragen bent voor alles dat YAHUVEH en YAHUSHUA niet behaagt? En dat u weg aan het keren bent van wat dan ook dat HEN niet behaagt, van wat ZIJ beschouwen als zonde? Het wordt veel soberder gedaan wanneer u herinnert dat er geen kwijtschelding of vergeving van zonde is zonder het vergieten van een bloedoffer; en er is er maar één, en dat is YAHUSHUA! Herinner om YAHUVEH te vragen om de wijn en het brood te zegenen voordat u Communie doet.

Voor degenen die zich afvragen welke manier juist is, het nemen van eerst het brood of de wijn; YAHUSHUA HA MASHIACH heeft gezegd dat beiden juist zijn. Niettemin, HIJ heeft ons verteld dat grotere intimiteit wordt gevonden in het nemen van de wijn eerst, omdat we hierdoor erkennen dat vergeving alleen komt door ZIJN Vergoten Bloed. Met betrekking tot welke broodsoort te gebruiken, ongezuurd brood heeft de voorkeur want dit vertegenwoordigt dat onze REDDER YAHUSHUA zonder zonde was. Niettemin, zoals het was met het gebruik van het water als geen wijn of sap beschikbaar is, zo is het ook met het brood; u kunt een cracker gebruiken of een normaal stuk brood.

Hier is een waarschuwing die YAHUSHUA HA MASHIACH voort sprak door Elisabeth Elijah heen:

"Sommigen zullen je vertellen dat het verkeerd is, dat niet elk (soort) brood gebruikt kan worden, dat het ongezuurd moet zijn voor MIJ om het te eren, maar IK zie jullie harten, IK zie wat je bij de hand hebt. Sommigen zullen je vertellen dat het gedaan moet worden met wijn, anderen zullen zeggen dat het gedaan moet worden met sap. Raak NIET verstrikt in deze argumenten, want ze brengen alleen maar verdeeldheid en twist." Einde van de Waarschuwing.

We werden verteld om het brood en de wijn te zalven en de RUACH HA KODESH/HEILIGE GEEST te danken, want het is de Zalving die de jukken en gebondenheden verbreekt. Het is door de Zalving dat we de Stem kunnen horen van onze onzichtbare GOD YAHUVEH & YAHUSHUA.

Het gebruik van echte zalvingsolie heeft de voorkeur in plaats van gewone olijfolie omdat de Zalving geurig is. Echter, YAHUSHUA zal eren wat je bij de hand hebt. U kunt water gebruiken indien olie niet beschikbaar is. Bid simpelweg over de olie en vraag ABBA YAHUVEH om de Zalving van de RUACH HA KODESH erin te laten zijn, en dat de olie het Vergoten Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH vertegenwoordigt. Plaats een kleine druppel zalvingsolie op uw vinger zoals dit […] en plaats het op het stuk brood of cracker en de beker wijn. En zeg ook een simpel gebed als dit om ze te zalven: ABBA YAHUVEH in de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH zalf ik het brood, en de wijn voor deze Heilige Communie. Net zoals het was met het brood en de wijn, zorg ervoor dat u uzelf zalft vóór het nemen van Communie. Zalf uw handen, hoofd, oogleden voor de ogen, oren, neus, mond, hart en voeten. Dit is een teken dat we onszelf wijden aan de HEER in Heiligheid en verlangen om geleid te worden door ZIJN GEEST. Herinner ook om YAHUSHUA te danken voor het aanwakkeren van de Zalving in ons en het toe te laten nemen iedere keer dat we Communie nemen.

