Profetie 24 – Deel 2

PAS OP VOOR DE ZUURDESEM VAN DE FARIZEEËRS!

Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH

Aan Pastor Sherrie Elijah

15 November, 1998 12:00

* * * * * * *

Pas op voor de zuurdesem van de Farizeeërs, het is in de grote menigten van de kerken. De zuurdesem veroorzaakt dat de Farizeeërs die IK slangen of adders noemde een geest der religie manifesteren. IK de Here jullie GOD haat de geest van een Farizeeër. Zij spreken Heilig wanneer het uitkomt en wanneer het niet beledigend is voor hen, toch leven zij niet datgene dat zij spreken. De zuurdesem veroorzaakt dat de farizeeërs opstaan en woorden van waarheid spreken vanuit de Bijbel maar er een percentage van leugens vanuit de hel in gooien en doctrines van duivels. Er zijn twee verschillende Farizeeër geesten, pas op voor beide van deze, IK waarschuw jullie nu, degenen met spirituele oren om te horen en te luisteren. IK wil niet dat MIJ Schapen en Lammeren op een dwaalspoor worden gebracht. De Farizeeërs geest probeert om MIJN Profeten die spreken te vernietigen. Deze Dienstmaagd van MIJ die spreekt, strijdt met diegenen die naar haar toe komen als vijanden met de geest van een farizeeër. Ze is vele malen gekwetst geworden door de geest van een Farizeeër.

Verteld dat ze geen pastor kan zijn omdat ze een vrouw is, dat ze door haar uiterlijkheden niet MIJN Pastor kan zijn, omdat ze de wolven in schaapskleren ontmaskert, degenen die erop uit zijn om MIJN Schapen en Lammeren te misleiden en te verslinden, ze wordt beschuldigd van het oordelen van hen. Toch oordeelt zij hen NIET, MIJN Woord oordeelt hen wel. MIJN RUACH ha KODESH spreekt overtuigende woorden voort en degenen met de geest van de Farizeeër willen niet overtuigd nog ontmaskerd worden. Dit veroorzaakt dat de zuurdesem van de farizeeërs oprijst en probeert om zowel deze bediening als vele anderen te vernietigen. Toch spreken deze Farizeeërs ledige woorden. Hun woorden houden YAHUSHUA niet voor de gek, die hun harten en ware bedoelingen kent. Er is geen genade voor de farizeeërs zonder bekering.

Dus ben op voorhand gewaarschuwd deze dag. Pas op, de zuurdesem van de Farizeeërs zal de hele gemeente besmetten als het gelaten wordt om door te gaan met op te rijzen. Zelfs de uitverkorenen zullen misleid worden indien mogelijk. Pas op voor de demonische geesten van de geest der religie. IK ben niet een religie, IK ben een liefdevolle relatie. De geest van de Farizeeërs zeggen dat slechts bepaalde denominaties gered zullen worden. Er zijn geen etiketten in de Hemel, alleen de verlosten van YAHUSHUA zullen de Hemel binnen gaan. De geest der religie komt voort vanuit de desem van de Farizeeërs. Zij markeren MIJN Woorden en kennen MIJ niet eens. De Farizeeërs proberen om MIJN Ware Profeten te vernietigen en te ontmoedigen.

Luister niet naar hen. MIJN Profeten die IK heb getraind zoals deze Dienstmaagd die MIJN Woorden voort spreekt zien dat satans wapen dat kwetst niet degenen zijn die komen in satans naam, maar degenen die de grootste wonden toebrengen komen wonden toebrengen in de NAAM van YAHUSHUA! IK zond hen niet naar deze Dienstmaagd die spreekt, zoals IK haar vertelde, deze Farizeeërs geesten zijn demonische geesten die zich vastklampen aan degenen die deze dienaar haten zonder oorzaak. Pas op voor de klonende geesten, ook binnen-wandelende geesten genoemd. IK waarschuw jullie nu MIJN Kinderen dit is satans nieuwste wapen dat ongemerkt is gegaan. Er zijn zielen die zichzelf over hebben gegeven aan satan, vragende aan satan voor zegeningen of bescherming. Maar er is geen bescherming of zegening te vinden. In plaats daarvan hebben demonen hun persoonlijkheden en zielen overgenomen. Ja zelfs in MIJN Kerken, velen van MIJN Pastors en dienaren zijn gekloond geworden.

