Profetie 114

De Nieuw Zeeland Baby Is Wederom Opgestaan Uit De Dood!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah heen
Gegeven op 18 September, 2009
Vrijgegeven op 27 September, 2009

* * * * * * *

(Van Profetie 105, YAHUVEH zei om dit te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8)

* * * * * * *

Hier is een korte uitleg wat betreft de mensen die genoemd worden in dit Profetisch Woord.

Het was in 2007 geloof ik, een vrouw genaamd Leah Tavita contacteerde mij vanuit Nieuw Zeeland. Ze zei hoe ze een getuigenis kreeg van alle Profetieën die ze had gelezen inclusief de Ware Sabbat dag van zaterdag. Haar man genaamd Osana was een Pastor in de AOG, Assembly of God church hetwelk aanbad op zondag. Leah confronteerde haar man Osana met de waarheden die ze geleerd had van deze Bediening. Osana wees deze waarheden af en probeerde Leah's mond te snoeren en dreigde haar te doden. Leah verliet toen haar man en ging naar een vrouwenopvang en Osana vond hen bij de opvang. Leah zou geen compromis sluiten met wat zij wist dat de waarheid was. Na een tijd zag Osana hoe zijn vrouw op stond voor de waarheid en maakte hij een beslissing om ook de waarheden te volgen die Leah leerde.

YAHUVEH gaf Osana vele positieve woorden om te helpen Osana op te bouwen na deze ervaring omdat Leah hem gewoon af wilde breken. YAHUVEH veranderde zelfs Osana's naam in David en zei dat hij een roeping als een David van oudsher heeft en een Goliath Slachter zou moeten zijn. Dingen leken geweldig te gaan met de familie, althans dat dachten wij, maar dingen gingen niet zo geweldig. YAHUVEH Profeteerde door mij heen in die tijd dat er een aftakking van deze Bediening in Nieuw Zeeland zou zijn en er zou een Lichamelijk gebouw zijn voor de mensen om in te komen aanbidden. Wij allen dachten dat de leiders David en Leah zouden zijn. In feite huurden zij een klein gebouw en begonnen Sabbat diensten te houden met de hele familie en een paar anderen zouden zich ook bij hen aansluiten. De zaken zagen er goed uit dachten wij.

Er waren 2 mensen die met David en Leah's familie woonden in die tijd, een jonge vrouw en een man. Er waren ook Leah's zus Moera, haar echtgenoot Sam en hun kinderen die ook met hen leefden en Leah's moeder en vader leefden daar ook. We praatten met hen aan de telefoon en zij zouden allen om de luidsprekertelefoon zich verzamelen en luisteren naar het spreken van Niko en ik en zij allen waren heel opgewonden om van ons te horen wanneer wij belden. Zij hadden hun problemen zoals alle families dat hebben en zij zouden het ons vertellen en wij zouden voor hen bidden en wanneer wij een Woord voor hen ontvingen van YAHUVEH of YAHUSHUA zouden wij het hen vertellen. Dit is waar dingen bergafwaarts begonnen te gaan. Leah werd meerdere malen berispt maar zij zou het meest van de berispingen niet ontvangen die kwamen van YAHUVEH en YAHUSHUA. Ik, maakte de fout toen ik eerst begon te praten tegen Leah en ik vertelde haar dat zij in mijn plaats stond in Nieuw Zeeland omdat ik er niet kon zijn. Nou, we kwamen erachter dat dit haar hoog in de bol ging en de geest van trots voerde in haar.

Op een nacht uit het niets kregen we een telefoontje van David en hij zei dat Leah hem uit het huis had getrapt en dat Leah nu met deze man was die met hen leefde. Leah en deze man dachten dat zij Soulmates waren en zij geloofden dat zij de Twee Getuigen waren. We waren in shock op z'n minst gezegd. We plaatsten David in een hotel op koste van de Bediening omdat hij geen geld had of enige plaats om te slapen. We belden toen Leah en deze man aan de telefoon en wij vroegen hen of hetgeen dat David zei waar was en tot ons ongeloof zeiden zij beiden, “Ja”. We konden niet geloven wat we aan het horen waren. Deze man en Leah pleegden zelfs overspel in het huis. Zo gauw zij ons vertelden dat zij geloofden dat ze Soulmates en de Twee Getuigen waren begon ik te spreken in tongen en een zeer, zeer sterke berisping kwam voort vanuit YAHUVEH voor Leah en deze man. Na de berisping vroeg ik hen of zij een getuigenis kregen dat deze berisping van YAHUVEH was en de man zei dat hij dat kreeg en toonde onmiddellijk berouw, maar Leah zei dat ze het niet wist, dat ze verward was. Deze man vernederde zichzelf en vroeg om vergeving van YAHUVEH en hij is vergeven. Hij is ook door bevrijding gegaan. Dit is het verschil tussen Leah en de man, hij vernederde zichzelf en zij weigerde dat te doen.

