Profetie 117

IK, YAHUVEH, Zeg, “Oordeel Is Gezet”

1 Sam. 15:22, “Doch Samuël zeide: Heeft de HEERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.”

Fil. 2:12 “Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven.”

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
Door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
Gegeven op 6 juni 2008
Vrijgegeven op 3 februari 2010

(Van Profetie 105, YAHUVEH zei om dit te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8) 

* * * * * * *

Elisabeth: [Biddende terwijl de zalving zo intens is en ze de aanwezigheid van YAHUSHUA voelt.] Wat is het YAHUVEH? Wat is het Geliefde YAHUSHUA? Onder mijn gebeden begon U te spreken en ik begon het Heilige vuur te voelen in mijn beenderen. U maakte mij wakker vandaag en U vertelde mij dat U wilde spreken. Heilig, Heilig, Heilig, wij aanbidden U. Wij prijzen U. Wij houden van U. Wij adoreren U. Wat is het Geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH? Wat is het Geliefde ABBA YAHUVEH?

* * * * * * *

Profetisch Woord begint:

Oh MIJN geliefden, IK maak jullie wakker deze dag en IK laat jullie herinneren aan wat er gebeurt met de vijanden die satan deze kant op stuurt. IK laat jullie herinneren aan namen die lang zijn vergeten, toch zijn zij niet vergeten door IK, YAHUVEH.

Om jouw emoties te beschermen van deze verraderlijke, pijnlijke herinneringen blokkeer je ze. Maar alleen IK weet de pijn die zij hebben veroorzaakt. Toch gebruik ik dit Elisabeth, voor MIJN Glorie, om opnieuw en opnieuw aan satan te bewijzen dat niet voor faam, nog fortuin, en zelfs je eigen leven opnieuw en opnieuw bedreigd, het lijden dat je weerstond vanuit de hand van satan, toch zou je MIJ niet verraden. Je zou me niet verraden. Je gaf deze Bediening niet aan satan.

De woorden die jouw vijanden spreken kwetsen YAHUSHUA oh zo diep. Hoe durft enige vijand de BLOED LIJN te passeren om te zeggen, “Deze Bediening dient satan,” en jou te beschuldigen dat je een valse profeet bent en zielen leidt naar satan? Jij bidt dat zij berouw tonen, maar MIJN lieverd Oordeel was alreeds gezet! Hoewel de vijanden, vooral de lauwe Christenen, alleen profetieën willen die hun jeukerige oren kalmeren, zijn zij boos wanneer je MIJN Waarschuwingen voort spreekt om berouw te tonen, en je vertelt hen om te stoppen met een vorm van godvruchtigheid te hebben maar er is geen heiligheid vanbinnen! Net zoals met Koning Saul, de geest van waanzin nam grip (op hem) terwijl hij doorging met David van Oudsher te vervolgen en kwaad te doen. Deze vijanden zijn vervuld met duistere demonen van haat voor deze Bediening en allen die Heilig zijn voor MIJ. De kwade herders liegen en verwarren, proberende MIJN Schapen en Lammeren van jou weg te keren omdat je MIJN waarheden voort spreekt.

Wee aan allen die zullen staan voor een woedende YAHUVEH op de Dag des Oordeels! De Heilige Boeken zullen geopend worden en al hun namen zijn genoteerd, terwijl diegenen die verraadden, alles dat Heilig is probeerden te vernietigen! Sommigen van MIJN Kinderen zijn martelaren en gedwongen om te sterven door de vijanden die MIJ haten; voor beloning vertelden zij lasterlijke leugens. De vijanden nu en in wat de Grote Verdrukking genoemd wordt, zullen zelfs familieleden verraden tot dood en marteling (Matt 24, Markus 13:12-13). De vijanden die je nu bevecht, sommigen zullen berouw tonen, weg rennen van wetteloosheid, en de marteldood sterven omwille van YAHUSHUA's Naam.

Boosaardige vijanden jullie zullen samenkomen en vechten op de geestelijke Berg Karmel. De boosaardige werken van de vijanden zullen geoordeeld worden net zoals de valse profeten van baal (1 Koningen 18:17-40). IK zal jou gebruiken zoals ik deed met Elias van Oudsher wanneer de tijd komt, want IK noem jou MIJN Elias van Nu.

