Profetie 26

Hoor Mij, Vrees Mij, Geloof Mij!

* * * * * * *

MIJN Geliefden, hoor MIJN woorden en instructies voor de komende dagen van 1999 en voorwaarts. IK hoor MIJN kinderen het uitschreeuwen. IK ben niet doof, en ook niet blind, MIJN hand is niet te kort om jullie te bevrijden van de komende beproeving. Wandel gewoon in geloof en niet in zicht. Jullie natuurlijke oren en ogen zullen jullie teleurstellen of misleiden. Luister niet naar de voorspellers der verdoemenis die zeggen dat IK MIJN baby’s, Bruid, gekozenen of uitverkorenen in de steek zal laten. Sta op MIJN Woord, geloof het en zeg in jullie hart "YAHUVEH zei het, IK GELOOF HET, DAT STELT HET VAST!"

In 1999, zal het woord "Vliegangst" een nieuwe betekenis aannemen. MIJN Baby's en Bruid zullen niet vrezen. Geruchten van oorlog zullen niet langer geruchten zijn en het zal meer dan één land tegelijk zijn. IK zie en hoor MIJN baby's, MIJN kinderen, IK voel jullie pijn wanneer jullie luisteren en vluchten van verschrikking in iedere directie, of wanneer jullie overwelmd en verlamd raken zoals in een shock, en jullie geloof dagelijks wegtrekt door de nieuwsberichten van de wereld. Velen van MIJN kleinen zijn in paniek want zij zeggen, "IK kan de stem van YAHUVEH niet horen." Zij huilen en jammeren in angst en bidden, "Alstublieft YAHUVEH, vertel me waar ik moet gaan en wat ik moet doen."

MIJN kinderen, luister naar MIJ, jullie hebben niet gehoord wat jullie moeten doen of waar jullie heen moeten gaan omdat de tijd er nog niet is. Wacht nog een poosje langer, IK zal op vele verschillende manieren spreken en bevestigen in jullie Geest. IK heb MIJN Geliefde Baby's, Bruid, Gekozenen of Uitverkorenen niet in de steek gelaten. En ook zal IK dat niet doen. Jullie namen staan gegraveerd in MIJN handpalmen.

Velen van MIJN kinderen zijn aan het proberen om MIJN volgende zet te berekenen. Hebben jullie niet beseft dat MIJN wegen boven de wegen staan waarop jullie dingen doen? Dat is waarom IK de grote GOD "IK BEN" ben en IK verontschuldig MIJ aan niemand voor wat IK ook doe. In 1999 zullen jullie er goed aan doen om dat te leren dat jullie al lang geleden geleerd zouden moeten hebben, om niet te vertrouwen op jullie eigen inzichten, maar erken MIJ in al jullie wegen, vraag van MIJ en jullie Hemelse Vader, ALMACHTIGE GOD YAHUVEH zal jullie weg rechttrekken.

Stop met het proberen om MIJ te begrijpen. Het is niet jullie plek om MIJ te begrijpen, IK ben het die al jullie gedachten, acties, motieven, en intenties van het hart begrijpt. Jullie denken een gedachte en voordat jullie spreken, weet IK wat jullie zullen zeggen. IK ben de pottenbakker; jullie zijn de klei, stop met ruzie te maken met MIJ.

Velen van jullie maken beslissingen die gebaseerd zijn op angst. IK heb jullie niet de angst gegeven om te denken dat jullie hemelse Vader ZIJN kinderen in de steek laat of vergeet. Satan heeft jullie deze angst gegeven, samen met geesten van depressie en hopeloosheid. Houd jullie hoop levend; houd jullie geloof levend door jullie verstand te vernieuwen. Lees MIJN Woord. Alles dat IK heb gedaan in de tijden vanouds.

Sinds de tijden vanouds, heb IK gezorgd voor MIJN kinderen, die MIJ dienen en aanbidden, en proberen om MIJ te gehoorzamen, heb IK niet? Vele spirituele leiders beangstigen jullie met feiten, hoe MIJN kinderen gemarteld en vermoord worden om MIJN wil. Maar IK zeg jullie nu, ja er zijn martelaren, IK heb altijd geliefde kinderen gehad die gewillig waren om hun leven neer te leggen om MIJN wil. IK zal altijd martelaren hebben; hun bloed is zo kostbaar voor MIJ, zoals MIJN Zoon zijn leven gewillig gaf op Golgotha, zo zullen dezen ook hun bloed vergieten voor MIJN Glorie. "IK BEN" wie "IK BEN," en IK verander niet voor een man, ook niet voor een vrouw of jullie seizoenen en tijden.