Leah zou deze berisping van YAHUVEH niet ontvangen en zij begon nu te zeggen dat het niet van YAHUVEH was. De geest van trots en Isebel had Leah overgenomen. Zij begon nu te spreken over deze Bediening alsof het kwaadaardig was. Zij sprak tot haar hele familie en probeerde iedereen hun rug naar de bediening toe te laten keren en te beweren dat ik een valse Profeet was. Op dat moment dacht ik dat de aftakking van deze Bediening dat in Nieuw Zeeland had moeten zijn dood was. Ik dacht niet dat er enige manier was dat het ooit zou gaan gebeuren.

Maar Leah's zus Moera luisterde niet naar haar, PRIJS YAHUSHUA!!! Moera kent de stem van YAHUVEH en zij kent de goede vrucht van deze Bediening. Zij zag hoe de Bediening niets behalve een zegen was aan de familie. Moera viel niet voor deze valstrik en ze zei dat zij, Sam en haar kinderen zouden gaan verhuizen om hun eigen huis te krijgen. Zij verhuisden maar dingen gingen niet goed met Moera en Sam. Sam gaf de Bediening de schuld voor het uit elkaar scheuren van de familie enzovoort en Sam ging uiteindelijk het huis uit. Dus Moera leefde nu alleen met de kinderen. Dit bevestigde mijn geloof dat de Nieuw Zeeland aftakking niet zou gaan gebeuren, althans dat dacht ik.

Uiteindelijk na veel gebed voor Sam ontving hij opnieuw de waarheden die deze Bediening leert en toonde berouw voor zijn wegen. Nadat YAH Sam beproefde en Sam slaagde voor de beproevingen werd hij terug in het huis toegestaan met Moera en de kinderen. Sam en Moera waren geslaagd voor de beproevingen die YAHUVEH hen gaf en nu leidt dit naar dit Profetisch Woord.

De Heilige Profetieën komen voort vanuit de RUACH ha KODESH, de gave van heilige tongen door mij heen gebruikende. Ik bid dat u de tijd zult nemen om te luisteren naar deze Gave van Heilige Tongen want het bewijst dat het niet slechts een geschreven woord is maar een bovennatuurlijk wonder van YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACH, en de Kostbare RUACH ha KODESH. Het Boek van Handelingen beschrijft deze gave van het spreken in heilige tongen als het spreken in tongen van mensen en Heilige Engelen. Deze gave van de RUACH ha KODESH ook de Heilige Geest genoemd, kwam neer op de apostelen in de bovenkamer op wat gebruikelijk de Dag van Pinksteren genoemd wordt. U zult mij emotioneel in elkaar horen storten en horen worstelen om door te gaan met deze Profetische boodschap wanneer YAHUVEH mij waarschuwt over het opnieuw afgewezen worden. Een profeet zijn is geen populariteitswedstrijd, indien het dat was zou YAHUSHUA ha MASHIACH en alle ware profeten die wedstrijd verliezen.

Het treurige is dat ik deze vijanden die genoemd worden ooit Dochter en Zoon noemde, en zoveel van hen hield. Ik weigerde hen op te geven totdat YAHUVEH ons vertelde dat Leah Tavita verworpen werd. Ze werd betrapt op zonde, beleed het maar denkt dat iedereen het gewoon zou moeten vergeten en zij wilde nog steeds de Pastor van deze Bediening zijn in Upperhut, Nieuw Zeeland. Zij was jaloers om de roeping op het leven van haar man en zette zich op om zijn roeping te stelen en slaagde erin, net zo zeker als Izebel verleidde en Ahab op een dwaalspoor leidde. Leah Tavita werd een valse profeet en zij liet mensen haar vrezen. Zij liet hen zelfs tot haar neerbuigen terwijl ze vervuld was met satans kracht, YAHUVEH bleef deze profetische boodschappen voort spreken voor haar om berouw te tonen en weg te keren van het kwaad en het kwaad te herstellen dat ze had gedaan. Hoe dan ook, rebellie vervulde haar hart terwijl haar werd verteld dat deze Bediening geen leider kan hebben die de naam van deze Bediening draagt, maar zelf niet Heilig is.

Ik moest haar vele profetische boodschappen geven waar YAHUVEH zei dat ze er niet mee om kon gaan om een leider te zijn, zij was vol van trots en rebellie. Zij bleef erop staan dat ze een leider zou zijn want ze zei dat ze als eerst gekozen werd. Uiteindelijk begreep ze deze boodschap en toen ze het begreep verbood zij Osana om (ook niet) een leider te zijn. Dit is zo treurig omdat Osana Tavita ooit een gewijde Pastor was van een grote Assembly of God Kerk. Toen YAHUVEH profetische boodschappen tot hem sprak, veranderde YAH zijn naam in David, en zij dat hij een zachtaardige reus was, want hij is een heel lange en gespierde man, en ooit was hij gewelddadig maar werd zachtaardig en huilde makkelijk openlijk. We hielden van hem als een Geestelijke Zoon en hij hield ooit ook van ons. Toen YAH de gewelddadige geest uit hem nam, zag satan zijn kans om deze eens machtige man van YAHUVEH te vernederen, en Leah Tavita zijn vrouw mishandelde en vernederde hem, terwijl zij erop stond om te heersen over het huishouden, en veroorzaakte dat iedereen haar vreesde.

