Profetie 32

PAS OP VOOR DE GOUDEN KOORTS HERLEVING!

(Een Grote Misleiding)

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH

door Apostel Sherrie Elijah

14 April, 1999

* * * * * * *

Deze Profetie spreekt niet alleen over de valse manifestatie van goud stof dat verschijnt op het lichaam, maar ook over tanden die veranderen in goud en ook over de oorlog in Kosovo. Maar het zou kunnen dat het spreekt over de oorlog vandaag in Irak en Afghanistan want het is er nog steeds van op toepassing. Een broeder in YAHUSHUA schreef mij en vroeg naar deze profetie 32. Vader YAHUVEH zei om het opnieuw te plaatsen op inJesus.com en om deze email toe te voegen die vanuit Maleisië naar mij gezonden is, waar we velen hebben die YAHUSHUA (in het Grieks JEZUS CHRISTUS genoemd) hebben ontvangen door de waarheden die gesproken zijn in deze bediening.

De profetieën zijn over heel Maleisië, Afrika, India, Engeland, om gewoon maar een paar vreemde landen te noemen. Zelfs een Christelijke Kerk in Irak heeft de profetieën en delen ze met hun leden. Bid alstublieft voor de Christenen en de Messiaanse Joden in Irak want zij zijn een verborgen minderheid en een broeder schreef mij een jaar geleden die een Pastor was van daar. Ik gebruik het woord was...omdat ik niet weet of hij of zijn kerk nog steeds in leven zijn na wat ik heb gezien op het nieuws...Ik weet niet, ik zal hem ontmoeten in de Hemel hoewel ik nooit het voorrecht zal hebben om hem op aarde te ontmoeten.

Liefde en zegeningen in de NAAM van YAHUSHUA, Sherrie Elijah

mail naar: Contact Us">Contact Us

Onder de Profetie staan opmerkingen en een fragment van een chatroom individu die de Gouden Koorts Herleving ervoer. De GOD van Abraham, Isaac en Jacob heeft mij tot jullie gezonden. "IK BEN" YAHUVEH is zijn NAAM. "IK BEN" zendt mij naar beiden Jood en Heiden, de geredden, de "naar achter gegleden mensen", de niet geredden. Opdat u de RUACH ha KODESH voort mag horen spreken vanuit de geschreven woorden hier en opdat alles de NAAM van YAHUSHUA, YAHUVEH, en de RUACH ha KODESH glorie mag geven. Hij die een oor heeft laat hem horen wat de Geest zegt tegen de kerken, alle anderen blijven doof.

* * * * * * *

"IK BEN", en MIJN Zoon YAHUSHUA, zijn geen verheerlijkte tandartsen. WIJ zijn de GOD van de Schepping. Wij imiteren niet de wegen van de mens. Zoek biddend de waarheid want er zijn dezen die erop uit zijn om jullie te misleiden. Dit is niets meer dan hekserij, toverij, alchemie en betovering, de magie van het veranderen van metaal in goud. Pas op, spirituele leiders en de mensen die op bovennatuurlijke wijze deze gouden vulling krijgen (hoewel sommigen het beweren door bedotterij) in hun monden, vangen de boodschappen van satan op zoals een radiozender, zij zullen niet in staat zijn om de ware stem van de RUACH ha KODESH ooit weer te onderscheiden. Zij hebben hun ziel verkocht voor een mondvol goud indien zij zich niet BEKEREN en het laten verwijderen. Bestudeer en toon uzelf wel beproefd. Waar is dit in de Heilige Geschriften die IK jullie heb gegeven?

Zij noemen dit een "herleving" maar de vuren der Hel likken aan hun voeten. Weet u, MIJN wegen zijn niet de wegen van de wereld. Jullie rennen op en neer en zelfs de heidenen doen dat om de wil van golf, en jullie jagen tekens, wonderen en mirakels na en weten niet dat dit is wat de anti-christ zal gebruiken om er zo velen te misleiden? Weet u niet dat tekens, wonderen en mirakels hen volgen die geloven, en niet jullie die tekens, wonderen en mirakels aan het najagen zijn. MIJN meest vertrouwde dienaren worden weg geleid als een varken met een gouden ring in zijn snuit. Jullie die deze dingen aan het doen zijn tonen jullie ware vrucht, pas op want jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden. Hoe durven jullie het om MIJN Ware Dienaren te beledigen die jullie waarschuwen en jullie eraan laten herinneren dat zelfs de uitverkorenen misleid zullen worden indien mogelijk. Dit is alleen mogelijk als niemand gewillig is om te waarschuwen en zich uit te spreken. Jullie zouden hen niet moeten haten maar dankbaar moeten zijn voor hun stoutmoedigheid. Nee, maar in deze eind-tijden wordt van goed gesproken als kwaad en van kwaad gesproken als goed. IK hoef geen metalen vullingen in tanden te veranderen in goud om jullie zielen te redden of goud stof over jullie heen te strooien. Het vereist het Bloed van YAHUSHUA om jullie te bedekken niet goud stof.

