Profetie 122

“Wees niet een Bastaardkind”
zo zegt YAHUSHUA ha MASHIACH!


Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Gegeven op 21 Februari 2012,
Uitgebracht op 5 Januari 2013
Websters' Woordenboek Definitie van Bastaard. 1: een buitenechtelijk kind

YAHUSHUA verwijst niet naar het zijn van een bastaardkind in het lichamelijke rijk hier op aarde. YAHUSHUA verwijst naar het Geestelijke rijk in deze Profetie en spreekt tot degenen die denken dat ze een Vader in de Hemel hebben, maar in werkelijkheid zijn zij een bastaardkind in YAHUVEH's Ogen.

YAHUVEH zei om dit uittreksel van Profetie 105 te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8)

In Juli 2010 zei YAHUVEH ook om het volgende Geschrift toe te voegen van 2 Kronieken vóór iedere Profetie:

2 Kronieken 36:16 “Maar zij spotten met de Boden van YAH, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de HEERE tegen ZIJN Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”


* * * * * * *

We waren in gebed over een kwestie in verband met YouTube en Elisabeth onderscheidde de woorden “Anti-mashiach” in een Heilige Tong en zij vroeg zich af of hij achter een droom was die zij had waar ze in de gaten gehouden werd. Profetisch Woord Begint:

Elisabeth, waarom ben je zo verbaasd? Je hebt de aandacht van hem gehad voor een lange tijd. Wie denk je dat er achter de aanslagen is?

Dit is MIJN Strijd!

IK gebruik AmightyWind! IK gebruik MIJN speciale krijgers, MIJN speciale Bruid maar jullie allen hebben een bescherming. Jullie allen dragen MIJN wapenrusting, want IK ben daar aan jullie zijde. YouTube is als een vurige oven geweest, is het niet? Hoe vaak zei je “Oh nee, ik weet niet hoe ik zal overleven”, terwijl de woorden van haat jou dreigen te verteren. Maar iedere keer heb IK jou gegeven wat ervoor nodig is om te overwinnen! Iedere keer hef IK jou weer op, en IK spreek tot al degenen die aangevallen zijn geworden. Waar je zwak was maak IK je sterker! Waar je in vrees was maak IK je vrijmoediger!

Oh, MIJN Kleintjes, onderschat niet de kracht die jullie gegeven is om te vechten tegen de vijanden van je ziel! MIJN vijanden zijn jouw vijanden! Jouw vijanden zijn MIJN vijanden! Dus vrees niet de oorlog die tegen jou gevoerd wordt, hoewel het lijkt te komen door menselijke handen, [het] is meer dan alleen maar de sterfelijke mens. Zolang je doet wat IK je vertel te doen, zolang je MIJ gehoorzaamt, zal IK je beschermen. Onderschat niet de kracht van de vijand, maar onderschat niet MIJN kracht want IK zal deze vijanden vernietigen! Het zal komen op een moment dat je het niet denkt. (Deut. 4:24, “Want de HEERE, uw GOD, is een verterend vuur, een ijverig GOD.” Job 4:8-9: “Maar zoals ik gezien heb: zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. Door de adem van GOD komen zij om, en door het blazen van ZIJN neus worden zij vernietigd.”)

Neem geen dwaze kansen (risico's). Neem alles tot MIJ in gebed. Houd dat onzichtbaar krachtveld om je heen gebeden want opnieuw zeg IK, je hebt de aandacht van de anti-mashiach. Het is later dan je denkt! De tijd is korter dan je denkt! Wees dapper. Laat de vijanden jou niet zien zweten.

Sylvester wil je weten wat de grootste (beste) video is die IK je ooit op heb laten nemen? Het is je laatste video. [Oorspronkelijk geüpload naar YouTube op 18 Februari 2012, ten onrechte neergevlagd en opnieuw geüpload op 15 Maart 2012.]

