Profetie 2

Mijn Toorn is zo Groot als MIJN Liefde!Alzo zegt de HEERE God der Heerscharen, “Ik zal tonen dat IK diegenen wel beloon die MIJ vol overgave zoeken. Toets MIJ en zie dat dit het jaar is waar u op gewacht heeft. Sluit jullie bij elkaar aan over de hele wereld door het wonder van de computer, verbind jullie samen, sta samen en jullie zullen een grotere uitstorting van de Heilige Geest zien zoals nooit tevoren.

Want jullie zullen elkaars gaven opwekken die sluimerend hebben gelegen of zelden zijn gebruikt. Jullie zullen bij elkaar aangesloten zijn in de Geest zonder ook maar op een vliegtuig te stappen, jullie zullen één zijn in MIJ en door het wonder van deze computertechnologie die, hoewel satan het gebruikt voor zijn kwaad, IK het zelfs meer gebruik voor MIJN Lof, Eer en Glorie. MIJN Profeten zullen het gebruiken om Mijn berichten over te brengen, dus luister aandachtig dit jaar zodat jullie zullen weten wat te verwachten alvorens het gebeurt. IK zal de Profeten sturen alvorens IK mijn toorn zend.

Bid dat IK u ernstig zoekende naar MIJ, houdende van MIJ en MIJN Woord gehoorzamende vind. Want zeg niet dat u van MIJ houdt indien u MIJ niet aan het gehoorzamen bent. Hoewel jullie zonden weggewassen zijn met het Reddende Bloed. Beproef MIJ niet want IK weet wie gered is en wie slechts zijn deel aan het acteren is.

Voorheen heb IK mijn Profetes verteld om te zeggen ‘oordeel begint bij het huis van YAHUVEH.’ Nu, deze dag van 8 januari 1997, is het Oordeel begonnen bij het huis van YAHUVEH op een machtigere manier dan voorheen. Kijk en luister aandachtig, wees voorbereid. Zie toe hoe IK de tempels reinig zoals toen MIJN Zoon de tempel opscheurde, het was van dingen die nog moesten komen en het is begonnen. Kwaadaardige herders en brutale pastors, valse profeten, pas op; grote en machtige toorn is jullie kant op aan het komen dit jaar.

Ren nu jullie nog kunnen. Jullie hebben dingen gedaan in Mijn naam, MIJN Kleine Schapen gepijnigd, hen geslacht, en MIJN Schapen geofferd aan de voeten van satan. Hiervoor zullen jullie boeten. Jullie hebben het kwaad aangemoedigd en de rechtvaardige ontmoedigd. Jullie hebben gezegd dat IK leugens sprak, en dat jullie visioenen hebben gezien, maar jullie kennen MIJ niet eens. Dus hoe kunnen jullie MIJ hebben gezien, of van MIJ gehoord hebben. Jullie hebben velen verleid en zelfs Mijn Heilig Woord gebruikt voor jullie profijt en jullie glorie.

Maak u gereed om te vechten want jullie zullen niet alleen met de Almachtige God YAHUVEH moeten strijden, maar ook met MIJN nieuw ras van RUACH ha KODESH (Heilige Geest) gevulde gezalfde strijders. Hoor hun oorlogskreten! Zij zijn vol van de woede van YAHUVEH om alles dat de vijand gedaan heeft. Zij zullen achter de schapen aan gaan die de vijand weg heeft gejaagd. Hen brengende naar de voeten van de enige Goede Herder, YAHUSHUA ha MASHIACH (Jezus Christus) van Nazareth en Golgotha. YAHUSHUA ha MASHIACH is ZIJN NAAM en het is op hun lippen, evenals geschreven op hun voorhoofden (gedachten) en hun hart.

Ik ben MIJN vijfvoudige bediening aan het bekrachtigen op manieren die zij nog niet hebben gekend en al die tijd zullen zij MIJN stem horen en zien dat de GOD die zij dienen almachtig is in oorlog. MIJN Kinderen jullie hebben niets te vrezen. Want IK ken MIJN Schapen en jullie kennen jullie Herder. Jullie hebben niets te vrezen. Opnieuw zeg IK tegen jullie, kijk omhoog, uw verlossing is nabij. MIJN komst is dichterbij dan dat jullie je zelfs kunnen voorstellen, maar de vijand weet dit en probeert nu het kwaad te versnellen.

Onthoud wanneer de vijand binnen komt als een vloed dat IK een banier tegen hen zal opheffen. Diegenen die achter de preekstoelen staan en MIJN Schapen bedienen hoor mijn stem. IK heb jullie geroepen om krijgers voor YAHUSHUA te zijn, geen watjes. Neem terug wat de vijand van u gestolen heeft in MIJN NAAM. Satan komt om te stelen, doden, en te vernietigen. Stop met hem dat te laten doen. Opnieuw zeg IK, IK heb jullie geroepen om MIJN Krijgers te zijn, geen watjes.

