Profetie 31

Uw Pascha Verblijft Waar Uw Geloof Verblijft

 

"Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden." Jesaja 53:4-5 (SV)

Maar IK heb dit tegen u, Amerika! Uw leider is niet alleen een hoerenloper maar een oorlogsaanstoker. Uw straten stromen niet met genoeg perversie en genoeg bloedvergieting nu moet u het naar andere naties brengen. De ongeborenen slacht u met minder genade dan uw dieren die u ter dood brengt voor voedsel! U besteedt meer aandacht aan en heb medeleven op de schepselen dan dat u doet aan de baby’s die dagelijks levend verscheurd en verbrand worden.

IK heb dit tegen u, Amerika. U was een natie die door MIJN goddelijke hand apart is gezet om de HERE GOD ALMACHTIGE te verheerlijken wiens NAAM "IK BEN" is. U die eens voor Heiligheid stond bent niets meer dan een lege omhulsel. U giet uw toorn op een natie uit waarop u geen recht hebt uw oordelen te gieten. "IK BEN" de enige die dit recht heb want wraak is de MIJNE, zegt de HEER. Hoe kunt u splinters uit hun ogen trekken wanneer u een balk in uw eigen ogen hebt? Haal eerst de balk uit uw eigen ogen weg dan help iemand met een splinter.

Hoe kunt u dictator uitroepen wanneer u uw eigen dictators hebt? Amerika, IK heb dit van de Hemel gevonnist tenzij u op uw knieën valt en uw zonden erkent, aangezien IK de waarschuwing eerder door deze dienares uitgeroepen heb zal IK het opnieuw door haar spreken evenals door andere profeten. "Amerika, HEB BEROUW want u zult nooit meer een andere oorlog winnen!" U zult oogsten wat u zaait. De maat van vernietiging die u uitgiet en de maat van dood die u uitgiet zult u drinken van mijn beker van toorn tot het op is. Amerika, u was eens een natie dat vertrouwd en gerespecteerd was maar nu bent u een bespotting van alles wat Heilig is. Uw volk stond eens voor moraliteit en uw leiders ook, maar nu is uw volk en uw leiders bekend voor immoraliteit en onbetrouwbaarheid rond de wereld. U verdedigt het kwade en u zoekt het goede tot zwijgen te brengen.

U bombardeert een land dat tenminste een god aanbidt. Zelfs een heidense god is beter dan geen. Want zelfs een heidense natie erkent dat zij niet oppermachtig is. Amerika, IK heb dit tegen u. U dient geen God! U buigt uw knie aan geen God hoewel uw munt zegt "Op God vertrouwen wij" vertrouwt u op geen God. U, Amerika, hebt een vorm van goddelijkheid maar geen goddelijkheid binnenin. Amerika, u zult oogsten wat u zaait.

U die missionarissen naar andere landen zendt en IK zegen deze missionarissen met MIJN zalving en heidense landen komen te kennen YAHUSHUA als Heer en Heiland. Maar toch bespot uw eigen land het zelfde bericht. Niet allen doen dit want IK heb een volk. IK heb een overblijfsel die niet bewogen zal worden. Zij zullen hun knie niet voor satan en de doctrines van de antichrist buigen maar Oh zo weinigen. Oh IK huil, want velen verdwalen. De massa luistert naar vreemd vuur onderwijs, demonstreert vreemd vuur in hun kerken en bidden zelfs vreemd vuur gebeden. Kom uit van onder hen. Luister naar de stem van MIJN RUACH ha KODESH, u kent de stem van uw Goede Herder. Test elke actie met het woord van YAHUVEH. Test de Geest die spreekt. In deze tijd en seizoen lijken de valse profeten zo goed. Zij spreken woorden die zeggen dat alles goed is en slechts zegeningen in het vooruitzicht zijn. Ja, want MIJN kinderen zal IK beschermen.