Velen van de vijanden die jou nu en in de toekomst aanvallen zullen hun ziel verkopen zoals Judas deed met de 30 zilverlingen en het merkteken van het beest ontvangen voor allen om te zien (Matt 26:14-16, Openb. 14:9-11). Waarschuw hen nu dit is een onvergeeflijke zonde. Verworpen zielen die alles dat Heilig is bespotten en haten zullen Jeremiah 6:27-30 dragen en MIJN toorn zal hen volledig bedekken. Er zijn geen ongelukken wat betreft wie deze Bediening vindt, sommigen zullen de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH zijn, sommigen zullen de Gasten bij het Bruiloftsmaal van het Lam zijn, sommigen zullen vijanden van jouw ziel zijn, want zij zijn MIJN vijanden want allen zullen beproefd worden!

Allen, allen, allen die naar deze Amightywind Bediening komen, allen die één Woord ervan lezen of ernaar luisteren, zijn beproefd aan het worden. Hoe zij jou ontvangen is hoe zij MIJ ontvangen. Zij kunnen anderen misleiden maar zij zullen oogsten wat zij zullen zaaien (Gal 6:7-8)!

Iedereen moet bidden en deze vraag stellen, “Voldoen zij aan de maat van Heiligheid? Zijn zij bedekt in het vergoten Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH? Hebben zij het verlangen en streven zij ernaar om MIJN Woorden te gehoorzamen in de Heilige Geschriften en Profetieën?”

Halen zij hun schouders op, bedekken hun oren, en zeggen, “Ga weg! Ik kan zoveel zondigen als dat ik wil. Niemand kan mij stoppen. Tenslotte, JEZUS CHRISTUS stierf en herrees voor mij. Indien je mij vertelt om berouw te tonen en weg te keren van mijn zonden, zal ik jou gewoon opnieuw vervloeken!” Kinderen beseffen jullie niet dat jullie vrucht de manier vertegenwoordigt dat jullie je leven leiden voor YAHUSHUA HA MASHIACH (Johannes 15:1-16)? Jullie kunnen niet leven zoals de duivel en zeggen, “ik beweer dat ik een Christen ben dus gratie en genade zullen mij in ieder geval bedekken.”

IK waarschuw jullie nu, jullie zullen gehaat worden en er zal boosaardig worden gesproken over jullie naam, zelfs wanneer jullie bedienen in waarheid en liefde (Lukas 6:22-23). De vijanden, en vooral diegenen die zichzelf Christenen noemen, maar aan hun boosaardige vrucht weten jullie dat het een leugen is (Matt 7:15-23), de vijanden haten deze Profeet en zij haten allen die deel zijn van Amightywind Bediening, want IK, YAHUVEH, zal het Leiderschap niet toestaan, dat MIJN voetstappen volgt, om compromis te sluiten met zonde. YAHUSHUA ha MASHIACH's Bruid zal nooit compromis sluiten met dat wat zij weten de waarheid is! Zij zullen in het gezicht van satan komen en de leugens van zijn dienaren berispen!

MIJN Geliefde Kinderen, IK ben behaagd dat jullie zonde hebben berispt en diegenen die weigeren om berouw te tonen en weg te keren van hun zonde, en jullie weigeren om beïnvloed te worden door de leugens van de zondaar. IK vertel jullie een geheim, in de Hemel heb IK een goud juwelen boek dat ontworpen is speciaal voor ieder van MIJN Heilige Kinderen die zonde en zondaren berispen, die ernaar streven te gehoorzamen, en die satan berispen in YAHUSHUA'S NAAM. Hier is een geheim (Aan Sheren die zegt dat deze bediening veel geheimen heeft, De Bijbel zegt in Amos 3:7 “YAHUVEH onthult ZIJN plannen (geheimen) aan de Profeten”.), in jullie speciale boek zijn er namen die jullie lang zijn vergeten toen zij jullie bespotten en vervolgden, haatten zonder reden, toen het enige dat jullie deden voor hen was bidden dat zij hun zonde zouden verlaten.

IK, YAHUVEH, heb iedere traan die jullie vergoten in een juwelen flesje met een Heilige Engel die er zorg voor draagt (Psalm 56:8). En wanneer jullie vervolgd worden omwille van YAHUSHUA HA MASHIACH's NAAM, weet terwijl de boosaardige jullie proberen te oordelen en beschuldigen, IK, YAHUVEH heb sommige agressieve vijanden van jullie geoordeeld terwijl jullie baden, en zal doorgaan met hen te oordelen! De Heiligen die uitroepen tot MIJ, “Bevrijd mij van de hand van deze boosaardige vijanden!” zullen bevrijd worden (Jer 15:21)!