IK zal degenen zegenen die MIJ tot een zegen zijn, en degenen vervloeken die MIJ tot een vervloeking zijn. Diegenen die MIJ schaamte brengen zullen eeuwig afgesneden van hun schepper leven in ongekende pijn en smart. Weer in 1999 en voorwaarts, is er een nieuwe betekenis voor de bovenstaande woorden, "IK zal degenen zegenen die MIJ tot een zegen zijn en degenen vervloeken die MIJ tot een vervloeking zijn." Deze woorden zullen gevoeld worden door allen. Hoor MIJ! Vrees MIJ! Geloof MIJ! IK lieg niet! Wat IK profeteer zal voorbijgaan in 1999. "IK BEN" wie "IK BEN," Almachtige GOD YAHUVEH, de Alpha en Omega, die de Heilige Drie-eenheid is.

IK zal MIJN echte kinderen belonen, die ijverig ernaar zoeken om MIJ op alle manieren te behagen. IK zal MIJN kinderen beschermen in 1999 met de komende beproevingen en verdrukkingen, om de wil van MIJN Glorie. En niet om de wil van hun glorie. IK zal al degenen beschermen die erop staan om Heilig te zijn zoals IK Heilig ben, Heilig levend, Heilig denkend, Heilig sprekend, een levende getuige aan de heidenen. MIJN Bruid, MIJN kinderen jullie zijn apart gezet voor YAHUVEH en YAHUSHUA’s Glorie alleen. Het is MIJ aangenaam om diegenen te zegenen die deze dingen doen.

MIJN ware schapen en lammeren zullen nooit enige andere god voor MIJ hebben. MIJN Bruid zal op geen een manier dat compromitteren wat IK verordend heb als Heilig. MIJN Bruid zal MIJN geboden eren, inclusief dat ene waar overheen gekeken is door de massa. Het is onbegrepen en bespot geweest, of de geest van rebellie is binnengedrongen en heeft harten verhard. Toch zal MIJN Bruid nu verantwoordelijk worden gehouden en sommigen van jullie zullen jullie hoofd laten hangen in schaamte, niet wetende hoe jullie MIJN RUACH ha KODESH bedroefd hebben door het niet Heilig houden van MIJN Sabbat Dag.

Oh maar IK kan jullie je hoofden zien schudden, en jullie zeggen "Niet IK, je spreekt zeker tegen een ander, want ik woon kerkdiensten bij op Zondag." Iedere Zondag, sommigen roemen zelfs. "Oh, maar MIJN schattige kleintjes, JULLIE ZIJN HET, DIE MIJN RUACH ha KODESH HEBBEN BEDROEFD. Want lazen jullie niet MIJN Woord, Exodus 31:12-18:

"Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden, want een ieder, die op denzelfden enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en zich verkwikt heeft. En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinaï te spreken geëindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger van YAHUVEH."

Jullie werk moet gedaan worden in zes dagen, maar op de zevende dag moeten jullie rusten, Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang. Bid en IK zal jullie laten zien hoe jullie deze dagen apart moeten zetten en IK zal jullie leren om te rusten in MIJ en jullie zullen MIJN stem horen, aangemoedigd zijn, verfrist op een nieuwe manier, gezegend en beschermd tegen jullie vijanden. Zei IK niet dat IK de grote GOD, "IK BEN" ben? En IK en MIJN Woord veranderen niet, voor geen man of vrouw, geen tijd of seizoen.

Jullie spirituele leiders die dit niet hebben geleerd (aan anderen) moeten zich bekeren. Keer weg van dit kwaad, het doen van dingen op de manier van de mens, met mens-gemaakte doctrines. Weer zeg IK, MIJN wegen zijn hoger dan jullie wegen. Vlucht weg van welke spirituele leiders dan ook die weigeren om MIJN Heilig Woord te leren (aan anderen) zonder te compromitteren. Weer zeg IK, vlucht weg. Het is veruit beter om de waarheid te leren van deze dienares dan om te sterven in die leugen. Oefen nu om MIJN Sabbat dag heilig te houden. De harde tijden zijn aan het naderen en jullie zullen verantwoordelijk worden gehouden voor wat jullie nu weten. Jullie hebben niet langer enige excuses.

