Profetie 125
De elite van satan zullen de bloedrode
maan van 27 September gebruiken

Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de HEILIGE GEEST
(RUACH HA KODESH) door Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu heen

27 September 2015

* * * * * * *

De Profetie hieronder bevat de HEBREEUWSE NAMEN van GOD:

YAH/YAHU יה is GODS HEILIGE, GEWIJDE NAAM
zoals in “Alleluia” of “Hallelu YAH”
יה-הללו,
hetwelk letterlijk “Prijs YAH” betekent:
YAHUVEH/YAHWEH ה-ו-ה-י GOD DE VADER;
YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע GODS ENIGE GEBOREN ZOON –
HA MASHIACH
המשיח betekent “DE MESSIAS”; ELOHIM אלוהים betekent “GOD”.

De Openbaring van SH’KHINYAH GLORIEתפארה שכניה
– als de PERSOONLIJKE NAAM van RUACH HA KODESH הקדש רוח,
in het Nederlands “De HEILIGE GEEST” genoemd – is ook op deze site.
(
HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} is Hebreeuws voor
GODS BLIJVENDE, GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID.)
Daarnaast, betekent
ABBA YAH יה אבא VADER YAH”
en
IMMA YAH יה אמא betekent “MOEDER YAH”.

De geciteerde Geschriften zijn van de Statenvertaling of de
Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16

* * * * * * *

Tijdens gebed na communie met mede-Profeet Kathrynyah deze ochtend aan de telefoon, ontving ik nog een Profetie, hetwelk de volgende zou moeten zijn, 125 – Profetie 124 is verzegeld voor toekomstige uitgave. We hebben een mandaat om dit zo spoedig mogelijk voor de mensen te krijgen, dus plaatsen we het op onze blog. En wij danken ABBA YAH voor ZIJN Genade jegens ons!

Ik had een droom gehad dat wij onze ramen aan het bedekken waren, daarna nam ik dit in gebed met Kathrynyah. De Profetie volgt deze instructies vanuit de Hemel. Deel dit alstublieft met anderen, vooral diegenen waarvan u weet dat ze Heilig leven voor YAHUSHUA (Hebreeuws voor JEZUS):

Het zal gedeeltelijk zichtbaar zijn vanuit Europa, Zuid/West Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan, het Noordpoolgebied, Antarctica. Wees a.u.b. in gebed (er niet naar kijkende).

Jesaja 26:20

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. (Herziene Statenvertaling)

Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deuren achter je. Nog een korte tijd, tot de woede bekoeld is. (NBV)

* * * * * * *

Elisabeth: Is er nog iets anders HEMELSE VADER?

Kathrynyah: Dank U voor de waarschuwing op voorhand.

E: Oké, oké. Ik hoor iets… Is dit opgenomen aan het worden?

K: Ja.

[Heilige tongen]

Profetie Begint:

MIJN Kinderen, MIJN Kinderen, MIJN Kinderen!

Wanneer jullie de duisternis zien of [over] de duisternis horen die de maan zal bedekken, blijf binnen! Wanneer de maan rood kleurt, is het de tijd voor MIJN Heiligen om op te staan en te bemiddelen en te bidden tegen de duisternis!

Bid tegen de geestelijke duisternis, de vervloekingen, de onmenselijkheid van de mens tegen de mens – want de regeringen waarvan jullie dachten dat jullie ze konden vertrouwen over deze wereld, die bedoeld was om de mensen te beschermen – nu geef ik jullie een nieuw gebod – vraag om bescherming [tegen dit alles]. Want satan heeft een meesterplan.

Wees niet misleid. Dit is NIET MIJN, YAHUVEH’S Toorn.

Dit is de toorn van de elite op diegenen die zij “boeren” noemen.  Het woord “ontvolken” wordt gewoon zorgeloos (nonchalant) gesproken door deze elite. Pas op voor de elite. Want satan zal demonen ontketenen om de elite op een nieuwe manier te vullen, en hun gedachten zullen niet zijn om de mensheid te behouden, en enige compassie zal weggewassen worden.

