Profetie 13

Vertel Hen, Mijn Kind, Vertel Hen Voor MIJ!

Tijdens gebed vandaag, 1/23/98, bad ik met mijn vriendin Sharon. Ik vertelde haar over Gabriel en hoe ik nog de visioen kan zien van de trompet die aan zijn lippen was gedrukt, wachtend op het signaal van Vader YAHUVEH op de troon om te blazen.

Zij zei: "Oh Sherrie, heb je dat gezien?" En terwijl ik probeerde te antwoorden, scheurden in plaats daarvan de tongen uit me los! Maar zij waren verschillende, dringende tongen; hete tranen vielen op mijn gezicht. Dan toonde RUACH Ha KODESH me YAHUSHUA. Hij was ter plaatse geknield. Hij is tegenover Gabriel en Hij heeft Zijn gezicht met zijn handen verborgen en Hij huilt. Snikte zo luid. Hij sprak en ik kan deze woorden horen. Snikken scheurden zich los uit me alsof Hij het was die door me huilt. De tranen liet ik drogen op mijn gezicht, zo heet waren zij. Op de een of andere manier wetend dat deze tranen geen vleselijke tranen waren maar tranen die uit YAHUSHUA komen. Ik kan hen op mijn gezicht nog voelen alsof zij daar gedroogd waren en bleven.

Dit zijn de woorden die de RUACH Ha KODESH nu in mijn geest teruggeeft want ik word bevolen: "Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ." 1/24/98 gegeven aan dit kind, strijder, Bruid van YAHUSHUA Ha MASHIACH.

* * * * * * *

Hoewel IK me verheug te komen om MIJN kinderen uit deze slechte wereld te halen, om MIJN Bruid naar huis te dragen, huil IK en snik IK want Ik ben in tweeën gescheurd. Zovelen zullen worden verlaten, zovelen die zich de MIJNE noemen en toch is MIJN Geest niet in hen. Zij zullen worden verlaten om de toorn van Almachtige GOD YAHUVEH te ondergaan! Vertel hen, MIJN dochter, vertel hen voor MIJ. Waarschuw hen. Velen zullen luisteren en zullen deze profetie gehoorzamen. IK huil voor de kerken die overlopen en de mensen staan in de rij om in de kerken te komen.

Maar toch is MIJN RUACH Ha KODESH (Heilige Geest) niet in deze kerken. Deze mensen noemen zich de MIJNE, en zij kennen MIJ niet. Zij zijn de kerk van de pretendenten. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ. Zij zullen worden verlaten om de toorn van Almachtige GOD YAHUVEH te ondergaan als zij geen BEROUW HEBBEN! Wat een tragedie. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ, YAHUSHUA Ha MASHIACH KOMT SNEL! IK huil voor de echtgenoten die hun heidense vrouwen zullen verlaten. IK huil voor de vrouwen die hun heidense echtgenoten zullen verlaten. IK huil want zij probeerden het maar hun heidense echtgenoten wilden niet luisteren.

Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ want IK kom oh zo snel. IK huil voor degenen die denken dat IK hen haat. Maar toch stierf IK voor hun zonden en stond IK op voor hen. Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ want IK kom nu oh zo snel. IK weet het zal schijnen alsof zo weinig zullen luisteren en meer hun oren zullen sluiten dan te luisteren. Maar niets is veranderd. Deden zij ook niet hetzelfde aan MIJ? Zagen zij MIJ niet gekruisigd aan het Kruis? Schreeuwden niet dezelfde mensen die de wonderen zagen die IK deed: "Kruisig hem aan die boom."? Terwijl al wat IK wilde was tot zegen te zijn voor hen en voor jou, en IK voor allen stierf om jullie van satanís greep voor alle eeuwigheid te verlossen.

En toch hoeveel lippen vervloeken nog, weigeren, gehoorzamen niet, spotten en vervloeken MIJ? Je zult zijn als een stem die schreeuwt in de wildernis en, MIJN Dochter, het zal schijnen alsof je slechts jouw eigen echo hoort terugkomen in je eigen oren. Maar toch is het niet jouw echo, maar MIJN echo dat de wereld zal horen voortkomen uit jouw lippen dat IK heb verordend en gezalfd om MIJN woorden te verkondigen, niet jouw woorden.