We wisten dat zij deze Bediening niet kon vertegenwoordigen. We hebben nooit enige persoon het adres gezonden van waar het broederschap bij elkaar kwam, omdat YAH hen allen aan het beproeven was. Toen ik hoorde dat zij de vrouwen die in de dienst kwamen hun hoofden liet bedekken en met hun gezicht naar de muur toe liet staan om te bidden, vertelde ik haar dat er één Klaagmuur is in Jeruzalem en dit is niet Schriftuurlijk. Toen zij opstond en haar overspel beleed achter de preekstoel met hem, bewerende dat YAHUVEH haar een teken had gegeven dat zij de Twee Getuigen waren en dat zij van haar man zou moeten scheiden en moest trouwen met deze man en zei dat YAHUVEH het goedkeurde, dat was de druppel die de emmer deed overlopen, en ik werd gebruikt om haar voor de laatste keer te berispen in een profetische boodschap. Zij werd zo razend dat ze Moera sloeg die de Profetische Boodschap van YAHUVEH aan haar probeerde te lezen, haar duwende en tackelende naar de grond, de Profetische boodschappen in stukjes scheurende waar Moera het had gezalfd.

Dit Bedieningsteam samen met Sam en Moera en hun kinderen leden veel gedurende dit ene jaar en één maand. Toch krijgt YAHUVEH de Glorie want HIJ bracht de lichamelijke aftakking van deze Bediening terug in leven waarvan wij dachten dat het geen hoop had en dood was. Er zal een boek zijn dat alles bevat waar we doorheen gingen gedurende die tijd indien YAHUVEH het zo aankondigt. De dingen die zij deed in die Kerk veroorzaakte ons schaamte, en toch droegen zij nooit de naam van deze Bediening want wij wachtten op YAHUVEH om ons te vertellen wanneer zij gereed zouden zijn om het leiderschap over te nemen in Nieuw Zeeland. Niko en ik hadden daar iemand nodig voor al die tijden dat we er niet kunnen zijn.

Deze Bediening is een Heilige Bediening en satan zal ons geen schaamte gaan brengen door enige verbinding te hebben met haar bediening. De kwaadaardige geesten die zich manifesteerden vanuit haar veranderden in hekserij toen zij naar Moera's huis ging en ziekte neer riep op het huishouden. Leah Tavita is goddeloos en toch het treurige is, zij was niet altijd zoals dit. Moera en Sam leven in Nieuw Zeeland in dezelfde stad en zij en hun kinderen Grace, James, John en een Broeder in YAHUSHUA genaamd Gene die deel is van deze Bediening, zijn een grote zegen aan deze Bediening. We zijn nu aan het kijken voor een gebouw en we zullen hun getuigenissen gaan plaatsen en zo ook het Shabbat Tempel adres. Alleen YAH weet wat wij allen hebben geleden om de Samoaanse mensen te bereiken met de waarheden in deze Bediening en hen te voeden met geestelijk vlees hetwelk de Heilige Profetieën zijn. Indien iemand die dit aan het lezen is van Nieuw Zeeland is en vermogen heeft om te doneren aan deze Nieuwe Kerk dan email ons alstublieft en laat het ons weten. Dank u wel.

Zoals ik zei, dit is een korte uitleg van wat er gebeurde. Ik zou waarschijnlijk een heel boek kunnen schrijven van alles dat zich plaats vond, maar ik bid dat u in staat bent om dit nieuwe Woord te begrijpen nu na deze uitleg.

Ik was aan de telefoon met mijn geliefde zuster Kathrynyah, biddende over de Nieuw Zeeland situatie en dit Profetisch Woord kwam voort.

Profetie 114

De Nieuw Zeeland Baby Is Wederom Opgestaan Uit De Dood!


[Elisabeth: - oh lief – oh mijn …. Niko kom hierheen – ik ben in intense barenspijn.]

Oh, hoe IK heb getreurd, hoe IK heb gehuild, hoe IK heb geweend voor de pijn die je moest doorstaan terwijl je ploeterde. IK heb jou laten zien Elisabeth. IK heb jou laten zien, jullie allen die met haar hebben gehuild, dat de baby (de Amightywind Nieuw Zeeland Kerk) niet stierf! Hoewel zij keken naar deze baby die spoedig geboren zou worden en zeiden, “het zal zeker sterven”. “Het” is diegenen die je ooit lief had en verzorgde als een kind. Je hield van hen als je eigen kind. Je noemde hen zoon; je noemde hen dochter. Je noemde hen heilig. Je geloofde dat zij de beste waren, totdat IK aan jou openbaarde, dat zij maskers op hadden (Spreuken 26:26).