Elisabeth, velen van jouw meest agressieve vijanden zijn in de Hel op dit moment, want door MIJN hand liet IK hen lang genoeg leven om hun graf te graven met hun tong, om hun ombeleden zonden op te blijven stapelen, totdat zij symbolisch de verdieping van de Hel bereikten waarvan IK op voorhand wist dat ze erin zouden afdalen. Je hoorde niet meer van hen omdat IK, YAHUVEH, jouw bevrijdde van de hand van de vijanden die jouw leven probeerden te nemen, en IK verwijderde hen toen zij het op z'n minst verwachtten van deze aardbodem! Van sommigen ken je de namen (Angie Ray, Bobbie Barnes om slechts twee te noemen), want je hoorde dat zij waren gestorven. Andere vijanden die je aan het bevechten bent, nemen de geschriften en verdraaien ze en zeggen dat dit een haat bediening is. Dwaze mannen en vrouwen, weten zij niet dat dit niet haar haat voor zonde is, het is IK, YAHUVEH's (haat) voor zonde! Voor iedere niet beleden zonde is er een prijs te betalen (Rom 6:23). De vijanden zijn nu met hun monden aan het graven naar de verdieping van de Hel waar zij zullen verblijven wanneer zij sterven, indien zij geen berouw tonen en wegkeren van dit kwaad!

Herinner je je de man die je de “onderwezen dwaas” noemde?
(www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm) Jij plaatste zijn brief voor (heel) de wereld toen hij alles dat Heilig is bespotte. Hij schreef hem en vertelde hem terwijl hij jou vervolgde, dat hij niet zou leven het volgende jaar in diezelfde tijd. Wat jij profeteerde geschiedde en hij stierf voor die tijd. IK zond jou om hem te waarschuwen. Hij was gezonden tot de Bediening en hij noemde het een vervloeking, leerde zijn jonge zoon het is niet nodig om GOD te vrezen want GOD bestaat niet. Jij waarschuwde hem, hij luisterde niet, en nu wenst hij dat hij dat deed! De onderwezen dwaas die opschepte tegen jou over zijn universiteitsgraad, is nu in de Hel en heeft ondervinden dat wat jij zei waar was en hij roept luid, “YAHUVEH ik geloof nu in U!”

IK zou in detail kunnen gaan maar het zou geen enkel doel dienen. Weet alleen dit, zoals domino's zullen jouw vijanden en de vijanden van heel YAHUSHUA HA MASHIACH'S Bruid vallen als een Goliath om nooit meer op te staan. De levens van jouw vijanden zijn nooit hetzelfde (meer) geweest. Voor diegenen die nog steeds leven, er is nog steeds tijd om berouw te tonen en jezelf te vernederen en je excuses aan te bieden. Want wanneer jullie proberen Heilige Bedieningen als dit te vernietigen en anderen, raakten jullie niet slechts een vrouw of man aan, jullie raakten MIJN oogappel aan.

Jullie die je gedragen als een wolf in schaapsvacht, jullie schreeuwen zo luid, “Ga weg van Amightywind Ministry!” IK zal jullie oordelen omdat jullie de schapen en lammeren op een dwaalspoor jaagden indien jullie niet vlug berouw tonen en je excuses aanbieden voor het voort spreken van boosaardige lasterlijke leugens. Geef toe dat jullie een Heilige bediening hebben gehaat en aangeraakt. Het is niet jullie beroep om het te beoordelen, want deze Bediening is door MIJ gewijd. IK, YAHUVEH, weiger om jou toe te staan Elisabeth om excuses voor hen te maken terwijl zij compromis sluiten met zonde. Wanneer ik jou een verworpen ziel laat zien, bid niet dat zij berouw tonen, want zij zijn alleen gepast voor MIJN Oordeel (Jer 7:16, 11:14, 14:11-12; 1 Johannes 5:16). Zoals Kaïn, Esau, en Judas, zij zullen naar de Hel gestuurd worden!

Nu IK, YAHUVEH, spreek een nieuw Woord wat betreft een ander onderwerp. Wat de zalving in jou oproerde is toen je in gebed zegeningen bad over YAHUSUA'S demon Stompers, MIJN geliefde gebed bemiddelaars die IK gebruik als een schild om de wapens af te leiden die gericht zijn tegen het leiderschap van de Bediening. YAHUSHUA'S demon Stompers zijn beproefd geworden als loyaal en worden vertrouwd op de frontlinies. Oh hoe veel offers, hoeveel tranen zij hebben vergoten! Zij zijn MIJN Geliefde YDS en waarlijk hun beloningen zullen hen volgen tot de Hemel en al hun gebeden zijn een zegen tot MIJ en zijn vanuit de Hemel gezonden.

Treur niet wanneer mensen de waarheden accepteren in de Heilige Profetieën en dan opnieuw terugkeren naar de hondenkots en zij keren tegen deze Heilige Bediening terwijl zij zeggen, “Het is geen pleziertje om Heilig te leven en ik zou liever terugkeren naar mijn zondige wegen” (Spreuken 26:11, 2 Petrus 2:22). Niet iedereen is gepast om in MIJN Hemels Leger te zijn.