Zij waren ooit Heilig voor MIJ. Zij predikten ooit de waarheid en prediken nu de doctrines van duivels. Pas op voor de zuurdesem van de farizeeërs. Laat het u niet besmetten. Degenen in de kerken die dit zien moeten vlieden. Pas op want satan zendt die engel des lichts om MIJN kudden weg te lokken van MIJN waarheid. Deze Pastors die ooit MIJN waarheid predikten en vertrouwden op de RUACH ha KODESH om hen aan te krachten keren zich nu naar manifestaties vanuit de Hel en misleiding van de uitverkorenen. Pas op wanneer jullie zonden zien, zelfs achter de Preekstoel, om de wil van de ziel van die Pastor, blijf niet zwijgzaam. Wie zal hen berispen als u het niet doet? Maar spreek alleen nadat jullie tot MIJ hebben gebeden en hebben gezocht hoe deze Pastor te benaderen.

Bid voor de mensen om te bemiddelen zodat de gemeente niet misleid zal worden door de zuurdesem van de Farizeeërs of misleid zal worden door de klonende geest. Wat voor betere manier is er voor satan om MIJN Uitverkorenen te misleiden dan om in iemand binnen te gaan die eens MIJN Evangelie predikte en grote menigten bracht naar de Here jullie GOD. Pas op want deze dienaren roemen over hun Rolex horloges van het fijnste goud. Op maat gemaakte kleren op hun rug, nemen de Heilige tienden en giften en gebruiken het voor hun persoonlijk salaris en roemen erover. De tienden en gaven behoren aan YAHUVEH. Jullie moeten jullie aalmoezen geven daar waar MIJN RUACH ha KODESH jullie heen leidt en niet altijd waar jullie Kerk bijwonen. Plant daar waar IK jullie vertel om te planten. Hoor MIJN stem en open jullie oren en jullie zullen verbaasd zijn dat IK jullie niet aan het vertellen ben om te betalen voor grotere en betere gebouwen, reedecoratie, luxueuze giften voor de pastor.

IK ben jullie NIET aan het vertellen om zijn of haar wereldsheid aan te moedigen. Jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden waar jullie je zaad hebben gezaaid in de tijden dat jullie het hebben. Dit zaad zou niet geplant moeten worden om een pastor rijk te maken. Ja, zij zouden een inkomen moeten hebben maar kinderen waarom twijfelen jullie niet eens wanneer jullie je pastors zien die luxueuze auto’s rijden en leven in huizen geschikt voor een koning. Waarom geven jullie er niet eens om dat sommige pastors miljonairs zijn. Toch zijn zij op de geluidsgolven op de televisie en de radio conferenties aan het houden, bedelende voor meer. Zij zullen zeer binnenkort op een dag verantwoordelijk worden gehouden voor het stelen van dat wat bedoeld is voor Heilige tienden en giften en in plaats daarvan hun eigen honger naar hebzucht voeden.

Deze tienden en liefdesgiften zijn er om het Evangelie over de wereld te prediken, en om MIJN Profetische boodschappen voort te spreken, brengende Zielen in MIJN liefdevolle armen. IK, YAHUSHUA ben ZEER woedend want jullie zitten in deze kerken die slechts één kant prediken van Almachtige YAHUVEH, de kant die liefde is en toch weigeren om te spreken tegen alles dat misschien anderen zal beledigen. Zij treuren niet om de verloren zielen. De zuurdesem van de Farizeeërs willen alleen op rijzen en spreken over de reedecoratie van de kerk, het bouwen van grotere en betere gebouwen. Betalende voor dienaren die komen en seminars houden, of muzikanten om te zingen, terwijl al die tijd MIJN Mensen in de gemeente naakt gaan, hongerig, of dakloos.

Deze zelfde pastors zouden er nooit aan denken om deze mensen uit te nodigen in hun eigen huizen. Velen hebben gemeenten die zo groot zijn dat ze niet eens pogen om gezichten te herkennen of hun namen te kennen. Dit is niet een pastor. Zij zouden daar moeten zijn wanneer jullie hen nodig hebben en het maakt niet uit welke tijdstip van de dag of nacht. De zuurdesem van de Farizeeërs zeggen dat zij niet gestoord kunnen worden om voor zomaar iemand te bidden. Zij vergeten dat een pastor een dienaar is. Zij zouden moeten huilen met MIJN Mensen, zich verheugen met MIJN Mensen; zij staan niet boven MIJN Mensen. Zij zouden elkanders lasten moeten dragen, de gemeente aanmoedigend om op hen te roepen wanneer gebed nodig is. Thuisnummers zouden vrijelijk gegeven moeten worden.

