Profetie 129
Pas op voor de Toorn van het LAM!YAHUSHUA Brengt
ZIJN Verdelende Zwaard!

Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de HEILIGE GEEST
(RUACH HA KODESH) door Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu heen –
5 Juli 2016

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van HEM Die op de Troon zit, en voor de Toorn van het LAM.

Openbaring 6:16


* * * * * * *

Deze Profetie bevat de HEBREEUWSE NAMEN VAN GOD:


YAH/YAHU יה is GODS HEILIGE, GEWIJDE NAAM
zoals in “Alleluia” of “Hallelu YAH”
יה-הללו,
hetwelk letterlijk “Prijs YAH” betekent:
YAHUVEH/YAHWEH ה-ו-ה-י GOD DE VADER;
YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע GODS ENIGE GEBOREN ZOON –
HA MASHIACH
המשיח betekent “DE MESSIAS”;
ELOHIM
אלוהים betekent “GOD”.

De Openbaring van SH’KHINYAH GLORIEתפארה שכניה
– als de PERSOONLIJKE NAAM van RUACH HA KODESH הקדש רוח,
in het Nederlands “De HEILIGE GEEST” genoemd – is ook op deze site.
(
HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} is Hebreeuws voor
GODS BLIJVENDE, GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID.)
Daarnaast, betekent
ABBA YAH יה אבא VADER YAH”
en
IMMA YAH יה אמא betekent “MOEDER YAH”.

De geciteerde Geschriften zijn van de Statenvertaling of de
Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën


IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16

* * * * * * *

Elisheva: Oké Ezra. Ik heb het nodig dat jij weer in tongen bidt Ezra.

[Ezra spreekt in Heilige tongen.]

Elisheva: Wat wilt U [YAH] zeggen? Zalf mij alstublieft.

Ik berisp en bind jou satan weg van mij in de NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH. Hallelu YAH, hallelu YAH! [Ezra & Elisheva bidden in Heilige tongen.] Oh ABBA YAHUVEH raak mijn lippen aan! Raak mijn lippen aan YAHUSHUA! Raak mijn tong aan IMMAYAH!

[“De Roede” van Heilige tongen begint voort te komen...]


Profetie 129 Begint:


5 Juli 2016

Weg van MIJ jullie valse profeten! Jullie valse apostelen! Jullie vervalste bruid! IK heb deze Bediening opgewekt! IK heb de AmightyWind Bediening opgewekt om te ontmaskeren waar het onkruid en de wolven zijn!

IK zalf jou Ezra en jou Elisheva zelfs op een grotere manier om te doen wat de verworpene1 Paul Hellem weigerde te doen! IK zalf jullie op een grotere manier om diegenen met de geesten van Izebel [Jezebel] te verjagen – die komen om deze Bediening te proberen te vernietigen die toebehoort aan IK, YAHUVEH, die toebehoort aan IK, YAHUSHUA, en toebehoort aan IMMAYAH! Want Elisheva jouw naam is daar niet!2

IK zalf jullie om de wolven weg te jagen – IK zalf jullie beiden om het masker af te rukken van diegenen die komen als een schaap of een lam en toch zijn zij roofzuchtige wolven – Ezra, vandaag toen jij geen Woord wilde spreken over deze valse herders, deze valse profeten, diegenen die MIJ ooit dienden (zoals Elisheva zegt zij wandelden ooit Heilig voor MIJ).

Dat deden zij! Dat deden zij! Rick Joyner, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, de lijst die IK voorheen in de Pro[fetieën] gaf3 – de Profetieën [d.w.z. 91, 92, 93]! – in de Profetieën. Maar het is hun keuze om te verkopen wat IK zo vrijelijk gegeven heb. Je kunt niet IK, YAHUVEH, dienen en ook op hetzelfde moment de mammon dienen! Je kunt niet twee meesters dienen (Mat. 6:24). Want je zult de ene haten en de andere liefhebben!

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet GOD dienen en de mammon.

Hoevelen hebben verraden / zich uitverkocht? Simpelweg voor de roem en het fortuin?

En IK zalf jou Ezra. Elisheva heeft dit voor vele jaren gedaan – voor 21 jaar alleen op het internet. En dit telt niet eens vanaf een jonge tiener toen IK haar de kerken in stuurde om de maskers af te rukken van de zogenaamde herders. En zij vreesden dat een ware Profeet daar was. Maar nu Ezra, zij kan niet de enige zijn.

IK zalf jou MIJN zoon vandaag wanneer IK jou vertel en IK jou laat zien dat iemand die eens MIJN waarheden volgde – en niet van het pad afweek van links noch naar rechts maar op dat smalle pad bleef, waar de focus YAHUSHUA was (zelfs als zij de naam ‘Jezus Christus’ noemen), maar toen kwamen hun ogen van het doel af – hun ogen kwamen af van de EERSTE LIEFDE, IK, YAHUSHUA en zij plaatsten hun ogen op roem en fortuin.

IK vertel het je MIJN zoon.