Dus wanneer u eenmaal klaar bent met de verzoeken, ga verder naar het drinken van de wijn. Wederom, dank YAHUSHUA onze MASHIACH voor de prijs die HIJ betaalde en hoe HIJ ook zei dat HIJ niet van de vrucht van de wijnstok zou drinken, tot die dag dat HIJ het met ons drinkt in het Koninkrijk van onze ABBA YAHUVEH. Drink dan de wijn. Wanneer u het brood in uw mond neemt, vergeet niet om YAHUSHUA onze geliefde MASHIACH te danken voor het opofferen van ZIJN lichaam zodat we genezen en bevrijd van satan konden worden; en dat omvat genezing voor onze gedachten/verstand, lichaam, geest en ziel. Want de Geschriften zeggen: "...door ZIJN striemen zijn wij genezen." We danken YAHUSHUA ook voor het onzichtbare krachtveld dat ons omringt en beschermt, en het verheerlijkte lichaam dat we zullen hebben; want YAHUSHUA bleef niet in het graf maar op de derde dag stond HIJ op uit de dood. Na het doen van dit alles, eet dan het brood. Na het deelhebben aan de wijn en het brood is het goed om wederom uw dankbaarheid te tonen hoe dan ook u zich geleid voelt, om de Communie te beëindigen.

In Communie zijn de woorden die we zeggen nooit hetzelfde. We moeten het niet doen als een louter ritueel, simpelweg woorden geschreven door een andere man. We moeten Geliefde YAHUSHUA onze harten geven, en HIJ zal ons de woorden geven om te zeggen. YAHUVEH moet ook herinnerd worden want het was het offer dat HIJ maakte terwijl HIJ leed om ZIJN ZOON YAHUSHUA pijn te zien lijden, evenals alle ziekte, zonde, vernedering en bespotting dat op ZIJN zondeloos lichaam werd geplaatst. Het is het beste om jezelf niet te beperken tot een vast tijdschema. Wanneer je intiem bent met een geliefde, stel je dan een klok in? Uit gewoon uw gevoelens over uw geliefde YAHUSHUA, en sta uw dankbaar hart toe om voort te spreken. Herinner, niemand van ons zou gered zijn en satan zou al onze zielen bezitten en ons volgende thuis zou de hel zijn indien YAHUSHUA niet bereid zou zijn geweest om ZIJN Leven en Bloed voor ons neer te leggen en wederom op te staan uit de dood. Uit uw dankbaarheid tot YAHUSHUA en weet dat HIJ woont in onze lofprijzingen. HIJ houdt ervan dat u liefdevolle woorden tot HEM spreekt. Indien u een gebedssjaal heeft, gebruik het. Bedek uw hoofd om u eraan te herinneren dat YAHUSHUA de KONING der Joden is en dat we bedekt zijn door onze Verlosser die leeft. We zijn onder ZIJN bedekking en Bloed Verbond.

Zoals gezien kan worden, Heilige Communie is alleen voor volgelingen van YAHUSHUA HA MASHIACH en waar we de grootste intimiteit vinden met HEM. Heilige Communie gaat zich om het één worden met YAHUSHUA HA MASHIACH en het geven van onze harten aan HEM. Wordt alstublieft niet legalistisch met de Heilige Communie want het gaat zich om relatie en het hart, niet religie. Deze Heilige tijd gaat zich om het belijden van iemands zonden aan de HEER en het vragen om vergeving, terwijl echt berouw te tonen en weg te keren van kwaad. Het gaat ook om bevrijding van de vijanden en overwinning op allie gebieden in iemands leven. Communie is het ultieme wapen tegen de duivel en alles dat onheilig is, want er is geen hogere kracht dan de Naam, het Lichaam en het Bloed van onze opgestane YAHUSHUA HA MASHIACH. We nemen Communie om YAHUSHUA HA MASHIACH te eren voor de Prijs die HIJ betaalde om de mensheid vrij te zetten van zonde en de hel, om HEM te danken voor Verlossing en ons geloof uit te drukken in ZIJN Belofte om terug te komen voor ZIJN trouwe volgelingen.

Profetie 95 (uittreksels) YAHUSHUA HA MASHIACH Zegt: "Neem Uw Wapen Op, IK LEEF!"