Maar herinner Mozes en leer de les van de kinderen van Israël. De plagen kwamen niet dichtbij degenen die hun geloof in MIJ hadden, de GOD van Abraham, Izaäk en Jakob. Maar zij zagen de plagen die op anderen kwamen. IK zend MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA, uw MESSIAS, om te komen en MIJN Bruid weg te grissen. Gaf IK u geen tekens in de Heilige Bijbel van waarvoor te wachten en waarop te letten? Hebt u niet deze dingen zien gebeuren? Zei IK niet dat deze generatie dat deze dingen ziet werkelijk niet zou verdwijnen zonder dat de Zoon van GOD opnieuw komt? Waarom twijfelt u aan MIJ? Waarom dan gelooft slechts 50 procent van u, die beweren van MIJ te houden en te dienen, dat IK MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA zend om degenen te redden die niet voor MIJN toorn die komen zal bestemd zijn? Voor degenen van u die weigeren om uw geloof te gebruiken om in deze Heilige Hoop te geloven heb IK nieuws voor u, HIJ komt niet voor u.

Net als u niet gered kunt worden zonder geloof dat het de waarheid is, zo zult u ook niet als Bruid van YAHUSHUA waardig geteld worden als u geen geloof hebt. Als u leeft alsof MIJN ZOON YAHUSHUA niet komt, plannend voor de komende jaren en slechts geinteresseerd in wereldse dingen en bezit dan heb IK nieuws voor u. U bent niet inbegrepen in de lijst van de Bruidegom die verzegeld zijn om ZIJN Bruid te zijn. Niet iedereen is geschikt om een Bruid van YAHUSHUA te worden genoemd. Sommigen zijn slechts geschikt om de Gasten te zijn. Dit betekent niet dat u op een zeker punt niet gered zult worden. Het betekent dat tot u in een wereld loopt die slechts voor MIJN toorn geschikt is zult u zien wat u hebt gemist, zult u dan naar MIJ toe keren op een nieuwe manier met een nieuw geloof.

Dan zijn er anderen die waardig zijn om MIJN BRUID te zijn (ik geloof dat dit tot de 7de Dags Adventistengeloof richt) en toch hebt satan u bedrogen om u te doen denken dat u MIJ een gunst doet om in de grote verdrukking te blijven om het volk te bedienen. Uw geloof is het zeggen van: "Ik zal hier blijven en zal deze grote huwelijksdag missen zodat ik een hulp kan zijn aan anderen!" Waar uw geloof is daar zult u ook verblijven. Denkt u niet dat IK anderen kan opheffen die deze tuchtiging nodig hebben om hen voor de Hemel klaar te krijgen? Denkt u werkelijk dat IK het nodig vind MIJN Geliefde Bruid achter te laten aan wie IK zei in MIJN Heilige Bijbel bid dat u waardig geteld zult worden om aan de toorn die komen zal te ontsnappen. Maar toch zegt u dat u waardig geteld bent en trots op bent achtergelaten te worden. Wees gewaarschuwd, waar uw geloof is daar zult u verblijven. Sommigen zullen in de tijden van de Grote Verdrukking lopen omdat zij daarvoor kozen. Niet MIJN verkiezing maar de hunne. IK zal doen zoals zij geloven en hen beschermen aangezien hun geloof in MIJ dat toestaat om te doen. Zoveel leed zou onnodig geweest zijn als zij slechts nu berouw hebben voor het spreken en het denken hiervan.

Onverdund en in volle maat zal deze wereld oogsten wat het heeft gezaaid. IK waarschuwde kwade Farao en IK waarschuw opnieuw MIJN vijanden. HEB BEROUW! Bekeert u van Kwaad. IK waarschuwde Ninevé en zij werden gespaard maar uiteindelijk keerden zij terug naar het kwaad en moest IK vernietigen wat IK had voorgenomen om te vernietigen. Want IK ken de harten van de verdoemden. Zij spreken als Kwade Farao alsof zij spijt hebben en met hun slechte wegen op zullen houden om het kwaad slechts te schikken in de volgende adem door te liegen tegen MIJ en MIJN volk. In de verdoemden is er geen waarheid binnen. Wat IK ook aan hen doe zij zullen MIJ niet dienen of aanbidden.