IK vertel jullie dit, nu dat jullie weten, IK vertel jullie op voorhand over vijanden die jullie aanvallen in een geestelijke oorlog dit jaar van 2008 zoals geen ander(e) (oorlog) tot nu toe. Ben niet bezorgd. Door de NAAM en het BLOED van YAHUSHUA zullen jullie winnen! Vasten, ook communie, en de Jericho Marsen is een wapen dat jullie nodig hebben niet alleen voor jullie zelf maar voor anderen om de overwinning te hebben. Communie is een geheim wapen. Gebruik het royaal. Stop niet met hetgeen je weet dat werkt.

Onthoud MIJN Geliefden, werp niet jullie parels voor zwijnen (Matt 7:6). De zwijnen zijn diegenen die weigeren te luisteren naar de waarheid. IK zend jullie voort tot anderen die IK heb gezonden die zullen luisteren en gehoorzamen aan ieder Woord in de Heilige Profetieën dat IK zeg. IK, YAHUVEH, profeteer dit, alle, alle, alle, alle Profetische Boodschappen die IK voort heb gesproken vanuit jou zullen niet alleen in het Engels zijn maar zullen in het Samoaans zijn. En de krachtigste zalving Elisabeth die je ooit kende plaatste IK op jou in Maui, Hawaii voor een kamer vol van getuigen. Een Boeddhist gaf toe dat Boeddha niet kon doen wat hij JEZUS CHRISTUS zojuist zag doen toen IK jou zalfde Elisabeth, en deze man genaamd Frank, toen je bad voor de mensen in Maui, Hawaii, Frank gaf zijn leven aan YAHUSHUA die dag en is zielen aan het leiden geweest tot de Hemel en vertelt iedereen YAHUSHUA, JESUS CHRIST kan niet falen!

(Lees alstublieft Anointed in Hawaii: http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm en lees over de grootste zalving die tot nu toe op Elisabeth is gekomen.)

Een Samoaanse pastor die heerste over zijn kerk met een ijzeren vuist, hoorde jou profeteren. En hoewel hij iedere vrouw verbood in zijn kerk om te prediken, vergeet niet de dag dat IK dit wonder zond toen hij jou vroeg met een nederige geest om te komen en te profeteren en te prediken in deze kerk in Maui, Hawaii. Je reikte uit naar de Samoaanse mensen waar IK jou voort zond naar die Samoaanse pastor.

Je treurde omdat je nooit de vervulling zag van het in staat zijn om pastor te zijn in die Samoaanse kerk, als de eerste vrouw toegestaan om dat te doen, omdat je in een echtscheiding kind voogdij strijd was en moest vertrekken.

IK heb een Profetiscj woord voort gesproken dat jouw stem gehoord zal worden in stem van Samoaans. IK heb jou voort gezonden zodat Nieuw Zeeland deze waarheden zal horen die IK voort heb gesproken in de Heilige Profetieën. Samoanen die luisteren en YAHUSHUA HA MASHIACH accepteren als ALMACHTIGE GOD, HEER, en REDDER zullen gezegend worden.

IK, YAHUVEH, profeteerde hetzelfde door jouw mond voor Afrika. De (Profetische) Woorden zullen niet alleen in het Afrikaans zijn. De Profetieën zullen overgeschreven worden door velen over (heel) de wereld. IK, YAHUVEH, speel met jouw vijanden en lach om hen. Zie je de verwarring van de vijand? Zij hebben deze zonde op zichzelf gebracht. Waarschuw ik niet in de Heilige Geschriften, “Tast niet MIJN gezalfden aan, nog doe MIJN Profeten enig kwaad” (1 Kronieken 16:22, Psalm 105:15)? Toch weigeren zij om te gehoorzamen, in plaats daarvan bespotten en verachten zij dat waar ze niet eens de moeite voor nemen om jou te vragen of tot MIJ te bidden wat zij niet begrijpen.

De vijanden kijken naar Amightywind Bedieners in angst, wetende dat ze hen niet het zwijgen kunnen opleggen. De vijanden kijken hulpeloos toe hoe Almightywind Ministries bloeit en groeit voor hun eigen ogen. IK hoor hun samenzweringen en plannen om te proberen jou te verslijten/onderdrukken, om op te geven met bedienen. IK, YAHUVEH, zend verwarring in het kamp van de vijanden en IK zal diegenen verdelen die wetteloosheid voort spreken en dit leren. Het betekent dat IK, YAHUSHUA, waarschuw dat IK MIJN scheidende zwaard heb en IK ben families aan het verdelen/scheiden die een gevaar zijn voor MIJN Heiligen in de spoedig komende dagen (Matt 10:34-36)! De vijanden weten niet hoe ze jou moeten stoppen met het voort spreken van de Heilige Profetieën. Het kamp van de vijanden is gefrustreerd en verslagen terwijl IK dezelfde Profetische Woorden opricht in vele verschillende volkeren en dit is slechts het begin.

