Profetie 20

Pas op Voor de Verschrikking van de Nieuwe, Kokende,

Zwarte Bloedplaag om te Komen!

5/25/98 Pastor Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

YAHUSHUA sprak tot mij zoals ik nu tot jullie allen dezelfde woorden spreek. Niets zal HIJ in ons leven, om het even wat, meer toestaan die schande voort zal brengen aan wat HIJ ons allen heeft geroepen in Zijn Naam te doen en te verwezenlijken. YAHUSHUA Zelf zal niet alleen het Lam zijn maar de Leeuw van Juda zal dat beschamende ding of persoon uit ons leven scheuren om ons vóór Hem heilig en aanvaardbaar te houden. Want hoeveel bedieningen zijn door schande en zonde aan het vallen en ongelijk-gejuktheid binnen getreden en zo zullen vele meer!

IK heb niets verloren, u hebt niets verloren want wij hadden het nooit vanaf het begin. Het was een leugen van satan. Als wij aan ongelovigen gejukt zijn en hun naam niet in het Boek van het Lam van het Leven wordt gevonden en u uw leven aan YAHUSHUA Ha MASHIACH gegeven hebt en Hem gediend en Hem eerst geplaatst hebt en als Zijn mondstuk spreekt, wees verzekerd dat dezelfde GOD die u dient een jaloerse GOD is en HIJ zal ons met satan in geen geval delen, op welke wijze, model of vorm ook. Papa YAHUVEH Zelf zal voor uw eigen bestwil u van diegene scheiden die niet heilig en aanvaardbaar vóór RUACH Ha KODESH is!

Hij zal dit nu snel doen, want Terrah, jij hebt de zalving in mij opgewekt door jouw profetie, en de wonden die ik heb ondergaan hebben mij weer sterker gemaakt, zoals zij dat bij ons allemaal zullen doen. In ons vlees voelen wij ons neergehaald en bestampd en bespuugd op, maar wij moeten blijven opstaan in de naam van YAHUSHUA en niet in ons vlees maar in de Geest binnenin ons, dan zal satan neergehaald en onder onze voeten gestampt worden in de naam van YAHUSHUA!

PROFETIE BEGINT

Aldus zegt YAHUVEH. In het verleden heb IK met MIJN ongelijk-gejukte kinderen gehandeld, MIJN bedienden, hen die geroepen zijn in MIJN NAAM, die zich gejukt hebben met de kinderen van satan door ongelijk-gejukte huwelijken, vriendschappen, vennootschappen, instellingen, kerken en alle andere vormen. Voor uw belang heb IK met geduld en lankmoedigheid met u gehandeld. Ik wachtte op MIJN kinderen om te realiseren waar MIJN RUACH Ha KODESH niet wordt geëerbiedigd, noch gehouden van noch welkom geheten is in het huwelijk, familie, vrienden, instelling of iets anders die niet van MIJ is, u bent echt geen deel van hen en zij zijn nooit één met u geweest.

Zovelen hebben verkeerde keuzes gemaakt en dan krijg IK de schuld. Want wanneer zij verwond worden en bij Papa komen en zeggen, "Vader, kijk naar mijn bloedige wonden, zie wat degenen waarvan ik hou mij aandeden, degenen op wie ik vertrouwde, met wie ik mij jukte. Papa, waarom stond u dit toe om te gebeuren? Geeft U er niet om?" Oh MIJN kleinen, ja, IK zeg opnieuw tot u dat IK erom geef en IK zal tot u zeggen, terwijl Ik MIJN armen naar u uitstrek, om daarin toe te rennen en u klimt op uw Papa’s schoot en IK u wieg in MIJN armen, u toestaande om bittere tranen te huilen. Want u hebt ze voor een lange tijd opgeslagen en wanneer ze worden vrijgegeven, wanneer u eindelijk realiseert dat IK niet degene bent die u jukte, die u met goddeloosheid verbond.

Het is uzelf die aan de zonde van deze wereld gejukt heeft want toen u verkoos te huwen zonder MIJ te vragen of dit wel de juiste echtgenoot voor u is. Of IK dit verordend heb vóór de grondlegging van de aarde voor u? Toen u zich met zonde jukte, toen u heiden werd, toen u leiders werd over de heidenen die verkozen heiden te blijven, sloot u uw ogen zodat uw Papa YAHUVEH uw ogen moest open scheuren, u dwingend om te zien wat u voordien niet zag. U spande zich aan satan want wanneer uw kinderen verkeerd gaan en zij MIJ ontkennen ‘wanneer hij geoefend werd volgens de eis van zijn weg’, zei IK, "ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken" en toch ziet u uw kinderen die u goddelijk opgevoed heeft en u vraagt u af wat gebeurt er? Het is omdat u uw kinderen toeliet om te worden ingespannen aan de goddelozen door de TV waar ze naar kijken, de muziek waar ze naar luisteren, de spelletjes die zij spelen, de vrienden die zij als voorbeeld hebben, de scholen waar ze naar toe gaan.

U staat heidenen toe om uw kinderen les te geven in ruil voor gratis werelds onderwijs, dan komt u tot MIJ en noemt deze tekst op, "Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken," en toch wanneer u het bovengenoemde hebt toegestaan ontbrak u in de opleiding. Toen u de Bijbelstudie stopte en u hen vertrouwde om hun eigen gebeden op te zeggen, wanneer u huwde en niet raadpleegde wie de vader of moeder moest zijn, heeft u dat op uzelf laten komen.