IK heb een bericht voor MIJN Geliefde, eigenzinnige dochter Israël. Geliefde Israël, u moet niet geven wat IK u niet gegeven heb om te geven. U hebt veel teveel weg gegeven, een land van melk en honing. IK, de GOD van Abraham, Izaäk en Jakob beloofde uw land te zegenen met schoonheid en welvaart, heb IK dit niet gedaan? Toch zijn de leiders van dit land als zwakke vrouwen die in een hoek ineen krimpen door de handen van een grove partner. Israël gelooft de leugens van een tiran. Israël bidt aan de GOD "IK BEN" en vraagt om bevrijding maar toont met hun acties dat zij niet geloven dat "IK BEN" een land kan en zal beschermen waar op een dag, zeer spoedig MIJN Zoon YAHUSHUA ZIJN voeten op de Olijfberg zal zetten. Israël weigert te geloven dat de GOD van Abraham, Izaäk en Jakob reeds MIJN liefde voor hen bewezen heeft door hen hun MESSIAS, hun BEVRIJDER te zenden, YAHUSHUA is zijn NAAM!

MIJN Geliefde, Joodse Mensen, IK stuurde MIJN Zoon als één van u, HIJ is niet alleen een Heiland aan de Heidenen maar ook aan u, geliefden. MIJN wens is dat zowel Jood als Heiden één zijn in YAHUSHUA. Waarom wacht u op een andere Heiland? Wanneer IK u MIJN beste heb gegeven. Satan zoekt u met zijn beste te bedriegen. IK stuur MIJN profeten en IK zend hen opnieuw om u, oh mooie en eigenzinnige dochter van MIJ, te vertellen luister naar uw eigen geschriften. Kijk met nieuwe ogen van onderscheidingsvermogen naar uw eigen feesten en vieringen. Houd niet alleen van de helft van MIJ houd van alles van MIJ. U die zegt dat u tot de GOD van Abraham, Izaäk en Jakob behoort, en IK heb een overblijfsel die dat doet net als in andere delen van de wereld, maar u moet alles van MIJ accepteren. Want YAHUSHUA is MIJN Geliefde Zoon die als volmaakte, onbevlekte offerlam voor allen gedood werd die het Bloed van Redding aanvaarden zullen dat op Calvarie vergoten werd voor de vergeving van zonden. ZIJN bloed doorweekte de grond op Calvarie maar terwijl het op de grond vergoten werd bedekte het ook Jeruzalem met genade. "Vader, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen" is ook voor u. IK heb meer geduld met u gehad geliefde, eigenzinnige kind dat MIJ tracht te behagen en toch MIJN gift van Calvarie afwijst. De enige manier naar de Hemel is door YAHUSHUA; er is geen andere naam die kan redden maar VAN HEM.

IK wilde u jaloers maken en gaf dit begrip aan de heidenen, zij die niet eens een MESSIAS zoeken. Nu kom IK bij u terug door deze profeet en anderen stuur IK en zeg: Verwerp YAHUSHUA niet. HIJ is geen MESSIAS slechts aan de Heidenen maar HIJ was eerst naar de Joodse mensen gezonden van wie IK hou met een liefde die u niet kunt beginnen te begrijpen. Was YAHUSHUA niet geboren van de lendenen van een Joodse dienares? U, Israël, moet de reuzen in het land niet vrezen. Waarom vergeet u dat IK beloofd heb om degenen te beschermen die apart gezet en verlost worden? U, Israël, moet niet meer land weggeven dat IK u niet gegeven heb om weg te geven. IK gaf dit aan u door uw voorvaders. Dit land kan niet ingenomen worden maar u kunt en bent geïntimideerd te denken dat de reuzen het land zullen bezitten en zij kunnen niet nemen wat u hen niet geeft. MIJN volk schreeuwt nogmaals om een "Pascha" van kwade Farao. MIJN volk, "IK BEN" draagt RUACH ha KODESH op om degenen die zeggen "IK BEN" is een GOD die niet verandert en het zelfde blijft zal beschermen allen die zeggen wat de MIJNE is is de uwe, wat de uwe is is de MIJNE. Enkel buig niet voor een andere god, Israël! Israël, buig niet voor de heidense mensen die geen god zijn maar slechts stof die onder uw voeten vertreden moet worden.