Oh, degene, de man die ooit “Osana” was. IK veranderde zijn naam naar een David. IK gaf hem profetie na profetie om hem op te bouwen waar hij af was gebroken, maar hij verraadde jou zoals hij MIJ verraadde. Want terwijl hij de leugens van Izebel afslikte, ruilde hij de roeping op zijn leven want hij vreest zijn vrouw meer dan dat hij IK, YAHUVEH vreest. Waar hij ooit jouw vijand was, gaf IK jou [later] een liefde voor hem alsof hij jouw eigen zoon was. Maar onthoud dit kleintjes, wie dan ook die jullie verraadt, verraadt MIJ, YAHUVEH (Matt 25:40, 35).

Jij nam de waarheid naar Leah Tavita. Je omhelsde haar en hield van haar als een dochter. Je was haar mentor, maar haar hart werd vol van jaloezie en afgunst terwijl je probeerde haar aan te moedigen; zij geloofde dat zij jouw plaats kon nemen. Zij werd als een dictator en heerste over haar eigen huishouden met een ijzeren vuist. Zij tartte alles dat IK door jou heen sprak toen waarschuwing na waarschuwing kwam. Maar toen rebellie in haar voerde, toen jaloezie en afgunst en conflict (in haar voerde) opende zij zichzelf voor een legioen van demonen en zij werd verankerd in ieder soort van zonde inclusief overspel. Je waarschuwde! Je smeekte! Je huilde. Kans na kans werd gegeven en nu neemt zij wat gesproken was in waarheid en spreekt alsof het leugens waren (Jesaja 5:20).

Er was een nederige zuster. Zij keek toe naar dit alles. Zij weet wat het was om onder Leah Tavita's vuist te zijn. Zij voelde zich niet waardig, nog deed haar man Sam dat (zich waardig voelen, maar zij wisten, dat zij wisten, dat zij wisten dat de waarheid in deze Bediening was. De waarheid is deze Bediening: want IK, YAHUVEH en MIJN Geliefde Geboren Zoon YAHUSHUA jouw MASHIACH, en de Kostbare RUACH ha KODESH, spreken voort vanuit ieder woord en zij herkennen de stem als ALMACHTIGE GOD.

Dus waar Leah deze Bediening gebruikte om de waarheid voort te spreken tot haar familie, toen zij boos werd op jou, want haar zonde was ontmaskerd en nu zou iedereen het weten, probeerde zij te zeggen, “Geloof niet langer deze Bediening. Geloof niet langer de profetieën. Luister niet langer naar Elisabeth. In plaats daarvan, luister naar mij.”

Zij werd zo opgeblazen in trots, zoals een paraderende pauw. Schreeuwende luider en luider zodat alle ogen op haar zouden focussen, jou lasterende van verre, haar eigen graf gravende met iedere lasterende leugen. Zij vergeet naar wie deze Bediening is vernoemd. Zij vergeet wie de waarheid spreekt en het is niet slechts een vrouw want het is IK, YAHUVEH. IK bescherm wat van MIJ is. Satan dacht indien hij deze vrouw [zou] neerhalen, dat er geen kerk zou zijn, in Nieuw Zeeland om gevonden te worden, die de waarheden van deze Bediening voort zou spreken die IK voort heb gesproken.

Oh zij riepen een dood op het kind; het stierf in de moeders baarmoeder. Elisabeth hoeveel dromen had je [gehad] dat je een miskraam had, dat de baby stierf? Je huilde in de armen van je man en je zei, “De Nieuw Zeeland baby is dood want mijn dochter Leah is gestorven deze dag. Zij was degene met haar man die deze woorden naar Nieuw Zeeland had moeten nemen”. Maar je vergeet, IK heb de wederopstanding kracht (Johannes 5:21; 11:25). IK spreek leven over dat wat dood was en IK zal het opnieuw opwekken om beter te zijn dan ooit tevoren. En IK roep de ware leiders voort die IK wist dat ze zouden slagen voor de beproeving.

Sam en Moera, IK keek neer op jullie nederige harten zich afvragende “wie, ik?” en IK roep jullie voort, en IK verras jullie deze dag. Terwijl jullie zo hard werken en zoveel gaven, en jullie offeren en jullie zoveel pijn verdroegen terwijl de haat en de lastering zich naar jullie toe keerden en jullie naam uitgeworpen wordt als drek. IK roep jullie voort en IK vertel jullie: jullie zijn een parel der parels. En IK roep jullie voort, omdat jullie gewillig zijn geweest om te lijden voor MIJ. Jullie hebben je eigen zuster bevochten, biologisch gezien spreek IK, want nu is zij niet langer een zuster (Matt 12:48-50; Lukas 8:21) zij is de vijand der vijanden (Matt 10:36). Zij is de vijand van alle vijanden.