Toen de vijanden zagen, ondanks alles dat ze tegen jou hebben gedaan, dat je rechtop stond en je bent gezegend met een geliefde vrouw aan jouw zijde en IK geef jullie gelach! En dit gelach verachten zij. Ze weten dat er niets is dat ze gedaan hebben om die zegeningen weg te nemen. En nu weten ze ook, waar ze dachten dat er één was zien ze er nu twee, want de vreugde, MIJN vreugde is jullie kracht.

Oh MIJN Lievelingen, jullie beginnen niet eens te bevatten nog kunnen jullie begrijpen de omvang van de zielen die jullie aan het bereiken zijn – de overtuiging die op hen komt en met betraande (huilende) gezichten geven zij hun wil en hun leven over aan MIJ. Waarom denk je dat je de aandacht van de anti-messias hebt? Want je doet het niet alleen in één taal, één taal is moeilijk genoeg voor de vijand om te verdragen, maar wetende dat ze jou niet kunnen muilkorven en tot zwijgen brengen omdat zij weten dat jouw verlangen is om deze wereld te bereiken in alle talen. Dit is waarom IK je hier geplaatst heb, en IK gebruik de machine van de vijanden zelf om het te doen. Oh groot, groot, groot, groot, groot zijn jullie zegeningen.

Blijf gewoon staan. Laat de vijanden jou nooit zien vallen in nederlaag. Neem gewoon MIJN hand. Want MIJN kracht kan niet beginnen vergeleken te worden met enige vrouw of man. IK, YAHUSHUA, hef jou op. IK, YAHUSHUA, sla MIJN armen van liefde om jou heen. IK, YAHUSHUA, veeg de tranen van jouw ogen. En IK, YAHUSHUA, zal degenen doden die IK veracht! MIJN Woord liegt niet!

(Openbaring 6:16 “En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van HEM Die op de Troon zit, en voor de Toorn van het LAM.” Jes.11:4 “…Maar HIJ zal de aarde slaan met de roede van ZIJN mond en met de adem van ZIJN lippen zal HIJ de goddeloze doden.”)

Wat de VADER haat, haat IK! Mensen willen het Boek dat de Bijbel genoemd wordt verdelen en zij willen het reguleren en zeggen dat IK alleen in het Nieuwe Testament ben. Zij vergeten dat IK het Boek ben! IK ben het vleesgeworden Woord! Er is geen verdeeldheid! IK was ook in dat wat je het Oude Testament noemt. Er werd over MIJ gesproken in Daniël. Daniël sprak over MIJ. Kijk en je zult zien.

Blijf gewoon prediken wat IK je geef. Niet alles is in dovemansoren gevallen. Degenen die MIJN Schapen en Lammeren zijn, zij zullen horen. Zelfs indien zij niet alles dat je zegt begrijpen, zij herkennen MIJN stem. Zij herkennen dat de goede vrucht in deze Bediening van boven uit de Hemel komt.

Dit zijn de woorden die IK tegen je wil zeggen terwijl je een deur neer probeert te bonzen waarop IK nog geen antwoord wil geven.

Rust gewoon in MIJ, verfris in MIJ, sta MIJ toe om MIJN liefde in jullie te schenken, herstel.

IK ben nooit te vroeg. IK ben nooit te laat. En Niko jij luisterde naar MIJ. MIJN zoon zelfs nu trekt MIJN Geest jou om te luisteren en te gehoorzamen. Dat is het enige dat IK vraag. Jullie doen je deel en IK doe het MIJNE. Wanneer IK je vertel om voorzorgsmaatregelen te nemen, zelfs wanneer je zegt, “Oh ik ben er niet bezorgd om, GOD zal beschermen”... zolang als je ME gehoorzaamt... Zolang als je ME gehoorzaamt.