Luister niet naar de vleiende woorden van de vijanden die zeggen geef ons enkel een weinig meer land dan zullen wij weggaan en u in vrede laten. IK heb MIJN kinderen in de Heilige Bijbel opgedragen om voor de Vrede van Jeruzalem te bidden. Vandaag, door deze profeet, spreek IK opnieuw deze woorden. Vertrouw niet op degenen die komen als reuzen die een klein kind intimideren. U bent geen klein kind, Israël. IK heb MIJN zalving op uw land gegoten. Gebruik het voor de Glorie van "IK BEN". Uw met tranen bedekte Tempelmuur is altijd vóór MIJ. Uw geschreeuw weergalmt in MIJN oren. Oh, IK verlang u in MIJN armen te nemen en u te troosten en IK zal. Maar keer u niet langer af van MIJN gift die IK u gaf op Calvarie, ZIJN NAAM is YAHUSHUA. Hij alleen is uw Redding.

Reciteer niet alleen de gebeden die u spreekt, Israël, maar gelooft de gebeden die u reciteert. Vier niet alleen "Pascha" geloof dat het uw "Pascha" is. Dit is voor al MIJN Geliefde kinderen die MIJ zoeken te behagen, die MIJ gehoorzamen, die MIJ dienen, die MIJ aanbidden, MIJ de grote GOD "IK BEN" en YAHUSHUA boven alles plaatsen. IK zend dit bericht vooruit en heb het reeds aan menigten gesproken door MIJN RUACH ha KODESH. Als u Pascha bevrijding wilt van de handen van de vijanden, dan moet u het vieren en geloven en elkaar bemoedigen. Dit is uw Pascha en u zult waardig geteld worden om aan de toorn van "IK BEN" dat komen zal te ontsnappen. De plagen zullen u voorbij gaan en u niet raken, alle plagen, als in de tijd van Mozes zal het opnieuw zijn maar u zult een weg van ontsnapping hebben. U zult nogmaals een Pascha hebben. Het Bloed van YAHUSHUA is uw "Pascha." Als u dit leest dan wordt u verantwoordelijk gehouden voor wat u weet. Wat zult u ermee doen?

De "Pascha" is uw belofte! De God van Abraham, Izaäk en Jakob, de grote GOD "IK BEN" zal u nogmaals bevrijden op manieren die u niet kan bedenken als u slechts kunt geloven. Waar uw geloof is dat is waar uw Pascha is. Zij die in Amerika leven, en IK heb geprofeteerd dat de toorn komen zal dit is waar maar degenen die geloven dat IK de "Pascha" BEN en zoals Mozes zal IK een weg van ontsnapping voor u verstrekken, u zult niet beschaamd worden dat u geloofde. IK zal bewijzen dat de grote GOD "IK BEN" niet tegen u kan en niet zal liegen. Waar uw geloof is daar zal uw "Pascha" zijn.

MIJN Geliefde, denk niet dat IK zeg dat niemand van u zal lijden want in deze wereld is er pijn en leed maar IK heb een weg van ontsnapping gezonden. IK zend MIJN Zoon zoals IK beloofd heb. Maar dat betekent niet dat u nu achterover leunt en niets doet. Nu is de tijd dat u zich in de oogst van de eindtijd moet verzamelen terwijl er nog tijd is. Gebruik uw papier en plastiek als zaad om MIJ Glorie te brengen. Steun met uw gebeden en aalmoezen bedieningen die IK heb waarvoor u voorbede doet en mee arbeidt. Niet zodat deze bedieningen rijkdom in de wereld kunnen opslaan, want deze bedieningen die dit doen zal IK persoonlijk ervoor zorgen dat alles dat ze doen stoppels worden dat slechts geschikt is voor vernietiging.