Wanneer u MIJN stem hoort zeggen, "scheidt u af" is MIJN genade teruggeworpen in MIJN gezicht en dan moet u van dat scheiden die tot doel heeft om uw ziel te stelen! Als dit niet gewillig wordt gedaan als een opstelling voor Heiligheid, dan zal IK doen wat IK hier heb aangetoond en op veel andere manieren, het zal de hand van YAHUVEH zijn die u uit vijandelijk, ongelijk-gejukte verbindingen zal scheuren. IK zal niet langer MIJN bedienden, MIJN kinderen en MIJN Bruid met satan delen! Want als u MIJN stem hebt horen zeggen, "Verlaat deze werker van ongerechtigheid" en u verhardt uw harten en zegt, "maar dit is mijn vriend, dit is mijn echtgenoot, dit is mijn vrouw, dit is mijn kind, dit is mijn kerk, dit is mijn baan," en als u niet gehoorzaamt moet IK treuren voor wat IK moet doen.

Dit is het land dat zegt dat abortus legaal is en nu verhongeren de mensen tot de dood wanneer het duurder wordt om voor de zieken te zorgen en de euthanasie zal meer dan ooit prevalent zijn. Zeer spoedig zullen wetten aangenomen worden die van artsen zullen eisen dat zij zullen doden of hun recht op de praktijk zal worden ingenomen. Artsen, het is veel beter voor u om te weigeren dan MIJN woede op u te halen om een leven te beëindigen waar u geen recht toe had. IK alleen heb dat recht want IK profeteer tot u nu, op dit moment is het de terminaal zieke of zwaar gehandicapte of de bejaarden maar door dit vat zeg IK dat zeer spoedig het hen zullen zijn waarvan zij zeggen dat zij achterlijk of geestelijke zieken zijn die zullen worden gedood.

Dr. Kevorkian is geen mens, hij kijkt als een mens maar die ogen en oren hebben om te horen en zien kunnen een demoon zien dat met zijn ogen spot en de vorm van zijn hoofd lijkt zelfs op een schedel. Terecht wordt hij genoemd Dr. Dood en deze geest van moord en zelfmoord die hij naar de V.S. heeft gebracht en naar de wereld en naar die die IK heb gezalfd om het leven te redden door de handen van artsen en zij die de kennis hebben om het leven te redden zullen worden gedwongen om het leven te nemen.

Niemand heeft het recht het leven te beëindigen maar die het leven geeft, IK, YAHUVEH, ben de enige die het leven geeft en het gezag heeft om het leven te beëindigen. Tenzij MIJN wetten het verordenen, neem deze zonde niet op uzelf want het is niet alleen een lichaam dat dood zal zijn maar een ziel die naar Hemel of hel verzonden wordt. Voor die die zeggen, "Ach goed, tenminste gaan zij naar de Hemel" maar hebben zij afgemaakt waar IK hen voor creëerde? Was hun opdracht op aarde gedaan, hoe zou u het weten?

De baby’s, MIJN kostbare baby’s, is er iets kostbaarder dan een baby, of het menselijk of dierlijk is? Ik vergde de tijd om schoonheid en onschuld in baby’s te gieten en toch zijn zij vermoord. MIJN kostbare baby’s zijn vermoord terwijl zij veilig in de baarmoeders van hun moeders genesteld waren. Nu, als een vreemdeling dit doet hijgt de wereld in verschrikking wanneer moorden begaan worden en de baby van de womb van de moeder in satanische handelingen gesneden wordt en toch worden MIJN baby’s niet vermoord door satanische vreemdelingen, neen, zelfs iets veel ergers. MIJN baby’s worden vermoord door hun eigen moeders.

Degenen voor wie IK de tijd nam om melk in hun borsten te geven zodat zij de kleintjes kunnen voeden en koesteren. Degenen in wie IK de liefde van een moeder inbracht om haar ongeborene te beschermen en toch hoevelen van hen die de onschuldige baby’s Mama noemen zijn verraden door juist diegenen die IK bevolen heb om "vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen." Niemand dwingt deze moeders om hun kleintjes te vermoorden; zij doen het met kwaadwilligheid en voorbedachten rade. Zij doen het ondanks het feit dat IK MIJN strijders vóór de abortusklinieken heb geplaatst die van MIJN liefde getuigen en dat er een andere weg is. Zij doen het in een handeling van rebellie tegen de GOD van alle Schepping en opnieuw geef IK een andere, huiveringwekkende profetie door degene waar IK nu uit spreek. De wereld zal haar een dwaas noemen tot wat IK spreek gebeurt en het zal u zijn die MIJN baby’s in hun abortusmolens vermoordt, u die hun geaborteerde lichaamsdelen verkoopt en schoonheidsmiddelen ervan maakt en hen gebruikt voor andere verachtelijke doeleinden.