Maar IK vertel jullie dit: Sam en Moera, kunnen vertrouwd worden. Jullie worden beschuldigd van het verdelen van de familie maar wanneer zullen zij dit inzien!? Het is MIJN Zoon YAHUSHUA ha MASHIACH die het verdelende zwaard brengt (Matt 10:34; Lukas 12:51) en deze eerste profetie, die nu geplaatst wordt voor de wereld, is de eerste waarheid dat IK dit bracht. En is de eerste waarheid dat nu geplaatst wordt die laat zien dat de baby heeft geleefd en niet gestorven is. IK neem deze mogelijkheid om te zeggen dat het volgende in de rij het lichamelijk gebouw gaat worden waar het broederschap zal zijn.

Het hoofd van dit leiderschap, nu vanuit de Hemel bepaal IK, ben jij MIJN Sam die zoals de kracht van een Samson heeft in het geestelijke rijk en jij MIJN geliefde Moera, een nederigere vrouw kan niet gevonden worden en toch zo gezalfd.

Nu Elisabeth, spreek IK een Woord dat jou choqueerde. Dat is wat de zalving oproerde terwijl je aan Kathrynyah las wat geplaatst zou moeten worden en IK vertel jou deze verrassing. Weer opnieuw herinner IK jou eraan: je bent gezonden naar de Pinkster kerken want het was in een Pinkster kerk dat je vervuld werd met de HEILIGE GEEST. Het was in een Pinkster kerk waar je als eerst je leven overgaf aan YAHUSHUA jouw MASHIACH, MIJN Eniggeboren Zoon.

Dus nu zend IK jou voort en IK vertel jou dit: je zult je armen van omhelzing aan moeten bieden aan de Pinkster kerk, aan de pastor, degene waar Sam naartoe ging. Degene die jouw naam verdedigde toen deze pastor vroeg, “Vertel mij de waarheid over deze Almightywind Bediening want wij hebben gehoord wat Leah Tavita heeft gezegd. Is zij, [Elisabeth,] waarlijk een valse profeet? Zij wordt beschuldigd van het verdelen van de familie, maar ik word overtuigd om te komen en de waarheid aan van jou te vragen”.

En Sam, jij bent als een machtige Samson in MIJN ogen! Opnieuw zeg IK, want in het geestelijke rijk noem IK jou niet langer Sam. IK noem jou Samson en hierbij verander IK jouw naam. Maar vrees niet, ben niet ongerust, maak je geen zorgen! Jouw lot zal niet zijn als de Bijbelse Samson van Oudsher. IK geef jou deze naam zodat je zult beseffen dat je sterk zult moeten zijn en vrijmoedig zult moeten zijn.

En Elisabeth IK vertel jou dit: hoewel je afwijzing en pijn vreest, zul je jouw armen uitgestrekt aan moeten bieden, jij en Niko beiden, aan deze pastor die Samson vertelde, “Dank je voor de waarheid aan mij te vertellen” toen Leah Tavita's zonden ontmaskerd werden.

Nu weet hij het en vertelt het aan anderen. Het is MIJN verlangen, zodat deze pastor niet kan zeggen dat je hem niet op enige manier probeerde te contacteren, dat je hem contacteert. Want het is MIJN verlangen dat deze Pinkster kerk de waarheden van deze Bediening ontvangt die IK aan jou heb toevertrouwd. Het zal zijn keuze zijn en jij kunt het niet besturen, of hij jou nu terug omhelst [in ruil] of dat hij in jouw gezicht spuugt. Maar IK zal hem oordelen. Het zal ofwel een zegen zijn of het zal een vervloeking zijn, want hij heeft de waarheid gehoord.

Nu wordt hij verantwoordelijk gehouden hiervoor. Zal hij jouw Naam zuiveren? Zal hij deze Bediening verdedigen? Zal hij zij aan zij werken en deel worden van jou? Zal hij MIJN Samson en MIJN Moera toestaan om achter de preekstoel te staan en de waarheid te spreken die IK deze Bediening gegeven heb? Zal hij mensgemaakte leer verlaten? Zal hij de Sabbat dag omhelzen? Zal hij gewillig zijn om de titel neer te leggen wanneer de georganiseerde kerk hem bedreigt?

Zal hij zeggen, “ik ben vastberaden om ABBA YAHUVEH te volgen? Het zal zijn zoals HIJ heeft bepaald zelfs indien jullie de georganiseerde naam van de Pinkster kerk van mij uitkleden. Ik ben vastberaden, ik volg geen mens; ik ben vastberaden, ik volg YAHUVEH. Ik ben vastberaden om de waarheid te prediken en YAHUSHUA ha MASHIACH spreekt de waarheid vanuit deze Bediening. Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah is niet een valse profeet. Maar Leah Tavita, vol van de vijand [vol] van satan ben je, en een legioen van demonen spreken voort vanuit jouw mond (Johannes 8:44) terwijl je degene lastert waarvan je ooit zei dat je haar lief had. Allemaal, omdat jouw zonde ontmaskerd werd voor allen om te zien.”?