Eet het brood van kwelling, matzes brood genoemd. Eet het niet alleen omdat dit een symbool is van wat de Israëlieten aten toen zij vluchtten vóór het brood kon rijzen. IK wil dat u ook aan de tijd van ongezuurde broden deelneemt en het brood van kwelling eet als aandenken aan YAHUSHUA en hoe HIJ de prijs betaalde als het Brood van kwelling. Hij werd gekweld voor uw belangen. Het brood is hard want de prijs die HIJ voor u betaalde kwam niet gemakkelijk. Neem deel aan het Laatste Avondmaal van de HEER zoals YAHUSHUA deed. Doe dit op de vooravond van 31 Maart 1999, doe dit in herinnering aan het Bloed dat YAHUSHUA vergoot zodat u gered zou worden en het Brood dat in het Bloed gedoopt werd, want YAHUSHUA is het Brood van het Leven en zijn Lichaam werd geofferd zodat u fellowship met "IK BEN" zou hebben en de vergeving van zonden zodat u een weg van ontsnapping van de vlammen van de hel zou hebben. Satan heeft geen claim op degenen die werkelijk van MIJ zijn.

Telkens als u bidt denk eraan dat het nu de tijd is om te bidden dat u waardig geteld zult worden om aan de toorn die op deze aarde komen zal te ontsnappen. De toorn van "IK BEN" is niet slechts een boze bui, het heeft toegenomen en het is een vreselijk ding om in de handen van een Levende GOD te vallen. Maar MIJN baby’s, Bruid, gekozenen, en uitverkorenen hoeven niet te vrezen. IK zal u slechts met MIJN zegen en niet MIJN toorn overstelpen. Huil voor wat Amerika en haar bondgenoten nu doen. Huil want zelfs de heidenen vereren een god. Huil want sommigen zijn uw broers en zusters in YAHUSHUA op wie de bommen vallen. Dit bloed dat vergoten is en de wraak dat uitgemeten is en "IK BEN" kijkt en het is dusver toegestaan want degenen die hieraan meedoen hopen slechts vervloeking op hun eigen landen en op zichzelf. Doe niet mee met deze oorlog en geloof niet de propaganda die gezegd wordt, de gemaakte verontschuldigingen. De overheden hebben hun eigen motivaties en het behagen van de Grote GOD "IK BEN" is niet één daarvan. Het redden van de onderdrukten is niet één van de redenen. Handelen in arrogantie en trots is één van de redenen. Bid dat uw leiders berouw zullen hebben van dit kwaad voordat het te laat is.

Protest, spreek uit tegen deze oorlog. Amerika, u hebt dit op uzelf gebracht door uw trots en uw dominerende geest. U hebt gebracht wat komen zal aan een natie die IK met MIJN hand persoonlijk tot nu toe heb beschermd. De oorlog is niet naar uw kusten gekomen maar het zal. Omwille van MIJN Geliefden zal de hand van de beul voor nog een weinig tijd, maar oh zo weinig van een tijd, afgewend worden. U zendt oorlog naar andere naties. U zult van oorlog proeven in uw natie voor het handelen in arrogantie. U spreekt tegen een andere natie en toch hoort u niet de echo van wat u spreekt naar uw eigen oren terugkomen. Want het zijn de woorden waarmee u anderen beschuldigt dat uw leiders zelf in het geheim doen. Elke Amerikaan zou bij wat gedaan wordt moeten huiveren. Uw leiders zowel politiek als geestelijk hebben beter berouw moeten hebben en zich moeten bekeren van wat zij doen. Als MIJN volk die zich bij MIJN NAAM noemt zich vernedert en op hun knieën valt en berouw zal hebben, zal IK hun land helen! IK zal hen vergeven. Oh maar zij zijn hardnekkig en koppig, zeggend dat zij niet zondigen en toch de gehele wereld ziet de zonde behalve de Amerikaanse politici en degenen die de boosdoeners navolgen die deze dingen doen.