Zij kan hier niet alleen in staan. Je kunt niet je mond bedekken en zeggen: “Ik zal dit niet gaan zeggen.” Het kan niet slechts vanuit haar mond alleen komen. IK heb jullie beiden nodig. Om de wolven te ontmaskeren! Om ze weg te jagen met de Roede van MIJN Toorn! Of zij zullen MIJN kleine lammeren en schapen die IK naar deze Bediening toe stuur verslinden ... IK heb jou nodig MIJN zoon om te doen wat je niet wilt doen.

Maar waarom zou IK het jou laten zien als het niet was om jou te gebruiken om anderen te waarschuwen? Herinner je, Ezra, er was een tijd wanneer je tot MIJ kwam en mensen zouden jou zo [erg]4 pijn doen en jou zo [erg] verwonden. En zij dachten dat het hun vrijheid was. Zij zeiden dat zij voor MIJ aan het spreken waren.

Oh maar Ezra! Er was een tijd dat je al die wonden in nam en je liep gewoon rustig weg met tranen in jouw ogen. En je zou zeggen: “Waar is de liefde? Waar is de liefde? Waar is de liefde in dit lichaam dat YAHUSHUA, ‘JEZUS CHRISTUS’ zou moeten zijn?”

Maar Ezra! Luister naar MIJ. IK moet jou en Elisheva deze les goed laten leren. Deze mensen spraken niet voor MIJ. Het waren niet MIJN Woorden die je hoorde. Zij hadden een vorm van godsvruchtigheid, maar er is geen godsvruchtigheid vanbinnen (2 Tim. 3:5). IK zou jou niet kwaad doen zoals dit! IK zou jou niet aan flarden scheuren met woorden. IK doe dit niet.

Maar nu Ezra, dit zal niet meer gaan gebeuren. En Elisheva dit zal niet meer gaan gebeuren. Want ik heb jouw voorhoofd als hard gesteente gezet (Ezech. 3:9; Jes. 50:7)!

Ezechiël 3:9 Uw voorhoofd zal IK maken als diamant, harder dan steen. Wees niet bevreesd voor hen en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis!

Jesaja 50:7 Want de HEERE GOD helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden.

IK BEN ijzer aan het gebruiken om ijzer te scherpen (Spr. 27:17).

Spreuken 27:17 IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.

Wanneer je weet dat de woorden niet van MIJ zijn – en ze zijn alleen bedoeld om jou en diegenen die naar deze Bediening gebracht worden te vernietigen, vooral het leiderschap – zul je MIJN Woorden van berisping gebruiken! Er zullen geen tranen meer vergoten worden om deze verworpenen!

Ezra jij zult niet rustig weglopen. En Elisheva geen van jullie beiden zullen zeggen – of ook maar overdenken – dat deze woorden gezonden werden vanuit IK, YAHUSHUA. Zij zullen geen tranen in jullie ogen meer zijn! Jullie zullen beseffen dat IK, YAHUSHUA, MIJN Roede neem. En IK, YAHUSHUA, bescherm de schapen en lammeren. En dat is de Zalving waar JULLIE BEIDEN [mee] zullen staan! Niet slechts één.

Wanneer IK je een waarschuwing geef, geef IK er niet om wat zij voorheen waren! Heb je geen les geleerd van Paul Hellem! Heb je geen les geleerd van Judas! – die ooit één van MIJN eigen discipelen was?

Waarom denk je dat IK dit toestond om te gebeuren? Om te laten zien dat IK het ben, YAHUSHUA, die het verdelende zwaard bracht!

IK ben het, YAHUSHUA, DIE waarschuwde [met de vragen], “Wie is mijn moeder? Wie is mijn vader? Wie is mijn zuster? Wie is de broeder?” (zie Mat. 12:48-50; Luk. 8:21).

IK BEN het, YAHUSHUA!5

Je kunt niet iemand [die Heilig is] in eenheid brengen met satan! Je kunt niet eren wat IK onteer!6 Hoor je MIJ? Je kunt niet eren wat onteerd is geworden. Want zij onteren MIJ! Zij luisteren niet naar MIJN Woord! Je kunt de kinderen niet vertellen om te verenigen wat IK verdeeld heb.

Dit is de Boodschap die IK geef.

IK BEN – de tarwe van het onkruid aan het scheiden! Zegt het niet: “Jullie ergste vijanden zullen gevonden worden in jullie eigen huishoudens” (zie Mat. 10:36)?

Mattheus 10:36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Luister! Luister! Luister! Ja IK zeg wederom, luister!

IK BEN echtgenoten en echtgenotes aan het scheiden, IK ben kinderen van hun moeder en vader aan het scheiden – omwille van hun eigen zielen, ben IK aan het scheiden – net zoals IK zei dat IK dat zou doen (Mat. 10:34-38; Luk. 12:49-53). Het is niet anders dan dat de “Kinderen van Israël” [B’nei Israël]7 verteld werden om afgescheiden te zijn (Lev. 20:23-26). Zij moesten afgescheiden zijn! Zij konden niet bezoedeld [ontheiligd] worden.