En weer, jullie die MIJN ware baby's en Bruid zijn zullen nooit enige andere god voor MIJ hebben. MIJN Bruid zal MIJ eren door MIJN Sabbatten heilig te houden. Zeg niet "welke Sabbat dag" want IK heb jullie duidelijk verteld dat het niet Zondag is. Mijn uitverkorenen hebben het al lang geweten. Iedere dag moeten jullie MIJ aanbidden en erkennen, maar op de Sabbat dag, Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang, zullen jullie rusten, van MIJ leren, want IK wil, met jaloezie, dat jullie op die dag alleen van MIJ zijn, op de dag die IK MIJN Sabbat noem.

De wereld acht het dwaasheid en denkt dat het hun dag is om te zondigen en te feesten of te werken; in plaats daarvan zullen MIJN mensen weigeren om te werken en te feesten. Bewijzende dat de dagen van de mens dwaasheid zijn en aan MIJN mensen vertellende dat het dwaas is om een sabbat houder te zijn. Toch is dit MIJN Heilige Dag en satan heeft jullie religieus systeem gebruikt om MIJ te bespotten op die dag.

IK wil jullie aanmoedigen. Diegenen die Sabbat houders genoemd worden, jullie zijn MIJN ECHTE BRUID. Jullie geur is aangenaam voor MIJN neusgaten, maar alleen een Sabbat houder zijn zal jullie niet redden. Het moet gecombineerd gaan met het accepteren van YAHUSHUA als MESSIAS. Terwijl de zondige wereld waarin jullie leven doorgaat met het leren van rebellie, MIJN Tien Geboden kapot maakt of eraan toevoegt, zoals in de dagen van Mozes zal IK laten zien wat ik doe met een soort mensen met een rebels hart.

Grote menigten die beweren gelovigen te zijn in YAHUSHUA en YAHUVEH breken nu weer de twee tabletten van steen zoals Mozes dat deed, maar deze keer op een andere manier. Want de rebelse kinderen breken MIJN hart wanneer zij MIJN geboden breken en zeggen dat het heilig houden van de Sabbat niet langer belangrijk is. De tabletten van steen zijn de stenige koude harten die ver van MIJ zijn, onverschillig naar MIJN geboden. Spirituele leiders herschrijven MIJN geboden die IK Mozes gaf, bespotten het, breken het zoals zij kiezen. Ze spelen god als zij hun eigen idee zetten achter wat geschreven is en wat de betekenis van MIJN geboden is.

Wat is een gebod? Het is precies dat, een gebod, een wet, orders verordend vanuit de hemel van YAHUVEH. Dezelfde geboden op aarde worden gevolgd in de hemel. Soldaten nemen orders van de opperbevelhebber, en toch twijfelen MIJN soldaten aan MIJ wanneer IK geboden geef.

Waarom is dit zo? Ben IK niet dezelfde grote GOD "IK BEN," die de Rode Zee verdeelde? Ben IK niet dezelfde grote GOD "IK BEN," die voor Noach en Mozes zorgde? Zond IK niet een engel om de mond van de leeuw te sluiten voor Daniël? Beschermde IK niet Shadrach, Meshach, en Abednego in de vurige oven? Kunnen jullie geloven dat IK het weer zal doen? Het is de geur van MIJN zoete zalving die hen ervan weerhield om te ruiken naar rook. Bid en geloof in vertrouwen dat IK jullie zal weerhouden van het neerbuigen voor andere valse goden.

Zet MIJ op de eerste plaats in al jullie wegen zoals deze drie Hebreeuwse kinderen deden. Ben IK niet dezelfde grote GOD "IK BEN," die een vrouw genaamd Deborah gebruikte als een rechter om duizenden te verslaan, en om MIJN vijanden naar het graf te nemen en naar de putten van de hel? Ben IK niet dezelfde grote GOD "IK BEN," die een schaapherdersjongetje en een kleine steen gebruikte om te veroorzaken dat Goliath voor altijd viel? Ben IK niet dezelfde grote GOD "IK BEN," die de kwade Pharao vervloekte? IK schiep hem voor vernietiging om te bewijzen dat "IK BEN" wie "IK BEN?"