Dus deze Samoaanse pastor, MIJN Samson en MIJN Moera, jullie zullen dit woord tot hem nemen; jullie zullen Elisabeths en Niko's liefde tot hem nemen. Wat hij ermee doet, IK weet het alreeds.

Jullie zien MIJN geliefde schatten, hoewel jullie huilen en jullie wenen en jullie zeggen, “Oh, YAHUSHUA, kom alstublieft,” terwijl het Feest van de Trompetten eraan komt. Maar het is de tijd nog niet, IK gebruikte jou gewoon om geboorte te geven. Je hebt Nieuw Zeeland nog niet bereikt (Jesaja 42:10) en er zijn zoveel andere talen die eraan komen (de Profetieën vertaald in veel meer talen) (Matt 24:14; Rom 11:25; Handelingen 1:7). MIJN timing is volmaakt, en IK zal niet één ziel missen. Al diegenen die geroepen zijn om de waarheden van deze Bediening te horen zullen niet enig excuus hebben wanneer zij voor IK, YAHUVEH staan.

Er zijn nog steeds vijanden die nog steeds opgesteld staan in een rij. En satan vervuld hun harten “vernietig die Bediening” maar overdenk dit, alleen diegenen die de vernietiging van deze Bediening willen, alleen diegenen die de dood van MIJN Ringmaiden Elisabeth willen, zij kunnen onmogelijk vervuld zijn met MIJN HEILIGE GEEST. Zij kunnen onmogelijk toebehoren aan MIJ (2 Tim 2:9) en gewassen zijn in MIJN vergoten bloed op Golgotha. Zij waren MIJN vijanden voordat zij naar deze aarde kwamen. Zij verraadden MIJ voorheen en zij verraadden MIJ nu. Niet allen die zichzelf Christenen noemen hebben Christus in hen; deze zijn de synagoge van satan (2 Cor 11: 12-14). Diegenen die zichzelf Jood noemen en het niet zijn, zij zijn de synagoge van satan (Open 2:9; 3:9).

Dus je weent en je huilt omdat jouw naam gelasterd wordt en wanneer (de ene) leugenaar na de andere staat in een rij, maar IK herinner jou eraan MIJN dochter Elisabeth aan wie je toebehoort en je bent van MIJ. IK laat jullie eraan herinneren oh vijanden: de wraak komt MIJ toe, IK zal het vergelden (Rom 12:19; Deut 32:35)! Jullie zijn slechts jezelf naar beneden aan het graven naar het niveau van de hel waartoe jullie zullen afdalen. Met iedere adem die jullie nemen, komen jullie korter bij jullie graf want IK luister naar ieder woord dat jullie zeggen, vooral diegenen die de goedheid van deze Bediening proefden (Heb 6:4-6) en omdat een Woord voort werd gegeven dat jullie overtuigden van jullie zonden (jullie deden hetzelfde als Leah Tavita) en jullie verraadden haar [Elisabeth] weer opnieuw.

Opnieuw en opnieuw zeg IK, (er is) niet één traan die valt dat vergoten wordt door MIJN heiligen die IK niet vang en in MIJN flesje duw (Psalmen 56:8)! En IK zal jullie op een dag jullie tranen laten zien! IK zal jullie laten zien hoeveel IK van jullie houd! IK labelde een ieder flesje. En iedere vijand die veroorzaakte dat die tranen vielen, zij zullen verantwoordelijk worden gehouden. Want iedereen die tegen MIJN heilige spreekt, die tegen deze heilige waarheden spreken die IK losgelaten heb door deze Bediening en anderen, zij zullen verantwoordelijk gehouden worden en IK zal hen die flesjes laten zien. En Leah Tavita, de plank is vol van flesjes tranen die jij veroorzaakte!

Wee aan MIJN vijanden! Wee aan de vijanden van deze Bediening! Wee aan diegenen die zichzelf Christenen noemen! Jullie zijn geen Christen! Jullie kunnen MIJ niet voor de gek houden! Jullie hebben een naam. Jullie labelen jezelf Christenen maar die naam is opnieuw en opnieuw bevuild geworden. Diegenen voor abortussen! Diegenen voor homoseksualiteit! Zij staan achter de preekstoel, zij durven zelfs MIJN Woord te lezen en zij noemen zichzelf Christenen. IK garandeer jullie dit; geen gebed van hen wordt verhoord (Jesaja 1:15; Zacharias 7:12-13).