Groot is de prijs geweest die jij en anderen die IK heb verordend, gezalfd om MIJN woorden te verkondigen, een groot offer heb je betaald. Maar groot zullen jouw beloningen zijn. Want niets dat je voor MIJ heeft opgegeven, zal onbeloond gaan. Geen pijn of leed die je hebt geleden zal onbeloond gaan. Aan wat je voor het belang van MIJN NAAM hebt geleden. IK zal je belonen niet alleen op deze aarde maar ook voor alle eeuwigheid in de Hemel. Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ want IK kom oh zo snel.

Groot zal de zegen zijn voor iedereen die dienen en gehoorzamen, de tiende geeft, die heilig zijn en MIJ aanbidden. Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ want IK kom oh zo snel. IK vertel jou anderen zullen deze profetische echo over de hele wereld horen. En zij zullen niet de stem van een vrouw horen spreken, maar de stem van de Almachtige GOD YAHUVEH horen spreken. Zij zullen niet één stem horen maar velen zullen MIJN stem weergalmen.

Zelfs de heidenen zullen worden gedwongen om MIJN stem te horen. Kun je geen echo zelfs ver weg horen? Hoewel zij hun oren sluiten, zullen zij MIJN stem horen spreken. Het is hun keus of zij willen gehoorzamen, maar IK zal hen dwingen te luisteren. Vrees de haat, toorn, of verwerping, en bedreigingen van de vijand niet. Zoals de wereld MIJ haatte zullen zij jou en iedereen haten die echt bij MIJ horen. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ zodat zielen nog in MIJN NAAM en Bloed kunnen worden verlost van de Almachtige toorn van YAHUVEH die snel komende is op deze wereld. Eerst kom IK MIJN kinderen thuis halen. OH, zo liefdevol! IK weet wie de MIJNE zijn; hen die MIJN Geest in hen hebben hebben reeds de ongeziene vleugels om te vliegen.

Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ, want IK kom oh zo snel. Hen die IK MIJN kinderen noem zullen MIJN stem horen en herkennen. Hen die niet MIJN kinderen zijn maar van de kerk van pretendenten zullen hun oren sluiten en zeggen: "Ga weg. Wij willen niet horen wat je zegt." Zelfs wanneer wat IK profeteer uiteindelijk gaat gebeuren, zullen zij jou beschuldigen van het veroorzaken daarvan. Want jij sprak het voort en wat jij profeteert tot anderen zal zeer snel gebeuren.

Deze wereld zal NOOIT MIJN kinderen omhelzen. Deze wereld is zondig en een stank in MIJN neusgaten. De zondestank in Amerika en in deze natieleiders en van deze wereld knevelt ME. En van deze stank zal IK vrij zijn. Dat is waarom IK MIJN kinderen veilig en snel thuis kom halen. Dan zal het oordeel van YAHUVEH op deze aarde vallen op een manier die nooit is gedroomd noch ooit opnieuw zal gebeuren. En het zal aan dit heidense land gebeuren. Maar als de wereld jou omhelst wanneer IK kom, dan weet dit en pas op want je bent niet MIJN kind. Je behoort tot satan, en jouw naam wordt niet geschreven in het Boek van het Lam van het Leven onder de rubriek Verlosten. U bent slechts geschikt voor het oordeel en de toorn van Almachtig GOD YAHUVEH! De hel is wat je zult zien.

Er is een Boek van Het Lam van het Leven dat werd gecreëerd alvorens de wereld werd gevormd, en IK wist vooraf welke namen zouden worden geschreven en onder welke rubriek. Er zijn daar maar drie rubrieken. Verlosten.... uitgewisten.....de vervloekten... jouw naam is reeds daar in één van de plaatsen. Zelfs diegenen die onder de verlosten vermeld zijn kunnen hun naam uitgewist hebben, en als het uit wordt gewist, zal het zijn omdat je de goedheid van YAHUVEH de Vader kende, maar toch verkoos om de god van deze wereld van vleselijk verlangen wenst te dienen en draaide toch jouw rug van MIJ en beweerde slechts om jouw harten en leven aan MIJ te geven. IK kende al vooraf de keuzes die je zou maken, want IK ben de GOD van alle wijsheid en kennis en IK ben nooit verrast om het even wat er gebeurt.