Deze aanmaning is niet voor alle pastors. IK heb ook MIJN restant dat MIJ Kinderen lief heeft en daar is om de gemeente op iedere manier te dienen. Deze pastors gaan zonder en zijn in gebrek. Want dezen hebben de armere gemeenten. Maar groot zullen deze pastors beloningen zijn in de Hemel. Deze Pastors zijn rijk in geloof en gaven van de RUACH ha KODESH. IK zal hen zeer binnenkort op een dag openlijk belonen. Maar deze boodschap is voor degenen die in de kerken zitten waar de pastors zondigen en toch er niemand over durft te spreken. Hoeveel van jullie die dit lezen heb IK boosaardige fouten laten zien in jullie kerken, ja in jullie eigen pastors. Toch zitten jullie daar en zeggen niets, geïntimideerd door wie hij of zij is. Zij zijn niet beter dan dat jullie zijn. Jullie horen wie ben IK om de pastor te corrigeren, op z’n minst is het een kerk. Maar wanneer IK jullie "verkeerd" laat zien dan moeten jullie het voort spreken.

Jullie zijn een zegening aan het weerhouden van die spirituele leider. Wat als zij zich zouden bekeren? Wat als ze echt niet weten dat ze MIJ hebben beledigd? In plaats daarvan maken jullie je zorgen omdat jullie vrienden en familie die kerk bijwonen. Jullie willen geen golven maken. Jullie worden misschien niet meer geaccepteerd. Pas op voor de zuurdesem van de Farizeeërs, het heeft jullie alreeds besmet. Jullie zaaien jullie zaad in onvruchtbare grond die IK niet aan het zegenen ben met MIJN RUACH ha KODESH. Jullie zien geen tekens of wonderen of mirakels die hen die geloven achtervolgen. Dus in plaats daarvan moeten deze Farizeeërs een carnavalsatmosfeer opzetten om de gemeente te vermaken. Pas op voor de zuurdesem van de Farizeeërs. Geen wonder dat jullie de seconden tellen totdat de kerk voorbij is. Kunnen jullie niet zien dat MIJN RUACH ha KODESH zich niet aan het bewegen is daar?

Kunnen jullie niet zien dat de ware gave van profetie veracht wordt? Kunnen jullie niet zien dat als IK deze Dienstmaagd Elijah naar deze kerken zou zenden dat ze niet welkom zou zijn? Als zij deze profetische boodschap voort zou spreken zou haar de deur gewezen worden. Test dit en kopieer en laat jullie pastor zien wat hier is geschreven en andere profetieën die IK gesproken heb door Sherrie Elijah. Jullie zullen verbaasd staan want jullie zullen zien of jullie pastor de geest en de zuurdesem van de Farizeeër heeft. De meesten van jullie die dit lezen, herkennende de stem van jullie Hemelse Vader zullen geschokt zijn door te zien wat jullie pastor of spirituele leider doet met zulk een profetieën als IK deze Profeet heb gegeven. Zij zullen misschien zeggen dat ze geen tijd hebben of laten jullie gewoon weten dat ze niet geïnteresseerd zijn in Profetie.

Kunnen jullie niet zien dat satan zijn klonende geesten zendt om een persoon te klonen die ooit Heilig was. Maar zij keerden zich weg van MIJ door hebzucht, trots, zonde, of gebrek aan geloof. Maar nu spreekt die klonende geest MIJN Woorden voort maar toch is er geen RUACH ha KODESH vanbinnen. Slechts een kloon vanuit de hel vermomd als een engel des lichts. IK zal jullie verantwoordelijk houden voor het zaaien van zaad in bedieningen die MIJN Mensen leiden naar valse doctrines. Deze kerken groeien nu in overvloed, zoals een veelvraat verteren zij de rijkdom. Gewoon omdat zij de grootste bediening zijn betekent niet dat zij de beste zijn. Gewoon omdat zij op televisie zijn maakt hen niet beter dan een kleine gemeente. Deze bedieners die Media Centrums bouwen om de wereld te bereiken en nog steeds voor meer bedelen om voor hun Multi Miljoen Dollar kerken en studio’s betalen,  zijn overvloedig in rijkdom, wereldsheid, maar niet in Heiligheid. Jullie die hen hielpen om de mensen op een dwaalspoor te brengen door niet voort te spreken zullen verantwoordelijk gehouden worden. IK zal jullie zegeningen verwijderen als jullie doorgaan met het doof maken van jullie oren. Dit is jullie laatste kans! Stop met deze bedieningen en kerken te steunen die de zuurdesem hebben van de farizeeërs. IK zal jullie zegeningen verwijderen als jullie doorgaan met het promoten van deze leugens van de Farizeeërs.