Geef geen plek aan de duivel en de duivel zal geen plek geven aan jullie. Deze dag, de kerk, die niet het gebouw of pastor is maar MIJN mensen, die bij MIJN NAAM worden geroepen, moeten opstaan en zeggen, "Wij zijn krijgers voor YAHUSHUA ha MASHIACH; wij weten dat wij meer dan veroveraars zijn door YAHUSHUA’s NAAM. De strijd komt YAHUVEH toe, de overwinning is aan ons voor de Lof, Eer en Glorie van YAHUSHUA ha MASHIACH en YAHUVEH."

Als laatste maar niet het minste, zullen jullie MIJ in ieder aspect dat zien ontbinden wat IK niet samen spande, jullie zelf deden het. Maar er zal MIJN hand alleen voor nodig zijn om dat te ontbinden wat nooit bedoeld was om gebonden te zijn. Kunnen een os en een muis een kar trekken? Nog erger, kunnen een os en een mier een kar die geladen is met fruit trekken? Bid tot MIJ en MIJN RUACH ha KODESH zal openbaren waar de mier of de muis aan u is gebonden. Accepteer erna hoe IK ook kies, en wie dan ook IK kies om ontbonden te worden van u.

Want jullie hebben je afgevraagd waarom jullie gebeden belemmerd werden, het is omdat sommigen van jullie ongelijk gespannen zijn geweest op vele verschillende manieren. Dit omvat MIJN Bedienaren en de bedieningen, evenals jullie persoonlijke levens. Niemand zal omwille van MIJ iets opgeven, dat IK niet op z’n minst dubbel zal teruggeven in dit leven en in de hemel. Vertrouw op MIJ en ben gewillig zoals Abraham dat deed en heb geloof. Zeg, "YAHUVEH, al wat mij belemmert om alles te zijn waartoe ik geroepen ben om te zijn, en alles waartoe ik gewijd ben om te doen, offer ik op aan U als een offer, alles dat in de weg staat van Uw perfecte wil die gedaan moet worden in mijn leven.”

Offer alles aan MIJ dat jullie zijn, en alles dat jullie niet zijn en zie MIJ een machtig bevrijdingswonder in jullie levens doen en in dat van jullie geliefden. Dit jaar zal ik jullie de verlangens van jullie hart geven want IK weet dat de verlangens van jullie hart de verlangens zijn die IK jullie heb gegeven.

Gegeven deze dag aan Rev. Sherrue Elijah op 8-1-97 door de zalving van de RUACH ha KODESH voor de glorie van YAHUSHUA, de ENIGE geboren zoon van YAHUVEH.

Een notitie van Rev. Sherrie:
Bid in de kracht van de RUACH ha KODESH tongen en vooral voor de gave der profetie om in u opgeroerd te worden. Wij Profeten hebben het ook nodig om over geprofeteerd te worden. Ik bedien aan anderen, maar zo weinigen bedienen aan mij. Misschien zult u één van hen zijn.

Ja een aardbeving komt er ook aan naar Amerika. Ik heb vele dromen gehad en heb mijn staat van Indiana bijna in puin gezien. Het zal een 8.9 zijn op de schaal van Richter en ook op hetzelfde moment zullen er tornado’s en overstromingen zijn. Het zal op z’n minst 15 staten raken samen met Indiana op hetzelfde moment.

Ik hoorde GOD de vader zeggen in mijn meest beangstigende droom terwijl mensen op aan het ruimen zijn en denken dat het voorbij is. “Einde van ronde 1, nu voor ronde 2.” Maar prijs YAHUSHUA, HIJ heeft mij in diezelfde droom laten zien dat hoewel weinig huizen staande gelaten zullen worden, het zal zijn als in de tijd van Mozes en die mensen die YAHUSHUA aanbidden, in geest en waarheid, hun huizen en levens zullen gespaard worden.

De engel des doods zal aan hen voorbij gaan en hen of hun huizen niet aantasten. Abortusklinieken zullen in enorme zinkgaten vallen wanneer de aarde zich opent en hen opslokt. YAHUVEH zelf zal tonen wat er zal gebeuren met de moordenaars van onschuldige baby’s die nog steeds in de moeders baarmoeders zitten.

Homoseksualiteit is een perverse geest van lust en niet een geboortedefect maar zonde en het is gezonden door satan om YAHUVEH’s eenheid te bespotten dat het huwelijk genoemd wordt. Maar opnieuw, Almachtige YAHUVEH zal wraak nemen op manieren die zullen bewijzen dat HIJ niet makkelijk bespot wordt. En wee aan diegenen die de spot drijven, want YAHUVEH is niet alleen een GOD van genade en liefde maar van toorn voor zijn vijanden.

De natie en mensen hebben de vrees voor YAHUVEH verloren voor het grootste deel in Amerika en voor diegenen die het hebben verloren; HIJ zal hen iets geven om te vrezen. Maar diegenen van ons, de bruiden van YAHUSHUA hebben niets te vrezen, zolang als wij ons best aan het doen zijn om HEM te gehoorzamen, zijn stem te horen, en hem aanbidden in Geest en waarheid. Waarschuw anderen zodat het bloed van EZCH. 3:17-21 niet aan uw handen zal zijn. Wee aan diegenen die horen en niet luisteren. Eerst zal het oordeel zijn bij het huis van YAHUVEH, dan de heidenen.