Herinner, van wat of van wie jij het meeste houdt is de GOD die jij dient. Mick Jagger, de wereld omhelst en juicht hem toe, toch dient hij een andere god. De god van kwaad en hoewel IK de bekendheid en het fortuin heb toegestaan, dit is alles wat hij ooit zal kennen want hij heeft zijn ziel lang geleden aan de hel verkocht. Nu zoekt hij slechts anderen mee te nemen waar hij gaat. Zovele rocksterren zoals zij worden genoemd, zelfs met deze naam spot satan MIJ want hij weet dat er slechts één de Levende Rock is en het is uw Heer YAHUSHUA Ha MASHIACH. Weet dit; de rockmuziek is niet van de Levende Rock! De sterren van de rock hebben niet de geest van de Levende Rock. Zij hebben hun zielen voor bekendheid en fortuin verkocht. Pacten gemaakt met de duivel die IK gemakkelijk zou kunnen breken en IK dikwijls doe. Maar zij kunnen nog berouw hebben, zich bekeren, en zich wassen in MIJN vergoten bloed van het Kruis.

Amusementsmensen, jullie hebben jullie zielen verkocht. Je wordt betaald om alles te vervloeken wat heilig is en MIJN NAAM zuiver alleen voor werelds bekendheid en fortuin. Maar toch kun je de toegang naar de Hemel niet kopen. De rijken en beroemdheden van deze wereld zijn niet de rijken en beroemdheden in de Almachtige GOD YAHUVEH'S ogen. Je bent arm, toch weet je het niet. Je verhongert naar het Brood van het Leven, toch weet je het niet. Je sterft aan dorst voor het Levende Water, toch weet je het niet. Je bent naakt, en hebt geen bedekking, toch weet je het niet. Je gaat richting hel, en je weet het niet. Je bent rijk aan werelds bezit, toch arm in geestelijke gaven. Je geld kan niet kopen wat IK MIJN kinderen vrij heb gegeven. Mijn kinderen dienen MIJ, en plaatsen me eerst in hun leven, leven heilig voor MIJ, en getuigen voor MIJ, lijden voor MIJN NAAMíS BELANG. MIJN kinderen geven tienden, geven aan bedieningen om hen te steunen die IK andere dienaren heb bevolen te doen, gebruikende de heilige tienden en offers.

Om deze reden zal IK hen op de Dag van Oordeel sparen, MIJN kinderen zijn niet bang om voor heiligheid op te komen. Zij zullen tegen homoseksualiteit, en abortus, pornografie, en alle manier van zonde uitspreken. Hield IK niet genoeg door zelfs de Farizeeër te waarschuwen? Hoeveel meer zouden jullie moeten? Stuurde IK geen Mozes om kwade Faraoh te waarschuwen? Hoeveel meer zouden jullie moeten? MIJN kinderen weten dat IK beloofd heb dat zij dezelfde beloning zullen ontvangen in de Hemel als MIJN dienaar voor het bedienen van de mensen, die zielen tot MIJ brengen, bidden, onderwijzen, die gevangenen vrij zetten in MIJN NAAM. Die uitspreken tegen onheiligheid en MIJN profetische boodschappen verkondigen.

Dezelfde schat wordt bewaard voor wie steunt, aanmoedigt en bidt voor deze apostels, profeten, evangelisten, pastors, leraren hen die de gevangenen vrij zetten voor MIJN Glorie. Zij zullen ook dezelfde beloningen ontvangen die boven voor hen in de Hemel worden opgeslagen.

IK vermaan je, zaai jouw zaad slechts in bedieningen die de volledige waarheid prediken en onderwijzen, zelfs als het aanstoot geeft. Bid voor deze dienaren, steun hen. IK spreek niet van mens gemaakte vergunningen dat deze wereld geestelijke geloofsbrieven noemt. Velen hebben deze en hebben ook reusachtige kerken, toch gebruiken zij die om de mensen verkeerd te leiden. Slechts de Almachtige GOD YAHUVEH verordent, niet de mens.

Want IK ken de Geest van die man of vrouw, IK weet of zij geschikt zijn om een geestelijke leider te zijn. Nogmaals speelt de mens god. Velen worden geroepen en weinigen worden gekozen door MIJ. Dus laat satan jou niet bedriegen. Je zult verantwoordelijk worden gehouden als je tienden geeft en geld aanbiedt aan een kerk waarvan je weet dat zij niet het ware evangelie van YAHUSHUA predikt. Als die pastor fout onderwijst en anderen verkeerd leidt en je helpt hem met jouw tienden en offers zul je overtuigd voelen zelfs wanneer je dit leest, en je zult weten dat IK niet tevreden ben. Voor in het doen hiervan help je de vijand MIJN kinderenís nederlaag te veroorzaken.