U, moeders, die zelfs niet toelaten dat de babylichamen worden begraven maar in het huisvuil worden geworpen. U, die de straat van MIJN kinderen oversteken die MIJN woorden smekend tot u spreken om deze verachtelijke handeling niet te doen. Satan vreest de macht van gebed zodat hij veel van zijn eigen mensen gebruikt als offer om de klinieken te bombarderen en de artsen te vermoorden zodat wetten gemaakt worden die MIJN bedienden zeggen niet dichtbij degenen te komen die bereid zijn om deze handeling van moord op baby’s te begaan, die op hun moeders vertrouwden en die op MIJ vertrouwen om hen tegen dit kwaad te beschermen.

Oh, hoeveel keer heb IK betreurd dat IK u een vrije keus gegeven heb, maar dan wist IK wat er zou gebeuren want de GOD die u dient is alwetend, nietwaar? IK profeteer nu door deze handmaagd, Sherrie Elijah, er zal reusachtige gaten onder elke abortuskliniek op de aarde vormen en wanneer het gebeurt zult u weten dat het de GOD van de Scheppng en niet de hand van de mens is die dit gedaan heeft.

Alle mensen in klinieken die aan deze kwade vrucht van moord deelnemen zullen sterven en de aarde zal zich openen en een grote aardbeving zal rommelen en de abortusklinieken zullen diep in de aarde vallen en dan zal de aarde zich over hen sluiten. Al diegenen in de kliniek zullen in de binnenste van de hel dalen op een manier die IK sinds tijden van ouds niet heb gedaan. De wereld zal haar hoofd schudden want zij zullen moeten erkennen dat het niet een bom van de aarde maar een bom van de Hemel en de GOD van alle Schepping was, de Grote GOD YAHUVEH zal deze dingen doen en meer want dit is een land vol van kwaad, van uw pornografie en uw prostitutie en alle manier van kwaad.

IK zal tekenen en wonderen doen om MIJN toorn op wie ook te tonen die deze geest van Sodom en Gomorra in MIJN gezicht durft te wapperen! TV stations die een winst van porno hebben gemaakt en van alle manier van het bespotten van MIJ en, radio stations, pas op want u hebt een toren van Babel gebouwd en gedacht dat niemand het kan neerhalen maar IK zal. De GOD van alle Schepping zal tonen hoe nietig uw torens en ontvangers zijn.

Homoseksualiteit die in de minderheid was geweest ziet u nu wapperen vóór MIJN Heilige kinderen en hun kinderen, en zelfs de heidense kinderen zeggen, "het is enkel een andere levensstijl, zolang het liefde is wie kwetsen wij?" IK zal u vertellen wie u hebt gekwetst, u hebt MIJN toorn op u opgeslagen, de GOD die verordende en de Tien Geboden aan Mozes gaf en dergelijke dingen verbiedt, en zelfs bevolen had dat een vrouw die met een andere vrouw ligt, of een man met een andere man, ter dood moet worden gebracht zodat dit kwaad niet kon worden verspreid.

Hen die sex met dieren hebben moesten ter DOOD worden gebracht! Oh, maar nu wappert dit kwade land alles wat onheilig is in MIJN gezicht. Doe wat u kunt doen zolang het maar goed voelt, is hun motto. Pornografie, homoseksualiteit, overspel is een val van satan want het heeft een onverzadigbare eetlust voor meer losbandigheid en hoererij en probeert om nog verder te gaan dan de laatste daad. Satan streeft om de mens elke keer meer te bevuilen door deze geesten. Satan houdt van NIEMAND, zelfs niet van hen die hem aanbidden. Hij verleidt hen door deze zonden en, ja, beloont hen met zondige genoegens, maar uiteindelijk zal het uw zielen kosten als het onberouwvol heengaat, en als u niet van deze zonden bekeerd hebt zal het uitmonden op verdoemenis voor de eeuwigheid, en u was gewaarschuwd!

Nu, opnieuw profeteer IK door MIJN handmaagd. Het zou u goed doen als u voor oren bidt om MIJN stem te horen en voor ogen om te zien wat zeer binnenkort zal komen. U zult een nieuwe ziekte zien en een ziekte die veel slechter zal zijn dan AIDS want IK heb het eerder gesproken maar niet luid genoeg. Nu moet u ook al diegenen waarschuwen die dit bericht horen die een zilveren lepel hebben en MIJN kinderen voorlepelen en zeggen dat er niets verkeerds is met de hierboven vermelde dingen. Er is een nieuwe plaag komende die iemand niet zal raken die heilig is en deze dingen niet doet, dus u hoeft niet te vrezen. Het zal een seksueel overgebrachte plaag zijn en deze zondige wereld heeft het aas genomen dat IK heb neergelegd.

Kennende het kwaad van hun seksuele eetlust die niet kan worden bevredigd, dus de GOD van alle Schepping, IK, YAHUVEH, liet deze drug toe om te worden uitgevonden. Voor deze nieuwe sexdrug zullen mensen er elke prijs voor willen betalen en zij zullen de seksuele energie hebben om meer seksuele partners te veroveren. De lust die zij voor anderen zullen hebben of zij van hetzelfde geslacht zijn of niet, of zij gehuwd zijn of niet, of dat deze pil of injectie het salaris kost van een week, want nu begint het met één prijs maar dan worden zij verslaafd en kunnen zij niet meer seksueel functioneren als deze verslaving gevoed wordt, en zullen zij hun volledige salaris aan deze pil besteden.