Mattheüs 10:34 Denk niet dat IK gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; IK ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Lukas 12:51 Denkt u dat IK gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg IK u, maar eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

Er komt een tijd aan zo vlug! Families, indien IK niet scheid, zullen elkaar verraden – wanneer de één voor MIJ is en de ander tegen MIJ is, wanneer de één in Heiligheid wil wandelen en de ander de weg van de wereld wil bewandelen. En IK spreek over ‘familie’!8

Er komt een tijd aan zo vlug! De moeder en de vader zullen hun eigen kinderen verkopen zoals Judas dat met MIJ deed – allemaal ten behoeve van munteenheid: Zij zullen hun eigen kinderen aangeven! De kinderen zullen aangifte doen tegen de ouders! De echtgenoot zal aangifte doen tegen de echtgenote! En IK spreek dat zij aangifte zullen doen – [de Heilige mensen zullen] aangegeven worden – bij de regeringen!

IK ben om hun eigen bestwil aan het verdelen. VERENIG NIET wat IK aan het verdelen ben! Wees voorzichtig voor welk huwelijk je herstel bidt! Wees voorzichtig MIJN kinderen!

IK heb het eens gezegd en IK zeg het opnieuw!

Wie is een moeder en wie is een vader! Het is diegenen die de wil van ABBA YAHUVEH de VADER doen – het is diegenen die hun knie tot MIJ buigen en diegenen die gehoorzamen en MIJ “HEER GOD ALMACHTIG” noemen: Dit is jullie moeder. Dit is jullie vader. Dit is jullie zuster. Dit is jullie broeder.

Wie is de onvervalste Bruid van IK, YAHUSHUA? Het is diegenen die de wil van de HEMELSE VADER & IK, YAHUSHUA, doen. Anders zijn zij van de vervalste bruid. En wie is de vervalste bruid? Het is de bruid van satan!

Dus wees voorzichtig MIJN kinderen. Wees voorzichtig. Verdedig de wolven niet – hoewel zij er ooit uit zagen als een schaap of een lam.

Wees voorzichtig Ezra. Wees voorzichtig Elisheva. En wanneer IK jullie vertel om de Roede van de Toorn van YAH op te heffen, kijk niet naar waar het gericht wordt. Kijk nooit [daarheen] met compassie. Want er zijn diegenen die [het op de harde manier] uit zullen vinden – omdat hun pastors hen nu niet zullen vertellen.

Jullie profeteren niet met jeukende oren, alleen [dat] willen zeggen wat de mensen willen horen, aai ze over hun hoofden en knuffel ze en zend ze op hun weg met ‘goede’ woorden die hen niet de Hemel in zullen krijgen. In plaats daarvan het enige dat het deed was het vlees geruststellen!

NEE! MIJN ware Profeten die gebruikt aan het worden zijn in deze Eindtijd – en IK zal nu diegenen gaan oordelen DIE BEWEREN DAT ZIJ VAN MIJ ZIJN – EN TOCH ZIJN ZIJ ‘VOORSPOEDSPOOIER PROFETEN’!

Horen jullie MIJ? Horen jullie MIJ?

Kim Clement! Jij boet met jouw gezondheid! Jij bent één van hen! Ooit begon je en IK was jouw FOCUS en jouw LIEFDE. En daarna kwamen jouw ogen op roem en fortuin! En nu betaal je de prijs! Je profeteerde valselijk!

En hij is niet de enige. Wee aan deze ‘voorspoedspooier profeten’!

Oh ja! Zij zullen in de rij staan om gewoon een ‘profetie’ van jullie te krijgen. Oh ja! Jullie zijn welkom – bij de wereld – om de ‘goede woorden’ te spreken die zij willen horen. Maar ‘wee’ – zij aan een Profeet – in de ogen van deze wereld,9 die hen zal berispen zoals de Profeten van Oudsher, net zoals IK Elisheva & Ezra aan het gebruiken ben.

Jullie worden bevolen! Vrees niet om het vlees te beledigen! Want dit zal MIJN schapen en MIJN lammeren niet gaan beschermen en dit zal [hen] niet gaan waarschuwen.

IK heb jullie gezalfd! En IK heb MIJN Woorden in jullie monden geplaatst! IK bescherm MIJN schapen en lammeren! En hoe weinig bedieningen zijn gewillig? Om vervolgd en beledigd te worden? Om te doen wat IK [YAH] doe?10

Oh nee! Het is zoveel gemakkelijker om bedieningen te hebben waar er alleen liefdevolle woorden gesproken worden, waar alleen de zwakste melk gegeven wordt. Oh! Hoe weinig Bedieningen IK heb! Oh! Hoe weinig Profeten & Apostelen heb IK – die gewillig zijn om de prijs te betalen?11

Maar zei IK niet: “De dienstknecht is niet meer dan de Meester” (Joh. 13:16; 15:20)? Wat zij met jou doen, hebben zij alreeds met MIJ gedaan. Je waarschuwt hen. Zij luisteren niet.