Niemand onderdrukt MIJN gekozenen of probeert om ze te beheren, MIJN uitverkorenen die MIJ aanbidden en dienen, die YAHUVEH en YAHUSHUA boven alles zetten. Diegenen die MIJN uitverkorenen vervloeken zal IK vervloeken. Diegenen die het wagen om te vermoorden, martelen, onderdrukken, beheren en proberen om MIJN baby's, Bruid, gekozenen of uitverkorenen het zwijgen op te leggen. IK zal hen terugbetalen zoals in de dagen van David en Goliath, zoals in de dagen van de kwade Pharao. Dit komende jaar van 1999 zal IK dat weer doen waar jullie in het verleden over gelezen hebben. Jullie zullen MIJN grote hand der toorn of genade zien en allen zullen de realiteit zien van welke GOD zij hebben gediend.

Deze spirituele leiders die apostelen, profeten, leraren, predikers en evangelisten zijn, die zeggen dat het niet uitmaakt welke dag de Sabbat genoemd wordt, leren MIJN mensen een leugen. Diegenen die zeggen dat YAHUSHUA de Sabbat is maar in de volgende adem zichzelf veroordelen door te zeggen dat we iedere dag YAHUVEH en YAHUSHUA zouden moeten aanbidden, dit is waar, ahh, maar luister voor het volgende woord om de Geest te testen die spreekt tegen degenen die verkondigen dat ze MIJ kennen en MIJ toch niet kennen, nu is hun kans om zich te bekeren en om de waarheid te leren want zij zeggen dat iedere dag de Sabbat kan zijn.

IK zeg jullie nu dat satan MIJN Dag van aanbidding en rust heeft gestolen, en een dag ingewisseld heeft voor het gerief van de mensheid! Een dag dat de mens verordend heeft en nu weer orders schrijft om te aanbidden en te rusten op wat nu de Zondag genoemd wordt. Maar IK verorden, en MIJN gekozenen en uitverkorenen kennen de dag der rust. Het is niet bedoeld om een gerief te zijn voor de mensheid, maar een zegen voor de mensheid en IK, YAHUVEH. Het is nu een dag dat jullie gewoon in jullie drukke werk en speelschema duwen.

Zij hebben zelfs het begin en het einde van de week veranderd zodat hun schema past. Zelfs degenen die MIJN Zoon niet accepteren, YAHUSHUA als hun MESSIAS, accepteren en eren MIJN Sabbatdag als rust en houden het heilig. En zij hebben meer gunst in MIJN ogen dan jullie die beweren dat jullie van MIJ zijn, toch MIJN Zoon accepteren als MESSIAS, maar het wagen om MIJN geboden te herschrijven. HOOR MIJ! VREES MIJ! GELOOF MIJ! Wraak komt MIJ toe, zegt YAHUVEH.

Jullie, die onder het spirituele leiderschap staan en weigeren om MIJN Woord te leren (aan mensen) zonder een jota of titel toe te voegen, pas op. Vlied, van deze kerken, vanaf deze dag zullen jullie zaadjes zaaien in oppervlakkige harde grond. MIJN RUACH ha KODESH zal weggenomen worden van deze plaatsen. Wat jullie deden in onwetendheid, zal IK vergeven. IK zal jullie spirituele leiders vergeven als jullie je zullen bekeren en leren en doen wat goed is. Dit komende jaar van 1999, zullen vele kerken verwaarloosd zitten, want oordeel is gekomen naar het huis van de HEER.

HOOR MIJ! VREES MIJ! GELOOF MIJ! IK ben niet een GOD om te bespotten! Toen IK geëindigd had met te spreken tot Mozes op de Berg Sinai gaf IK hem twee tabletten van steen beschreven door MIJN vinger, de wetten van YAHUVEH. En toch, waarom hebben zo velen de leugen geloofd dat YAHUSHUA de Tien Geboden heeft ontbonden? Velen leren dat het breken van de Tien Geboden niet langer zonde is. Want YAHUSHUA betaalde de prijs zeggen zij. Deze kwade spirituele leiders verdraaien MIJN Woord; leren MIJN mensen dat het houden van de Tien Geboden onmogelijk is.