Pas op voor de elite van deze wereld. En jullie zullen zeggen: “Maar wie zijn de elite?” Zij zijn de rijksten van de rijken. Zij dienen satan al. Zij zeggen dat ze “beter zijn dan wie dan ook.”

Dwaze mannen en dwaze vrouwen – jullie verlangen te hebben wat zij hebben! Wat jullie niet beseffen is dat het enige wat ze in petto hebben is de hel en de Poel van Vuur! Sommigen noemen jullie “filmsterren”. Sommigen zitten in hoge regeringsposities. Sommigen zijn miljardairs, en vele malen miljonairs.

IK zal hun namen niet noemen. Ik zal de Profeet die spreekt niet in gevaar brengen. IK heb jullie slechts een glimp van de elite gegeven: bedervers van rechtvaardigheid. Sommigen bepalen zelfs de wetten van het land! In hoge politieke plaatsen!

Pas op voor de elite!

Deze maan is dus gewoon een voorbode. Want MIJN Toorn tegen deze aarde is nog niet gekomen, maar het zal (komen) en IK, alleen IK, de SCHEPPER van die maan, IK, YAHUVEH zal nog een rode maan plaatsen wanneer jullie het ‘t minst verwachten. Het zal NIET zijn zoals de wetenschappers denken.

IK BEN YAHUVEH!

Stopte IK de tijd NIET? (Joz. 10:13; Jes. 38:8)

De Heilige Geschriften liegen niet!

Hoe kun je het ronddraaien van de wereld stoppen, zonder dat iedereen eraf vliegt?’

En toch stopte IK, YAHUVEH de tijd! Denken jullie echt dat het onmogelijk voor MIJ is om nog een eclips (verduistering) over de maan te brengen – en de maan zal in bloed veranderen! (Joël 2:31)

IK BEN YAHUVEH! DE SCHEPPER VAN ALLES!

MIJN razernij is nog steeds op aan het bouwen. MIJN GENADE roept nog steeds (Spreuken 1:20; 8:1), “Kom tot YAHUSHUA HA MASHIACH terwijl je nog steeds kan, want HIJ ALLEEN is de ENIGE BEMIDDELAAR!”

Het is NIET een man gekleed in een jurk! Hij kleedt zichzelf met gewaden, maar het is niet MIJN, YAHUSHUA’S Gerechtigheid! Hij heeft heel de eeuwigheid te boeten voor het aanvaarden van de aanbidding van mannen en vrouwen. Nooit zegt hij ook maar: “Kijk op naar YAHUSHUA! Kijk op naar waar jullie ECHTE VERLOSSING nadert!” (Lukas 21:28) Jullie weten dat hij verheerlijkt (geniet) in de adoratie en aanbidding van de mens. (Joh. 5:41; 12:43)

Pas op voor de elite! Pas op voor diegene die zichzelf een “Paus” noemt! Pas op voor het Vaticaan!

Pas op voor de elite. Want zij ZIJN NIET elite in MIJN ogen. Zij zijn de elite van satan. Zij behoren toe aan satan – gedachte, lichaam, geest en ziel – en dat is waarom IK zei; naar de hel en de Poel van Vuur zullen zij gaan!

Oh maar IK heb MIJN elite. Zij zijn gewassen in het vergoten Bloed van MIJN ZOON YAHUSHUA, jullie MASHIACH. Zij zijn volgelingen en gelovigen en verdedigers van dat wat je de Tien Geboden noemt. IK kijk niet naar hun financieel inkomen. Zij zijn MIJN elite. Zij zijn MIJN elite troepen die tegen de duisternis staan.

Want het zijn “de gebeden van de rechtvaardigen die veel vermogen” (Jakobus 5:16)! Niet de gebeden van de onrechtvaardigen!

Deuteronomium 28 zijn MIJN Woorden! Het is jullie keuze, of jullie de zegeningen dragen van IK YAHUVEH voor gehoorzaamheid of de vervloekingen van IK YAHUVEH voor jullie rebellie en jullie ongehoorzaamheid en jullie weigering om Heilig te leven!