IK weet wie MIJN heiligen zijn. Zij zijn degenen die (door) de vijanden (worden) aan(ge)vallen. Maar wee aan de vijanden want IK waarschuwde jullie voorheen, en IK waarschuw jullie opnieuw, wanneer jullie deze Bediening aanvallen vallen jullie de Aleph en de Tav aan (Zach 2:8). Jullie vallen IK, YAHUVEH aan. Jullie vallen MIJN Enige Geboren Zoon YAHUSHUA jullie MASHIACH aan, maar HIJ is niet jullie MASHIACH, jullie beweren HEM slechts als zulk.

Elisabeth, onthoud dit: zij kunnen de naam van Jezus Christus zeggen maar jij weet wie MIJN Geest vanbinnen heeft. HIJ is jouw MASHIACH; zij beweren HEM slechts als die van hen. Dit is het geschrift dat zegt zij noemen zichzelf Jood, maar zijn van de synagoge van satan (Open 2:9; 3:9).

Dus vijanden, jullie hebben verloren! IK heb bepaald deze dag: de geboorte van de Bediening hetwelk deze naam zal dragen, van deze Bediening. En IK heb bepaald wie in jouw en Niko's plaats zal staan en de woorden voort zal spreken: het is MIJN Samson, het is MIJN Moera, en IK geef de Samoaanse pastor een kans om deel te worden van dit alles, want hij zegt dat hij een hart naar MIJN hart heeft. Hij zegt dat hij alleen de waarheid zoekt. IK geef hem het antwoord op zijn gebed en IK weet alreeds wat hij zal gaan doen, maar Elisabeth IK ga het jou nog niet vertellen. Je moet gehoorzamen en jij en Niko moeten jezelf introduceren als leiderschap aan leiderschap.

Dus verheug jullie deze dag! Elisabeth jij begon de pijn te voelen op 27 Augustus meer dan een jaar geleden. De barensweeën waren zo intens. Lichamelijk, liet IK jou de pijn voelen. Je bent als een vrouw die geboorte geeft en je riep uit tot MIJ voor 6 dagen en op de 7e dag liet IK jou Leah Tavita bellen. En IK sprak vanuit jouw mond dat de eerste lichamelijke kerk die in een gebouw zal zijn geboorte zal worden gegeven in Nieuw Zeeland. En wat IK heb gesproken deze dag, zul je nu zien gaan geschieden terwijl de eerste Samoaanse (Psalmen 2:8; 22:27) profetie geboren is geworden en eindelijk voor de wereld geplaatst is geworden. En zegeningen aan dit nieuwe leiderschap, zegeningen aan jullie Samson en Moera –voor jullie offers en jullie gehoorzaamheid, voor jullie trouwe liefde. Want jullie eigen Moeder en Vader lieten jullie in de steek, maar IK, jullie ABBA YAHUVEH, deed dat niet (Psalm 27:10) en IK zegen jullie deze dag op een manier dat jullie nooit gedroomd hebben.

Terwijl jullie dit Woord horen, terwijl Niko het overschrijft en het plaatst voor de wereld, geef IK jullie een zegen dat geen geld kan kopen. Want jullie zijn gelouterd geworden en jullie zijn beproefd geworden in de vurige oven en jullie en jullie kostbare kinderen, Grace, James en John, zijn eruit gekomen als het puurste goud, want jullie weigeren de leugens van de vijand te geloven. Jullie weigeren deze Bediening in de steek te laten hoewel het jullie familie verdeelde. Maar IK moest jullie verdelen. IK moest jullie eruit roepen voor jullie om de zegeningen te ontvangen.

Alles moest plaats vinden precies zoals het is geweest. IK moest het kaf van het koren scheiden, de trotse van de nederige, diegenen die waarlijk MIJN waarheid zoeken en diegenen die liever de leugens zouden geloven. Dus gebruikte IK MIJN Geliefde YAHUSHUA, MIJN Enige Geboren Zoon, om het scheidende zwaard te gebruiken zodat allen zouden kunnen zien en niemand zou kunnen ontkennen dat wat IK Profeteer is geschied (Jes 52:6).

Zelfs deze zelfde Woorden die IK, YAHUVEH heb gesproken zal het volgende Woord zijn dat vertaald wordt in het Samoaans. Want waar zou dit goed voor zijn indien dit alleen zou gaan naar de Engels sprekende mensen? Iedere taal van iedere vertaler zal dit bepalen in alle talen want IK, YAHUVEH spreek deze zegen voort en wat IK bepaal, niemand kan het van MIJ nemen. Het is gedaan.

Dus Leah Tavita jij wilde beroemd zijn! Dus heb IK jou gegeven waar je om vroeg op een andere manier! Nu zal je naam de geschiedenis ingaan en je zult je hoofd omlaag houden voor MIJ terwijl van je naam wordt gesproken als een vervloeking (Jes 65:15)! En jij Osana Tavita! Jij nam MIJN naam David die IK jou gaf –want jij had moeten zijn als een David van Oudsher en jij had een Goliath slachter moeten zijn. Jij had de demonen in haar [Leah Tavita] kunnen slachten. Jij had ze uit kunnen werpen, maar wat deed je in plaats daarvan? Je rende in angst! Jij wilt een Osana zijn? Draag de naam want IK zal jou nooit meer David noemen!