Want satan zal en heeft zulk een lust in deze mensen opgewekt, het is als de brand van de hel. Het is niet te doven. Zij zullen van de seksuele genoegens niet genoeg krijgen. De echtgenoten zullen hun vrouwen verlaten, en de vrouwen hun echtgenoten, en dan zullen de kinderen zich hiertoe keren, vooral de tieners. Als u denkt dat de kinderen nu rebels zijn, wacht tot het volledige kwaad van wat wordt begroet als een mirakeldrug een vloek van satan bewijst te zijn, IK stond dit toe op deze natie te komen en, ja, de wereld. Grote schuldlasten zullen komen want zelfs de kredietkaarten zullen de verslaving van deze drug tonen.

Wanneer de drug wordt tegengehouden, om welke reden dan ook, zal de hunkering naar seksuele genoegens komen en omdat er zonder geen manier is om te kunnen functioneren, zullen er grote misdaden door deze mensen worden begaan omwille van deze drug om het te kunnen kopen. Nu, opnieuw, MIJN kinderen hebben niets te vrezen want IK beveel u nu, hebt helemaal geen deel in dit alles. IK heb verordend dat sex heilig is wanneer het met iemand is die evenredig aan u in het huwelijk is verbonden, dit is waar uw zegen is. Maar ren van de verleiding want er zullen reclamespots komen die vertellen hoe veilig deze drug is, IK heb reeds geprofeteerd wat de verslaving zal zijn, hoe de huizen zullen worden verloren, huwelijken worden geruïneerd en, ja, sommige van MIJN eigen kinderen zullen MIJ verlaten voor de geest van hoererij in deze drug. Maar dan, weet IK niet wie MIJN werkelijke schapen zijn? Ja IK weet het, maar waarschuw en spreek uit, er is nog tijd.

Deze handmaagd is de eerste die IK verkozen heb om uit te spreken in onverschrokkenheid en zonder vrees voor terugslag. Sherrie Elijah heeft geen kennis van deze drug buiten wat IK nu spreek. IK stond dit kwaad toe om te komen zodat MIJN kinderen nogmaals zullen zien dat IK geen GOD ben die gemakkelijk bespot wordt. IK zal de zondige wereld de keus geven om te kiezen maar het komt met een prijs. Nu zal nog een vloek op deze sexdrug komen, de nieuwe god van deze zondige wereld. Want er zal een gebrek aan deze drug komen zullen zij zeggen en het zal uiteindelijk moeilijker worden eraan te komen, dan zult u moorden zien over deze sexdrug. Maar de laatste en grootste vloek van alles is wanneer het in de handen van de homosexuelen en bisexuelen komt en zij naar hun biseksuele ontmoetingen gaan, profeteer IK nu aan u een plaag waarvan IK eerder heb gesproken dat veel ergere symptomen heeft dan AIDS, veel dodelijker en pijnlijker en NIEMAND die deze drug na MIJN waarschuwing zal nemen zal worden gespaard.

DE ZWARTE, KOKENDE BLOEDPLAAG!

Want er zal een vloek op het bloed zijn en woedende koorts, verhongering en niet in staat om te eten. Bloed dat van de mond uitgiet en het zal zijn alsof het bloed zwart wordt. Het zal voortbloeden van open delen van het lichaam. De mannen en de vrouwen zullen dit van ÉÉN seksuele ontmoeting met wie ook krijgen, IK zeg opnieuw, als dit MIJN profeet is die voortspreekt en uw geest heeft dit feit nu reeds getuigd, ÉÉN, hoort u MIJ, IK herhaal opnieuw, ÉÉN seksuele ontmoeting is al voldoende en deze plaag zal op hen komen op dezelfde manier dat deze wondersexdrug onverwachts en in een stormloop op de wereld is gekomen en er zal GEEN BEHANDELING zijn, IK herhaal, zelfs nadat zij op hun doodsbedden berouw hebben.

IK heb AIDS genezen want zelfs de onschuldige heeft de vervuilde bloedlevering gekregen en IK genas sommige van hen, hoewel deze ziekte oorspronkelijk voortkwam door sexzonde met dieren, apen. De mens die bespot wat IK als heilig bedoelde te zijn, heeft sex met apen. Is het enige wonder waarom een man die sex heeft met een man, een andere perverse handeling, een gruwel in MIJN ogen, het door homoseksualiteit overbracht? Maar dan reist de ziekte in het bloed. Zo zal deze nieuwe plaag zijn want het Bloed van YAHUSHUA Ha MASHIACH werd geweigerd en er is redding in dat Bloed, dus waarom zou IK niet het bloed van hen die MIJ bespotten vervloeken aangezien IK MIJN Zoon YAHUSHUA gaf om hun Bloedoffer te zijn, wetend hoe weinigen dankbaar zouden zijn.

IK heb AIDS genezen maar van deze plaag van de eindtijd zal niemand worden genezen. Alhoewel zij berouw hebben en het reddend bloed van YAHUSHUA aanvaarden zullen zij worden gered maar toch zullen zij sterven want zij zullen oogsten wat zij gezaaid hadden. Hoewel het lichaam sterft, zal de ziel naar de Hemel gaan als zij werkelijk van de zonde hebben afgekeerd, YAHUSHUA lief hebben en dienen, wetend dat HIJ de prijs voor hun zonden betaalde en hen schoonwaste met ZIJN reddend bloed.