Vergeet niet dat IK MIJN RUACH ha KODESH in jullie geduwd heb die voorziet van een vluchtweg bij iedere verleiding die jullie omringt. Andere kwade leraren zeggen dat het breken van de minste van de geboden geen zonde is. Zij vergeten dat het breken van één, het breken van ze allemaal is. De mens heeft de geboden 1-10 genummerd, IK zeg "Waarom zeggen jullie dat jullie van MIJ houden en gehoorzamen MIJ niet? Zou IK jullie geboden geven die onmogelijk zijn om te houden?" Houd MIJN geboden; zet ze in de praktijk, dwaal niet af naar rechts en ook niet naar links. Om écht te houden van jullie Schepper en jullie MESSIAS, YAHUSHUA, is de essentie van de wet.

MIJN baby's en Bruid hebben allemaal MIJN wetten verbroken en niemand kan anders beweren, anders liegen ze. Dat was voordat jullie YAHUSHUA als MESSIAS accepteerden. Nu hebben jullie MIJN RUACH ha KODESH die jullie overtuigt en jullie eraan laat herinneren wanneer jullie voeten afdwalen naar links of rechts. In dit jaar, 1999, zullen de Godvruchtigen MIJN aanwezigheid uitstralen in hun spraak, handelingen; zelfs hun gezichten zullen voort schijnen met MIJN RUACH ha KODESH. Ook in 1999, vanaf deze tijd en voorwaarts, zullen de goddelozen nog goddelozer worden.

Dezen zullen worden als de zoon des verderfs en zullen ook een uitstraling manifesteren zoals de engel van het licht die ooit Lucifer genoemd werd, of de gelaatsuitdrukking van de goddelozen zullen worden als een duistere mist. Terwijl MIJN Zoon de aarde nadert, zal het verdelen van MIJN schapen en satan’s geiten duidelijker worden. De aarde schudt in grote vrees voor het komende oordeel. De hel spuugt gesmolten lava voort. De poel des vuurs is MIJN toorn die overloopt. Hel is ontstoken door MIJN toorn. De rivier des levens vloeit voort vanuit MIJN troon met grote liefde en genade. Voor MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen zal 1999 een jaar zijn vol van bevrijding voor degenen die MIJ op de eerste plaats zetten. Mijn kinderen zullen grootse zegeningen kennen voor het vrijmoedig heilig houden van MIJN Sabbat en die het belang kennen van het houden van MIJN geboden. MIJN kinderen weten ook wanneer zij zondigen tegen MIJ en bekeren zich; zich weg kerende van die zonde, en alleen YAHUSHUA’s Heilig Bloed vergoten op Golgotha zal hen weer schoon wassen.

In 1999, zullen MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen MIJN liefdevolle hand zien van bevrijding die uitstrekt vanuit de Hemel en zullen YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen zien bevrijden, en doen waar normaal gesproken van gedacht werd dat het onmogelijk is. Luister en leer hoe in 1999 niet te vertrouwen in het natuurlijke, maar in plaats daarvan vertrouw dat YAHUVEH en YAHUSHUA voor jullie op een bovennatuurlijke manier zullen zorgen!

IK, de HEER jullie GOD YAHUVEH, ben niet beperkt tot het doen van dingen op de manier van de mens in het zorgen voor jullie. Want IK heb heel de Hemel tot MIJN beschikking. Voor diegenen die gebrek hebben aan geloof, kunnen jullie verklaren waarom de zon heet is? Wie veroorzaakt dat het ijs koud is? IK zal bewijzen dat wat IK gesproken heb zal gebeuren. IK ben het aan het spreken door MIJN ware Profeten en Apostelen en dit is nog maar het begin.

Beginnend in 1999, zal IK vrijmoediger, luider, herhaaldelijker voortspreken, terwijl MIJN Zoon YAHUSHUA nadert. Niemand zal kunnen zeggen dat IK niet heb gewaarschuwd. Tekens in de lucht en vrezend wat niemand dacht te vrezen. Zelfs atheïsten zullen huiveren bij wat IK ga doen in 1999 en 2000. Maar onthoud, niet alle toorn die jullie zien zal van MIJ komen. Satan is zeer woedend, zijn tijd is kort. Satan zal zijn knechten voort zenden en zal stelen, moorden en vernietigen op een grotere manier. Wat satan niet kan volbrengen, in satan’s naam, zal hij misleiden en volbrengen door het gebruiken van MIJN Zoon, YAHUSHUA’s (JEZUS’) NAME.

