Profetie 16 - Muilkorf Mijn Profeten niet!

Muilkorf Mijn Profeten niet!

Profetie Gegeven aan Pastor Elisabeth (Elisheva) Elijah

Wanneer zij Mijn Profeten aanvallen, zijn zij Mij aan het aanvallen. Zij zijn een vinger in Mijn oog aan het steken. Zij zijn aan het aanvallen en verklaren oorlog aan de Grote, "IK BEN," YAHUVEH, YAHWEH het betekent allemaal dezelfde GOD. Er is maar één GOD de Vader. Wanneer zij Mijn Profeten aanvallen zijn zij degene aan het aanvallen die hen zendt en hen zalft. PAS OP want IK weet van welke Geest Mijn ware Profeten zijn en het is van de RUACH ha KODESH (Heilige Geest) IK heb Mijn RUACH ha KODESH in jullie geduwd; IK zal de gaven van onderscheiding oproeren. Jullie zullen gebruikt worden om de wolven in schaapskleren te ontmaskeren die erop uit zijn om Mijn profeten te misleiden, ontmoedigen en het zwijgen op te leggen. Zij zeggen hoor geen kwaad, spreek geen kwaad, zie geen kwaad. Maar jullie kennen Mijn stem. Berisp de vloek van de 3 apen. Zie de wolven voor wat zij zijn.

IK heb jullie zuster gezonden om jullie wonden te verbinden die IK niet toebracht. Want IK hou van jullie Mijn Geliefden. Jullie zoeken er alleen naar om dichter tot Mij te naderen, maar kijk uit van wie jullie aan het leren zijn, onderscheid hun Geest. Jullie zuster Sherrie Elijah die tot jullie spreekt kent Mij en IK ken haar, en IK heb jullie haar Geest en vrucht laten zien. Ben een inspecteur van vrucht vanaf nu. Bemiddel en waarschuw diegenen die de vijand aan het pijnigen is zoals jullie werden gepijnigd. IK liet het toe om jullie te laten zien hoe het voelt zodat jullie je kunnen identificeren met hun pijn. Berisp de wolven die jullie berispen, zoek Mij en IK zal bevestigen wat nu wordt geschreven. Zoek Mij en IK zal jullie de woorden geven om dat te doen. IK heb jullie geleid naar deze plaats om de bedienen aan diegenen die oren hebben om te horen en ogen om te zien. Alle anderen zullen doof blijven. IK heb jullie vele berichten gegeven. Deel wat IK heb gegeven waarvan jullie zullen weten dat het gedeeld moet worden want deze zuster zal weten dat het van Mij is.

Satan is bang voor jullie profetische gaven. Maar bid en IK zal woorden voort spreken die zij van de daken en het Internet zal schreeuwen. Samen zullen jullie Mijn profeten terugnemen die op een dwaalspoor worden geleid, de mond gesnoerd, verblind, verdoofd, tot zwijgen zijn gebracht, gebonden, ontmoedigd en die gestopt zijn. IK ben deze profeet aan het zenden om Mijn woorden voort te spreken en geef jullie aanmoediging en breng jullie terug naar waarvoor IK jullie riep. Grote menigten zullen Mijn stem horen en bevestiging in hun Geesten hebben terwijl IK deze woorden voort spreek. Spreek wat IK jullie heb gegeven. Ben niet langer gemuilkorfd. Spreek voor Mijn Glorie en luid het alarm. Of zij ervoor kiezen om te luisteren of niet, IK roep jullie terug naar de dienst van de profeet. Ontstop jullie oren, neem jullie blinddoeken af en neem de prop uit jullie monden. Ontbind jullie zelf. Doe hetzelfde voor anderen. Verzorg hen terwijl jullie verzorgd zullen worden. Troost hen, moedig hen aan. Want de vloek der 3 apen zal ontmaskerd worden en degenen die deze vloek op Mijn profeten aan het zetten zijn, hen vertellende om niet over de wraak of het oordeel van YAHUVEH te spreken. Spreek niet over berouw. YAHUVEH moedigt alleen aan Hij berispt niet! Leugens, leugens, en meer leugens!