Zij die dit opnieuw doen zullen sterven maar hun zielen zullen worden gered en om te weten of zij werkelijk spijt hebben zult u hen met deze Zwarte, Kokende Bloedplaag zien getuigen van MIJ en waarschuwen om zich af te keren van seksuele zonde en onheilig leven. Maar niemand, IK herhaal en dit is weer nieuw want IK herhaal MIJ gewoonlijk niet in profetieën zoals deze, maar schenk aandacht wanneer IK het doe want dit is ook een nieuwe manier van profeteren. NIEMAND ZAL WORDEN GENEZEN! Dit is de plaag van de eindtijd waarvan u hebt vernomen. Dit is wanneer de mannen en de vrouwen zullen willen sterven en zelfs proberen zichzelf te doden.

De euthanasie zal normaal zijn en de begraafplaatsen zullen de lichamen niet willen begraven. In plaats daarvan zal crematie bevolen worden. De vloek van deze verdoemenis is gedragen in hun bloed. Want aangezien zij heiligheid weigerden en naar onheiligheid wendden, wetten makend waar zelfde-geslachtssex legaal is, dat bevorderende van wat in de minderheid was en nu is een geest van homoseksualiteit ongebreideld in werking.

Deze ziekte zal geen aanziener van heidenen zijn of zij rijk of arm zijn, zelfs het Witte Huis zal met deze plaag worden geraakt. Wanneer u deze symptomen ziet, herinnert deze dag, 5-4-98, was het geprofeteerd en wee aan wie ook van MIJN kinderen die denken dat zij deze sexdrug kunnen nemen en IK dat zal begrijpen. Neen, u zult oogsten wat u gezaaid hebt want dit is niet gezonden naar deze wereld als een zegen maar een vloek. Nu, spreek voort wat IK heb gezegd.

Zij die spotten zullen het eerst krijgen. Zij die tegen MIJN handmaagd tekeer gaan voor het spreken en het waarschuwen van MIJN boodschappen zullen het eerst krijgen. Zij die tegen MIJ rebelleren en zeggen dat een liefhebbende God dit niet wil doen zullen het eerst krijgen want IK bevool sex om heilig te zijn. De Bedieningen en de dienaren die eens MIJN woorden spraken zijn aan het vallen en zijn gevallen en zullen blijven vallen. Sex is alleen voor hen die samen in een Heilig huwelijk verbonden zijn want de twee Geesten zijn één geworden. IK zal zegenen wat IK samenbracht.

Die van u in niet-heilige huwelijken dat IK nog geen uitweg heb gegeven en u bent gedwongen om in deze huwelijken te blijven, maar voor een seizoen toen IK zei dat u tegen deze plaag zult worden beschermd, dat is wat IK bedoelde. Want satan zou uw echtgenote of echtelijke plichten laten doen en omdat de partner bij u is, heb IK u nog niet fysiek ongejukt, hij zou proberen deze plaag op u te dumpen omdat IK gezegd heb dat er geen behandeling voor is en die ene keer voldoende is, en hoe weet u of uw partner deze sexdrug neemt?

Maar IK spreek nu tot u in huwelijken met heidenen; ergert u niet want IK zal u beschermen. Dit is de enige uitzondering aan de vloeken hierboven neergelegd want heb IK niet gezegd dat IK die bescherm die de MIJNE is en u hebt geen controle over wat uw heidense echtgenoot of vrouw doet. Of als u door iemand onder deze vloek wordt verkracht, zal IK u beschermen; deze plaag zal u niet naderen. Want lees MIJN Woord, sta erop en weet ook hoeveel IK van u hou, deze vloek is niet bedoeld voor MIJN kinderen.

Sex zal de heidense god zijn en is dat reeds geworden maar niet voor u. En weet dit: u zult niet langer in deze huwelijken zijn. IK zal een manier van uitweg verstrekken, velen zullen weduwen worden en een echtgenoot zal de echtgenote vóór zijn ogen zien sterven. Scheiding brengt MIJN kinderen slechts nog meer in gebondenheid, maar als zij verkiezen te scheiden laat hen gaan, IK zal voor u zorgen op manieren waarvan u niet weet. Als IK zo verkies zal IK u een Goddelijke partner brengen afhankelijk van wat MIJN wil voor uw leven is, het verschilt voor elk. Want de tijd is zo erg kort. Tenslotte, weet dit en herinnert deze plaag is niet voor MIJN kinderen bedoeld. U zult worden beschermd zolang u aan MIJN zijde loopt. Verlaat MIJ niet voor de god van deze wereld.

Raak deze zogenaamde wondersexdrug niet aan! Het zal een wonder zijn maar het wonder zal zijn in de vorm van een liefhebbende Heiland die alles beschermt wat de MIJNE is wanneer deze plaag en verslaving deze wereld verwoest. Een plaag is een penalty voor ongehoorzaamheid Lev. 26:25, Num. 14:12, Deu. 28:21, Jer. 14:12, Jer. 27:13, Eze. 5:12, Eze. 6:11, Eze. 7:15, Mat. 24:7, Luk. 21:11.