Als Amerika geen berouw hebt zal "IK BEN" hun land vernietigen, IK zal het land een bespotting maken dat eens de vrije en moedige was genoemd. Want al MIJN baby’s, Bruid, gekozenen en uitverkorenen die dit lezen, keer niet tegen Jeruzalem. Keer niet tegen Israël. Bid voor de vrede van Jeruzalem zodat IK u kan zegenen. Bid voor de naties tegen wie de hand van oorlog gestuurd is door de NAVO. Bid, MIJN volk, en treur om wat gedaan wordt. Nogmaals zijn MIJN Heilige Dagen ontwijd door heidenen. IK ben geen GOD die met Zich laat spotten. Aan allen die een "PASCHA" van MIJN toorn wensen geef IK dan dit bevel dat nooit veranderd is, observeer en bid voor uw PASCHA om te komen. ZIJN NAAM is YAHUSHUA ha MASHIACH en bid dat u waardig geteld zult worden om aan MIJN toorn en verdrukking dat komen zal te ontsnappen.

Bereid een vluchttas voor in geval dat u het nodig hebt voordat uw MESSIAS voor u komt. Er zijn er die dit lezen die door het vuur van MIJN toorn en verdrukking zullen wandelen. Sommigen zullen dit doen en IK zal hen beschutten op een manier die u niet kan bedenken. Anderen zullen dit lezen en zullen de dienares bespotten die dit bericht brengt. Pas op, dit zijn niet haar woorden die u bespot dus, nogmaals, pas op. Deze woorden die u nu bespot zullen terugkomen en zullen u achtervolgen want u spot de Grote GOD "IK BEN", niet de woorden van Sherrie Elijah. Als het enkel haar woorden waren zouden zij rookwolkjes van lucht zijn, maar wanneer zij MIJN gesproken Woorden zijn zijn zij woorden van levende kracht en IK zal doen wat IK spreek.

IK stuur MIJN profeten en apostelen vooruit om te profeteren voordat IK het Noodlot of de zegen zend. Die van u die spotten zullen MIJN komende toorn proeven. Zij is opgedragen om MIJN woorden te spreken of zij uw oren behagen of niet. Zij zal verantwoordelijk gehouden worden als zij tegenhoudt en vanwege vrees compromitteert voor wat u of anderen in gezag zult zeggen. Al MIJN profeten die de Grote GOD "IK BEN" horen om het even wie van u gecompromitteerd hebben en enkel trachtten woorden te leveren die aan oren behagelijk zijn en toch veel verdriet brengen wanneer wat u spreekt niet zal gebeuren. U maakt zich zorgen om wat uw Profetenclub te zeggen heeft en niet wat de Grote GOD "IK BEN" spreekt. U vergelijkt aantekeningen en onderscheidt door uw wijsheid en openbaring, niet MIJN wijsheid en openbaring.

Pas op voor degenen die zich MIJN profeten noemen en nooit de woorden HEB BEROUW en bekeert u van zonden uitspreken. Pas op voor degenen die slechts van het komende kwaad spreken en toch MIJN kinderen geen hoop geven! "IK BEN" niet in deze profetieën. Er is altijd een weg van ontsnapping voor MIJN Geliefde baby’s, bruid, gekozenen, en uitverkorenen. IK zal een weg verstrekken wanneer er geen schijnt te zijn. Enkel omdat u het nu niet kent, het is als een mens met een reiskaartje, zij hebben het kaartje niet nodig tot het tijd is weg te gaan. U hebt de wijsheid nu niet nodig want als IK MIJN profeten van MIJN wegen van ontsnapping moest vertellen dan zou, MIJN Geliefde, de vijand het ook weten. IK heb MIJN 'Verborgenen' dit is alles wat u moet weten voor deze tijd. Niet iedereen zal verteld worden om te vluchten. Als u MIJ het niet hoort spreken en het bevestigen en getuigen in uw Geest, dan zal IK u beschermen waar u bent. Als IK u niet vertel waar te vluchten nu, dan zal IK u vertellen wanneer de tijd voor u komt om te vertrekken.

Zoals in de tijd van Lot en Mozes zo zal het opnieuw zijn, "IK BEN" zal u uw Pascha zenden. YAHUSHUA is uw "Pascha". Laat 31 Maart 1999 zonsondergang niet voorbij gaan zonder te bidden voor uw "Ware Pascha, YAHUSHUA" om te komen. Observeer deze dag niet in wetticisme maar doe wat u kunt. Maak er ernst mee u wél beproefd ten dienste van God te stellen, om te weten wat te doen op deze dag. Is het werkelijk teveel van u gevraagd om 8 dagen geen zuurdeeg te eten? Om het Brood van Kwelling te eten om u aan de Ene te herinneren die de prijs betaalde als het Brood van Kwelling om u uw "Pascha" te brengen.