De audio bevat Apostel Elisabeth toen ze het Woord ontving door de gave van heilige tongen met de interpretatie daarvan. (Jesaja 28:11, Handelingen 2:1-4, 1 Korintiërs 14). Elisabeth biddende in Heilige Tongen en in het Engels: Dit is de reden waarom, omdat de TROOSTER kwam. YAHUSHUA U liet ons niet alleen, U zond de TROOSTER. De MOEDER van alle moeders. UW eigen zo Hemelse MOEDER. Dank U geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH. Oh dat wij waardig worden geteld om UW Bruid genoemd te worden. Nooit, nooit zijn wij zelfvoldaan daarin. We zien hoevelen er langs de weg vallen. Houd ons stevig tegen UW borstkas. Laat er niet eens ademruimte zijn voor satan om binnen te komen. Trek ons korter tot U YAHUSHUA op deze Shabbat dag. Eer ons terwijl wij bidden met UW aanwezigheid. Wij zijn van U. satan heeft geen claim op ons. Het is allemaal door wat U deed op Golgotha. Dit is waarlijk ons enige wapen dat we hebben in deze wereld. Er is geen ander wapen dan de Naam en het Bloed en het Lichaam van YAHUSHUA ha MASHIACH. Er is geen ander wapen. Er is niets, niets, niets dat het kwaad in deze wereld kan bestrijden behalve één ding. Dit is waarom U zei om het Avondmaal/Communie met U te doen. Heilig, Heilig, Heilig, Heilig. U HEEFT ons op zo’n machtige manier gezegend. Deze Bediening is niet langer in gebrek. Toon ons gewoon wat we moeten doen ABBA YAHUVEH. Toon ons het land dat we moeten kopen oh ABBA YAHUVEH.

Elisabeth biddende in Heilige Tongen -
Profetie begint:

Nu snappen jullie het MIJN Kinderen! Nu begrijpen jullie waarom IK zei dat dit een Wapen is zoals geen ander wapen wanneer jullie Communie tot MIJ doen. De woorden die je hebt gesproken Elisabeth zijn niet jouw eigen woorden want MIJN Woorden zijn hoger dan enig iets dat je ooit zou kunnen denken. Iedere keer dat je Communie doet, iedere keer dat je één wordt met MIJ, geef IK je wel MIJN oren. IK geef jou wel MIJN ogen. IK spreek voort uit jouw mond. IK besnijd je hart als je je handen tot MIJ offert om MIJN wil te doen. En jouw voeten tot MIJ, zodat IK je kan leiden in de voetstappen van de Heiligen.

Nu ben je het aan het begrijpen Elisabeth. Oh hoe satan dit haat. Heb IK niet gezegd hoe meer gezegend je nodig hebt, hoe meer bevrijding van de vijand je nodig hebt, dit gaat niet alleen om vergeving, dit gaat om overwinning op alle gebieden van je leven. Vertel hen MIJN Kinderen. Vertel hen voor MIJ. Hoeveel georganiseerde religies zullen gewoon een wafer [hostie] in hun mond duwen? Een droge wafer die niets meer dan piepschuim zou kunnen zijn. Zij vergeten de prijs die IK betaalde. Er is geen bekering van zonde eerst. Ze drinken van de wijn en ze zeiden woorden van herhaling uit het hoofd. Er wordt geen hart aan MIJ gegeven. En het lef wanneer een ander de wafer [hostie] in de mond plaatst van een ander en hij noemt zichzelf een Bisschop. En hij noemt zichzelf de paus. Je kunt dit niet voor een ander doen! Een Communie is één op één.

Nu spreek IK niet over diegenen die invaliden zijn, degenen die de hulp van anderen nodig hebben om het brood in de mond te plaatsen of de beker tot de lippen te brengen. Want hun hart is op de juiste plaats zolang als degene die de Communie geeft, het hart op de juiste plaats heeft. Vertel hen, voed MIJN schapen. Vertel hen. Neem dit Wapen op dat lang verworpen is geweest maar doe het niet met onreine lippen. Doe het niet met een geest van geen bekering. Doe het niet als een louter ritueel; woorden geschreven door een andere man. Geef MIJ jullie harten. En IK zal MIJN Woorden voort spreken. Doe het niet terwijl jullie in zonde zijn! Anders zijn jullie verdoemenis tot jezelf aan het drinken! Waar is de vreze? Waar is de vreze?