IK ben tevreden wanneer je tienden en offers geeft aan hen die zijn of haar leven dagelijks voor MIJ neerleggen. Dagelijks een bediende is aan de mensen en MIJ. Meestal worden zij mishandeld, verworpen, gehaat voor het opstaan voor heiligheid, en voor het verkondigen van mijn boodschappen.

Zoveel van de dienaren dragen de financiële last alleen. Waar zijn MIJN kinderen die IK heb gezegend? Waarom zaai je zaad in harde, droge, onvruchtbare grond? Waarom ben je niet aan het bidden en vragen waar je heilige tienden en offers te planten? Ja, IK heb de vervalsing blootgesteld van Satan die MIJ beroven en heilige tienden en offers stelen om het slechts voor hun eigen doeleinden te gebruiken. De wolven in schaapskleding worden blootgesteld, en zij zullen zich vóór Almachtige GOD YAHUVEH bevinden die zij beroofden op de Dag van het Oordeel! Wee deze dienaren.

Bid dat IK jou de echte van satanís vervalste zal tonen. IK had een gulzige discipel, een zoon van de hel, maar dat betekent niet dat alle discipelen verraders zijn? Zo is het opnieuw waar. Je hebt gevraagd: "Waarom word ik voor mijn gegeven tien procent niet gezegend?" IK zal je vertellen, omdat je zaad in harde, droge grond zaait die fout onderwijst en anderen verkeerd leidt in de eigenlijke darmen van de hel. HEB BEROUW VANDAAG! Als je MIJN kind bent en je geeft geen tienden en offers dan gehoorzaam je MIJ niet. Dan waarom zeg je dat je van MIJ houdt wanneer je ME niet gehoorzaamt? HEB BEROUW VANDAAG! Zodat IK je kan zegenen zoals de broden en vissen wonderen. Zodat je gebeden snelle antwoorden krijgen.

Sommige van MIJN kinderen hoor IK nu zeggen: "Oh nee, ik ga niet van MIJN geld aan een bediening geven, ik geloof niet in tienden geven", en anderen zullen zeggen: "Ik geef aan een bediening, ik hou er niet van en ik geef toe ik geef onwillig maar ik geef niet veel maar ik geef". Hier is MIJN antwoord op de eerste groep die zich de MIJNE noemt. Controleer jezelf, want als je niet het woord van YAHUVEH gehoorzaamt, hoe kun je zeggen dat MIJN RUACH Ha KODESH binnenin je is? Hoe kun je zeggen dat je van MIJ houdt en MIJ niet gehoorzamen? Voor hen die met mate geven en onwillig geven vertel IK je dit, IK zal je ook met mate en onwillig teruggeven.

Want met dezelfde maat dat je geeft, en dezelfde houding is dezelfde houding die IK teruggeef aan jou. Zo heb je nu jouw antwoorden. Wanneer IK jouw gebeden niet snel beantwoord, weet je nu waarom. Wanneer het schijnt alsof er gaten in jouw zakken zijn, en de verderver komt en jouw zaad opeet zodat er niet genoeg is om jouw schuldenaars te betalen, weet je nu waarom. Er is een vloek op alle financiën die zich niet herinneren om 10% als tiende te geven. Een offer is alles daarboven. Wanneer het schijnt dat alles dat in je leven verkeerd kan gaan verkeerd gaat. Weet je nu waarom.

Je hebt YAHUVEH beroofd! Maleachi 3 verandert niet. De beroemde dienaren van deze wereld spreken niet altijd de waarheid uit maar in plaats daarvan onderzoek wat zij zeggen, is het in lijn met het woord van YAHUVEH of verdraaien zij de geschriften, om in lijn te zijn met het Woord van YAHUVEH of te conformeren naar mens' beeld? Jouw tienden en offers, hoe groot het offer ook mag zijn, is niet heilig aan MIJ als je in satanís koninkrijk zaait! En dat is wat je doet als je iemand steunt wie fout onderwijst naar mensgemaakte doctrine, en niet het Heilige Woord van YAHUVEH onderwijst dat niet kan liegen. IK ben het Woord dat tot vlees werd gemaakt! Je wordt nu verantwoordelijk gehouden voor wat je niet wist, of was geleerd.