De rijkdom van de goddeloze en het werk zal gegeven worden aan YAHUSHUA’s ware kinderen die HEM aanbidden en geloof hebben, en ernaar streven om HEM te gehoorzamen, en HEM dienen, het Evangelie van YAHUSHUA verspreidende voor de verlossing van zielen. Meer miljonairs dan er ooit voorheen zijn geweest zullen opstaan en het zullen YAHUVEH’s kinderen zijn die de rijkdom hebben, vliegvelden, winkelcentra.

Ik ben geroepen om ook een kerkplanter te zijn en pastor van vele kerken. Hier is geld voor nodig dat ik nu niet heb, maar ik vertrouw in geloof hierop voor het einde van dit jaar. Moedig alstublieft onze broeders en zusters aan over de wereld, vertel hen dat YAHUSHUA zijn kerk zal gaan verdedigen op een grotere manier dan ooit voorheen. Houd vast en zie de vijanden vallen.

China zal een grootse aardbeving hebben en plagen zullen op hen neervallen, en ziekten die geen mens kan genezen, en zij zullen dit lijden voor het vervolgen van YAHUSHUA’s kinderen. Opnieuw zal YAHUVEH bewijzen dat HIJ niet blind of doof is en dat hij het geschreeuw van zijn kinderen heeft gehoord. Zie de vijand zegt dat onze YAHUVEH niet bestaat. Maar kijk uit satan omdat bevrijding voor YAHUSHUA’s mensen op weg is zelfs terwijl dit getypt wordt.

Diegenen die de ware Christenen hebben vervolgd zullen nu vervolgd worden. Diegenen die geesten der vernietiging, armoede, hopeloosheid, en dood hebben gezonden zullen degenen zijn waarop deze Geesten terug zullen gaan als een boemerang op een machtige manier. Onze vijanden zullen verderven indien zij zich niet bekeren voor de GOD die alles oordeelt. De rijkdom zal en is alreeds begonnen te keren in de rechtvaardige handen door YAHUSHUA ha MASHIACH. Het zal slechts een korte tijd zijn totdat onze YAHUSHUA weer komet en zijn geld is er om gebruikt te worden om te verzamelen in de oogst van zielen.

Onze YAHUSHUA komt eraan! Eerst moet HIJ zijn kerk gereed krijgen zonder vlek of rimpel. Geen trots in onze Geestelijke leiders want het zal gedaan worden door de kracht van de RUACH ha KODESH zodat geen persoon de Glorie van YAHUSHUA kan nemen. Grotere zalving kracht dan ooit tevoren zal neerkomen op zijn gekozen dienstknechten en grote tekens, wonderen, en mirakels zullen komen tot de ware aanbidders terwijl zij zien dat onze YAHUSHUA nog steeds wonderen aan het verrichten is vandaag de dag op een machtige manier.

Sommigen zullen zo gezalfd zijn dat zelfs de schaduw van sommige dienstknechten de duivel en demonen weg zullen jagen en de zieken zullen genezen en de doden zullen opwekken voor YAHUSHUA’s glorie alleen. Het jaar 1997 zal een keerpunt zijn voor de kerken, die kerken die de nieuwe wijn weigeren zullen leeg zijn of vol van occulte kracht. De RUACH ha KODESH zal niet langer kerken die verdeeld zijn bij kleur tolereren. Wij zijn allen één en wij zouden GEEN andere kleur dan rood moeten zien. Wij zijn de mensen – met het Bloed gewassen en gereinigd door het reddende Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH van Golgotha.

Onze broeders en zusters het maakt niet uit wat het ras is, volk of taal alleen diegenen die gered zijn, geheiligd, en gevuld met de RUACH ha KODESH. Wij zullen hen kennen aan hun vruchten en getuigenis met hun geesten. Satan heeft geprobeerd om rassen te laten denken dat zij beter zijn, dat is trots en YAHUVEH zegt dat een van de dingen die hij het meest haat is trots.

Hij is geen aanziener des personen. Hij weet wie zijn kinderen zijn en wie de kinderen van satan zijn. Hij zal niet meer toestaan dat zijn uitverkorenen misleid worden. Kijk toe terwijl de vervalste valt op een machtige manier en YAHUVEH de echte profeten, evangelisten, pastors, apostelen, en leraren opvoedt om de plekken van de vervalste in te nemen.

En het latere zal meer gezalfd zijn dan het voormalige, want zij zullen erkennen dat het niet door onze macht of kracht is maar door de kracht van de RUACH HA KODESH alleen. Door de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH en het is door Zijn Bloed dat bevrijding zal komen. Het is de zalving die alle jukken en banden zal verbreken, door de kracht van de RUACH ha KODESH.

Er zijn vele krijgers die gevallen zijn. Zij hebben geen kracht of geloof meer. De duivel heeft hen misleid en zij denken dat YAHUSHUA niet hun tranen of hun geschreeuw hoort dit jaar. Houd vol, nu is niet de tijd om op te geven. De bedieningen die aan u zijn gegeven zullen voorspoed genieten en alles waarop u heeft gewacht zal een realiteit zijn. Geef niet op.