Hoevelen zie IK en zij vrezen niet langer. Zij blijven in hun zonde. Zij nemen de Communie beker met zondige lippen. IK ben getrouw om te vergeven. Maar doe dit nooit met een hart zonder bekering/berouw want jullie zijn alleen maar verdoemenis aan het drinken. Jullie zijn alleen aan het drinken van vervloekingen. Kom tot MIJ met een hart van berouw. Vraag MIJ om je te vergeven van je zonden. IK ben getrouw en IK ben genadig en slechts één druppel van MIJN Bloed, slechts één druppel van MIJN Bloed kan heel de mensheid redden indien zij MIJ gewoon ontvangen hadden. Slechts één druppel van MIJN Bloed. En kijk hoeveel meer IK gaf. Dit is wat IK wil dat jij hen vertelt. Dit is de nieuwe Boodschap die IK jou geef. Dit is de Boodschap die bedoeld is om voor de wereld te zijn. Dit is het enige Wapen dat jullie hebben. Vertel hen, “Alzo zegt YAHUSHUA ha MASHIACH,” terwijl jullie de wapens op je gericht zien in zoveel verschillende richtingen, hef het enige Wapen op dat IK jullie gegeven heb.

Diegenen die MIJ toebehoren. Diegenen die hun leven aan MIJ hebben gegeven. Diegenen die MIJ hebben gevraagd om in hun harten te komen. Diegenen die ernaar streven om MIJ te gehoorzamen. Diegenen die ernaar streven om MIJ te behagen. Diegenen die MIJ aanbidden en MIJ op de eerste plaats zetten in hun leven en hun liefde en in hun huwelijk, hef dit Wapen op voor het oog van de vijand. Alleen MIJN Naam en MIJN Bloed, alleen door MIJN Lichaam, kan iemand gered worden! Alleen door het Bloed van YAHUSHUA jullie MASHIACH, kan iemand gered worden! Er is geen naam op het aangezicht van deze wereld, op het aangezicht van dit universum, waardoor iemand gered kan worden dan door MIJN Bloed en door de prijs die IK betaalde met MIJN Lichaam, terwijl IK MIJN leven neerlegde.

Geen man nam MIJN leven! Geen man kon MIJ vermoorden! Maar IK gaf het vrijwillig. IK ben het die zei: “Het is volbracht.” IK ben het die MIJN GEEST beval om te vertrekken/verlaten. Maar jullie hebben geen flauw idee wat IK deed gedurende deze tijd. Jullie hebben geen flauw idee want hoewel MIJN Lichaam stierf, stond IK op. En IK maakte een open schouwspel tot satan, die eens lucifer genoemd werd en IK liet hem weten en IK liet heel de hel weten, IK BEN levend! En IK nam de sleutels van de hel en de dood van zijn handen! En hij kan niemand naar de hel zenden tenzij het deel was van MIJN plan, tenzij hun naam niet wordt gevonden in het LAMS Boek des Levens vóór de grondlegging van de wereld.

[...]
Hoe meer jullie bevrijding nodig hebben, hoe meer jullie zegening nodig hebben, hoe meer jullie genezing nodig hebben, hoe meer jullie vergeving nodig hebben… hoe meer, hoe meer, hoe meer, verwerp niet jullie enige Wapen, dat wat jullie Communie noemen. En IK vertel jullie dit, neem het niet met een zondige mond, een zondig hart, toon berouw voordat jullie dit doen en bekering is niet slechts woorden die uit lippen komen. Bekering is het wegkeren van wat jullie weten dat boosaardig is! Want IK ben getrouw en IK ben waarachtig en als je je hart aan MIJ geeft en je dit berouw voor MIJ neerlegt, zal IK je vergeven.


Einde van Profetie 95 uittreksels

Link naar Profetie 95
http://www.amightywind.com/prophecydutch/proph95dutch.html

Heilige Communie

Dank U Kostbare & Geliefde ABBA YAHUVEH, dank U voor mijn verlossing, ik dank U voor mij te bevrijden van zonde, van de duisternis en de pijnigingen van de hel, voor het verslaan van de duivel in mijn leven. Geliefde ABBA YAHUVEH, door het Offer van YAHUSHUA UW Eniggeboren ZOON. Ik dank U ABBA YAHUVEH dat U zelfs gewillig was om HEM op te geven voor zulk een zondaar als ik. Ik dank U Geliefde ABBA YAHUVEH, dat ik wederom één met U kan zijn in GEEST en in Waarheid, door UW Liefde. Omdat U UW Eniggeboren ZOON opgaf. Ik dank U ABBA YAHUVEH voor UW Tedere Barmhartigheid en Genade. Ik dank U Kostbare en Geliefde YAHUSHUA voor het zijn van het Offerlam en de verzoening voor mijn ziel op het altaar YAHUSHUA, terwijl U al de zonden van mijn leven up UZELF nam, de zonden van de mensheid, al de ziekten en de krankheden, YAHUSHUA.