Blijf kort tot MIJ naderen. Vraag MIJ om tot je te spreken in de stilte van de nacht. Blijf gewoon kort tot MIJ naderen want geen wapen dat tegen jou gevormd is is groter dan IK ben. Er is niets dat IK niet kan vernietigen. Er zijn geen ogen die IK niet kan verblinden. Er is geen machine die IK niet kan vernietigen. Heb geloof in MIJ. Heb vertrouwen in de legioenen van Heilige engelen die IK rondom MIJN kostbare Bruid geplaatst heb. Heb geloof in MIJ. Twijfel niet. Twijfel niet aan MIJN liefde voor jou. Doof je oren tot degenen die schreeuwen en zeggen dat “je niet behoort tot MIJ”. Je bent MIJN Woord aan het prediken! Je leeft MIJN Woorden.

Elisabeth IK geef jou de instructies, het enige dat je doet is ze heruitzenden. Jij bent niet de Opperbevelhebber, IK ben het! Jij zendt alleen maar de orders uit die IK jou geef. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat mensen doen! Jij bent niet verantwoordelijk wanneer zij verkeerd begrijpen. Zij zijn verantwoordelijk. Om het tot MIJ te brengen en te zeggen “Help me het te begrijpen”.

IK ben GOD ALMACHTIG! IK en de VADER zijn één! IK kan in alle plaatsen zijn en IK ben (in alle plaatsen)! Jij bent één vrouw en jij kunt dat niet, dus doe wat IK je vertel om te doen, jullie allen doe dat wat IK jullie vertel om te doen.

IK ben dezelfde YAHUSHUA die de vijgeboom vervloekte omdat het weigerde vrucht voort te brengen en het verdorde en stierf voor ieders ogen. IK ben niet veranderd. IK beide zegen en IK vervloek. De vijanden willen jullie oren doof maken en zij willen zeggen “JEZUS CHRISTUS is alleen een GOD van liefde. Ik hoef me geen zorgen te maken over het houden van de 10 Geboden. Ik weiger om bij die wetten te leven. Ik kan leven zoals ik wil en ik ga naar de Hemel. Jij gaat naar de hel omdat je denkt dat je GOD kunt behagen, omdat je ons veroordeelt, zullen wij jou vernietigen”. Zij roepen opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Boodschap! Boodschap! Boodschap! Aan de hele wereld nu!

Jullie kunnen de poorten van de Hemel niet afbreken! Jullie kunnen IK, YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH niet van ONZE Tronen af kloppen! IK lach om jullie! Oh, jullie nietige mannen en vrouwen! Jullie zijn slechts stof, kaf in de wind dat IK kan kiezen om weg te blazen. Oh, jullie vijanden van de Amightywind bediening, om zo velen van jullie schud IK MIJN hoofd in walging. Want jullie zullen daar zijn [en] wanneer jullie uitroepen en jullie willen dat een lawine van rotsen je zal verbergen van de toorn van HIJ die op de Troon zit en het LAM van YAH. Jullie denken alleen maar dat jullie weten wat lijden is. Jullie beginnen niet eens te bevatten. Indien je een vijand bent van deze Bediening die alleen MIJN Woord en Heiligheid predikt, die een Boodschap van Johannes de Doper en Elias van Oudsher heeft, jij bent een vijand van YAHUVEH, van IK, YAHUSHUA en MIJN RUACH ha KODESH!

Jullie die zeggen “ik zal deze bediening vernietigen”, nee, IK ben het die jullie zal vernietigen, net zoals IK die vijgeboom vervloekte, zo ook vervloek IK de vijanden van de Amightywind Bediening want deze bediening is niet van een man of een vrouw! Deze Bediening is door MIJN eigen hand gemaakt, het is alleen de Zalving van de kostbare RUACH ha KODESH die mannen en vrouwen tot MIJ trekt voor hun zielen om gered te worden. Maar IK gebruik deze Bediening ook op een manier om de verworpenen te vernietigen.