Satan zal zelfs misleiden door het gebruiken van MIJN NAAM YAHUVEH. Jullie MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen, zullen het kwaad herkennen dat gedaan wordt in naam van wetenschap, overheid en religie. Hoor en vrees, jullie vijanden van het evangelie van YAHUSHUA, IK zal altijd een volk hebben! MIJN baby's, Bruid, gekozenen, uitverkorenen wanneer IK zeg VLIED zal het zijn als wanneer IK de Rode Zee open en IK zal jullie de weg laten zien. VREES NIET, VLIED GEWOON! Zoals Lot wegvluchtte, KIJK NIET OM!

Op het einde van 1998, dachten velen dat dit een moeilijk jaar was, jullie, die elkaar proostten, en het einde van het jaar 1998 vierden, de minuten aftellende totdat het voorbij was, weten niet dat IK ook heb geteld, MIJN woede terughoudende om de wil van zielen.

Op een dag zullen jullie ernaar verlangen om 1998 weer te zien, jullie zullen er spijt van hebben dat jullie MIJN zegeningen weggooiden. Jullie zullen het betreuren dat jullie niet gehoorzaamden. Jullie zullen het betreuren dat jullie geen zaadjes hebben gezaaid voor de verstoorde dagen die in het verschiet liggen. MIJN ware kinderen zullen opstaan in overwinning, want zij hebben alles gegeven, zij houden niets terug. Zelfs als het nodig is, zullen ze mij hun levens geven.

Want eindelijk zullen MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen de hand van YAHUVEH en YAHUSHUA zien bevrijden en de Goliath’s van deze wereld zien slachten, en veroorzaken dat hun vijanden vlieden in zeven verschillende directies. MIJN kinderen die MIJ kunnen vertrouwen in dit nieuwe jaar van 1999, in een wereld dat erop lijkt gevuld met chaos te zijn, en toch in die chaos, zullen MIJN kinderen de vrede opmerkingen die boven al het verstand uitgaat. MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen zullen meer zegeningen hebben, wijsheid, kennis, openbaringen om te weten hoe ze de vallen van de vijand moeten ontwijken.

MIJN kinderen zullen zijn als een Joshua en zullen kijken naar de vijanden en hun muren der kwaad die instorten op deze kwaden. Dit jaar 1999, vooral op het middelpunt, zullen jullie zien en herinneren wat gesproken is geweest door deze dienares op 31/12/98. Nog iets, weliswaar is deze dienares van Joodse afkomst, beiden moeder en vader, en IK spreek dit niet in haar voordeel, maar voor anderen. Het hangt er niet van af of jullie een Jood zijn of een Heiden dat jullie zal redden, maar of jullie MIJN Zoon YAHUSHUA hebben geaccepteerd als MESSIAS? Hebben jullie een bloedtransfusie gehad van YAHUSHUA’s vergoten bloed op Golgotha?

Ben niet zoals de menigten van satan, die beweren dat ze van MIJ zijn en toch MIJN wetten en Sabbatten niet houden en niet waarlijk de gave van YAHUSHUA op Golgotha hebben ontvangen. MIJN Joodse volk houdt MIJN wetten en Sabbatten, en toch weigeren zei YAHUSHUA als MESSIAS. Er zal geen andere MESSIAS zijn!

Jullie wachten tevergeefs ten koste van jullie zielen. IK spreek dit vrijmoedig door deze dienares, die IK zal zenden om persoonlijk deze boodschap af te leveren aan Israël en Jeruzalem en andere delen van de wereld, in MIJN liefde en niet alleen dat van haar, zoals IK MIJN andere dienstknechten voortgezonden heb om te zeggen tegen het Joodse volk, "Jullie houden van YAHUVEH en jullie dienen YAHUVEH, jullie proberen zelfs om MIJN wetten te houden, feestdagen en Sabbatdagen, maar toch kan alleen dit niemand redden, of ze nu Jood of Heiden zijn.

Ben gewaarschuwd, jullie houden alleen van de helft van MIJ, als jullie niet MIJN Zoon YAHUSHUA als de enige MESSIAS erkennen en accepteren, beide voor Jood en Heiden. De enige deur naar de hemel! De enige middelaar voor MIJ, YAHUVEH de Vader. Al jullie offers zijn voor niets geweest, voor al degenen die MIJN gave op Golgotha niet hebben geaccepteerd, YAHUSHUA is zijn NAAM!

Haat MIJN boodschappers niet die IK voort zend met dit bericht, in plaats daarvan houd van MIJN boodschappers voor het genoeg van jullie houden om de wil van jullie zielen door de waarheid te spreken in vrijmoedigheid ondanks de prijs of vervolging. Het zou makkelijker voor hen zijn geweest om te zwijgen, maar IK zou hun lippen niet toestaan om te zwijgen, want IK houd van MIJN Joodse volk. Wat is er nodig voor jullie om de gave te zien van jullie GOD YAHUVEH dat IK gaf op Golgotha?

Satan zoekt ernaar om makers van wetten te hebben om MIJN boodschappers het zwijgen op te leggen die gezonden zijn met deze boodschap. Hun levens zijn in gevaar, maar er heeft altijd een grote prijs gestaan op het spreken van MIJN Woorden zonder compromis. 1999 zal een jaar zijn waarin MIJN ware dienstknechten zullen staan en zeggen tegen de wereld "IK heb besloten om YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH te volgen." Predikende het woord in het seizoen en buiten het seizoen, in gebrek of in overvloed, in waarheid ZONDER VREES EN COMPROMIS!

Er is een spirituele leider, met een andere spirituele leider die nog moet komen, die zit op een grote troon, hij draagt een kroon van juwelen, houdt een staf in zijn hand, mensen buigen voor hem, aanbidden en vereren hem, wetten worden gepasseerd door deze onheilige mensgemaakte koning die gecreëerd was door het Romeinse Rijk. En in vrijmoedigheid door MIJN dienares heen zeg IK dat jullie in 1999 deze zogenaamde onheilige koning MIJN wetten zullen zien herschrijven door het zetten van een andere god voor de mensen. Deze keer een vrouw die een goddes zou zijn. Van haar word gezegd dat ze deel is van de godheid, maar dat is NIET zo!

PAS OP wanneer zij de naam Maria koppelen aan Vader, Zoon en Heilige Geest. Pas op voor de doctrines van mensen. Er is maar een Godheid, de Grote GOD IK BEN, YAHUVEH, die jullie Schepper en hemelse Vader is en YAHUSHUA, MIJN Zoon die jullie MESSIAS is en de RUACH ha KODESH! GEEN ANDER! Er zijn GEEN andere middelaren in de Hemel. Alleen door het naar MIJ toekomen in de NAAM van YAHUSHUA zal IK jullie horen. Voor degenen die weigeren om dit te geloven, wat zullen jullie doen wanneer jullie ontdekken dat al jullie offers, gebeden in de naam van andere Heiligen voor niets zijn geweest.

Het is satan die jullie heeft misleid. Want jullie hebben andere goden voor MIJ gehad die helemaal geen goden zijn! Wat zullen jullie zeggen wanneer jullie staan voor YAHUVEH en YAHUSHUA wanneer jullie ontdekken dat er geen Vagevuur is, alleen Hemel of hel en jullie kunnen niemand uit de hel bidden, hoeveel kaarsen jullie ook aansteken. Jullie kunnen niet vergeven worden, hoeveel Wees Gegroet Maria’s jullie ook zeggen. In het uur van jullie dood, stop met het roepen op de naam van de moeder van MIJN Zoon, Maria, zij kan jullie niet helpen, alleen de NAAM van YAHUSHUA kan dat. Het was niet haar bloed dat vergoten was op Golgotha, maar MIJN Zoon, YAHUSHUA’s bloed dat vergoten was op Golgotha. Dat is de enige verzoening voor zonde.