IK, YAHUVEH, vele jaren geleden, gaf geboorte aan deze Bediening door Elisabeth heen. Indien haar lijden niet zo groot was geweest, zou deze Bediening niet een grote zalving hebben, want de dienstknecht is niet meer dan de meester (Johannes 13:16, 15:20). YAHUSHUA is de MEESTER. De pijn die zij doorstond, zal niemand weten behalve IK. De prijs die zij betaalde, zal niemand ooit weten behalve IK. Zelfs de man die zij haar ex man noemt, die nooit een echtgenoot was in de ogen van de Hemel, zou opnieuw en opnieuw zeggen dat hij “deze Bediening moest stoppen,” en hij “moest doen wat satan gepland had, om deze Bediening te stoppen.” He zou haar beschimpen terwijl hij haar misbruikte en zei, “ik waarschuwde jou om te stoppen met bedienen. Zie je wat jou MIJ laat doen?” Maar ik dwarsboomde die boosaardige plannen van satan terwijl IK haar leven vele malen redde van deze boosaardige man die haar probeerde te doden.

IK beantwoordde haar gebeden en bracht haar Heilige soul mate tot haar.

Zij is beproefd met haar Heilige echtgenoot. En nu heb IK bewezen wie IK, YAHUVEH, kan vertrouwen en zij zijn de twee die IK heb geplaatst die MIJ zullen gehoorzamen als leiders van deze Bediening die IK wijdde en zalfde, nu zijn er twee leiders van deze Heilige Bediening en IK noem hen echtgenoot en echtgenote.

IK geef dit bevel aan allen die IK wijd en zalf om Geestelijke leiders te zijn in een Bediening: IK vereis jouw gehoorzaamheid op alle manieren aan IK, YAHUVEH, want dit is een getuige hoeveel je houdt van YAHUSHUA HA MASHIACH. Zoals je HEM gehoorzaamd, gehoorzaam en behaag je MIJ (Johannes 14:23-24).

Wanneer je een Jericho Mars doet en vast heb je het net zoveel nodig voor jezelf als dat je het nodig hebt voor anderen. Neem de namen van de verworpen vijanden tot MIJ wanneer je bidt en net zoals IK deed voor Jozua bij Jericho, en de muren kwamen neertuimelen (Jozua 6)! Zo ook spreek IK deze waarschuwing tot een ieder die probeert te vernietigen wat IK, YAHUVEH, voort bracht. MIJN vijanden, die jouw vijanden zijn, zullen opnieuw verpletterd worden onder de muren van Jericho!

Ditzelfde jaar met jouw eigen oren zul je zien, zul je horen hoe IK verworpen zondaren heb beloond die mijn Heilige Bediening hebben vervolgd, dat boosaardig noemende wat IK, YAHUVEH, goed heb genoemd! Jullie vijanden zijn MIJN vijanden en zij haten jou voor het voort spreken van de waarheid, want zij geven de voorkeur aan de leugens. De boosaardige vallen allen aan die Heilig aan het leven zijn, die leren, “Toon berouw, keer weg van zonde voordat je naar de Hel gaat!” De meest gevaarlijke vijanden zijn diegenen die zichzelf Christenen noemen maar zijn het niet (2 Kor 11:12-14). Zij zijn van de synagoge van satan (Open. 2:9, 3:9)!

De kwaadaardige vijanden die satan zendt om jou te pijnigen oefenen iedere dag hoe ze IK, YAHUVEH, woedend (kunnen) maken en hoe ze het Vergoten BLOED van YAHUSHUA jouw MASHIACH kunnen bespotten! Sommigen beweren dat ze MIJN ZOON kennen en toch kennen zij HEM alleen met hun hoofd niet met hun hart. Er is geen vreze wanneer zij weten dat zij hebben gezondigd en HEM hebben beledigd. Het begin van Wijsheid is te vrezen om jouw SCHEPPER te beledigen! De Heiligen zijn nog Heiliger geworden, de goddelozen zijn nog goddelozer geworden. MIJN wraak, MIJN oordeel is neergekomen en zal doorgaan met neer te komen totdat MIJN toorn is besteed.