Dus, MIJN lievelingen die deze Bediening als een zegen beschouwen, want je kunt zoeken over heel de wereld en je zult geen enkele zoals deze (bediening) vinden, IK geef jullie deze woorden van bemoediging. Degenen die jou haten, haten MIJ. Degenen die jou proberen te vernietigen proberen MIJ te vernietigen, en IK en de Hemelse VADER, jullie ABBA YAHUVEH lachen om de schema's (plannen) van deze nietige mannen en vrouwen die stof zijn in ONZE ogen. En zeer, zeer binnenkort zullen de vijanden zien dat jullie het zijn, jullie zijn het, waar IK zoveel van hou en zij zijn het die IK zo zeer veracht.

Dus blijf arbeiden in dit oogst veld. Er zijn zoveel meer zegeningen die IK voor jullie klaar heb staan. De Bruid van YAHUSHUA herkennen wie jullie zijn. De Bruid van YAHUSHUA herkennen elkaar. De Bruid van YAHUSHUA is als een magneet tot jullie aangetrokken want zij weten dat deze Bediening de Waarheid gegeven is. Jullie zijn een hulpverlening aan beide Jood en heiden. Jullie zijn zoals geen andere georganiseerde kerk. Jullie zijn zoals de eerste Apostelen toen zij samen vergaderden en tekenen, wonderen en mirakels volgen degenen die gehoorzaam zijn aan MIJ.

Dus dit is wat IK wil doen vandaag. IK wil jullie een Woord van troost geven wanneer je het 't minst verwacht. IK wil degenen opheffen die zo terneergeslagen zijn geweest. IK wil de tranen in jullie ogen drogen. IK wil al degenen herstellen die herstel nodig hebben. IK wil je vrijmoedigheid geven waar je angst hebt gekend. IK wil je eraan laten herinneren dat IK hier ben. IK ben korterbij dan je volgende adem. MIJN Geest leeft in jullie en oh hoeveel IK van jullie hou!

Dus blijf gewoon stevig vasthouden aan de zoom van MIJN gewaad. Laat niet los! Want IK zal jou niet verlaten of in de steek laten. IK weet wiens namen geschreven zijn in dat LAMS Boek des Levens voor de grondlegging van deze wereld... IK weet wiens naam blijft! En deze zijn degenen tot wie IK spreek deze dag. Indien je dit Woord ontvangt als een zegen van MIJ, weet dat je naam daar is, het is niet uitgewist.

Indien je dit Woord ontvangt als een vervloeking, alleen om te bespotten en te lachen, weet dit, IK heb jou nooit gekend! Het kan MIJ niet schelen hoe je MIJN Woorden citeert. Het kan MIJ niet schelen hoe je schreeuwt. IK vertel je dit, indien je deze Woorden ontvangt als een vervloeking, indien je deze Bediening ontvangt als een vervloeking, indien je geen berouw toont en herstelt wat je hebt gedaan, ben er zeker van dat IK jou niet ken.

[Elisabeth zegt, “Weet U zeker dat U wilt dat ik dit zeg? Ik bedek mijn lippen met het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH. Indien dit niet U is YAHUSHUA dan laat het niet voort komen.”]

SPREEK HET! IK BEVEEL JOU OM HET VOORT TE SPREKEN! IK zeg dit luid en IK zeg dit duidelijk! Degenen die zich niet bekeren, degenen die niet de boosaardige woorden herstellen die jullie gesproken hebben tegen deze Aleph en Tav Amightywind RUACH ha KODESH Heilig Vuur Bediening hetwelk liefdevol Amightywind of Almightywind genoemd wordt, IK vertel jullie dit, IK zal het nogmaals herhalen want MIJN Profeet je probeerde MIJ tot zwijgen te brengen en de woorden te censureren die IK zou zeggen dus IK zal het opnieuw herhalen... degenen die op deze Bediening kijken en het haten, en de Woorden haten die voort komen, IK ken jou niet eens! JIJ BENT ALS EEN BASTAARDKIND!!! Bewerende dat als een “erfgenaam”, zeggende dat je een recht hebt op de erfenis maar IK vertel je dit, degenen die weigeren zich te bekeren, degenen die weigeren de boosaardige woorden en de boosaardige daden te herstellen, degenen die de 10 Geboden hebben genomen en het tegen de grond hebben gegooid en zeggen “We hoeven niet te gehoorzamen. We hoeven niet Heilig te leven. Leg die Profeet het zwijgen op. Dood die Profeet!”