IK heb opzettelijk ervoor gezorgd dat de Israëlieten geen tijd voor het brood zouden hebben om te rijzen. IK heb het opzettelijk gedaan want zij wisten het niet maar het was geen toeval dat IK hen veroorzaakte om te vluchten zodat dit zou plaatsvinden. Want opnieuw namen de Joden deel en waren het Brood van Kwelling eerst aangeboden, dat Matzes Brood genoemd wordt en nu geef IK de kennis dat zij toen zelfs gegeven werden want het was YAHUSHUA die komen moest, gegeven als aandenken. YAHUSHUA is zowel voor de Joden als de Heidenen hun "PASCHA". Daar was en is geen ander volmaakte Offerlam dat voor de vergeving van zonden kan worden gedood, ervan reinigend alsof zij nooit anders dan één waren. Zijn NAAM is YAHUSHUA ha MASHIACH, ZIJN naam is REDDING! HIJ alleen is uw "Pascha". Vier dit op 31 Maart 1999 zonsondergang en leer de ware betekenis van de "Pascha" die was en de "Pascha" die komen moet.

Eer de Dagen van de Sabbat, ook de Hoge Heilige Dagen, 1 April, 2 April. Eer alle Dagen van de Sabbat welke is op Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang…niet op Zondag als zovelen van u aan MIJ denken en leven als de duivel op de avonden van de Vrijdag en van de Zaterdag, deelnemend aan de wereldse dingen op de dagen dat voor onze Sabbat apart was gezet. Bid voor "Pascha" van de komende toorn op deze wereld. Bid dat u waardig geteld zult worden en deze schalen en bazuinen van MIJN toorn u "PASCHA" zullen en u waardig geteld zult worden om te ontsnappen. Want "IK BEN" een GOD die niet kan noch zal liegen, IK profeteer van wat komen zal door MIJN profeten zodat niemand zeggen kan dat "IK BEN" het volk niet waarschuwde.

Wanneer u "PASCHA" naar de andere kant zal het de Hemel of de hel en vloeken zijn? Wanneer uw "PASCHA" komt, zult u de opname of grote verdrukking ervaren ongelijk aan wat deze wereld ooit heeft gekend of ooit opnieuw zal kennen. Wat zult u met dit profetisch bericht van "IK BEN" doen? Zult u het "PASCHA" en het vergeten en verwerpen als onzin of dwaasheid? Of zult u voor uw "PASCHA" voorbereidingen treffen wiens NAAM YAHUSHUA ha MASHIACH is. Bid vandaag voor allen die dit lezen en niet weten hoe zonder vlek of rimpel te zijn. Schrijf deze Pastor. Zij zal u aan de ware "PASCHA" lam introduceren dat gedood was en opstond van de doden op de 3de dag. Die vrijwillig Zijn leven voor u aflegde zodat u gered kon worden door al uw zonden gereinigd te hebben met het volmaakte Bloed van de ware volmaakte, zondeloze "PASCHA" lam van GOD, Zoon van de "IK BEN" wiens naam YAHUSHUA ha MASHIACH is. HIJ alleen is uw MESSIAS voor degenen die de gift van "IK BEN" van de PASCHA op Calvarie aanvaardden.

Voor degenen die houden van, dienen, hard proberen om de geboden van "IK BEN" te gehoorzamen, wetende dat wanneer u faalt u een "PASCHA" lam hebt wiens bloed op Calvarie voor uw zonden was vergoten, toch weet u ook dat u MIJ niet test en met opzet zondigt omdat u denkt dat u dat kan. "IK BEN" laat niet met Zich spotten en elke persoon moet hun eigen redding met vreze en beven uitwerken want slechts "IK BEN" kent uw ware hart en motieven en bedoelingen. Nu heb IK gesproken. Wat zult u met uw "PASCHA" doen? Want voor velen van u die dit lezen zal er niet meer kansen zijn om "PASCHA" te vieren. Het is tijd voor u om te beslissen, het is uw keus. Pas op, IK weet wat u reeds gekozen hebt. Zult u MIJ eren op deze "PASCHA"?