HEB BEROUW VANDAAG!

IK kon geld doen regenen van de Hemel om de behoeften van de dienaren te voorzien, toch verkoos IK om dit niet te doen want in plaats daarvan wil IK je doen delen in de zegen door 10% deel en offers te geven om het werk van YAHUSHUA te steunen. Velen van jullie denken dat de tiende na belastingen is, nadat je jouw rekeningen betaalt, maar lees Maleachi 3 zorgvuldig en je zult zien dat het het beste is, niet de resten. HEB BEROUW, toen wist je niet beter, nu word je verantwoordelijk gehouden voor wat je weet. Je zult weten dat je echt de MIJNE bent, wanneer je verlangt de tienden te geven en opgewonden bent wanneer je dit in jouw Geest krijgt. Wanneer je tienden geeft sla je slechts zegeningen op in de Hemel die wanneer nodig vrijgegeven worden en snelle antwoorden op jouw gebeden. Test MIJ en zie of IK een GOD ben die liegt. Lees Maleachi 3 dan beproef MIJ.

Aangezien IK weet dat de meesten de tijd niet zullen nemen het te lezen, zal IK hier MIJN dienares zeggen om te stoppen en het voor je uit te typen. Herinner je, de duivel hebt je bedrogen door zijn dienaren te gebruiken om je te doen geloven dat alle pastors Rolls Royces rijden, en privé jets hebben, en hun zakken vullen met zilver en goud. Dezen die deze dingen doen roven de tienden en offers van de dienaren die het nodig hebben en aan wie IK MIJN mensen verteld heb de tienden en offers te geven. Waarom spreek IK hierover door deze profetische boodschap? Het is omdat je deze waarheden in de rijke bedieningen niet zult horen, zij zijn te bang om de mensen te beledigen. Zij zullen je niet waarschuwen waar de wolven zijn. Zij zullen je niet vertellen dat zonde zonde is, YAHUVEH is niet veranderd, de mens is. De rijke dienaren nemen de heidenen zijn geld en geven zelfs niet om hen om hen te vertellen dat zij berouw moeten hebben, want zij zijn op weg naar de hel.

De dienaren die IK doe opstaan zullen MIJN woorden verkondigen; zij hebben de vrees niet de rijkdom van deze wereld te verliezen. Maar in deze eindtijden moeten zij jullie steun ook hebben. Het zullen deze dienaren zijn die in onverschrokkenheid als Johannes de Doper zullen zijn. Veel van MIJN kinderen denken omdat de rijke en beroemde dienaren overlopende kerken hebben, mensen in de rij staan, op TV en radio hun namen beroemd zijn, dan zullen hun tienden zeker meer zaad oogsten dan als het aan iemand wordt gegeven die MIJN werk doet maar niet beroemd is of het materieel van hierboven vermelde niet bezit. MIJN gelovige dienaren steunen de bedieningen uit hun eigen financiën. Zij vertrouwen op MIJ om de harten van de mensen te bewegen om zaad in de bescheiden bedieningen te zaaien. IK heb tot deze bediende gesproken die IK nu gebruik om deze boodschap te brengen toen zij MIJ heeft gevraagd waarom IK niet de vissen met de gouden muntstukken in hun monden heb gezonden. Aldus zegt de Almachtige GOD YAHUVEH aan al MIJN bedienden en dienaren die dezelfde vraag hebben gesteld. IK heb hen gezonden, IK heb hen verteld te geven, maar zij wilden niet gehoorzamen.

Zo zal IK gehoorzame bedienden doen opstaan die hun zaad in de vruchtbare, ziel-winnende bedieningen zullen zaaien. Ja zelfs deze bediening want de arbeider is zijn loon waardig. Waarom is het wanneer een persoon een wereldse baan heeft, iedereen denkt: "Ja, zij zouden voor het harde werk moeten worden betaald." Maar wanneer de persoon hard voor MIJ werkt en zelfs harder werkt. Want de dienaar werkt elk wakend ogenblik, en elke dag van hun leven. Maar toch hoe weinigen begrijpen dat dezen ook waardig zijn van loon. Zijn zij niet? Dit is waarvoor de tienden is. Heb IK niet bevolen dat de eerste tiende naar priester Aäron gaat? Lees alles van Maleachi 3 en vraag MIJ om je te onderwijzen waarom daar een zegen in zit, niet alleen voor de grond waarin het zaad is geplant, maar ook voor de zaaier van het zaad. Jij die dit leest MIJN RUACH Ha KODESH is jou aan het overtuigen en toont je of je gehoorzaam bent of niet. Maleachi 3:6-18: "Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.

Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de HERE der heerscharen. Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE.

En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken? Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen? En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen. Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussie wie God dient, en wie Hem niet dient." Zij die MIJN bedieningen steunen die MIJN woord verkondigen, doen het niet voor hun lof, eer en glorie, maar voor MIJN Lof, Eer en Glorie. Zodat hun goedheid een reflectie is van de GOD die zij dienen. En welk een vreugde jij voor MIJ bent.

Oh, de schande die IK voor diegenen heb die wel MIJN dienaren steunen maar het doen voor een belastingsaftrek. Echt er zal geen andere zegen zijn dan dit. Waak je voor hen die aan liefdadigheid geven zodat zij geld op hun belastingen terugkrijgen. IK ken jullie harten. Zij zijn verre van MIJ. Dit is een stank van een offer niet behagelijk aan MIJN neusgaten. HEB BEROUW VANDAAG! IK heb vele miljonairs maar zo weinig steunen hen die MIJN boodschappers durven te zijn. Zij zullen op de Dag van het Oordeel verantwoordelijk worden gehouden.

HEB BEROUW VANDAAG! Investeer in zielen. Je kunt het geld en het bezit niet meenemen wanneer je deze aarde verlaat. IK zal hen die overvloedig zijn gezegend vragen, "Hoe heb je jouw geld gebruikt, voor MIJN Glorie, voor MIJN kinderen?" Wat zul je zeggen? Satan heeft mensen het zaad in de kwade werken doen zaaien, kwade herders die MIJN woorden verdraaien, boodschappen verkondigen die niet beledigen anders zouden zij financieel lijden of hun van belastingen vrijgestelde status verliezen. Of die heidenen vrezen te beledigen maar niet vrezen te beledigen Almachtige GOD YAHUVEH. Wee aan jullie. IK heb dienaren op doen staan die geen wereldse rijkdom hebben. Maar in onverschrokkenheid MIJN woorden verkondigen, MIJN mensen zegenend en MIJ.

IK spreek tot de harten van MIJN mensen, en zeg: "Geef je tiende, geef liefdeoffers", en zij handelen alsof zij aan de behoeften van de dienaren doof en blind waren. Wee aan MIJN rebelse kinderen! IK zal nemen wat IK je gegeven heb en het geven aan één van MIJN kinderen die niet gulzig zijn. De baan die IK jou gegeven heb, om niet op te slaan voor het geval dat je het nodig hebt op een dag, maar om het te gebruiken om het Evangelie rond de wereld te prediken. Ik spreek tot de harten van hen die materieel bezit meer aanbeden hebben dan MIJ. Wie geld meer aanbeden hebben dan MIJ. Deze dingen zullen je niet sparen wanneer IK opnieuw kom. Bouw je schatten in de Hemel op, waar de mot en de roest ze niet kunnen vernietigen, waar de dieven ze niet kunnen stelen. Hoevelen van jullie doen dit? Kleed je de naakte? Voed je de armen? Niet in jouw naam maar in MIJN NAAM! Niet voor jouw glorie, maar voor MIJN Glorie.

De amusementmensen en de rijken geven aan alle manieren van liefdadigheid denkend dat dit MIJN woede zal kalmeren, toch niet. Want velen doen deze dingen, geven weinig uit hun overvloed voor hun lof, eer en glorie niet voor MIJ, in hun namen niet in MIJN NAAM. Werkelijk, dit is hun enige beloning. Het geld kan de leegte niet vullen dat IK hoorde te vullen. Iedereen heeft een leegte; het is een vacuum dat binnen elke mens is geplaatst die in MIJN beeld was gemaakt om van MIJ te houden en te verlangen hun Schepper lief te hebben. Maar toch vult de mensheid het met zovele nietige wereldse dingen, materiële dingen, zoeken andere goden, toch ben IK de enige die die leegte kan vullen. IK treur om de wereld die denkt wanneer iemand door de dood wordt weggenomen die rijk of beroemd is en iedereen de naam van die persoon kent, dat deze persoon wegens zijn bekendheid en fortuin op deze aarde het koninkrijk van de Hemel zal erven. Maar toch is het een leugen van de hel! Als de rijken en beroemdheden geliefd worden in deze wereld, en niet worden verworpen voor het behoren tot MIJ, dan opnieuw zeg IK dat zij niet de Geest van de Levende GOD binnen in hen hebben!

Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ, is dit werkelijk de prijs van de hel waard voor alle eeuwigheid? Vertel hen slechts dienen en aanbidden en houden van YAHUSHUA Ha MASHIACH, MIJ eerst plaatsen in hun levens, MIJ gehoorzamen, heilig leven, heiligheid verdedigen, die genoeg van anderen houden om hen te waarschuwen, dit zal hen in de Hemel brengen. Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ, zij hebben de liefde en de bewondering gestolen die voor MIJ was bedoeld. Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ, als zij redding willen het komt door de weg van het Bloed dat IK aan het Kruis heb vergoten.

De Amusementsmensen doen zovele goede werken, toch doen zij het niet voor MIJ, voor MIJN Lof, Eer en Glorie. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ. Vertel hen om BEROUW TE HEBBEN; zich te bekeren van hun zonden, er is vergiffenis in MIJN vergoten bloed van het Kruis. IK stierf ook voor hen om hen te verlossen. Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ want je bent niet alleen gestuurd naar de armen, en mishandelde schapen, je wordt gestuurd naar degenen die zich boven het gemiddelde plaatsen die hun eigen publiciteit geloven die zij hebben gekocht. Je wordt gestuurd naar de leiders van dit land, en vele naties. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ want de rijken en de armen zijn hetzelfde voor MIJ. IK vergoot MIJN Bloed voor hen aan het Kruis, zodat van de hel zij zouden verlost worden. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ want IK kom snel! Het geloof zonder de werken is dood! Veel van de rijken en beroemdheden hebben hun geloof niet in MIJ, maar in de populariteit van deze wereld gezet. In de macht van wie het meeste geld heeft.

Zelfs een geliefde praatshow gastvrouw dat de wereld eens wist dat de MIJNE was maar nu verkeerd is gegaan. De wereld omhelst haar want zij staat voor de wereld. Zij komt niet meer op voor heiligheid, maar in plaats daarvan spot zij met wat zij weet dat heilig is. Zij bespot het Woord van YAHUVEH dat zij eens geloofde, zoekend naar andere goden voor haar jeukende oren. Zij is hoererend andere goden nagelopen, toch vertel haar om BEROUW TE HEBBEN en tot MIJ terug te keren. IK was het die haar deze gunst en populariteit heeft gegeven, zodat zij anderen tot MIJN reddingsbloed van het Kruis zou leiden. Vertel dit aan Oprah Winfrey. Vertel haar, MIJN kind, vertel haar voor MIJ want Prinses Dianaís lot zal de hare zijn voor alle eeuwigheid als zij niet snel berouw heeft en naar YAHUSHUA Ha MASHIACH terugkeert, die de prijs betaalde, zodat zij van satanís greep zou kunnen worden verlost. Vertel Oprah Winfrey, om terug te keren naar het Kruis om naar de wortels van haar voorvaders terug te keren waar zij behoort. Vertel haar dat niemand van haar kan houden zoals IK van haar houd.

Vertel haar dat IK haar heb gezegend met elke wens van haar hart, en niets kan die door GOD gemaakte leegte vullen dan MIJ. IK wacht op haar om terug te keren en toch noemt zij zich de MIJNE, en MIJN Geest is verre van haar. Vertel haar voor me, MIJN Dochter, IK huil voor haar! IK huil voor deze wereld die zij doet afdwalen. Vertel Oprah, MIJN kind, vertel haar voor MIJ hoewel zij kan bespotten, zal zij weten in haar geest dat een profeet van YAHUVEH haar heeft gewaarschuwd en degene die IK gezonden heb ben jij. Vertel haar, MIJN kind, vertel haar voor MIJ, keer terug naar de GOD van Heiligheid die zij eens, YAHUSHUA Ha MASHIACH aanbad die de prijs aan het Kruis betaalde. Vertel haar zij moet van het Heilige Woord van YAHUVEH leven, of zij zal nooit haar familie zien die op haar wacht in de Hemel. Vertel haar; vertel haar MIJN Dochter, voor MIJ want IK heb je geroepen om te bedienen tot de wereldse praatshow gastvrouw Oprah Winfrey.