Heilige Bruid jullie vragen om MIJN Oordeel tegen homoseksualiteit en deze bespotting van het homohuwelijk, het klonen van de mens, het mengen van een menselijk embryo en een dier. Jullie zullen MIJN Oordeel neer zien komen. Blijf deze dingen tot MIJ opheffen (1 Thess 5:17). Ben niet vermoeid wanneer jullie bidden (Lukas 18:1-8). Marcheer in Overwinning en weet dat IK zal gaan antwoorden en spoedig Oordeel zal komen op deze vijanden. Regel op regel, gebod op gebod zullen jullie deze dingen zien geschieden.

Wanneer Elisabeth en haar Heilige echtgenoot zouden zeggen, “Er is niet één persoon die wij kunnen vertrouwen behalve elkaar. We blijven de vervalste Bruid van YAHUSHUA ontmoeten. Waar is de onvervalste Heilige Bruid die weiger compromis te sluiten met zonde?” IK bleef hen vertellen om te wachten, IK zou hen de ware Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH brengen. Nu heb IK, YAHUVEH, sommigen van YAHUSHUA's Bruid gebracht om zijde aan zijde te leven. Onthoud, wanneer IK kijk naar één van YAHUSHUA's Heilige Bruid zie IK jullie allen op hetzelfde moment.

Diegenen die YAHUSHUA'S demon Stompers Gebeds Krijgers genoemd worden, de Bemiddelende Gebeds Krijgers van deze Bediening, je kent alreeds de vertrouwden, zij berispen zonde en sluiten geen compromis met zonde, nog maken excuses voor onbekeerde zondaren die weigeren de zonden van het vlees te bevechten. YAHUSHUA's demon Stompers staan vechtende aan jullie zijde.

YAHUSHUA'S demon Stompers zijn verspreid over heel de wereld. Je kent niet eens hun namen maar zij kennen jouw [naam] en je hebt hen gezegend door de Woorden heen die IK, YAHUVEH, heb gegeven aan deze Bediening. MIJN kinderen ontvangen MIJN woorden van leven die IK voort spreek in de Profetieën, en de Profetische Woorden die gesproken zijn gemengd met geloof in wie YAHUSHUA is, hebben wortel genomen en zijn gegroeid tot waar diegenen die gezegend zijn groeien met grote sprongen!

Levens van mensen zijn veranderd omdat wanneer zij de gezalfde Woorden vanuit de Hemel horen zij Glorie geven aan YAHUSHUA HA MASHIACH. Wanneer je jouw mond opent en MIJ toestaat om het te vullen met MIJN Woorden van Profetie, geef IK hen een Woord van leven dat beloften erin heeft voor hen. Elisabeth, jij en jouw Heilige echtgenoot zullen diegenen ontmoeten die gezegend zijn geworden door de Heilige Profetieën in de Hemel zelfs indien je hen niet ontmoet op aarde. Heilige Profeten worden vervolgd omwille van YAHUSHUA'S NAAM, zo ook evangelisten (Johannes 15:20). Groots, groots, groots zijn jouw beloningen in de Hemel (Matt 5:11-12. Lukas 6:22-23)!

Eén van jouw beloningen Elisabeth is alle mensen die een zegen zijn, die jouw steunen op alle manieren en jou helpen. Evangelisten die zielen bereiken helpen jou om de mensen naar YAHUSHUA MESSIAS te leiden. Mensen die vissers der mensen zijn, zielen naar YAHUSHUA HA MASHIACH brengende, jullie zullen hiervoor beloond worden in de Hemel. Opnieuw, deze belofte is niet alleen voor Elisabeth, maar alle evangelisten. Jullie zullen aan het voorgesteld worden in de Hemel, iedere ziel die je aanraakte en waarschuwde voor YAHUSHUA HA MASHIACH´S Glorie alleen. Onthoud wanneer je HEM verheerlijkt, en HEM dient en HEM lief hebt, doe je het aan de RUACH HA KODESH en aan MIJ. Wanneer je zoveel geeft als een beker water aan deze Profeet, doe je het alsof je aan MIJ geeft en dat geldt voor jullie allen die IK YAHUSHUA HA MASHIACH'S Bruid noem (Matt 10:40-42).