IK zal degenen zegenen die MIJ gehoorzamen. Lees deze profetieën voor aan jullie pastor en vraag toestemming om het te delen. Zo zullen jullie MIJN zegeningen met anderen delen. Als jullie je geïntimideerd voelen door dit te doen dan vraag jezelf, waarom? Waarschuw de gemeente en de pastor wat IK spreek. MIJN Woorden zijn niet slechts voor weinigen om te horen maar voor de meerderheid om te horen. Vertel hen dit, net zoals in de dagen van Noach zo zal het weer zijn. Een vloed van MIJN beker der vervloekingen die zal overstromen op deze aarde en niemand zal ontsnappen, behalve degenen die IK alreeds verzegeld heb. Vuur vanuit de lucht, vuur dat alles verteert dat het aanraakt. Eén derde van de aarde zal vernietigd worden. De AARDE SCHUDT IN ANGST terwijl IK de ZOON van YAHUVEH nader. MIJN toorn zal de aarde verteren.

Deze aarde is aanbeden geworden en niet de Schepper van deze aarde. Hiervoor heeft de aarde geboet en zal doorgaan met boeten. Schepsels van deze aarde zijn aanbeden geworden, hiervoor moeten de schepsels boeten. De men is aanbeden geworden, niet de Schepper van de mensheid, hiervoor zal de mensheid boeten. Kwade geesten van Izebel en Ahab zijn omarmd in de kerken, hiervoor komt oordeel naar het huis van YAHUVEH en op de aarde. Vlied van zo’n plaatsen. Luister in plaats daarvan naar MIJN RUACH ha KODESH. Luister naar de Spirituele leiders met Geesten van Noach, Mozes, Elias, Jeremia, Ezéchiël, Daniël, Johannes de Doper.

Leer van de vrucht van deze profeten, maar leer bovenal van jullie MESSIAS. Roep op MIJN NAAM YAHUSHUA en IK zal jullie leren en in alle waarheid leiden. Leer om te luisteren naar MIJN RUACH ha KDOESH (Heilige Geest). Er komt een tijd wanneer het publiekelijk verzamelen in gebouwen in Amerika grote angst zal veroorzaken. Andere landen weten dit nu. Maar IK ben genadig geweest tot nu toe. Jullie hebben tot nu toe op dat gebouw vertrouwd om jullie te verzamelen en aanbidden MIJ eenmaal of tweemaal per week, MIJ de rest van de week vergetende. Dit zijn niet allen van jullie maar velen van jullie die dit nu lezen. Jullie vertrouwen op dat gebouw of de pastor of gemeente maar jullie hebben NOOIT geleerd om te luisteren naar MIJN stem voor jullie zelf. Wat zult u doen wanneer het slechts u en IK is?

Leer nu om te luisteren en MIJN stem te gehoorzamen. Jullie pastors zouden jullie aan het aanmoedigen moeten zijn om dit te doen en jullie aanmoedigen in de gaven va  MIJN RUACH ha KODESH. Geef acht op wat MIJN Ware Profeten spreken, werk met de Profeten, leer van hun voorbeeld van stoutmoedigheid. Satan zoekt ernaar om uw GEZEGENDE HOOP te stelen en jullie harten te vervullen met vrees en vertelt MIJN Kinderen en MIJN Bruid dat zij door de tijd van toorn zullen gaan, stelende jullie vreugde en stelende jullie GEZEGENDE HOOP. Deze dienaars van satan komen als engelen des lichts. Wanneer jullie denken aan engelen die gezonden zijn om MIJN dienaren te verwarren, engelen gezonden door satan, denk aan hen als fluorescerende lichten. Het is een vervalsing, lelijk en dodelijk. Fluorescerende belichting voelt alsof het jullie energie van jullie wegzuigt. Heb IK jullie niet verteld om te bidden dat jullie waardig geacht zullen worden om aan het uur der verleiding te ontsnappen dat op deze aarde komt? IK heb dit geschreven in MIJN Woord om jullie te troosten en jullie angsten te vergemakkelijken.