Ik dank U zozeer voor het bereid zijn om van UW Troon af te stappen YAHUSHUA, U hoefde UW Naam niet te verlossen. Er is geen schuld in U YAHUSHUA, het gaat zich allemaal om ons, wij zijn degenen die tekort kwamen aan UW Glorie, de mensheid. En ik dank U YAHUSHUA dat U naar beneden kwam en U leerde ons de Waarheid en liet UW Woord voor ons achter als een erfenis. Dank U zozeer YAHUSHUA voor het sterven aan dat kruis, mijn plaats nemende en het niet beschaamd zijn voor deze Prijs. Maar U was ingesteld met Volmaakte Vreugde om ABBA YAHUVEH'S Wil te doen. En dat is mijn verlangen YAHUSHUA, om ABBA YAHUVEH'S Wil te doen. En YAHUSHUA omdat U ZIJN Wil deed, herrees U uit het graf op de Derde Dag, en ik dank U YAHUSHUA, ik dank U voor deze Prijs die U betaalde.

Ik bid YAHUSHUA dat in deze Communie, U meer openbaringen met mij zult delen, over wat het betekent om Communie te nemen, om deel te nemen aan de wijn, om deel te nemen aan het brood. Geef me alstublieft meer Openbaringen en een verlangen om intiemer te zijn met U YAHUSHUA. En ik geef U gewoon alle Lof, Eer en Glorie. Kostbare, kostbare REDDER. Dank U, dank U zozeer dat U mij bevrijd heeft van de hel. YAHUSHUA ik kon dit niet doen door mijn eigen werken, mijn eigen werken zijn als vuile lappen voor UW aangezicht. Maar ik dank U YAHUSHUA dat U het allemaal omkeerde. U heeft mij de Gave der Bekering gegeven, de Gave der Verlossing.

En ik vraag U YAHUSHUA dat U alstublieft tot mij zult spreken en mij laat zien waarin ik me moet bekeren. YAHUSHUA laat het mij alstublieft zien, ik weet dat ik tekort ben gekomen aan UW Glorie, ik weet dat ik een werk in uitvoering ben, want er zijn nog steeds gebieden waarin ik moet verbeteren. Alstublieft YAHUSHUA spreek tot mij en laat het mij zien, terwijl ik U alle Prijs, Eer en Glorie geef, in UW Naam bid ik YAHUSHUA. En Geliefde VADER ik vraag U om me alstublieft te vergeven. Vergeef mij alstublieft voor het tekort komen aan UW Glorie. Indien ik iets gezegd of gedaan heb dat ik niet had moeten doen of indien ik iets gezegd of gedaan zou moeten hebben en ik deed het niet, YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH, Kostbare HEILIGE GEEST vergeef mij alstublieft, ik wil U geen verdriet doen. Ik wil een zegen zijn tot UW Hart, tot UW Koninkrijk, tot UW Mensen.

Vergeef mij alstublieft voor het niet gevangen houden van gedachten tot UW gehoorzaamheid. Want zoals een man denkt, zo is hij en mijn gedachten moeten op U blijven YAHUSHUA, dag en nacht UW Woord overdenkende. Vergeef me alstublieft YAHUSHUA, vergeef me alstublieft voor verkeerde houdingen of voor het klagen. Ik bekeer me YAHUSHUA, ik wil niet in de wildernis zijn, hoeven te zwerven, YAHUSHUA, zoals de Israëlieten die niet gehoorzaam waren in de tijden van ouds, maar ik wil het beloofde land binnengaan.