Vertel haar zij was bedoeld om de MIJNE te zijn, toch is zij telkens van MIJ weggelopen. Vertel haar, MIJN dochter, vertel haar voor MIJ. Elk van MIJN kinderen die elke dag naar haar kijken, en haar rijk maken, de woorden citeren die zij zegt, IK overtuig je nu pijnlijk met een boodschap als dit. Je noemt je bij MIJN NAAM, toch kijk je dagelijks naar haar die de betekenis van heiligheid neemt en het lastert. Sta op en vertel haar, vertel haar voor MIJ, jullie zijn ook MIJN stemmen die haar terug naar de Geest van berouw moeten brengen door MIJN Bloed vergoten aan het Kruis. Vertel haar, MIJN kinderen; vertel haar voor MIJ jij bent het die zij probeert tevreden te stellen en niet MIJ.

IK verheug me over jullie, MIJN kinderen, die aan geloof rijk zijn. Niet jouw geloof plaatsend in de rijkdom van deze wereld. Je kunt niet twee meesters dienen. Je zult één haten en je zult van de andere houden. Je kunt twee werelden niet dienen, de wereld van het vlees, en de wereld van het Koninkrijk van de Hemel. Slechts hen die het vlees ontkennen en leven en wandelen in de RUACH Ha KODESH zal IK sparen. Vertel hen, MIJN kind, je bent MIJN stem en vertel hen voor MIJ. Aan wie YAHUSHUA geestelijke oren en ogen heeft gegeven, met deze boodschap zul je worden verlost. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ. MIJN zwarte schapen, hoe ver je ook bent afgedwaald, kom naar jouw enige Goede Herder terug, kom terug naar MIJ.

Berisp satan en van deze demonen van onheiligheid vlied en de Hemel zul je nog zien. Vertel hen, MIJN kind; vertel hen voor MIJ, YAHUSHUA betaalde de prijs aan het Kruis. IK heb alles gedaan wat IK kan doen; nu laat IK de keuzes over aan jullie. Vertel hen, iedereen die oren hebben om te horen, en ogen om te zien, deze boodschappen door te geven die IK tot je heb gesproken, zodat je in de komende dag waardig zult zijn, wanneer IK MIJN uitverkorenen in MIJN armen neem en hen naar huis haal, zul je weten dat je wegens jouw woorden niet alleen gaat. Vertel hen, MIJN kinderen; vertel hen voor MIJ, YAHUSHUA Ha MASHIACH komt snel. Want Gabriel heeft zijn ogen op onze Vader YAHUVEH gericht, de hoorn aan zijn lippen, hij wacht slechts op Vader YAHUVEH'S teken, en dan zal YAHUVEH tot MIJ keren en zal zeggen: "GA, NU IS DE TIJD, GA EN HAAL JOUW BRUID!" Tot dan wacht IK, let IK op en luister wetend wie deze waarschuwing van de komende Dag van het Oordeel zal gehoorzamen en doorgeven.

Vertel hen, MIJN kinderen, vertel hen voor MIJ. Laat jullie stemmen samen echooën met deze profeet van MIJ terwijl er nog tijd is. Vertel hen, MIJN kinderen, vertel hen voor MIJ. Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ. Het geloof hebben in MIJ is de sleutel tot hun lot. Maar het is niet genoeg om enkel te geloven wie IK ben, MIJN kinderen moeten gehoorzamen, houden van, dienen de Grote GOD YAHUVEH IK BEN! Vertel hen, MIJN kind, hoewel velen niet zullen luisteren, vertel hen voor MIJ! De Hemel of de Hel is voor de eeuwigheid. Vertel hen, MIJN kinderen, vertel hen voor MIJ. Je bent gewaarschuwd deze dag, wat zal het zijn? Zal IK zeggen: "Goed gedaan, gij goede en gelovige bediende, enter in", of zal IK zeggen: "Vertrek van MIJ, jij werker van kwaad en zonde, de RUACH Ha KODESH van VADER YAHUVEH had je nooit binnenin. Je hebt de god van deze wereld en zonde gediend, nu jij die satan hebt gediend zul je lijden voor altijd met hem." Vertel hen, MIJN kinderen, vertel hen voor MIJ. YAHUSHUA HA MASHIACH KOMT SNEL! Vertel hen, MIJN kind, vertel hen voor MIJ!

 

* * * * * * *

Gegeven aan kind, strijder, Bruid van YAHUSHUA,

Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah 12:46 a.m. 1/24/98.