MIJN Kinderen jullie zijn niet aangesteld tot MIJN toorn. In plaats daarvan heb IK jullie de GEZEGENDE HOOP gegeven. Toch laten jullie de valse profeten toe om jullie te beroven van jullie GEZEGENDE HOOP. Sommigen zullen gered worden hoewel zij nu de GEZEGENDE HOOP weigeren. Zeer binnenkort zullen zij treuren zoals de 5 maagden zonder olie in hun lampen want zij zullen achtergelaten worden in de duisternis zonder enig licht. Zij zullen toekijken als vernietiging komt naar iedereen waarmee ze proberen te reizen, degenen die niet MIJN Kinderen zijn of het nu uw echtgenoot is, uw vrouw, familie of vrienden. Leer een Les van LOT. Degenen die weigeren te geloven dat IK, YAHUSHUA terug kom voor MIJN Bruid en dat IK nu op weg ben, zullen gevonden worden zoals de 5 maagden ZONDER olie in hun lampen en GEEN manier voor hen om olie te kopen voor hun lampen.

De wijze 5 maagden geloven nu dat IK eraan kom op iedere dag of ieder uur. Zij kijken en verlangen ernaar dat hun Bruidegom vlug komt. Treuren iedere dag dat IK ze nog niet met MIJ mee weg heb genomen. De wijzen houden olie in hun lampen en dagelijks gevuld met frisse nieuwe zalving. Weet dit, MIJN GEZEGENDE HOOP is echt, IK ben de GEZEGENDE HOOP! Weiger om toe te staan dat de deuren van de ark gesloten zijn zonder dat u in MIJN armen bent. IK ben de Deur van de ARK. IK vertel jullie dat het boek van de Heidenen dicht aan het gaan is zoals Dimitru Dudeman Profeteerde aan Amerika. Hij kijkt nu toe vanuit de Hemel en weet dat hij z’n best deed om Amerika te waarschuwen. Maar Oh hoe weinig luisterden. Hij waarschuwde jullie voor de komende toorn op Amerika. Amerika profeteerde IK niet vanuit deze Dienstmaagd die nu spreekt, dat Amerika BEROUW MOET TONEN voordat het te laat is, want IK heb MIJN ergste bewaard voor het laatst. Maar IK zeg tegen MIJN Kinderen die in Amerika leven GEEF JULLIE GEZEGENDE HOOP NIET OP!

Satan komt om jullie geloof te stelen dat IK degenen zal beschermen die van MIJ zijn en dat IK zal voorzien van een weg der ontsnapping voor MIJN Bruid. Geloof Gewoon dat de rampspoed van de heidenen niet de rampspoed is van MIJN Kinderen. Geloof gewoon dat IK een GOD ben die degenen beloont die ijverig naar MIJ zoeken. MIJN beloningen zijn met MIJ. Net zoals in de Dagen van Noach zullen jullie van boven MIJN toorn de vernietiging aan het bekijken zijn. Het was te laat toen de deur van de Ark dicht ging en het maakte niet uit hoe hard de heidenen op de deur van de Ark sloegen ze konden er niet in komen. Wanneer IK MIJN Bruid mee naar huis neem, zullen alle achtergebleven gedwongen zijn om door de tijd van de Verdrukking te gaan. Afhankelijk van het geloof van degenen die uitroepen naar MIJ om hen te redden zal bepalen of zij sterven of aan het Merkteken van het Beest kunnen ontsnappen. Alleen het horen van MIJN stem en MIJ gehoorzamen zal dit bepalen.

Degenen die geloven, IK zal jullie beschermen van boven de vloed van MIJN toorn en geloof dat IK geen vrouwen mishandelaar ben. IK ben beledigd door eraan te denken hoe iemand dat kan denken, wanneer IK zeg IK kom eraan voor MIJN Bruid en wees gereed en wachtend op MIJ. Wanneer IK zeg in MIJN Woord, "Bid dat u dat uur der verleiding dat op deze wereld komt mag ontvluchten," wanneer IK zeg, "MIJN Bruid jullie zijn NIET aangesteld tot MIJN toorn" en toch staan velen van jullie er nog steeds op om MIJ te testen. Dus wat jullie spreken zal IK toelaten om te gebeuren. Gelooft u dat IK zal voorzien van een weg der ontsnapping? Voor diegenen die dat doen en Heilig aan het leven zijn alsof IK op ieder moment kan komen, IK zal hen niet verrassen; zij zijn NU op MIJ aan het wachten.

* * * * * * *

Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH, toevertrouwd met dit woord, YAHUSHUA’s Kind, Krijger, Bruid, Pastor Sherrie Elijah 15/11/98 12:00 Zondag