En in de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, zal IK jullie gebeden horen. IK zal jullie vergeven. IK zal genade hebben. Dus kom tot MIJ, nederig – terwijl er nog steeds tijd is.

Deze wereld heeft gelegaliseerd wat IK “gruwel” heb genoemd (Lev. 18:22). Maar deze wereld is niet de WETGEVER.

IK, YAHUVEH BEN DIE WETGEVER!

Einde van het Woord

E: Voor UW GLORIE ABBA YAHUVEH! Voor UW GLORIE YAHUSHUA! Voor UW GLORIE! Wij berispen de [kwaadaardige] elite nu in de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH! De elite van satan – WIJ BERISPEN JULLIE!

Wij vragen U ABBA YAHUVEH om de vervloekingen van Deuteronomium 28 los te laten! Laat ze het dragen als een tweede huid Psalm 109:17-19)! Wij vragen U ABBA YAHUVEH, om wraak te nemen. Want U zei: “De wraak behoort MIJ toe, Zegt YAHUVEH” (Deut. 32:35; Rom. 12:19), U zult het vergelden!

Voor UW Glorie ABBA YAHUVEH. Wij danken U en wij prijzen U voor UW bescherming deze avond/nacht wanneer deze supermaan komt – de verduistering en het verandert in bloedrood ABBA YAH – wij danken U voor UW bescherming tegen de demonen die losgelaten zullen gaan worden. En diegenen met het vreemde vuur en die het occulte beoefenen, zullen het gebruiken om hun vervloekingen voort te zenden en hun rituelen te doen.

Wij berispen het! Wij ontvangen het NIET! In de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH! Wij staan op de Geschriften van Psalm 91 dat geen plaag tot onze woning kan naderen! Wij danken U en wij prijzen U ABBA YAHUVEH voor het beschamen van de vijand!

En in plaats van het sterven van de zogenaamde boeren, zullen het dezelfde elite zijn die U oordeelt. Dat wat ze op de onschuldigen van deze wereld willen plaatsen, het zal in plaats daarvan terugkeren op de elite van deze wereld – de elite van satan, de bruid van satan, de dienstknechten en discipelen van satan.

Dank U ABBA YAHUVEH! Dank U dat u ons beschermt! Dank U! Dank U voor het Vergoten Bloed van YAHUSHUA! Dank U voor het onzichtbare krachtveld – de koepel die om onze woningen heen is! Dank U ABBA YAHUVEH!

Want U zei: “Ga en verberg jezelf MIJN Kinderen, voor een kleine tijd” (Profetie 60, Jesaja 26:20) totdat UW Toorn over gaat. Dank U dat U ons beschermt tegen de onmenselijkheid van de mens tegen de mens.

Dank U voor het loslaten van de legioenen van Heilige Engelen. Terwijl duisternis de maan bedekt en het bloedrood lijkt te zijn, dank U ABBA YAHUVEH voor het loslaten van de legioenen van Heilige Engelen over deze aarde om iedereen te bedekken en te beschermen die echt tot U behoort!

Ik vraag niet om de bedekking van de lauwen – diegenen die doen alsof ze tot U toebehoren!

[Gesproken onder een sterke zalving:]

De kerk van de komedianten (huichelaars) – WEG VAN MIJ, WEG VAN MIJ! WIJ hebben niets met jullie gemeen!

Wij zijn bloedgekocht door het Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH. En ons enige doel in het leven, is om Heilig voor ZIJN Aangezicht te leven! Wij zijn niet perfect! Alleen HIJ is perfect! Maar wij weten dit, we testen YAH niet opzettelijk en zondigen niet opzettelijk.

Dus dank U ABBA YAHUVEH! Dank U GELIEFDE YAHUSHUA! Dank U, DIERBARE, DIERBARE IMMAYAH, onze DIERBARE, DIERBARE LIEVE HEILIGE GEEST! Dank U! U bent de tarwe van het onkruid aan het scheiden (Mat. 13:24-30. En wij danken U ABBA YAHUVEH dat wij UW tarwe zijn! En niet enige GGO [genetisch gemodificeerde] tarwe! Wij vertegenwoordigen de Hemelse tarwe.