MIJN geliefde kinderen, die MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen zijn, de heidenen noemen jullie kortzichtig wanneer jullie zeggen dat er maar één weg naar GOD de troon van de Vader is en in één NAAM, de NAAM van YAHUSHUA, dat IK gebeden zal beantwoorden. Vertel hen, "Ja, IK ben kortzichtig want het woord van YAHUVEH kan niet liegen en YAHUVEH zegt, alleen in de NAAM van YAHUSHUA zal IK jullie gebeden verhoren, en het pad naar de Hemel is smal en de weg naar de Hel is breed!"

Vertel hen, "Het zijn de ruimdenkenden die lijdend zullen eindigen in pijniging, eerst in de hel, daarna in de Poel des Vuurs! Omdat jullie houden van YAHUVEH en YAHUSHUA en van hen, waarschuw hen MIJN kinderen! Houd genoeg van hen om hun toorn op te lopen. Houd genoeg van hen om een aanstoot te zijn. IK, YAHUVEH en YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH spreken de waarheid, de meerderheid wil dat niet horen en wij zijn een aanstoot voor velen.

1999 is niet alleen een jaar voor grootse bevrijding, want het zal naar MIJN mensen komen, onthoud dat 9 het getal is dat bevrijding symboliseert en jullie hebben het 3 keer. 3 keer is het getal van mijn Drie-eenheid, jullie hebben daarvoor complete harmonie, Vader, Zoon en Ruach ha Kodesh. Pas op, satan zal 1999 nemen en het de andere richting op draaien, ondersteboven, en het zal 6661 zijn. Zoals hij alles dat heilig is neemt en het vervalst door het achterstevoren te doen van dingen, zelfs het verdraaien van MIJN Heilige gebeden in zijn satanische diensten. Dus dit jaar, 1999 zal vol zijn van satanische kracht. Jullie zullen de kracht van satan, de anti-christ en de valse profeet, en de onheilige drie-eenheid gemanifesteerd zien worden, door het gebruik van wetenschap, overheid en religie en mensgemaakte doctrines om velen te verleiden.

Satan zal wetenschap gebruiken en zeggen dat het gebruikt wordt voor het goede, pas in plaats daarvan op, het wordt gebruikt voor het kwaad. Ben opnieuw gewaarschuwd, dit geldt ook voor de overheid, religie en liefdadigheid. Kwaad zal verricht worden in de naam van God en nog erger. MIJN Geliefden, jullie kunnen niet zeggen dat IK niet MIJN Profeten en Apostelen heb gezonden om jullie te waarschuwen, zodat jullie niet zouden vallen in de strikken van de vijand.

Want de mensen die leven om het einde te zien van 1999, zelfs de atheïsten en de heidenen zullen moeten toegeven, tekens, wonderen en mirakels, bevrijdingskracht, hebben al degenen gevolgd die geloven, dienen, vast hebben gehouden aan hun geloof, MIJ gehoorzamen, en hierdoor zullen grote menigten gered worden, want zij hielden hun geloof in YAHUVEH en YAHUSHUA en spraken vrijmoedig uit dat hun GOD hen zou redden. Door hun vrijmoedigheid, zullen grote menigten horen en gered zijn.

Hierdoor, zullen ook grote menigten horen en verdoemd zijn. Want de heidenen zullen nog steeds YAHUSHUA als MESSIAS weigeren en verantwoordelijk worden gehouden zelfs nadat YAHUSHUA zijn bevrijdingskracht bewijst om te zien voor alle ogen. Zeg niet zoals de heidenen zeggen, "Gelukkig Nieuw Jaar!" Want de heidenen weten niet wat eraan komt! Maar oh, voor MIJN baby's, Bruid, gekozenen en uitverkorenen, jullie hebben niets te vrezen.

De ellende van de heidenen is niet de ellende van MIJN kinderen. IK ben de GOD van het verleden, heden en toekomst en het enige wat MIJN kinderen moeten doen is zijn als een klein lam of schaap, vertrouwen op de herder, zij maken zich geen zorgen en kniezen niet, zij hebben geloof in de goede herder die voor hen zorgt. Dat is het enige dat IK van jullie vraag, houd stevig vast aan jullie geloof in 1999 en laat niet los. IK zal jullie bevrijden.

* * * * * * *

Gesproken onder de zalving van de heilige Geest door dit vaatwerk van klei, maar een machtig krijger in YAHUSHUA’s naam.

Rev. Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah, 1/1/99