Zo is het gesproken, zo is het geschreven deze dag van 30 Maart 1999, 4:26 v.m. door MIJN Dienares Sherrie Elijah, onder MIJN zalving van de RUACH ha KODESH die alle jukken en banden zal vernietigen.

Persoonlijk bericht van Rev. Sherrie Elijah. Alstublieft voel vrij om dit naar elkaar te verzenden om te onderwijzen en te bemoedigen, ook om te waarschuwen. Ik heb dit bericht gesproken en geschreven dat in mijn beenderen als vuur was opgesloten wachtende op de tijd en seizoen. Deze "PASCHA" zoek ik bevrijding van Kwade Faraos die geprobeerd hebben om mij en deze bediening te vernietigen en ook voor de geliefde congregatie. Ik verwacht te worden bevrijd van alle ongoddelijke jukken en banden.

Ik vier Pascha voor het eerst zoals zovelen van u zo geleid zijn door de RUACH ha KODESH. Dit Jaar van 1999 is het onzekerste jaar dat wij dusver gezien hebben. Maar door de dagen van ongezuurde broden en Pascha te gedenken en te vieren kunnen wij zeker zijn dat wij de aandacht van onze GOD YAHUVEH en van YAHUSHUA hebben. Ik wil dat het kwaad "PASCHA" en mijzelf niet aanraakt of mijn geliefden, bediening, of zij die deel uitmaken van deze congregatie. Alstublieft schrijf me en laat me weten waar u bevrijding voor wilt op deze "PASCHA". Als u het goedkeurt zullen wij uw nood vóór anderen posten zodat zij ook kunnen bidden. Wij allen hebben bevrijding van iets of iemand nodig.

Voor deze bediening verheug ik me ook op een "PASCHA" van vrijheid van banden van schuld. Wij werken achter de schermen nu om een andere site te krijgen komende van ISP in Israël. Dit is een grote stap van geloof en duurste onderneming nog. Ik heb een opdracht om dit te doen want wanneer de "bevoegdheden die er zijn" tot doel hebben om mij op één gebied van de wereld tot zwijgen te brengen zullen wij blijven vooruit spreken op andere gebieden van de wereld. "IK BEN" heb me het mandaat gegeven om dit te doen hoewel de mensheid het dwaas kan vinden gehoorzaam ik GOD en niet de mens. Als iemand geleid voelt door de RUACH ha KODESH om me te helpen in deze stap van geloof email me of schrijf me. Wij hebben nu sites in Canada, de V.S., en spoedig volgend Israël. Nog één daarna, indien de HEER wacht, zal Afrika zijn. Alstublieft, voel vrij om ze te kopiëren en door te geven aan degenen die de waarheid moeten horen dat hen vrij zal maken. Het enige wat ik vraag is niet om het even wat te schrappen of te veranderen, om dit volledige bericht in zijn geheel te brengen zelfs dit laatste deel dat ik schrijf. Ik geef niemand toestemming om dit Heilige Profetische bericht te plaatsen als het mij of dit bericht moet bespotten.

Ik voel me nederig door nogmaals gebruikt te worden om de berichten van de Almachtige GOD van de Hemel te brengen. Een profeet zijn kan beide een beloning en toch af en toe als een vloek kunnen schijnen want wij vrezen allen voor wat als wij GOD niet correct hoorden? Sprak ik alles wat GOD wilde zeggen? Ik vraag nu vergiffenis als ik ooit de einddoel mis. Ik doe het beste wat ik kan om te horen wat YAHUVEH tot de RUACH ha KODESH in mij spreekt. Ik moet de berichten leveren en niet compromitteren door de geest van vrees binnen te laten.

Een vat van Klei maar machtige Strijder in YAHUSHUA,

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah