Profetie 128
Sjavoe’ot Profetie 2016
De Hemel Verblijdt zich over AmightyWind Nieuw Leiderschap

Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de HEILIGE GEEST
(RUACH HA KODESH) door Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu heenShavoe’ot/Pinksteren 2016 – 12 juni 2016

* * * * * * *

Het bevat de HEBREEUWSE NAMEN van GOD:

YAH/YAHU יה is GODS HEILIGE, GEWIJDE NAAM
zoals in “Alleluia” of “Hallelu YAH”
יה-הללו,
hetwelk letterlijk “Prijs YAH” betekent:
YAHUVEH/YAHWEH ה-ו-ה-י GOD DE VADER;
YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע GODS ENIGE GEBOREN ZOON –
HA MASHIACH
המשיח betekent “DE MESSIAS”;
ELOHIM
אלוהים betekent “GOD”.

De Openbaring van SH’KHINYAH GLORIEתפארה שכניה
– als de PERSOONLIJKE NAAM van RUACH HA KODESH הקדש רוח,
in het Nederlands “De HEILIGE GEEST” genoemd – is ook op deze site.
(
HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} is Hebreeuws voor
GODS BLIJVENDE, GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID.)
Daarnaast, betekent
ABBA YAH יה אבא VADER YAH”
en
IMMA YAH יה אמא betekent “MOEDER YAH”.

De geciteerde Geschriften zijn van de Statenvertaling of de
Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16

Daarna, in Juli 2016:

Wee aan een ieder die het probeert om deze twee gezalfden kwaad te doen. Je zult spijt hebben van de dag dat je ooit geboren werd. Raak MIJN gezalfden niet aan en doe deze twee Profeten geen kwaad (zie Ps. 105:15; 1 Kr. 16:22). Het zou beter voor je zijn als IK, ABBA YAHUVEH, je tong eruit zou rukken!

(Profetie 128)

En van Profeet Ezra:

Ik waarschuw jullie – al diegenen die tegen deze Bediening EN DEZE PROFETIEËN komen, en [tegen] Elisheva en ik, en al de Bedienaren van de AmightyWind Bediening – ik waarschuw jullie nu: ‘Tast YAH’S Gezalfden niet aan en doe ZIJN Profeten geen kwaad’ (Ps. 105:15; 1 Kr. 16:22) opdat niet de Woede van de Roede van YAH op jullie neer zal komen. Maar voor diegenen die gezegend zijn en een zegen voor deze Bediening zijn, en getrouw, en die de Profetieën ontvangen, veel zegening zal op jullie komen – allemaal om te beschermen wat aan YAH toebehoort in de NAAM VAN YAHUSHUA.


* * * * * * *


Profetie Begint:


Shavoe’ot/Pinksteren 2016 – 12 juni 2016

Wee aan een ieder die het probeert om deze twee gezalfden kwaad te doen. Je zult spijt hebben van de dag dat je ooit geboren werd. Raak MIJN gezalfden niet aan en doe deze twee Profeten geen kwaad (zie Ps. 105:15; 1 Kronieken 16:22). Het zou beter voor je zijn als IK, ABBA YAHUVEH, je tong eruit zou rukken!

De strijd is aan het woeden geweest! Dit is niet gewoon een normale bediening! Denk je niet dat satan dit weet? – hij heeft sommigen van zijn top generaals verloren! – hij heeft een aantal van zijn top opperbevelhebbers verloren!

Dit is niet gewoon een aankondiging van een mannelijke leider – hij [satan] moest vechten op twee verschillende fronten: hij moest Elisheva bevechten op een manier die ze niet weet; hij moest degenen bevechten die dit wonder mogelijk maakten – de YDSs die zo veel liefde en werk en Zalving plaatsten. En dat is waarom IK alles dat ze aanraakten zegende.

Maar hij is een 'vor– '1 ("vorst van deze wereld," Joh. 12:31; 14:30; 16:11) – satan is een vorst en een macht en het vorstendom van de lucht (Efeziërs 2:2) dus moesten de YDSs hem daar bevechten. En dan is er de 'Been van Mijn Gebeente': dan ben jij er Ezra en jij Elisheva dat IK zo lang geleden profeteerde – hoewel je het niet wist.

En vandaag is een dag van Overwinning! Op deze Sjavoe'ot (Pinksteren) is een dag van Overwinning! Want de "Goliath"2 zal vallen! En IK spreek over meer dan één Goliath!

Vandaag is de Overwinning! En het zal worden erkend als zodanig. En het is niet gewoon een viering van één dag. Want zolang als [de] Amightywind Bediening op het internet is zal het zijn ter nagedachtenis van deze dag – voor één week – zullen jullie het vieren!

Je zult MIJ Eer & Glorie geven! En allen die deze Bediening als een zegen beschouwen en allen die de eenheid zegenen die IK samengeplaatst heb deze dag – voor het publiek, voor de wereld – ik zal hen overvloedig zegenen!

De Zalving op jullie beiden zal overstromen naar elke Bedienaar, elke supporter, een ieder die zegt: "Deze Bediening is een zegen en ik zal het verdedigen, het zelfs verdedigen in gebed" – MIJN Oor is geneigd om te horen!

Ik vertel jullie dit!

De Hemel verblijdt zich! De engelen verblijden zich! Want als je dit hebt gedaan – deze dag – heb je de tijd bespoedigd [dat] YAHUSHUA HA MASHIACH zal komen voor ZIJN Bruid. En de draak knarst zijn tanden in woede (Openb. 12: 7-9, 12), omdat hij niet kon stoppen wat er vandaag heeft plaatsgevonden!

Het is niet gewoon een leiderschap, het is een liefde die alleen van bovenuit de Hemel komt: verordend, vastgesteld, gekozen,3 de “volheid van de zalving” die geprofeteerd4 werd [en] dat nooit gebeurd was – totdat IK Ezra aan jouw zijde bracht. Dus verblijd je voor de Overwinning!

Heb IK jullie niet gewaarschuwd5 Ezra & Elisheva dat er een oorlog was in de hemelse gewesten? – een oorlog – terwijl legioenen van legioenen van engelachtige krijgers uit de Hemel naar beneden moesten komen en vechten.6

Maar IK vertel je dit. IK YAHUSHUA won die strijd aan het Kruis! Dit was MIJN strijd. Want deze Bediening behoort niet toe aan een man of een vrouw. Deze Bediening behoort tot YAHUVEH, IK YAHUSHUA & IMMAYAH! Dit is ONZE Overwinning. En nu delen WIJ het met u. En miljoenen en miljoenen zullen bereikt worden!

Je zult zien en de mensen zullen de nieuwe Zalving bemerken in de Profetieën! Waar de "Ringmaagd" alleen stond, zonder een mannelijke leider aan haar zijde – zal niet langer profeteren in gebondenheid, zal niet langer profeteren terwijl misbruikt te worden.

Nu! –zal zij profeteren – in vrijheid! Met een leider die alleen liefheeft en beschermt, die haar alleen maar zal aanmoedigen om voortgang te blijven maken! Voor hen beiden om voortgang te maken! Voor meer Zalving en niet minder.

Dus diegenen die naar de Bediening komen deze dag op Sjavoe'ot, IK vertel jullie dit.

Treur niet voor degene die eens 'Nikomia' werd genoemd! Wordt boos op degene die eens 'Nikomia' werd genoemd! Treurde je [om] Judas? Dan treur niet [om] deze 'Judas'.

Verheug je in plaats daarvan! Want IK heb jullie meer gegeven! Niet slechts één Apostel, twee Apostelen! Niet slechts één Profeet, twee Profeten! Niet slechts één! Niet slechts één Pastor, maar twee Senior Pastors! Niet slechts één Leraar, maar twee Leraren! Niet slechts één Evangelist, maar twee Evangelisten!

IK YAHUVEH zeg waar er één leider was, altijd één leider geweest [was] – het was een illusie [dat] er ooit een mannelijke leider was! – nu geef IK jullie een gezalfde, gekozen, aangestelde mannelijke leider. En in eenheid zulllen Ezra & Elisheva zij aan zij, hand in hand staan – zielsverwanten– met een liefde die deze wereld nooit zal begrijpen. Want zelfs zij schudden hun hoofd vol verwondering.

En als je die eerste video-chat op 7 maart 2016 ziet dan zul je voor je ogen zien wat IK al aan het doen was. Je zult zien hoe Elisheva zei dat ze geen man gemakkelijk vertrouwt behalve dan hun zonen in de YDS en natuurlijk Adam. Maar je zult zien dat ik het voort sprak dat Ezra vertrouwd kon worden, vertrouwd zou moeten worden.

Je zult het gevoel voor humor zien. Je zult het gelach horen. Je zult de liefde zien. Je zult de Zalving zien. Je zult het onderwijs horen – waar Elisheva zich zelfs vereerd voelt en nooit moe wordt van hem te horen onderwijzen – waar geen man, geen man, geen man ooit eerder was gegaan. Want IK zou het niet toestaan.

Het was voor deze vastgestelde en bestemde tijd.

Elisheva kon deze man vertrouwen, kon van deze man leren. En omdat zij vertrouwt, kan de gemeente vertrouwen.

Jullie kennen MIJN Stem – degenen die naar de Profetieën geluisterd hebben en geloofden – dus weten jullie dat IK het ben, YAHUVEH die nu spreekt! Verblijd jullie!

Verblijd jullie want dit alles is voor één doel. Om YAHUSHUA alle Lof, Eer & Glorie te brengen terwijl HIJ zielen trekt en hen toont hoeveel HIJ van hen houdt! HIJ was bereid om de PRIJS op Golgotha te betalen omdat HIJ liefheeft op een wijze die niemand kan bevatten en HIJ vergeeft zover als het oosten van het westen is (Psalm 103:12)! Bekeer gewoon. Deze Bediening heft de NAAM VAN YAHUSHUA op en het doet mannen en vrouwen dichtbij trekken (Joh. 12:32).

Maar IK zeg jullie dit!

Degenen wiens namen geschreven zijn in het LAMS Boek des Levens – geen [van hen] zullen gaan ontkennen dat deze Bediening IK, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH verheerlijkt.

En wee aan degenen die tot deze Bediening getrokken zijn voor het doeleinde van satan [die] hen gebruikt om deze vrouw en deze man te proberen te vernietigen.

Deze Bediening is onder wrede aanval gekomen. Maar nu is de tijd! De 500.000 verzamelde krijgers rondom deze wereld – wanneer zij deze Waarheden horen – zullen terug gaan vechten! Want er is kracht in aantallen!

Dus Bruid van YAHUSHUA deze dag geef IK, YAHUVEH, jullie een zegen – en terwijl jullie deze man en deze vrouw zegenen, de leiders die ik heb aangesteld, terwijl jullie alle Bedienaars zegenen, terwijl jullie "YAHUSHUA'S demon stompers" zegenen, terwijl jullie de supporters zegenen – IK zeg jullie dit. Zegeningen zullen op u komen.

Voor degenen die willen haten, degenen die de verworpen7 [geest/denken] hebben, jullie zijn alleen hier getrokken voor jullie oordeel en jullie noodlot voor IK YAHUVEH'S Toorn & Furie! Jullie zijn gewaarschuwd. Jullie zijn gewaarschuwd. Het is beter dat je je mond bedekt en van het Internet af rent. Want jullie zijn gewaarschuwd.

En IK zegen één ieder in de YDS die hun liefde en hun werk in elke video hebben gegoten. En IK zegen overvloedig de web managers.

En IK zeg je dit. Je kunt het hele Internet doorzoeken en je zult niet een meer gezalfde Bediening vinden! Je zult niet een mooiere – mooiere video vinden.8 "Mooier” want ik vertelde haar lang geleden je moet deze Eindtijd generatie vermaken evenals informeren.

Eenentwintig jaar geleden was niets hiervan mogelijk! Aanschouw nu de meest prachtige website waarmee IK gezalfde handen gebruik om het voort te brengen!

Dit is een strijd als geen ander, op het internet! Maar IK, ABBA YAHUVEH jullie ABBA YAHUVEH, beloof jullie dit. Jullie winnen! Net zo zeker als David Goliath versloeg, net zo zeker als Daniël gered werd in de leeuwenkuil, net zo zeker als Jona uit de mond van de buik van de walvis kwam – net zo zeker heb IK Bevrijding gebracht deze dag.

En de engelachtige krijgers en Aartsengel Michaël & Gabriël en zo vele anderen – ik zeg jullie dit – zij zullen doorgaan met oorlog te voeren ten behoeve van jullie!

Deze dag ben IK de tanden uit aan het trekken van de brullende leeuw die probeerde te verslinden!

En het laatste dat IK YAHUVEH zeg: iemand houdt niet van de verandering in het nieuwe mannelijk leiderschap? – hoewel je hem [ooit 'Niko' genoemd] nooit eens kende– NEEM HET NAAR MIJ! Neem het naar MIJ in gebed!

Ik daag je uit om te klagen! Want je hebt de Waarheid hier gezien. Je neemt het naar MIJ. Maak ruzie met MIJ! Voer je aanklacht [rechtsgeding] voor YAHUSHUA MASHIACH- IK YAHUVEH zeg, IK daag je uit.

IK daag je uit.

Dus vijanden van deze Bediening je kunt het maar beter op een lopen zetten!

Want er is een man hier die niet geïntimideerd zal worden, die niet zal verraden, die niet lui is, die volledig gezalfd is – terwijl de twee Zalvingen één werden – je kunt het maar beter op een lopen zetten! Vijanden, in zeven verschillende manieren!9 Omdat de Roede van MIJN Toorn op jullie neer zal komen deze dag!

Je kunt beter twee keer nadenken! Omdat Deuteronomium 28, de vervloekingen, zullen liggen10 – op jullie gelegd worden die IK YAHUVEH schreef – als je één woord verheft, één woord schrijft, laster, smaad, probeert te bezoedelen – je hebt niet de toorn van een vrouw of een man, je zult hebben en je zult voelen – de ADEM VAN IK YAHUVEH – die jullie weg zal blazen als kaf in de wind!

Ik zal niet tolereren wat er gedaan is de afgelopen jaren.

Tot elke vijand die dit heeft gedaan, je gaat je ervoor verantwoorden. Want je hebt gewoon je weg naar beneden tot het niveau van de hel gewerkt met de woorden van jouw mond.

En voor iedereen die de leugens geloofd hebben en toch beweren dat ze van MIJ zijn – beweren dat ze bloedgewassen zijn door het BLOED VAN YAHUSHUA en toch herhaalden jullie en jullie "geloven de leugen," (2 Tessalonicenzen 2:11)11 je kunt [je] beter – beter ofwel snel bekeren of weet dit: IK zal je verantwoordelijk gaan houden voor ieder woord dat je sprak, ieder woord dat je schreef en iedere leugen die je gelooft – wanneer je komt voor de Oordeelstroon (Rechterstoel).

En tot de verdedigers, tot die supporters, bemoedigers – IK YAHUVEH zeg dit tegen jullie. Dankjewel. Jullie zullen beloond worden. Want jullie hoorden de Stem van IK YAHUVEH, de Stem van YAHUSHUA & IMMAYAH. Jullie konden de Zalving voelen. En jullie baden in die Zalving. En jullie verblijden je in die Zalving. En jullie bekeerden je door de Zalving. En groot zijn jullie beloningen als jullie doorgaan met dit te doen.

Want niemand in de Bruid van YAHUSHUA zal ooit stenen gooien naar deze Profeet [Elisheva] en nu deze nieuwe Profeet [Ezra]. Niemand in de Bruid van YAHUSHUA zal het proberen om mijn kleintjes kwaad te doen.12

En het waren de gebeden van de rechtvaardigen dat zo veel geholpen heeft (Jak. 5:16) rondom deze wereld, de gebeden van "YAHUSHUA'S demon stompers" dat zo veel geholpen heeft – het is de oorlog door de engelachtige krijgers – die deze Overwinning won. En het is allemaal vanwege het VERGOTEN BLOED VAN YAHUSHUA dat voor jullie vergoten werd op Golgotha!

Einde van het Woord

Elisheva: Oh jongen, wauw! Prijs YAHUSHUA!

[Kathrynyah ook vaag gehoord op de achtergrond: Amen, prijs U ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, IMMAYAH …!]

Ezra: Oh, prijs ABBA YAHUVEH! Prijs U YAHUSHUA! Prijs U RUACH HA KODESH! Dank U! Dank U ABBA voor deze Overwinning – voor dit – het winnen van de oorlog en alle dingen die U heeft gedaan ten behoeve van ons.

Kathrynyah: Amen.

Ezra: Wij danken U ABBA YAHUVEH! Wij zegenen U! Wij verheerlijken [U] en wij zullen ons verblijden voor de volledige 7 dagen zoals U ons geboden heeft om te doen. Om te genieten en ons te verblijden!

[Elisheva lacht vrolijk.]

Ezra: Omdat de Overwinning van ons is! De overwinning is aan U! U vocht namens ons – terwijl wij lofzingen tot UW NAAM VADER. Hoe geweldig U bent! Hoe groot is UW naam. Hoe groot zijt UWER NAAM (Zach. 14: 9)!13

Elisheva: Amen! Amen! Amen!

Ezra: Amen en amen!

Einde van de opname

Zo is het gesproken, zo is het geschreven in de Naam van YAHUSHUA

12 juni 2016

Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu

1satan is niet koninklijk, onverdiende "prins" – maar is "vorst van deze wereld" (Joh. 12:31; 14:30; 16:11) en "overste van de macht van de lucht" (Efeziërs 2: 2), Bijbelse labels (etiketten) gebruikt om zijn beperkte en tijdelijke heerschappij te identificeren, hoewel hij al veroordeeld staat (Joh. 16:11). Binnenkort zal hij permanent worden uitgestoten van alle Hemelse gewesten van de atmosfeer (Openb. 12: 7-9), en uitgeworpen van deze wereld in de Poel van Vuur (Joh. 12:31; Openb. 20:10).

2De naam "Goliath" wordt vaak idiomatisch gebruikt als een metafoor om te verwijzen naar meer dan één persoon – d.w.z. een groep mensen of een organisatie van kolossale of enorme omvang. In dit geval, bedoelt YAH een massa lichaam, een groep vijanden. In andere Profetieën & Woorden, heeft YAHUVEH beloofd dat vele vijanden in een keer zullen vallen in een 'domino-effect' d.w.z. snel bewegende kettingreactie in een korte periode van tijd.

3Dit zijn allemaal synoniemen, echter verordend betekent officieel bevestigd, vooral met betrekking tot een gezaghebbende functie; vastgesteld heeft eveneens een vergelijkbare betekenis, maar impliceert sterk handgeplukt (gekozen) te zijn voor een bijzondere gelegenheid of speciale tijd en doel; en gekozen betekent geselecteerd met gunst uit anderen.

4 "Ik breng jou een man die wandelt in de volheid van de Zalving om samen te sluiten met een vrouw..." ("Been van MIJN Gebeente Vlees van MIJN Vlees Geef IK” Profetie-Gedicht).

5Dit verwijst naar recente persoonlijke Profetische Woorden.

6Zie Profetie 94 IK, YAHUVEH, Zeg: "Onderschat niet MIJN Woede want het is aan het Opbouwen geweest als een Razende Hel" en de eindopmerkingen van de Profeet waarin Ezra als "Caleb" wordt geprofeteerd als komende, en de verbintenis met de escalatie van de strijd in de Hemelse gewesten die naar de aarde komt.

7 2 Tim. 3:8 [D]ezen weerstaan ook de waarheid; mensen van verdorven verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Titus. 1:16 Zij belijden, dat zij GOD kennen; maar met hun werken verloochenen zij HEM, daar zij gruwelijk zijn, en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt. Verworpen kan gedefinieerd worden als een persoon die door GOD verworpen is, zonder hoop op redding (Jer. 6:26-30; Heb. 6:4-8), die de HEILIGE GEEST hebben gelasterd (Mat. 12:31; Hebr. 10:26-31), hetwelk de enige onvergeeflijke zonde is (Luk. 12:10) en moeten daarom 'voorbestemd' zijn geweest tot verdoemenis (Rom 9:22). "Verworpen" kan ook worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord die een relatie tot deze toestand beschrijft.

8 Met andere woorden, YAH zegt geen andere video of website die er bestaat kan vergelijken met de vele prachtige gezalfde videos en de site van AmightyWind.

9 YAH spreekt het in het bestaan/tot leven.

10 Beide Deuteronomium 28 zegeningen of vervloekingen zijn onvermijdelijk: "En het zal geschieden, indien gij der Stem van YAHUVEH, uws GODS, vlijtiglijk zult gehoorzamen [...] al deze zegeningen zullen over u komen” (v1 & v2) & "Daarentegen zal het geschieden, indien gij de Stem van YAHUVEH, uws GODS, niet zult gehoorzaam zijn [...] zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen." (v15).

11 "Geloven de leugen" weerklinkt de woorden in 2 Tessalonicenzen 2:11 en verwijst naar de Grote Afvalligheid, het Grote Wegvallen, en beschrijft degenen die deze Bediening & YAH'S Eindtijd Profeten verwerpen – en indien zij zich niet bekeren, zullen zij in plaats daarvan de anti-messias (ook bekend als de antichrist) en zijn boodschap ontvangen: "En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De HEERE zal hem verteren door de GEEST van ZIJN mond en hem tenietdoen door de verschijning bij ZIJN komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal GOD hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Thess. 2:8-12, ). "De leugen" betekent een leugen die zou veroorzaken dat iemand zijn/haar ziel verliest – de leugen dat het oké is om de HEILIGE GEEST, RUACH HA KODESH te lasteren en in plaats daarvan de geest van de antichrist te geloven. Zie Profetie 71 Wat Verzegeld is geweest is Nu Geopenbaard!

12 "Kleintjes" kan verwijzen naar kinderen, maar ook naar enige van YAH'S kinderen die nederig zijn zoals een klein kindje, en in het bijzonder naar enige van ZIJN Profeten (Mat. 10:41-42; 18:1-6).

13 De NAAM/NAMEN van de DRIE-IN-ÉÉN/HEILIGE DRIEËENHEID zijn DRIE NAMEN (YAHUVEH, YAHUSHUA, SHKHINYAH), maar ÉÉN NAAM, YAH.

* * * * * * *