Elisheva, vanaf een hele jonge leeftijd gaf je jouw leven aan MIJ. En je bediende vanaf het moment dat je MIJ je hart in vroeg. IK BEN jouw PASSIE geweest. IK BEN jouw LIEFDE BOVEN AL HET ANDERE. En IK zou jou deze kerken in zenden. En zij zouden vrezen wat zij zien. De pastors zouden MIJN Gezicht over u aanschouwen en zij wisten dat zij temidden waren van een ware Profeet. En dus werd je mishandeld. Maar nog steeds gebruikte IK jou – want nooit één keer werd er niet iemand vrijgezet.

Nu gebruik IK jullie beiden in een Internationale Bediening! Ja IK zal jullie zegenen! Ja IK heb jullie gezegend! – financieel, maar jullie hoeven niet te verraden [je uit te verkopen].

Jullie hoeven niet te denken noch je zorgen te maken – wanneer IK deze namen noem – is het om hun eigen bestwil. Om ze eraan te laten herinneren om naar hun EERSTE LIEFDE terug te keren! Hoevelen hebben hun EERSTE LIEFDE verloren? En hoevelen verkondigen dat IK nog steeds hun EERSTE LIEFDE ben en toch zijn zij ver, ver, ver van MIJ?

Dus ja, vergeef. Maar doe daarna dit. Lever ze over in MIJN Handen. Want herinner, in het Boek van Openbaring, wanneer de Toorn komt, is het niet alleen van ABBA YAH DIE op de Troon zit maar het is ook IK – zij hebben de vreze van de TOORN van het LAM nodig (Spr. 9:10; Openb. 6:16; Ps. 2:12)!

Spreuken 9:10 Het beginsel van WIJSHEID is de vreze des HEEREN YAHUVEH en de kennis van de Heiligen is inzicht.

Openbaring 6:16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het Aangezicht van HEM DIE OP DE TROON ZIT, en voor de Toorn van het LAM. 17 Want de Grote Dag van ZIJN Toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Psalm 2:12 Kus de ZOON, opdat HIJ niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer ZIJN Toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot HEM de toevlucht nemen!

Niemand – hoe zelden wil iemand onderwijzen dat IK, YAHUSHUA, weer komen zal maar het zal niet alleen in liefde zijn! Het zal niet alleen in genade zijn! Maar het zal gaan zijn MET DE TOORN VAN HET LAM!

En zij zullen uitroepen en zij zullen zeggen: “Bergen val op mij! Verberg mij van HEM DIE op de Troon zit en van de Toorn van het LAM!” (zie Luk. 23:30; Openb. 6:16). Wie zal dit gaan prediken? Wie zal dit gaan onderwijzen – indien het niet jullie tweeën is?12 Oh ja IK heb anderen maar zij zijn oh zo weinig. Wie zal het gaan prediken? Wie zal het gaan onderwijzen – indien IK deze Bediening niet gebruik – wie zal gaan waarschuwen?

Oh vijanden van YAH! Jullie zullen weggeblazen gaan worden – whoosh! [ YAHUSHUA maakt een geluid van wind, de vijanden wegblazende ] – zoals kaf in de wind!

Psalm 1:4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

IK heb nog een reden dat IK deze Bediening “AmightyWind” [Een Machtige Wind] noem! Want het is niet alleen door de Bovenzaal (Handelingen 2). Het is omdat IK het gezalfd heb om de verworpen vijanden [weg] te blazen – whoosh! [ YAHUSHUA maakt windgeluid ] – kaf in de wind!

Het is omdat er een Zalving op deze Bediening is die voor meer dan 21 jaar aan het groeien is geweest – en het werd geboren zelfs voordat het internet hier was – maar nu [is het] de Zalving van jullie twee samen!

Terwijl jullie beginnen te wandelen in de volheid van de Zalving en iedereen de liefde aanschouwt die jullie voor elkaar hebben dat de Zalving alleen maar intensiveert – en IK vertel jullie dit – iedereen die deze Bediening en deze Profetieën ontvangt als een zegen, iedereen die het leiderschap opheft met gebeden van zegeningen en deze Bediening zegenen, deze Bediening bedekken met gebeden van bescherming – hun Zalving is zoals dit, whoosh [ YAHUSHUA maakt windgeluid ], en zal op hen allen blazen rondom deze wereld!

Het is AmightyWind [Een Machtige Wind]!

Dus jullie zien MIJN Kinderen, dit is niet een Bediening die gewoon in de Engelse taal gaat. Het zal in alle geslachten en talen zijn. En het is13 alreeds begonnen “in ‘meer dan’ 28 talen”. En IK zeg dit altijd omdat jullie niet eens begrijpen (omdat zij gewoon niet naar jullie schrijven): deze Profetieën worden in zoveel meer talen geplaatst [dan] dat jullie ook maar kunnen begrijpen op dit moment. Want jullie hebben nog niemand, zeggen jullie, die het in deze talen vertalen.

Maar zelfs nu nadat dit Woord gesproken is zullen er meer naar jullie toekomen en zeggen: “Ik wil deze Profetieën vrijelijk vertalen. Ik wil mijn volk bereiken. Ik wil mijn land bereiken. Ik wil mijn landstreek bereiken. Ik wil mijn eiland bereiken. Ik wil [ze] bereiken en ik zie dat er geen taal voor mij aan het spreken is. Er is geen taal die voor mijn volk aan het spreken is.”