Lees dit: De GOD van Redding, YAHUSHUA Ha MASHIACH, uw MESSIAS, heeft deze dag voortgesproken door deze handmaagd, het zijn niet haar woorden want haar woorden zonder MIJN NAAM en de zalving van RUACH Ha KODESH kan een hond niet doen schrikken. Maar MIJN Woorden die deze wereld tot aanzijn sprak en dezelfde Almachtige GOD YAHUVEH die tot hen spreekt die MIJN stem horen, heeft deze dag door deze handmaagd voortgesproken. In woede roep IK deze vloeken op. Er zijn zegeningen voor hen die gehoorzamen en vloeken voor hen die niet gehoorzamen. Waarschuw hen, profeten van MIJ. Spreek luid zodat zij niet kunnen zeggen dat IK hen niet waarschuwde!

Luk. 21:25-36, Luk. 21:26. Weet dat MIJN Woord niet leeg tot MIJ zal terugkeren. Lees deze geschriften en mediteer ze allemaal. Het laatste wat IK MIJN dienares aan u wilt doen herinneren is dat het hart van de mensen hen zal falen uit vrees en voor het zien naar die dingen die op aarde zullen komen, want de krachten van de Hemel zullen worden geschud: Luk. 21:27, en zij zullen de Zoon des Mensen zien komend op een wolk van grote Glorie. En wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk omhoog, want uw verlossing nadert.

(Jer:14:10-18: Zo zegt YAHUVEH van dit volk: Zij hebben zo gaarne willen omzwerven, zij hebben hun voeten niet gespaard. Daarom heeft YAHUVEH geen behagen in hen, nu zal HIJ hun ongerechtigheid bezoeken.

En YAHUVEH zeide tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede; al vasten zij, IK hoor niet naar hun geroep, en al brengen zij brandoffer en spijsoffer, IK heb in hen geen behagen, maar door het zwaard, de honger en de pest maak IK een einde aan hen. Toen zeide ik: Ach, Almachtige GOD YAHUVEH: zie de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal IK u geven te dezer plaatse. Maar YAHUVEH zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, IK heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.

Daarom, zo zegt YAHUVEH van de profeten die in mijn naam profeteren, zonder dat IK hen gezonden heb, en die zeggen: Zwaard noch honger zal in dit land zijn – door het zwaard en de honger zullen die profeten aan hun eind komen. En het volk, waarvoor zij profeteren, zal op de straten van Jeruzalem ten gevolge van de honger en het zwaard terneergeworpen liggen, zonder dat hen iemand begraaft, zij, hun vrouwen, hun zonen en dochters. Zo zal IK hun boosheid over hen uitgieten.

Spreek dus dit woord tot hen: Mijn ogen moeten van tranen vloeien nacht en dag zonder tot rust te komen, want met een grote breuk is de jonkvrouw, de dochter mijns volks, gebroken, met een zeer zware slag. Als ik uitga in het veld, ziedaar, de gevelden door het zwaard; als ik kom in de stad, ziedaar, van honger verkwijnenden! Ja, zelfs profeet en priester zwerven rond in het land en weten geen raad.)

Aldus zegt YAHUVEH, dit zijn MIJN woorden die niet leeg tot MIJ kunnen terugkeren. Zij zullen het feit verwezenlijken dat IK niet alleen een GOD van genade en liefde ben maar een GOD van almachtige toorn en wraak. Wraak is de MIJNE zegt YAHUVEH, want IK ben Almachtig in heiligheid en IK verstrekte een manier van ontkoming door MIJN Zoon YAHUSHUA, maar HIJ wordt geminacht en bespot en ZIJN NAAM is vervloekt en gescholden of HIJ wordt ontkend. Slechts ZIJN Bloed kan zonde reinigen.

Hoe weinigen hebben dit Bloed aanvaard en zelfs hen die het hebben aanvaard, hoeveel trappen erop en werpen het op de grond, bespottend en zeggend: Nu kan ik doen wat ik wil. Ik kan met één voet in de Hemel leven door een gebed op te zeggen en één voet in de hel door aan de zonden van deze wereld deel te nemen. IK zeg tot u priesters die denken dat u onheilig kunt leven achter gesloten deuren en gesloten bankrekeningen. Hen die IK bevorder doe IK ook weg en IK zal anderen op doen staan en IK zal hen de zegeningen geven die in uw naam waren gereserveerd. Want u hebt een vorm van goddelijkheid en geen goddelijkheid binnenin. De tijd komt ten einde. Want uw leven zal niet gespaard worden en de mensen zullen de geheimen ontdekken die u verborgen hebt, de skeletten in uw kasten die u tot leven brengt op een dagelijkse basis.

U die zich priesters noemen, toch bent u geen priester voor MIJ. Want IK geef er niet om aan welke doctrine u zich houdt of welke Bijbelschool u hebt behaald of wie u respecteert. Als u niet voor heiligheid opkomt bedient u niet voor MIJ. U bent niet verordend door YAHUSHUA Ha MASHIACH. U bent verordend door en houdt de doctrine van satan en u spreekt niet van dingen die aanstoot zouden kunnen geven, zodat u niet spreekt tegen zondige levensstijlen, noch homoseksualiteit, of pornografie, of abortus, of de heiligheid van het huwelijk en de waarschuwingen van ontucht.

U spreekt niet van heilig leven. Het is enkel een 'voel goed godsdienst ' en u hebt op MIJ helemaal geen indruk gemaakt. De hel zal uw enige beloning zijn en het applaus dat u hebt op deze aarde. U zult aan de eeuwige kwelling van de hel lijden want niet alleen leidde uw leugens u verkeerd maar u leidde anderen naar de hel samen met u.