Ik vraag U YAHUSHUA, vergeef mij alstublieft, het spijt me. Het spijt me voor mijn zonden, YAHUSHUA, blijf alstublieft geduldig met mij. Want ik ben niet perfect, maar ik gebruik dat niet als een excuus om te zondigen. Ik heb berouw VADER en ik dank U voor UW vergeving. Ik ontvang UW Genade VADER. En ik dank U VADER voor UW Liefde, dat U mij overschaduwt. Dank U dat U mij leidt iedere dag, mij de stappen tonende die ik moet nemen. Het spijt me voor het steunen op mijn eigen inzicht ABBA YAHUVEH, want ik hoef niet altijd te begrijpen om te gehoorzamen, en om U te gehoorzamen is om U lief te hebben. Dus het spijt me VADER, vergeef me alstublieft is wat ik bid, in YAHUSHUA HA MASHIACH'S Naam.

Dank U Kostbare VADER, dank U YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, ik bid dat U alstublieft mijn petities (verzoeken) zult horen deze dag, terwijl ik voor U kom in YAHUSHUA mijn MESSIAS' Heilige Naam. Ik hef op tot U VADER, UW AmightyWind Bediening, UW Laatste Kans Bediening, ik bid dat U alstublieft door zult gaan met het te zegenen en voorspoed te geven ABBA YAHUVEH, zegen de leiderschap alstublieft, en ik geef mamma Rm aan U, UW Apostel Elisabeth Elijah, en ik geef ook Apostel Niko aan U ABBA YAHUVEH. En ik bid dat U hen zult ondersteunen met de Adem van UW Mond. Dat U door zult gaan met hen de Wijsheid, de onderscheiding en het Verstand te geven dat zij nodig hebben, ABBA YAHUVEH, om alles te doen waartoe ze geroepen zijn om te doen.

Laat ieder van ons alstublieft voorspoedig zijn VADER. Dank U VADER dat U ons helpt om UW werken te doen, om alle boeken en alle projecten volbracht te krijgen, zonder hinder en zonder vertraging. Dank U VADER voor UW volmaakt plan. Ik bid ABBA YAHUVEH, in YAHUSHUA'S Naam dat U alstublieft de Twee Getuigen zult zegenen, zoals u instrueerde in UW Profetieën. Zegen hen alstublieft VADER, versterk hen en moedig hen alstublieft aan. Ik bid dat zij gehoorzaam zouden zijn en de Zalving zullen ontvangen die U op hen geplaatst heeft en in hun roeping wandelen VADER, en ik bid dat U wraak zult nemen op degenen die proberen om UW plannen omver te werpen in hun levens, Alstublieft VADER, breng UW Oordeel over hen, ik bid het in YAHUSHUA'S Naam.

Ik bid ook VADER voor Caleb, over wie U gesproken heeft ABBA YAHUVEH in de Profetieën, die in Israël is, ik bid dat U hem ook beschermt en hem verbergt voor de vijanden. Dank U VADER dat hij niet zal bezwijken, dank U dat U hem gewoon vult VADER met UW Kostbare Liefde. ABBA YAHUVEH ik bid dat U een einde brengt aan de gruwel die abortus genoemd wordt, ik bid dat U deze plaatsen zult vernietigen waar deze wreedheden plaatsvinden ABBA YAHUVEH, en ik bid dat mensen zich zullen bekeren. Voor degenen die verworpen zijn VADER, die doorgaan in hun wegen om de kinderen te vernietigen, ik bid dat U hen zult vernietigen VADER.

En ik bid VADER, dat U gewoon genadig over UW Kinderen zult zijn die [de vijand] wil martelen en de marteldood doen laten sterven, om deze dingen te doorstaan omwille van het Evangelie. Ik bid dat zij niet hun roepingen zullen falen, dat zij zich niet terug zullen keren en voor degenen die niet tot dit aangewezen zijn, ik bid dat U ze zult bevrijden VADER, ik geef U gewoon de Prijs, Eer en Glorie.

En VADER voor de twee mannen die U op heeft laten doen staan in Amerika om standaarden van Gerechtigheid te zijn in het Politieke rijk zoals Chuck Baldwin en Rechter Roy Moore, ik bid dat U door zult gaan met hen te beschermen en ze te ondersteunen, en ze zullen niet opgeven ABBA YAHUVEH. Ik dank U VADER dat U hen de Levende Wateren geeft om te drinken, en het Brood des Levens om te eten. Bescherm hen alstublieft VADER, bescherm alstublieft al UW Kinderen. Zend alstublieft UW Heilige Oorlogvoerende Engelen om ons te bewaken, dag tot dag, terwijl we wakker zijn en terwijl we slapen.