IK geef dit Profetisch Woord vrij, Elisabeth, op jouw geboortemoeders verjaardag 6 juni. Overwegende dat ze nu verblijft in de Hel, je probeerde haar te leiden tot YAHUSHUA en nu laat satan haar meer onnoemelijke kwelling lijden want zij faalde in haar pogingen om jouw leven te nemen voordat deze Bediening geboren kon worden. Je ziet IK, YAHUVEH, had een doel en MIJN doel is volbracht aan het worden en het maak niet uit hoe wie dan ook jouw leven probeerde te ontnemen, en nog steeds doen (proberen), IK gaf jou schuilplek toen, en IK, YAHUVEH, geef jou schuilplek, voorzie, en bescherm jou nu als een jong vogeltje in de palm van MIJN hand. Het maakt niet uit wat voor wapen er tegen jou gevormd wordt, niet alleen jouw leven maar deze Bediening heeft overleefd (Jesaja 54:17). En tot de ontzetting van jouw vijanden die degenen haten die MIJN geboden gehoorzamen, ben je levend! En ALEPH & TAV Almightywind RUACH ha KODESH Ministries groeit nog steeds in de Zalving en niet alleen leeft maar bloeit! En IK gebruik deze Bediening voor YAHUSHUA HA MASHIACH'S Glorie om levens te veranderen.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven.

Rev. Elisabeth Sherrie Elijah
6 Juni 2008.
Voor UW Glorie ABBA YAHUVEH. Amen! Amen!

* * * * * * *

Bericht van Elisabeth: Weet dat YAHUSHUA jou van jouw zonden zal vergeven en daarna moet je jezelf vergeven! Je moet berouw tonen, weg keren van zonde, en geloven dat door YAHUSHUA heen ook jij de macht hebt zonde te berispen. Je bidt dat door HEM heen je de macht hebt om zonde te berispen. Je moet geloven dat YAHUSHUA jou heeft vergeven en daarna je weer vooruit met een schone lei. Ps. 51:4-6, “Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.”

Iedere Profetie is ondersteunt door de Schriften. Hier zijn de Geschriften die dit ondersteunen:

Deut 32:41 “IK wet MIJN bliksemend zwaard, IK ga het Vonnis voltrekken. IK zal MIJ wreken op MIJN vijanden, IK reken af met wie MIJ haatten!”

Jesaja 59:19, als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest van YAHUVEH de banier tegen hen oprichten.

1 Kor. 16:22, “Indien iemand den Heere YAHUSHUA ha MASHIACH niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!” Kom YAHUSHUA! Kom!

1 Kor. 1:27, “Maar het dwaze der wereld heeft YAHUVEH GOD uitverkoren, opdat HIJ de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft YAHUVEH GOD uitverkoren, opdat HIJ het sterke zou beschamen.”

Jer. 7:23-24 “Maar deze zaak heb IK hun geboden, zeggende: Hoort naar MIJN stem, zo zal IK u tot een GOD zijn, en gij zult MIJ tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien IK u gebieden zal, opdat het u welga. Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart; en zij zijn achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts.”

Jer. 7:27-28 “Ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen; gij zult wel tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden. Daarom zeg tot hen: Dit is het volk, dat naar de stem des HEEREN, zijns Gods, niet hoort, en de tucht niet aanneemt; de waarheid is ondergegaan, en uitgeroeid van hun mond.”

Belangrijke links:
De “onderwezen dwaas” 
http://www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm 

Gezalfd in Hawaii
http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm 

* * * * * * *

Op woensdagnacht 3 februari 2010, werd een zeer zeldzaam voorval van Vuurballen gezien in de lucht waar het gezien werd naar het Noorden reizende vanuit Zuid Ierland gaande tot Noord Ierland waar Vastende YAHUSHUA's demon Stompers Krijgers leven aan beide zijden van Ierland. Dit werd gezien bij zonsondergang op de laatste dag van de 21e dag van het vasten! Het vasten op water begon slechts op 14 Januari voor 10 dagen en het vasten eindigde 21 dagen later op 3 februari 2010. YAHUVEH zei tot Elisabeth om de Vastende YDS Krijgers te laten Vasten voor 21 dagen en er waren 21 dagen voor nodig voor Daniël om het antwoord te krijgen to zijn gebeden.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1248665/Fireball-lights-Irish-sky-extremely-rare-asteroid-falls-Earth-100-000mph.html 

YAUVEH is razend op de vijanden van deze Bediening en ABBA YAHUVEH gaf Elisabeth en alle YDS vastende Krijgers een teken dat HIJ wraak zal nemen op al diegenen die deze Bediening en Heilige Profeet hebben gelasterd! Het is in ZIJN timing en op ZIJN manier wanneer zij het op z'n minst verwachten. De ergste vijanden van deze Bediening zijn niet diegenen die vanbuiten boosaardig zijn maar diegenen die beweren een Christen te zijn en bidden in de naam van JEZUS CHRISTUS! Zij haten deze Bediening want het weigert excuses te maken voor zonde of zondaren, en de boodschappen in all Profetieën zijn toon berouw, keer weg van zonde, leef niet zoals de duivel en verwachtende naar de Hemel te gaan. Zij is bestempeld als alle vormen van boosaardige namen voor het leren dat je de 10 geboden moet gehoorzamen! Zij is een valse Profeet genoemd voor het leren dat er een Hel is om te boeten indien je YAHUVEH niet gehoorzaamd.!