Dus MIJN Kinderen dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb. Herinner dat IK, YAHUSHUA, het verdelende zwaard bracht. En het is niet anders nu dan dat het was met de Kinderen van Israël. IK scheid diegenen die Heilig zijn van degenen die niet Heilig zijn. IK scheid het tarwe van het onkruid. IK scheid diegenen die gewassen zijn in MIJN VERGOTEN BLOED en de verworpenen.

Pas op oh jullie die koud zijn! Jullie die MIJ bespotten! Jullie satanische elite, geboren met een zilveren lepel in je mond! Jullie luisteren naar de Profeet die spreekt. Jullie hebben de Profetieën gelezen. En jullie bespotten! Want jullie zeggen: “Ik ben niet heet en noch ben ik lauw. Wij zijn degenen die koud zijn. Onze harten zijn gemaakt van steen.”

De satanische elite bestuderen de Geschriften. De satanische elite komen in alle vormen. De satanische elite zullen zelfs de Profetieën nemen en, op hun eigen manier,14 dingen uit laten komen voor hun eigen motivatie. En niets ervan leidt naar verlossing.

Het is voor de verdoemenis – zij willen chaos brengen. Het is voor de verdoemenis – zelfs van MIJN eigen kinderen [die] gewassen [zijn] in MIJN BLOED, MIJN GETUIGENIS dragende (Ps. 94:21; Openb. 12:11). En zij zoeken hun vernietiging! – zoals IK wederom gewaarschuwd heb in deze Profetieën – pas op voor iedere regering op het aangezicht van deze aarde. Want IK vertel jullie dit, geen ervan vertegenwoordigen MIJ!

Psalm 94:21 Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige, onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het BLOED van het LAM en door het Woord van hun Getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Pas op, pas op want het is als een muizenval – en zij plaatsen dat beetje kaas, en verlokken de muis om die val in te komen – om hun hoofd af te hakken.

Maar vrees niet MIJN kleintjes! Vrees niet!

Vrees niet MIJN Baby’s, Bruid, Gekozenen & Uitverkorenen terwijl jullie al deze uitvindingen zien gebeuren, al deze manieren van schending/ontduiking15 van privacy. Vrees niet! Vrees niet MIJN kleine, piepkleine kleintjes! IK zal jullie gaan laten zien. IK zal jullie manieren van bescherming gaan laten zien die IK nu niet kan spreken. En IK zal deze vijanden uitlachen! Want zij denken dat zij de SCHEPPER ZELF te slim af kunnen zijn!

Dus dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb vandaag. IK heb deze Bediening op een nieuwe manier gezalfd. En dat is om de wolven in schaapskleren te ontmaskeren. En dat is om de roofzuchtige, hondsdolle wolven te ontmaskeren – die het niet eens proberen om een schaapsmasker op te zetten. En wanneer zij dit Woord horen, zullen zij hun tanden in woede gaan knarsen omdat zij zullen gaan weten dat ze ontsmaskerd zijn geworden! En IK ben jullie wederom aan het gebruiken om eraan te laten herinneren wat de kerk niet wil onderwijzen. En IK, YAHUSHUA, bracht het verdelende zwaard. En IK heb jullie verteld wie jullie kunnen vertrouwen en het is alleen diegenen die MIJ gehoorzamen!

Geen van MIJN Bruid zal deze aarde verlaten in de Opname als zij niet ervoor kiezen om MIJ op de eerste plaats te zetten in hun leven en hun liefde. En het betekent dit: zichzelf afsnijdende van diegenen die IK verworpen noem. Zij moeten tot MIJ uitroepen en MIJ vragen om hen vrij te zetten van alle ongelijke jukken/spannen (2 Kor. 6:14-18)16 – of het nu in het bedrijfsleven is, of het nu familie is – zij moeten tot MIJ uitroepen en zeggen: “YAHUSHUA verdeel mij, zelfs van diegenen die zeggen dat zij van mij houden.”

2 Korinthe 6:14-18

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

15 En welke overeenstemming is er tussen MESSIAS en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

16 Of welk verband is er tussen de tempel van GOD en de afgoden? Want u bent de tempel van DE LEVENDE GOD, zoals GOD gezegd heeft: IK zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en IK zal hun GOD zijn en zij zullen MIJN volk zijn.

17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de HEERE YAHUVEH, en raak het onreine niet aan, en IK zal u aannemen,

18 en IK zal u tot een VADER zijn, en u zult MIJ tot zonen en dochters zijn, zegt de HEERE YAHUVEH, de Almachtige.

Zij moeten begrijpen hoe gevaarlijk dit is voor de echtgenoot en de echtgenote.17 Wederom zeg IK, roep uit tot MIJ voordat het te laat is.

En zoals ik Elisheva bevrijdde [van ene] – die eens zelfs het verlossingsgebed zei en nu heb IK heb bestempeld als verworpen, (want hij kon niet eens meer lopen dan slechts een kindje en er was geen groeiende vrucht op de wijnstok voor zoveel jaren) – en wat zegt het in MIJN Woord? – IK zal ze van de rank afsnijden (Joh. 15:2; Mat. 3:10; 7:19). Als zij niet groeien, dan bederft de vrucht.