Dank U Kostbare ABBA YAHUVEH. Ik bid dat U deze Communie zult gebruiken om al deze dingen te doen en om de goddelozen te oordelen die tegen UW AmightyWind Bediening komen VADER want we zoeken alleen maar om de Waarheid te prediken, we zoeken alleen maar om mensen naar de GOEDE HERDER te leiden. En alleen de duivel en alleen zijn kinderen, zouden tegenstand brengen ABBA YAHUVEH, dus bid ik dat U zich tegen hen zult verzetten en hen zult verpletteren VADER, en dat al hun vervloekingen zevenvoudig op hen terug gaan. ABBA YAHUVEH want het is niet UW wil voor deze Bediening en voor UW Kinderen om vervloekt te worden. En ik bid VADER dat de demonen die tegen ons gezonden zijn naar de plek genomen worden die YAHUSHUA voor hen bereid heeft om te blijven tot hun tijd van oordeel, VADER, om gepijnigd te worden met Heilig Vuur.

Ik dank U gewoon ABBA YAHUVEH. Ik dank U voor UW kostbaar Woord, ik dank U weer opnieuw voor mijn verlossing, dat U mij bevrijd, en dank U dat U mij hoort en ik weet dat ik 100% op UW Genade ben iedere dag. Mijn iedere adem is bij UW Genade ABBA YAHUVEH, en het is niet door wie ik ben, het is niet omdat ik zo geweldig ben, maar het is door YAHUSHUA die binnenin mij leeft en die Geweldig is. Die mijn KONING en GEZAGVOERDER is, mijn HEER en mijn REDDER. Dank U Kostbare YAHUSHUA, dank U wederom voor de pijn, voor het doorstaan van al het lijden, YAHUSHUA, dank U zozeer, dank U Kostbare YAHUSHUA.

Ik neem deel aan deze beker, Geliefde YAHUSHUA, de wijn die UW Bloed symboliseert, dit Nieuwe Verbond dat U vergoot voor de Redding van de mensheid en voor al degenen die zullen ontvangen en geloven, Kostbare YAHUSHUA. Ik dank U voor de belofte dat U niet van deze beker zult drinken totdat we allemaal wederom samen zijn. SCRIPTURE Ik kijk met spanning uit naar die dag ABBA YAHUVEH. Dank U VADER dat U mij helpt om me bezig te houden tot die tijd. Ik dank U gewoon VADER, ik dank U dat U mij bevrijd van al mijn zonden en help me om het één dag tegelijk te nemen. Dank U Kostbare ABBA YAHUVEH, ik dank U. En ik eer en verheerlijk U ABBA YAHUVEH. Ik bid dat U me gewoon zult vullen met een grotere mate van UW GEEST, want ik weet YAHUSHUA dat het UW verlangen is dat wij zullen wandelen in Waarheid. Dus dank U VADER, ik heb mijn leven aan U toegewijd, en ik wijd het toe aan U terwijl ik wegkeer van mijn zonden VADER. Dank U ABBA YAHUVEH, in YAHUSHUA mijn MESSIAS' Heilige Naam, Amen.

[Het drinken van de wijn]

Mijn Geliefde Heilige REDDER, U nam de zweepslagen op UW rug, U nam de striemen zodat ik genezen kon worden. Ik geloof en ontvang deze overwinning YAHUSHUA, ik aanvaard de genezing, en ik dank U zozeer YAHUSHUA, wederom voor het doorstaan van de hardheid, de marteling; YAHUSHUA U deed dit voor mij. U deed dit met mij in gedachten, dank U YAHUSHUA, dank U zo zeer. Ik dank U ook dat U de jukken en gebondenheden van mij af breekt, dat U de Zalving in mij vergrendelt en aanwakkert, iedere keer dat ik deelneem aan deze Heilige tafel, YAHUSHUA.