IK zend Mijn profeten voort voordat IK zegeningen zend, of de toorn van Almachtige GOD YAHUVEH! IK heb dit voort gesproken aan jullie om jullie aan te moedigen en om jullie te vertellen ga terug en doe waartoe IK jullie gezalfd heb om te zeggen en te doen. Er is weinig tijd dus waarschuw de mensen. Roep uit in stoutmoedigheid zodat zij niet kunnen zeggen dat zij niet gewaarschuwd waren. Waarschuw voor profeten die profeten scholen opstarten, dat lerende wat zij niet kunnen leren. Alleen de RUACH ha KODESH kan een man of vrouw, ja zelfs een kind zalven om Mijn woorden van vuur voort te spreken. Waarschuw voor Craig Martin (Vanguard), Andrew Strom (Revival ministry), en Pam Clark (Prophecy Site), waarschuw hen. Want deze zogenaamde profetie groepen zijn leugens voort aan het spreken en vervloeken MIJN profeten door het gebruiken van vervloekingen van de 3 apen. Pas op voor de boeken die geschreven zijn door de wolven die erop uit zijn om Mijn profeten op een dwaalspoor te leiden. IK waarschuw jullie want velen zijn alreeds gevallen in de vallen doordat hen foute doctrines geleerd worden. Zij moeten berouw tonen voor het verdraaien en het nietig maken van Mijn Woord. Er is een alzo zegt de Here en zij zijn het nu aan het ontvangen.

Zij vertellen Mijn profeten om zwijgzaam te zijn en dat YAHUVEH niet spreekt zoals dit. Mijn profeten vertellende om blind te zijn, want YAHUVEH geeft geen visioenen zoals dit. Mijn profeten vertellende om alleen goede dingen te spreken en niets om de mensen boos te maken. Leugens en meer leugens! Zeggende dat zij bedoeld zijn om de profeten te leren terwijl IK BEN de enige is die zalft en leert met Mijn RUACH ha KODESH. Pas op voor degenen die geld nemen door het schrijven van boeken en het verkopen van kennis dat IK hen niet gegeven heb. Pas op Mijn profeten, voor de leugenaar die erop uit is om de monden van de profeten te sluiten. PAS OP want wat zullen doen zonder de ware profeten die Mijn Woorden voort spreken? In deze eind-tijd kunnen de monden van de profeten niet gemuilkorfd worden zoals een hond. Zij moeten vrij zijn om stoutmoedig te spreken en wat IK bepaal het zal gebeuren.

Pas op voor degenen die erop uit zijn om Mijn Geliefde profeten en apostelen en pastors, leraars, evangelisten te muilkorven. Pas op want de toorn van Almachtige GOD YAHUVEH zal op jullie neerkomen en de engelen van YAHUVEH zullen jullie opjagen. Laat Mijn kostbare profeten met rust. Hun taak is niet van hen maar het is IK die hen voort zend als een gave aan deze wereld. Als IK zou moeten praten in een hoorbare stem, zelfs een fluister, zulk een kracht zou in die fluister zitten dat niets tegen de kracht van die wind zou kunnen. Mijn woede is ontstoken tegen degenen die Mijn Geliefde profeten pijnigen. WEE, WEE, WEE want jullie zullen persoonlijk aan Mij antwoorden en jullie zullen oogsten wat jullie hebben gezaaid. Muilkorf Mijn profeten niet meer. Zij zijn geen honden die gemuilkorfd moeten worden. De vlammende beet die zij hebben toegebracht door het voort spreken van Mijn woorden zijn niet hun woorden en hun beet is niet hun beet maar de Mijne. De toorn die neer geroepen wordt is niet hun woede, niet hun toorn, niet hun oordeel, maar de Mijne! Luister naar niemand die zegt zoals degenen die genoemd worden in deze boodschap dat er niet iets is als een ware, "Alzo zegt de Here." Zij leren dat er altijd ook vlees is. Als het woord komt van Mijn RUACH ha KODESH dan is het precies dat. Gedicteerd door de zalving van de RUACH ha KODESH en het is allemaal Geest en geen vlees is betrokken. Vlees is een valse profeet.

IK heb deze profeet gezalfd waaruit IK nu voort aan het spreken ben om Mijn profeten terug te roepen die weg zijn gejaagd, overtuigd dat zij een valse profeet waren. Maar deze dag, wie zullen jullie geloven, de mens of Almachtige GOD YAHUVEH? IK heb haar gezalfd om jullie wonden te verbinden, laat haar Mijn liefde, troost en Mijn waarheid aan jullie bedienen. Kom terug! Oh krijgers die IK heb gezalfd om met een luide stem en stoutmoedigheid voort te spreken. Laat deze toe die IK heb gezalfd om als een moeder te zijn aan de jonge profeten en de misbruikte profeten. IK heb Sherrie geroepen om te verzorgen, aan te moedigen, jullie wonden te verbinden, te leren, lief te hebben en oorlog te voeren ten behoeve van jullie zoals een Leeuwin oorlog voert voor haar welpen die in gevaar zijn. IK zal een brul in haar mond duwen, Mijn brul, en de vijand zal gaan rennen in 7 verschillende richtingen. Zij is aangevallen geweest want zoals het geprofeteerd is geweest, 500.000 mondstukken van MIJ zullen opstaan en allemaal samen schreeuwen. Mijn profeten zullen zich samen verzamelen en in eenheid schreeuwen en net zoals in de dagen vanouds zal het zijn voor Mijn Lof, Eer en Glorie, een getuige dat IK dezelfde ben en niet verander. Zoals de muren van Jericho neer zijn gekruimeld tot stof. Zoals David die Goliath Slachtte. Probeer niet om het te begrijpen, geloof alleen dat hetgeen IK gesproken heb zal gebeuren. IK zal jullie opgesteld hebben op de muur zoals een Nehemia maar jullie posities zullen over de hele wereld zijn en jullie zullen niet naar beneden komen van het bouwen van de tempel totdat IK zeg dat de taak volbracht is. Jullie Taak zal volbracht zijn wanneer IK weer kom, niet door iets dat zij doet, maar omdat zij Mijn brul van de Leeuw van Judah voort spreekt.

Bereid jullie voor om te rennen vijanden, wolven vermomd als schapen maar in plaats daarvan zijn jullie Mijn schapen aan het verslinden. MAAR NIET MEER! IK heb een opgevoed die jullie en al jullie verborgen motieven zal ontmaskeren. Niet in haar kracht maar alleen in de kracht van Almachtige GOD zullen zij rennen. Zij zal jullie verzorgen en jullie weer opnieuw aanmoedigen zodat jullie opnieuw zekerheid zullen hebben dat jullie geroepen zijn om een krijger op de muur te zijn die Mijn boodschappen voort zal luiden zoals een luide stoot van een bazuin voor allen. Stel jullie zelf op de muur en spreek voort wat IK jullie vertel om te zeggen. Kom voor geen man of vrouw of duivel van de muur af. Vrees hun gezichten niet! Vrees hun toorn niet. VREES MIJN TOORN! Want als jullie niet doen wat IK jullie aan het bevelen ben om te doen dan zijn jullie in rebellie tegen de GOD die jullie dienen. Want IK heb jullie nodig om voort te spreken. Zoals jullie zuster nog een boodschap voort aan het spreken is dat een brul zal zijn die gehoord wordt over de hele wereld. Want weer opnieuw ben IK haar aan het gebruiken om te spreken wat anderen weigerden te spreken. Zij zien het kwaad, en zeiden het is niet MIJN zorg. Laat iemand anders het voort spreken. De vijand en MIJN kinderen zullen deze stoot van de bazuin horen of ze het willen of niet. Zij zullen het horen! Hinder Mijn profeten niet in het spreken.

Kerken stop met hen het zwijgen op te leggen. Stop met hen eruit te schoppen. Geef toe dat jullie echt niet jullie zonde ontmaskerd willen hebben en toon berouw! Leg hen niet het zwijgen op en denk niet dat jullie bepalen wie spreekt en wie niet spreekt. Pastors jullie hebben Mijn RUACH ha KODESH bedroefd. Wie zijn jullie om degenen af te keuren die IK zend? Jullie zeggen dat het is omdat jullie niet gewoon zomaar iemand toe willen laten om voort te spreken als Mijn profeten. Toch als zij niet van Mij zijn zal IK hen ontmaskeren. IK zal jullie de tekens laten zien of zij Mijn woorden der Heilig Vuur voort aan het spreken zijn of dat het vreemd vuur of occult vuur is. Laat hen spreken! Nee, jullie hoeven niet te bewijzen, lees wat als eerste gezegd is. Pastors jullie hebben je grenzen overschreden. TOON BEROUW VANDAAG! Kan de RUACH ha KODESH niet de onderscheiding geven wat van Mij is en wat niet van Mij is. Pas op, want jullie zijn de RUACH ha KODESH aan het bedroeven! Jullie zullen verantwoordelijk worden gehouden. Jullie zullen weten of zij een valse profeet zijn.

De tekens van een valse profeet zijn dat hun vrucht verrot en corrupt zal zijn, ook zal het woord van YAHUVEH verdraaid worden om het te vervormen naar hun beeld, niet Mijn beeld. Zij zullen vol van trots zijn. Zij zullen de gaven van de RUACH ha KODESH aan het verkopen zijn aan de hoogste bieder. Zij zullen naar een andere YAHUSHUA (Jezus Christus) leiden; zelfs de kwaden gebruiken Mijn NAAM. Vele kwaden zijn voort gegaan in Mijn naam zoekende om de profeten te vernietigen. Maar zij zijn degenen die IK zal vernietigen. Vijanden van MIJ, hoewel jullie er zo goed uitzien, IK alleen ken jullie hart. TOON BEROUW deze dag want jullie zijn gewaarschuwd geweest! Gesproken deze dag door mijn profeet Pastor Sherrie Elijah heen om 16.00 op 6/2/1998, opnieuw wanneer IK de tijd inbegrepen heb pas dan op want nu worden jullie verantwoordelijk gehouden voor wat jullie weten. Wat zullen jullie ermee doen? IK weet het alreeds!

Sluit alstublieft het hieronder staande erbij wanneer jullie het kopiëren want het laat zien hoe woedend de duivel is voor het afleveren van dit woord van YAHUVEH.

* * * * * * *

Persoonlijke notitie: Iedere keer als mij de laatste tijd een profetie wordt gegeven dan bevestigt YAHUVEH wat er is gesproken. Dit was volbracht om 16.00 uur en om 17.25 uur werd ik twee keer verbaal aangevallen. De eerste keer door een dienaar die ik een vriend had genoemd en jullie zelfs naar zijn website had geleid, maar ik zal zijn naam binnenkort verwijderen, want hij heeft de RUACH ha KODESH bedroefd. Hij schreef mij en zei om zijn naam van mijn email lijst weg te nemen wanneer ik de profetieën uit aan het zenden ben. Hij denkt dat ik dwingerig ben door het zonder zijn toestemming te doen. Sorry Pastor Steve C. Ik dacht dat wij van dezelfde Geest waren. Het lijkt erop dat ik het bij het verkeerde eind heb. YAHUVEH zal jouw rechter zijn. Hij wist wat jij zou gaan doen, proberend om mij beschaamd te zetten voor andere krijgers van YAHUSHUA. Ik dacht dat jij gezegend zou zijn en dat jij zou willen weten wat YAHUVEH aan het spreken is. Ik zal jouw naam helemaal uitwissen van het adressen boek. Je zal niet meer van mij horen.

Maar ik ben er zeker van dat YAHUVEH jou op een dag eraan zal laten herinneren van wat je deze dag hebt gedaan. Hierbij zult u hen herkennen, door de liefde die zij hebben voor de broeders. Jouw vrucht is zichtbaar. Ik bid dat je je bekeert. En trouwens, toen je ernaar zocht om mij te berispen, merkte ik niet op dat jij iemand anders hun toestemming kreeg om hen te e-mailen. Beoefen wat je predikt. En daarnaast, wanneer had een profeet in de Bijbel toestemming nodig om Almachtige YAHUVEH's Profetieën voort te spreken! Het merendeel van de Bijbel zou niet geschreven zijn. Deze profeet weigert om de mond te krijgen gesnoerd, gebonden te worden, het zwijgen opgelegd te krijgen, of verblind te worden door man of vrouw of de duivel die hen zendt. Deze profeet zoekt er alleen naar om duidelijk te zien en duidelijk te horen wat de RUACH ha KODESH voort spreekt. Alstublieft YAHUSHUA laat nooit iets gesproken of geschreven worden door dit vaatwerk dat niet waarlijk een Aldus Zegt YAHUVEH is!

Sommigen beledigend die het niet willen horen, anderen verlichtend die het wel willen horen. Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah, Alpha & Omega AlmightyWind, Holy Ghost Fire Church. Met liefde, jullie zuster, een gebroken vaatwerk van klei maar een machtig krijger en Bruid van YAHUSHUA. 6-2-98