(Jer 15:1-3 Maar YAHUVEH zeide tot mij: Al stond Mozes met Samuël vóór MIJ, dan zou mijn ziel zich toch niet tot dit volk neigen: weg met hen, uit mijn ogen, laat hen heengaan! En als zij tot u zeggen: Waar moeten wij heengaan?, zeg dan tot hen: Zo zegt YAHUVEH: wie bestemd is ten zwaarde, ten zwaarde; wie bestemd is ten honger, ten honger; en wie bestemd is ter gevangenschap, ter gevangenschap.) Voor hen die aan ziekte zullen in hun ziekten sterven en iedereen zal weten wanneer deze dingen gebeuren dat een ware profeet van MIJ gesproken heeft, als deze dingen niet gebeuren, dan zult u weten dat zij vals profeteerde. Maar IK vertel u de dingen die zij heeft gesproken zal gebeuren en u zult leven om deze verschrikking te zien gebeuren. Maar hen die de MIJNE zijn, MIJ niet ontkennende, voor heiligheid opkomende, hoe onpopulair het ook moge zijn, of welke prijs u ook moet betalen, IK zeg tot u, "Geloof een profeet en zo zal u voorspoedig zijn," en nu zeg IK opnieuw tot u , "Geloof deze handmaagd van MIJ en dat is MIJN RUACH HA KODESH die deze woorden die IK spreek geeft om te horen en omdat u dat geloofd hebt, zult u de verschrikking bespaard worden dat komen gaat."

Ik hou van zij die geroepen zijn in MIJN NAAM, MIJN geboden houdende, heilig levend aangezien IK heilig ben, gewassen in het Bloed van MIJN Geliefde Zoon, helpende de profetieën te verspreiden aan verre en dichtbij, hen ondersteunende in hun financiën die deze dingen voortspreken, want zij moeten tijd met MIJ besteden om MIJN stem te horen, hun taak is om te doen wat deze handmaagd en zovele anderen aan het doen zijn, de wereld zal niet denken dat zij voor een wereldse baan geschikt is, noch zouden zij de tijd hebben om één te doen, dus doe IK anderen opstaan die in staat zullen zijn om te werken en tienden en offers te geven om ervoor te zorgen dat MIJN profeten gevoed en beschut worden en de financiën hebben om te reizen om deze boodschappen persoonlijk onder MIJN zalving te spreken, want de tijd is zo kort. U ziet, IK vertelde u, u bent één minuut tot middernacht door deze profeet maar wat u niet begrijpt wat er gebeurt bij 59 seconden, 58, bij elke telling zal het vuur van de vervolging heter branden. U hebt elkaar nodig. Opnieuw zeg IK, geen lone rangers meer. Maar toch denken zovelen dat u geen menselijke persoon nodig hebt om uw rug te dekken wanneer u de gebieden die de satan ingenomen hebt als dezijne binnengaat. Verzamel samen vooral in deze eindtijden.

Want IK vertel u dit, u weet niet op welke middernachtuur IK kom, zal het echt 12:00 v.m. zijn of zal het 1:00 v.m. zijn en er zijn vele uren vóór de dageraad komt, dus welke uur zal IK komen? Wees wakende en biddende en laat MIJ u zien doende het werk van uw Hemelse Vader, heilig levend aangezien uw GOD heilig is tenzij IK kom en u slapende vindt op uw werk. Tenzij IK kom en u die niet wilt dat IK te vroeg terugkom, u hebt uw eigen plannen en agenda’s. Maakt u niet ongerust; IK zal niet voor u terugkomen!

IK heb deze waarschuwing gegeven, want opnieuw zeg IK het middernachtuur nadert. Laat MIJ niet komen als een dief in de nacht en u overvallen. De slechten zullen alleen slechter worden, de goddelijken meer goddelijk. IK scheid nu hen die bestemd zijn voor de Hemel en die bestemd zijn voor de hel. Van nu af aan is er een verdelingszwaard en u zult MIJ relaties zien scheiden die IK eerder heb toegestaan. Maar niet meer! Dus laat het u niet bevreemden wanneer deze dingen zullen gebeuren.

Omdat IK van u hou heb IK u gewaarschuwd, heb IK u bemoedigd en ja, deze dag, de zalving op allen die geloven en dit ontvangen terwijl uw Hemelse Vader die voortspreekt uit deze handmaagd zal de zalving van MIJN RUACH Ha KODESH in u doen voelen en opgewekt doen worden binnenin u en u zult sterker en luider profeteren en met meer onverschrokkenheid dan voorheen. Voor hen die dit lezen en zeggen, "Werkelijk, deze vrouw is een dwaas, niets ervan zal gebeuren." U zult de eerste zijn om de hitte en de bevestiging van MIJN toorn en wraak te voelen!

* * * * * *

Gesproken door de zalving van RUACH Ha KODESH aan deze vat van klei, Sherrie Elijah voor geen ander doel dan om te bewijzen dat IK MIJN profeten vooruit stuur met woorden van berouw en bekering tenzij de toorn van Almachtige YAHUVEH u verteert!