Ik dank U YAHUSHUA, dat net zoals U een verheerlijkt lichaam gegeven werd, zo ook op een dag zal mij er een gegeven worden, en ik dank U gewoon en verheug me erop geliefde YAHUSHUA. Ik dank U dat gedurende deze tijd terwijl ik in deze aardse tent ben, dit vaatwerk van klei, ik dank U dat U Heilige krachtvelden om mij heen vastgesteld heeft om mij te beschermen en niet alleen mij maar al UW Kinderen VADER die ernaar streven om te gehoorzamen. Dank U Kostbare YAHUSHUA, dank U. En ik vraag U om alstublieft vlug terug te komen, YAHUSHUA, want het is mijn verlangen om bij UW zijde te zijn. Om UW Bruid te zijn, tot in alle eeuwigheid.

YAHUSHUA, help me alstublieft om nederiger te zijn, om gehoorzamer te zijn. YAHUSHUA, want het is wat U zegt, dat is wat geldt, niet mijn weg, niet mijn verlangens maar UW verlangens YAHUSHUA. Dank U YAHUSHUA, dank U dat U het Brood des Levens bent. YAHUSHUA U bent waarlijk het dagelijkse Manna en U bent mijn Levensonderhoud, en U bent mijn Eerste Liefde. Ik dank U gewoon VADER, ik prijs U, in YAHUSHUA mijn MESSIAS’ Naam, Amen.

[Breken/eten van het brood]

Dank U Kostbare ABBA YAHUVEH, dank U, dank U zozeer. Dank U, opnieuw, voor mijn Verlossing, voor het bevrijden van mij. Voor het breken van de plannen van de duivel. YAHUSHUA, ik behoor niet tot de duisternis, maar ik behoor U toe. Dank U YAHUSHUA, dank U dat het tot U is dat ik zal terugkeren. U bent Getrouw en U bent mijn Geliefde. Ik geef U gewoon de Glorie VADER, ik prijs U en ik aanbid U. Dank U ABBA YAHUVEH, dank U zozeer dat U mij vult met de Nieuwe Wijn. Dank U zozeer ABBA YAHUVEH, dat U mij noemt als van UZELF, en U noemt me niet bij een nummer, maar U noemt me bij naam, YAHUSHUA. Dank U zozeer, dank U Kostbare YAHUSHUA. Dank U zozeer. En ik dank U VADER en ik bid dat UW Wil gedaan wordt, in YAHUSHUA mijn MESSIAS' Heilige en Geliefde Naam, amen.

Lees alstublieft het volgende gebed met heel uw hart om YAHUSHUA als uw HEER en VERLOSSER te accepteren

Verlossingsgebed:

Lieve YAHUSHUA, ik accepteer U nu als mijn HEER en mijn REDDER, U bent de GOD waar ik van hou. Ik geloof dat U de prijs betaalde voor mijn zonden op Golgotha, U stierf en stond op uit de dood op de derde dag. Ik vraag U om in mijn hart te komen, vergeef me mijn zonden, was mij schoon van alle ongerechtigheid. Het spijt me dat ik gezondigd heb, en ik keer weg van die zonden. Dank U dat U mij vult met UW HEILIGE GEEST en mij het verlangen geeft om U alle dagen van mijn leven te dienen, en leef UW leven in mij YAHUSHUA zodat U Verheerlijkt zult worden! Dank U dat U mij het verlangen geeft om UW Bijbel te lezen en mij de Wijsheid geeft om het te begrijpen. Dank U dat U van mij houdt, en dat U mijn ziel redt, veroorzakende dat mijn geloof groeit zodat ik op een dag met U zal zijn in de Hemel. Vul mij met UW HEILIGE GEEST nu en bevrijd me van de boosaardige, in UW Naam YAHUSHUA bid ik. Help mij YAHUSHUA om te herinneren dat allen hebben gezondigd en tekort zijn gekomen aan de Heerlijkheid van YAHUVEH en U kwam om ons zondaren te redden, dat is waarom U onze VERLOSSER genoemd wordt. Amen.

* * *

Bestudeer alstublieft alle Profetische Woorden die door GOD gegeven zijn aan Apostel/Profeet Elisabeth Elijah.