Pas op vijanden van MIJ! IK zou hetzelfde voor jullie kunnen doen. IK zou jullie naam de geschiedenis kunnen laten ingaan op een manier dat jullie niet zullen willen. Net zoals in de Bijbel, de namen van de helden worden genoemd (Heb 11; Num 32:12 etc) en zo ook MIJN vijanden (Judas 11;2 Tim 2:17-19; Rom 9:13-17 etc). Het is jullie keuze. Wat zal het zijn?

Voor al diegenen die hebben geluisterd en die hebben gelezen, en allen die deze heilige Profetie zullen lezen, het is jullie keuze. Ben je een vriend van deze Bediening? Of ben je een vijand van deze Bediening? Wat je ook beslist, onthoud dit: je beslist aan welke kant je staat en of IK, YAHUVEH, jou zal zegenen of vervloeken deze dag. Het is jouw keuze.

Voor de heiligen, bid zegeningen deze dag op de pasgeboren baby waar IK zojuist geboorte aan heb gegeven in Nieuw Zeeland en op het leiderschap dat IK zojuist heb verkondigd voor de wereld.

Voor al diegenen die zaad willen zaaien in deze Bediening, IK zal jullie uitbundig en overvloedig zegenen. IK, YAHUVEH heb gesproken deze dag en IK zegen deze baby deze dag. En nu een zalving, een wildvuur RUACH ha KODESH zalving, veegt voort over dit land terwijl deze Woorden geplaatst worden hoewel zelfs de meesten het niet hebben gelezen en toch gebruik IK het als een standaard tegen het kwaad en zonde dat dit land doordringt.

Uit heel de wereld, koos IK Nieuw Zeeland om als MIJN Nieuw Sion te zijn. Want dit is waar IK koos voor de eerste lichamelijke aftakking van de Bediening om voort te komen. In het geestelijke rijk zullen de vijanden hun tanden knarsen in woede. Oh, maar de Heiligen die voort zullen komen! IK vertel jullie dit Niko en Elisabeth: jullie zullen verbaasd zijn en jullie zullen weten, iedere traan die jullie lieten, iedere pijn van verraad dat jullie voelden was het allemaal waard. IK beloof jullie dit. IK beloof jullie dit en IK, YAHUVEH, kan niet liegen, IK beloof jullie dit.

Onderzoek de vrucht van degenen die deze Bediening aanvallen. Deze Bediening brengt zielen naar YAHUSHUA jullie MASHIACH, MIJN Enige Geboren Zoon. Onderzoek de vrucht! Onderzoek de vrucht! Wie, wie, wie behalve satan zou een Bediening aanvallen die alleen heiligheid predikt, nooit iemand naar zonde leidt, de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH opheft voor de hele wereld niet in slechts één taal, maar in zoveel als dat zij kunnen. En meer vertalers zullen voort komen. Dit is niet het einde! Dit is het begin!

Dus verheug jullie MIJN geliefde schatten, IK geef deze gift aan jullie! IK blaas de trompet vanuit de Hemel en IK bepaal zegeningen neer op de Nieuw Zeeland baby, zegeningen op de Heiligen in Nieuw Zeeland en zegeningen op iedereen die deze Bediening zal zegenen en het nieuwe leiderschap dat IK voort heb geroepen. Zegeningen op al diegenen die deze Bediening verdedigen tegen de hevige aanvallen van lasterlijke leugens! IK spreek zegeningen, zegeningen, zegeningen –drievoudig voor iedereen die een partner is geweest in deze Bediening, die hebben aangemoedigd, die hebben gesteund, die hun namen opheffen in gebed. IK spreek zegeningen driemaal tot jullie, driemaal meer dan wat jullie voorheen hadden.

Dit zijn de Woorden die IK, YAHUVEH, te zeggen heb. Dit is de gift die IK jullie geef terwijl jullie het Feest der Trompetten naderen. IK blaas eerst op de trompet en IK verkondig het aan de wereld: de baby, de baby heeft geleefd en is niet gestorven en IK heb tot geboorte gebracht wat IK heb geprofeteerd. Weer opnieuw bewijzende, Elisabeth, dat je geen valse profeet bent. En wee aan een ieder die jou dit wil noemt, want een veelzijdigheid van martelingen zullen zij hebben terwijl de hel en de Poel van Vuur hun thuis zal zijn. En IK, YAHUVEH, beloof jou dit!

Zo is het gesproken, zo is het geschreven op 18 September 2009
Een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH,
Apostel Elisabeth S. Elijah Nikomia