Zoals het gesproken is, zo is het geschreven deze dag van 5-4-98 eindigend op 5:49 n.m. Zo is het gesproken, zo is het geschreven in YAHUSHUA Ha MASHIACH’s NAAM.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.

COMMENTAREN OVER DEZE PROFETIE:

Van: IVANOVA535067

Ja, alstublieft publiceer de e-mail...Ik heb meer onderzoek gedaan...op de wondersexdrug…dat Viagra moet zijn…YAHUVEH zei…in Profetie 20…"Uiteindelijk zult u moorden zien over deze sexdrug!"

Hier is een artikel over één moord...

Vrouw veroordeeld wegens het doden van een man op Viagra

Door JOE LAMBE – The Kansas City Star

Date: 10/21/99 22:15

Advocaten van de regio zeiden dat een moordzaak in de Jackson County deze week de eerste zaak geweest kan zijn van wat zij noemen de Viagra verdediging.

Mary T. Frost, 33, zei dat zij haar 77-jaar-oude Kansas City huisgenoot doodstak nadat de man, die Viagra gebruikte, haar om sex vroeg, haar voor sex smeekte en haar toen probeerde te verkrachten.

De juryleden overlegden zes uren donderdag alvorens Frost wegens tweedegraadsmoord te veroordelen. Zij kan van 10 jaar tot levenslang worden veroordeeld.

Zij veroordeelden Frost, één jurylid later zei, omdat zij dachten dat zij zich kon verdedigd hebben zonder Oscar Fingers in het hart te steken op 18 Juni, 1998.

Zij was ook schuldig omdat zij meer dan een uur wachtte om de politie te bellen en medische hulp voor Fingers bijeen te roepen, zei hij. "Wij vonden dat zij hem verliet om enkel te sterven," zei de jurylid.

Vanaf het begin was de zaak niet zoals andere welke onze advocaten hadden gezien. De zaak hing op Finger’s gebruik van Viagra en Frost’s videocassette-opgenomen politieverklaring afgelopen jaar. Zij getuigde niet en de band vertelde haar verhaal in het gerechtshof: Zij was bij Fingers ingetrokken maanden geleden en had haar eigen slaapkamer. De twee waren enkel vrienden, maar hij was begonnen Viagra te nemen en sliep met andere vrouwen.

Toen zij televisie keek die nacht, vroeg hij haar om sex. Dan kwam hij op zijn knieën en smeekte om sex. Dan begon hij naar haar toe te komen en werd agressiever.

"Oscar is werkelijk een aardige persoon," maar die nacht "hij handelde als een maniak." Zij wierp een keramische haan naar hem, rende de keuken in en nam een vleesmes. Zij keerde terug en zwaaide met het mes om hem weg te houden.

"Hij begon naar mij uit te strekken, en ik sprong omhoog. Ik stak hem," zei Frost. Hij greep het mes, en zij duwde hem op de vloer in een hoek. Hij ging de badkamer in. Zij schreeuwde dat zij de politie gaat bellen. "Als ik naar de gevangenis ga ga jij ook naar de gevangenis omdat jij geen recht had om te proberen mij te verkrachten," zei ze dat zij hem vertelde. Hij vertelde haar om de politie niet te bellen. Zij vertelde hem dat zij spijt had dat zij hem stak en belde haar moeder. Haar moeder vertelde haar om een handdoek over de wond te leggen. (Maar het mes had het hart van Fingers doordrongen, en hij was intern aan het bloeden). Fingers maakte het mes schoon en overhandigde het aan haar en zij zette het in de keukenlade terug. Frost belde opnieuw haar moeder, en haar moeder en broer kwamen over. Haar moeder vertelde haar om de politie te bellen, en Frost deed dat -- meer dan een uur na het steken.

Bij het sluiten van argumenten donderdag, zei de hulpeiser Kate Mahoney de twee zou over iets anders konden geargumenteerd hebben. Zij herinnerde juryleden eraan dat Fingers Frost binnenliet als een gunst aan haar moeder maanden daarvoor en hij wilde dat Frost vertrok. Frost weigerde. Fingers was ook bang voor Frost, zei Mahoney. Hij had de keuken-slagersmessen opgesloten in de achterbak van zijn auto maar had de vleesmessen achtergelaten. Zijn Viagra gebruik hielp ook de eiser’s zaak, zei Mahoney. "Het feit dat hij Viagra nam en vrouwen had toont dat hij geen potentiële verkrachter was -- hij vond haar zelfs niet leuk," zei Mahoney.

Verdedigings advocaat Jarrett Johnson zei dat zijn cliënt in zelfverdediging handelde, in een gruwelijke situatie van een man verteerd door lust. "Hij werd bozer en bozer, en hij maakte zijn bedoelingen zeer duidelijk," zei Johnson. Fingers wist niet hoe zwaar hij gewond was, en hij gaf haar de opdracht de politie niet te bellen omdat hij de dingen wilde uitwerken, zei Johnson.

Mahoney verzette zich: "Hij werd verlaten om dood te bloeden op de vloer van de badkamer." En zelfs als Frost de waarheid vertelde, moest zij niet de 77 jaar-oude man steken om aan kwaad te ontsnappen, zei Mahoney. Na de veroordeling zei Mahoney dat andere vrouwen die een verdediging voor een Viagramoord willen proberen opnieuw zouden moeten nadenken. "Het werkte hier niet," zei ze.