Dus bewaak jullie vrucht! Wees inspecteurs van vruchten! Jullie zijn het niet die oordelen maar IK geef wel de onderscheiding der geesten – om de vrucht van anderen te inspecteren zodat jullie zullen weten wie echt van MIJ is, wie voor MIJ spreekt.

Dus pas op met wie jullie samenkomen en bidden. Laat niemand [met jullie] samenkomen in gebed – als jullie niet begrijpen of de geest die in de andere persoon echt van MIJ is – grijp niet eens hun hand. Want er zal een overdracht van demonen zijn.

Wees voorzichting MIJN Kinderen! Alles is niet wat het lijkt! Zovelen labelen/bestempelen zichzelf als “Christen” en IK heb gezegd ga weg van MIJ gij werkers der ongerechtigheid! Pas op MIJN Kinderen!

En dit is waarom deze dag, Ezra & Elisheva, IK jullie een grotere gave van onderscheiding, van vrijmoedigheid gegeven heb, meer dan jullie ooit voorheen hebben gehad. En jullie hebben je gezicht en voorhoofd als hard gesteente gezet. En jullie zeiden: “Ik zal niet terugdeinzen. Want ik vrees het beledigen van ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA meer dan dat ik het vrees om enige vrouw of man te beledigen.”

En omwille van hun zielen, zullen jullie spreken wat IK jullie laat zeggen. Jullie zullen doen wat IK jullie vertel om te doen, omwille van het Koninkrijk van de Hemel. Want IK heb genoeg lief om te beledigen. Herinner dit altijd – oh Heilige vrouw en oh Heilige man – en onthoud dat haters alleen weten hoe zij moeten haten. De verworpenen zullen alles haten dat Heilig is en zij richten zich – net zoals de geest van Izebel [Jezebel], net zoals Haman – zullen zij zich richten [op jullie] en aanvallen. Maar IK heb jullie een arsenaal vanuit het Koninkrijk van de Hemel gegeven om terug te vechten in MIJN NAAM.

Dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb terwijl jullie met MIJ vergaderen deze dag.

Tekenen, wonderen en mirakels iedere dag – heeft jullie alreeds gevolgd omdat jullie IK, YAHUSHUA en jullie ABBA YAHUVEH volgen. De SHKHINYAH GLORIE heeft jullie op manieren laten zien – zelfs nu – dat dit niet ongebruikelijk zou moeten zijn. Want iedere dag geef IK jullie een nieuwe maat van geloof terwijl jullie meer tekenen, wonderen en mirakels aanschouwen.

Sommige zullen jullie delen. Sommige zullen jullie niet delen. Sommige zijn zo persoonlijk: Het is alleen voor elkaar bedoeld. Sommige geef IK jullie als een geschenk aan elkaar.

Jullie zullen zien, ook al begrijpen jullie het nu niet.

Maar herinner de muzikale noten – dit is een leer voor jullie: hoe belangrijk jullie liefde is, voor elkaar, want het is geen loutere sterfelijke liefde. Het is gecombineerd, de combinatie van IK, YAHUSHUA, van ABBA YAHUVEH en jullie IMMAYAH de SHKHINYAH GLORIE.

En IK ben jullie dit aan het vertellen. Mensen zullen gaan zien en zij zullen aangemoedigd gaan worden van de Woorden en de Liefde die IK voort laat zien van jullie beiden. Hoe jullie samen lachen! Elkaar onderwijzen! De Zalving! De Zalving! De Zalving – komt op de mensen op een nieuwe manier!

En wanneer dit Woord wordt losgelaten, zullen jullie horen en zij zullen antwoorden. En diegenen met een gave van Profetie die terug hebben gehouden zullen schrijven en profeteren, wetende dat zij gezegend zullen worden als zij deze zegen geven aan jullie.

Dit is wat IK zeg deze dag. Ga nu heen in vrede en ga op jullie weg.

Want wederom, Elisheva & Ezra, terwijl jullie samen vergaderen en MIJN NAAM opheffen met Kathrynyah aan jullie zijde – en al degenen die zelfs nu, in de vier uithoeken van de aarde, IK heb een restant (en zij weten van AmightyWind: zij kennen misschien niet de naam van de Bediening, maar zij weten dat er een Bediening is die de speciale bescherming nodig heeft) en zelfs in hun Heilige tongen roepen zij jouw naam voort, hoewel ze het niet weten – IK heb jullie gedekt zoon en dochter.

IK heb jullie gedekt niet alleen [door] diegenen die naar deze Bediening komen door middel van het internet, door middel van de Boeken, door middel van de Profetieën, maar IK heb jullie gedekt MIJN zoon en dochter in bemiddelend gebed18 – en natuurlijk zijn jullie altijd onder de beschutting van de Vleugels van ABBA YAHUVEH. Want Psalm 91, jullie leven het uit iedere en elke dag. IK heb jullie gedekt met legioenen van MIJN beste krijger engelen.

IK heb jullie gedekt en dus hoeven jullie niet te vrezen.

Jullie zijn gedekt – bovenal met MIJN VERGOTEN BLOED op Golgotha. Jullie zijn gedekt – terwijl jullie je gebedsverzoeken nemen in MIJN NAAM, YAHUSHUA.

Allen die zullen luisteren en allen die deze nieuwe Profetie zullen lezen en IK bedoel echt MIJN Stem horen terwijl IK door Elisheva voort heb gesproken: een Nieuwe Wind van Opwekking – [YAHUSHUA blaast ZIJN Adem der Opwekking] – blaast op jullie terwijl de Zalving van de RUACH HA KODESH nu zojuist op jullie toegenomen is.

En jullie zullen in nieuwe zegeningen wandelen. Jullie zullen wandelen met vernieuwd geloof als jullie beseffen dat IK geen aanziener des persoons ben (Handelingen 10:34). Ik verlang naar gemeenschap met jullie op de manier dat IK het doe met Ezra & Elisheva.

Geloof gewoon! Heb gewoon geloof! En ook jullie zullen wandelen in tekenen, wonderen en mirakels – als, als, als jullie IK, YAHUSHUA, gehoorzamen, als jullie je ABBA YAHUVEH op de eerste plaats aan het zetten zijn in jullie leven en jullie liefde en jullie gehoorzamen en jullie tonen berouw en jullie beseffen dat satan een vervalsing heeft. Jaag geen tekenen, wonderen en mirakels na! In plaats daarvan breng IK, YAHUSHUA, ze naar jullie toe.

Einde van het Woord.

Elisheva: Oef! Dank U! Dank U! Dank U! Hallelu YAH! ABBA YAHUVEH Dank U! Oké schat.

Ezra: Hallelu YAH! Dank U ABBA YAHUVEH, dank U YAHUSHUA, dank U IMMAYAH want dit Woord dat U heeft – kwam voort tot ons ABBA YAHUVEH. Wij danken U! Wij verheerlijken U! Wij verheerlijken YAHUSHUA! Wij verheerlijken U IMMAYAH SHKHINYAH GLORIE! Wij verhogen UW NAAM boven alle dingen. En we zijn gehoorzaam aan U alleen – in YAHUSHUA'S NAAM – Wij zegenen U! Wij zegenen U! Wij zegenen U!

Elisheva: Oh ja.

Ezra: Dank U! Dank U! Dank U!

Elisheva: Dank U voor deze zegen. Dank U voor mijn geliefde Ezra! Dank U! Want ik aanschouw deze Heilige man en sinds hij in mijn leven is gekomen hetwelk 4 maanden zal zijn op 7 juli [2016] –

ABBA VADER [nu] zelfs vóór de 4de viering van een maand waarin – dit is onvoorstelbaar! En de Zalving! Elke dag! Mensen jullie moeten begrijpen! Kijk naar het aantal Profetieën die er voor de ogen van de wereld geplaatst zijn en hoewel er duizenden en duizenden waren – en Kathrynyah en anderen zijn de getuigen – ze werden niet voor de wereld geplaatst dus schenk alleen aandacht aan [de nieuwe Profetieën] die geplaatst zijn voor de wereld.

Maar sinds deze prachtige, kostbare, geliefde Heilige man van YAH [hier is] – die mijn hart en ziel vasthoudt en waarvan ik meer hou dan dat iemand ooit zal weten (want alleen ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH zijn eerst in mijn leven en liefde, maar daarna komt deze man), want wanneer je de juiste Zalving hebt en je de juiste zielsverwant hebt: Zul je gaan groeien. Er is geen keuze. Je zult gaan groeien – en ik wil gewoon zeggen dat – in deze spoedig 4 maanden, oh lieve help! Iedere en elke dag, denk ik, is er een nieuwe Profetie!

En het is niet alleen voor ons! Het is bedoeld als een zegen voor jullie allen die zo lang gewacht hebben – die zo lang gewacht hebben. En kijk nu, VADER zet een bankettafel neer voor jullie. Wij kunnen de videos niet snel genoeg maken. Wij kunnen de Profetieën snel genoeg vertaald krijgen. Wij werken eraan, maar ABBA YAHUVEH zei dat we zullen moeten gaan racen om in staat te zijn gelijke tred te houden met wat HIJ allemaal aan het doen is in deze Bediening en het begon allemaal op 7 maart 2016.

En dus vraag ik jullie om Ezra bedekt te houden in speciale gebeden en ik vraag om in jullie speciale gebeden te zijn omdat de oorlog aan het opwarmen is, de oorlog tegen goed en kwaad. Dus YAHUSHUA zegene jullie allen! Wij houden van jullie! Ezra, wat heb je te zeggen tot de mensen? Heb je nog iets om te zeggen?

Ezra: Ja.

Elisheva: Wat heb je te zeggen?

Ezra: Ja, ik wil jullie bedanken dat jullie ons gedekt houden met jullie gebed en om te wachten op de HEERE om in ze te bewegen en niet te jagen naar de tekenen, wonderen en mirakels maar om te jagen naar DEGENE die ze geeft!

Elisheva: Amen!

Ezra: Dan zullen ze alle dingen volgen die HIJ heeft beloofd. Wees trouw, gehoorzaam en bid voortdurend en zoek HEM met alles wat je hebt. Dus dat is wat ik te zeggen heb deze dag.

Elisheva: En een groot amen hierop!

Einde van de opname.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven in de NAAM VAN YAHUSHUA,

5 juli 2016

Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu,

Gesproken tijdens gebed met mijn geliefde Profeet Ezra uit Israël


* * * * * * *

1 2 Tim. 3:8 [Z]o gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. –Titus 1:16 Zij belijden dat zij GOD kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Verworpen kan gedefinieerd worden als een persoon die door GOD verworpen is zonder hoop op verlossing (Jer. 6:26-30; Hebr. 6:4-8), die de HEILIGE GEEST gelasterd heeft (Matt. 12:31; Hebr. 10:26-31), hetwelk de enige onvergeeflijke zonde is (Lukas 12:10) en daarom ‘voorbestemd’ tot verdoemenis moet zijn (Romeinen 9:22). “Verworpen” kan ook gebruikt worden als een bijvoeglijk naamwoord dat een relatie tot deze toestand beschrijft.

2 Elisheva’s naam is niet in de titel/naam van de Bediening noch in de voorafgaande zin waar de HEILIGE DRIE-EENHEID genoemd worden als de EIGENAREN/BEHEERDERS van AmightyWind.

3 In verscheidene eerdere Profetieën, zoals 91-93, die jaren eerder gegeven waren, kan een vermelding van sommige valse herders en profeten gevonden worden.

4 “Zo” – betekent tot zulk een grote mate d.w.z. “jou zo erg pijn doen” of “jou zoveel pijn doen”.

5 Dubbele betekenis – [1] “IK BEN het, YAHUSHUA” DIE gewaarschuwd heeft en [2] het is YAHUSHUA binnenin onze geestelijke familie die hen onze ware familie maakt.

6 De Tien Geboden omvat het eren van vader en moeder (Ex. 20:12; Deut. 5:16) maar is duidelijk van toepassing op godvruchtige ouders “in de HEER” (Ef. 6:1-2) en bovenal, op ABBA YAHUVEH & IMMAYAH, onze HEMELSE OUDERS. Eveneens, de regering moet alleen gehoorzaamd en geëerd worden (Rom. 13:1-5) als het GODS Wet eert, handhaaft en niet ermee in tegenspraak is door tegenstrijdige of onrechtvaardige wetten (Ps. 94:20-21; Openb. 13:15-17).

7 “Kinderen van Israël” dat is “B’nei Israël”, verwijzende naar het hele huis van Israël als één eenheid, werd afgescheiden van heidense manieren opdat zij niet verontreinigd zouden worden.

8 Familieleden, “familie” zullen verraden – zelfs diegenen van dezelfde kern/basis familie-eenheid (moeder, vader, kinderen, broers en zussen). De biologische band van ‘familie’ wordt soms verafgood, boven YAH GOD ALMACHTIG geplaatst. YAH zou in plaats daarvan eerste moeten zijn, familie tweede.

9 Wee volgens de wereld, maar niet vanuit de Hemel.

10 Dat is om YAH’S wil te doen – om ZIJN vaten op Aarde te zijn.

11 Dit heeft een dubbele betekenis en kan op twee manieren begrepen worden – als een beschrijving van YAH’S ware Apostelen & Profeten, en als een diepere vraag van wie, die levend is op aarde, daadwerkelijk bereid is om de prijs van gehoorzaamheid te betalen.

12 Dit verwijst naar Ezra & Elisheva’s zeer unieke en hoge roeping, en hun autoriteit als voorbeelden aan anderen, samen met de voorganger Zalving op AmightyWind.

13 Tegenwoordige tijd – want YAH’S Woord is levend en ZIJN Hand is zelfs nu aan het bewegen.

14 D.w.z. naar hun eigen agenda.

15 De kwaadaardigen schenden evenals ontduiken de mensen hun recht op privacy.

16 De Apostel Paulus gebruikte het span/juk als een metafoor (symbool) om te tonen dat wij geen gemeenschap moeten hebben met de ongelovige – en zeker niet met de verworpene (2 Kor. 6:14-18). Een juk is een houten frame dat twee trek/werkdieren samenvoegt om hun nekken heen zodat ze samen werken om grote gewichten te trekken of om een veld te ploegen – en om recht te wandelen, moeten beide dieren van dezelfde grootte/maat zijn. Om twee dieren van ongelijke grootte ongelijk onder een juk gespannen te hebben plaatst een onmenselijke last op een van de twee. “U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk” (Deut. 22:10).

17 D.w.z. de echtgenoot of de vrouw in een ongelijk gespannen ‘huwelijk’.

18 YAH is aan het verwijzen naar diegenen die bovennatuurlijk weten door YAH’S GEEST om te bemiddelen, of zij nu wel of niet “AmightyWind” bij naam kennen. YAH is met andere woorden aan het herhalen wat er in de vorige paragraaf gesproken werd.

* * * * * * *