Elisabeth Elijah en alle YDS Heilige Gebed Bemiddelaars zijn aan het bidden geweest voor YAHUVEH om wraak te nemen op ZIJN vijanden en Elisabeth bad, “Bewijs alstublieft dat dit vasten niet voor niets is geweest en dat ABBA YAHUVEH ZIJN Oordeel neer zou regenen op de vijanden.” YAHUVEH antwoordde Elisabeth's gebeden en plaatste het teken in de lucht met vuurballen die zeer zeldzaam zijn in Ierland, 100,000 mijl per uur gaande! Wee aan de vijanden, waar de YDS het Oordeel van YAHUVEH op neer baden, net zoals toen Elias van Oudsher vocht tegen de valse Profeten van Baal!

Het Rode Zee Wonder Vasten duurde 21 dagen, en we zagen vele wonderen voort komen, maar deze is recht bovenaan op de lijst!

Deze Profetie werd niet vrijgegeven aan het publiek, alleen 5 mensen hadden het gehoord. Wij dachten dat het een persoonlijke Profetie was gegeven op 6 juni 2008 en sommige delen zijn verwijderd die van geen toepassing/interesse waren op het publiek. Onze geassocieerde bedienaar vond deze Profetie op 3 februari 2010, zoekende voor iets anders dat YAHUVEH voort had gesproken door Elisabeth heen. Terwijl zij dit Woord las, beide zij en Elisabeth hoorden duidelijk de zalving erin en het was toegenomen en dit moest vrijgegeven worden want het kwam overeen met de omstandigheden, zij strijden nu met de valse Profeten van Baal, en de Izebel geest in diegenen die zichzelf Christenen noemen, maar er is geen Christus in hen!

YAHUVEH zei nu is de tijd om dit vrij te geven als Profetie 117 omdat niets veranderd is. Het is dezelfde oorlog als in 2008 met de geest van valse Profeet van Baal, Farizeeën en Izebel, het zijn gewoon andere gezichten die onder het Oordeel van YAHUVEH komen! ABBA YAHUVEH zei dat het 21 dagen vasten de zalving deed toenemen en Oordeel werd gezet terwijl het met allen gedeeld wordt, vooral luid gesproken zodat de vijanden het horen! Dit is nu in het proces om gedaan te worden.

Malcom Heap, Linda NewKirk, Jack Barr, Sherry Shriner, Steve Thompson, de lijst van vijanden is in YAHUVEH'S handen en HIJ bewees het door aan Elisabeth te geven, terwijl anderen baden en vastten, zij zou ook dezelfde krachten gegeven worden als Elias van Oudsher in YAHUVEH's timing, toen hij bad werd hem een wonder gegeven op Berg Karmel en YAHUVEH zond een teken met vuur. Zo deed YAHUVEH hetzelfde en zond ook Elisabeth Elijah een teken van vuur in de lucht!

Het is niet belangrijk, de naam van waar YAHUSHUA's demon Stompers Gebed Bemiddelaars leven in Zuid en Noord Ierland, maar wat belangrijk is, is dat de Vuurballen gingen vanuit Zuid Ierland waar het vasten eerst uitgeroepen werd, tot waar zij beweren dat de meteorieten van Vuur in de Lucht landden in Noord Ierland waar een Heilige geassocieerde Bediener leeft en erop stond om het vasten op water langer te doen dan de rest van de YDS Heilige vastende Gebed Bemiddelaars!

Ga je gang en drijf de spot vijanden, maar binnenkort zullen ook jullie voelen dat het vuur van YAHUVEH jullie verteert in ZIJN toorn net zoals deze Vuurballen in de lucht! Deze Bediening behoort niet toe aan een vrouw of man, het draagt alleen de namen van de HEILIGE DRIE-EENHID! De Profetieën die jullie lasteren zijn niet van een vrouw maar van YAHUVEH de Oude van Dagen, de Eeuwige HEMELSE VADER, YAHUSHUA HA MASHIACH, en de Kostbare RUACH HA KODESH die de HEILIGE GEEST is! Wij zullen niet voor jullie huilen wanneer het gebeurt want jullie waren gewaarschuwd om te stoppen met dat wat goed is kwaad te noemen, en nu zullen jullie oogsten wat jullie hebben gezaaid. In plaats van te huilen zullen wij zijn zoals Deborah van Oudsher en ons verheugen dat YAHUVEH deze Bediening heeft gezuiverd, en ZIJN vijanden vernietigde net zoals de valse Profeten van Baal, en Izebel!