IK vertel je dit! IK ken jou niet! JIJ BENT ALS EEN BASTAARDKIND!!!! [Heb. 12:8, “Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.”] Je zult je erfenis krijgen en het zal de vlammen van de hel zijn! Jullie die zeggen “er is geen hel” en jullie haten deze Bediening want het predikt dat er een hel is, jullie haten deze Bediening want het waarschuwt dat Deuteronomium 28 vervloekingen nog steeds staan voor degenen die rebelleren en weigeren zich te bekeren, jullie zullen je erfenis ontvangen en HET IS DE POEL DES VUURS VOOR JULLIE! Omdat jullie gewoon ontkennen dat er een hel is maakt het (het ontkennen van de hel) niet echt!

Oh, er is een Hemel te winnen! Oh er is een Hel om te vermijden en te vrezen! Oh, IK beide zegen en IK vervloek net zo zeker als dat IK die vijgeboom vervloekte! Dus dit is wat IK te zeggen heb, het is jullie keuze om geadopteerd te worden of om verworpen te worden als een bastaardkind! En de duivel is daar om de bastaardkinderen op te eisen. Het is jouw keuze. Maar MIJN Schapen kennen MIJN Stem. MIJN Lammeren kennen MIJN Stem en zij zullen tot geen andere herder komen. En zij weten dat IK degenen kastijd die IK lief heb en zij danken MIJ ervoor. Dit zijn MIJN Geliefde Kinderen. Dit zijn de Kinderen van de VADER. Dit zijn degenen die gevuld zijn met de RUACH ha KODESH, Lieve HEILIGE GEEST.

IK troost jullie met deze Woorden. Jullie zijn van MIJ! En IK bescherm alles dat van MIJ is. En IK deel wat IK heb met jullie en IK bekrachtig jullie en IK spreek tot jullie. Indien je MIJN Stem niet kunt horen op de manier dat Elisabeth het nu hoort, heb IK andere manieren waarop IK tot jou spreek. Nader gewoon dichter tot MIJ want IK vertel je de Zalvingen zullen alleen maar sterker groeien in degenen die echt gehoorzamen en MIJ na volgen en vechten voor de standaard van Heiligheid en alles berispen dat onheilig is. De Zalving zal alleen maar sterker groeien. Dit is MIJN erfenis voor jullie. De Heilige Engelen die wacht staan en jullie beschermen, dit is MIJN erfenis voor jullie. IK geef het aan jullie want IK hou van jullie.

[“En wat noemt gij MIJ, Heere, Heere! en doet niet hetgeen IK zeg?” Lukas 6:46

“Indien gij MIJ liefhebt, zo bewaart MIJN Geboden.” Johannes 14:15

“Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.” 2 Timotheüs 3:5

“En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus/YAHUSHUA antwoordende, zeide tot denzelven: 'Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid!' En ZIJN discipelen hoorden het.” Marcus 11:12-14

Ons is geboden om de 10 Geboden te gehoorzamen. (Exodus 20:2-17)

Gelijkenis van de 10 Maagden, Mat. 25:1-13,

Alsdan zal het Koninkrijk der Hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den BRUIDEGOM tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de BRUIDEGOM vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de BRUIDEGOM komt, gaat uit HEM tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de BRUIDEGOM; en die gereed waren, gingen met HEM in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: HEER, HEER, doe ons open! En HIJ, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg IK u: IK ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen [ZOON van YAH] komen zal.]


Einde van het Woord

Elisabeth: [neemt adem] Dat is het! Niko kwam hier binnen gerend met de tape-recorder...

Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

De meesten beledigende, en een zegen aan anderen, een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH/JEZUS CHRISTUS

Contact Us