Dank U voor de LICHTHEID die onze gezichten vervult, zodat de LIEVE, LIEVE HEILIGE GEEST gezien kan worden! En niet het VALSE licht [van de kwaadaardigen] – want het is als een fluoreserend (TL-) licht! Wij hebben het ECHTE LICHT.

Wij dienen het LEIDENDE LICHT, onze HERDER, onze MESSIAS, onze HEER, GOD & REDDER, de ENIGE GEBOREN ZOON VAN YAHUVEH, DIE gekruisigd was en uit de dood opstond – onze GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH, onze SPOEDIG KOMENDE BRUIDEGOM!

En wij danken U! Wij prijzen U, GELIEFDE YAHUSHUA, dat U ons zalft, ons beschermt, ons zegent, ons leidt – ons de onderscheiding geeft [van] wie er goed is en wie er kwaad is, het verlangen om rechtvaardig voor UW Aangezicht te leven – om U Glorie te brengen. Verdedigers van de Tien Geboden, wij danken U dat wij meegerekend worden als een van de elite van onze GELIEFDE YAHUSHUA, onze MASHIACH – voorbidders die tegen de kwaadaardigheid van deze wereld staan… Dat is alles.

K: Amen! [Elisabeth lacht met vreugde.]

E: Dank U, ABBA YAHUVEH!

K: Je weet maar nooit…

E: Dit is een Profetie – wow. Dit is een Profetie! En het zou niet voortgekomen zijn als we geen Communie gedaan hadden. Als we het niet hadden geweten, als jij me niet had gebeld… zou niets hiervan gebeurd zijn.

K: Ik weet het.

E: Op dezelfde avond, die iedereen vreest, is er een nieuwe Profetie vrijgegeven gedurende de dag!

K: Terwijl je het sprak, en terwijl HIJ over de tijd aan het spreken was, zag ik een grootvader klok.

E: Ik hoop dat je dit aan het opnemen bent.

K: Ja.

E: Ok. Ga door…

K: En toen zag ik – ik voelde alsof ik onder allen in de Hemel was en zij waren allemaal aan het buigen, terwijl HIJ sprak. Eigenlijk, ik zag dat. Ik zag iedereen buigen.

En toen was het alsof we bij ground zero waren en terwijl dit het geestelijke rijk in gesproken werd…

K: [...] Zo zag ik, weet je, een epicentrum van een aardbeving en de golven gaan uit van daar? De scheuren, niet scheuren – vibraties. Dat is wat ik zag. En toen wanneer YAH zei – je was aan het bidden dat de kwaadaardigen zouden omvallen. Ik zag dat ook. Er waren duistere figuren die omvielen, neervielen als een piramide.

E: John Hagee is een van hen. John Hagee is een van de lite. En Joel Osteen is een van de elite.

K: Amen.

Adam: Wow.

E: Ja, ja. De grootvader klok, dat was interessant. Dus je weet wat de GROOTVADER is – dat is ABBA YAH!

K: Ja!

E: GROOTVADER, GROTE HEMELSE VADER! Dat is geweldig. Dat is absoluut geweldig. Ik verwachtte dit niet. Ik weet niet wat of de “Aziatische Bruid, Kom Voort!” (Profetie) nu 124 is die niet vrijgegeven is – en of dat waarom is dat het opgehouden werd.

K: Moet ik door blijven gaan met opnemen of stoppen?

E: Nee, blijf nog even opnemen, zodat mensen kunnen begrijpen – ik verwachtte dit niet – hahaha!

K: Nou jij – wij verwachten het nooit!

E: Ik weet het, ik verwacht het nooit! [Lacht terwijl ze het zegt!] Dit is echt – geen wonder dat ik onder aanval was. VADER ik dank U gewoon en ik prijs U op dit moment voor het zegenen van mijn mond. Ik geef U de Glorie HEMELSE VADER! Tot al degenen die mij het zwijgen probeerden op te leggen – mijn mond, zoals U zei HEMELSE VADER, schreeuwt alleen maar luider wanneer U wilt dat ik dat doe in de Naam van YAHUSHUA.

* * * * * * *