Als dit alles is dat ervoor nodig was dan zou IK niet MIJN Zoon YAHUSHUA hebben gegeven, als een slachtoffer op Golgotha. Jullie spirituele leiders, IK klaag jullie aan met deze dwaasheid BEKEER VANDAAG! Heb geen deel in deze gouden koorts herleving. Zoek uit wie de tovenaars zijn in de kerken die dit in de kerken en tempels brengen en jaag en weg. Jullie zijn de blinden die de blinden aan het leiden zijn. Beiden zullen vallen in het binnenste van de Hel terwijl jullie de mensen leiden naar tekens, wonderen, mirakels en niet naar bevrijding, YAHUSHUA is ZIJN NAAM! MIJN Mensen, vlied van zulke plaatsen waar jullie dit zien. Berisp satan en vlied.

Jullie brengen schaamte neer op jullie zelf als jullie hongeren en dorsten naar tekens en satan geeft jullie wat jullie verlangen. Wat zullen jullie doen wanneer satan zegt breng mij jullie muntstukken en ik zal het metaal veranderen in een berg goud? Begrijpen jullie nog niet dat jullie hebzucht jullie ogen aan het verblinden is? Onderscheiden jullie niet de kerken die zichzelf open hebben gesteld hiervoor, en ook de lachende, spottende geest der wanorde in hun kerken hebben? Kunnen jullie niet zien dat dit een andere vorm van misleiding is om jullie ervan te weerhouden om zonder vlek of rimpel te zijn? Dat dit een volgende misleiding is om jullie ogen weg te krijgen van MIJN komst? Jullie die misleid zijn en zich niet hebben bekeerd, jullie zijn niet MIJN Bruid.

IK roep op MIJN verloren Schapen die zichzelf de MIJNE hebben genoemd en toch rennen naar de armen van een andere herder. Een "valse herder", een die diegenen die ooit MIJN Lammeren werden genoemd naar de slachting zal leiden. Dezen die naar MIJ toekomen en MIJ Redder noemen, doen dit slechts door de tekens van het veranderen van metaal in goud of het zien van goud stof. Beseffen jullie niet dat alleen liefde, ware liefde voor MIJ jullie zielen zal redden? Beseffen jullie niet dat bekering; ware bekering jullie zielen zal redden? Herinneren jullie niet dat IK mirakels, tekens en wonderen deed met Mozes, en de kwade farao zijn magiërs, heksen en tovenaars had die hetzelfde vervalsten?

Satan zocht ernaar om hen te misleiden en hij doet nu hetzelfde. Hij gebruikte een gouden afgod toen, hij gebruikt een gouden afgod nu. Jullie met de geest van een Farizeeër, jullie jagen het vlees na en niet MIJN RUACH ha KODESH. Jullie, waar IK eens op neer keek met vreugde, keer IK nu van weg in walging. Jullie zeggen doordat deze bediening of die persoon die jullie op een voetstuk hebben geplaatst denkende dat zij meer zijn dan dat zij zijn. Omdat zij zeggen dat dit een handeling is van de Hemel zonder ook maar te onderscheiden vanuit welke geest zij aan het spreken zijn. Jullie accepteren het als waarheid hoewel het een leugen is vanuit de put der hel.

Wee aan dezen die MIJN Mensen leren om te zondigen en te accepteren wat niet van MIJN RUACH ha KODESH is. Jullie zijn dezelfden die hen laten rollen in de gangpaden en laten blaffen als honden, en lachen in chaotische bespotting bewerende dat het de vreugde is van de Here. Jullie leiders IK zal jullie neer brengen zo plotseling, die MIJN kudde op een dwaalspoor hebben geleid jullie zullen niet eens gewaarschuwd worden. Beschouw dit als jullie waarschuwing maar zo weinigen zullen slechts MIJN stem horen want zij hebben de stem van een ander gehoord die nu tot hen spreekt door satan heen. Jullie leiders, jullie worden verantwoordelijk gehouden en jullie moeten rekenschap afleggen voor wat jullie weten. Jullie valse leiders die MIJN mensen op een dwaalspoor leiden zijn dezelfden die nu MIJN Woord gebruiken om te beweren dat YAHUSHUA aan het kanaliseren is door de mensen heen. Kom uit de kerken die al deze dingen doen waarmee IK hen aangeklaagd heb deze dag, of kudden die ooit van MIJ waren, jullie naam zal voor altijd uitgewist worden in het Lam's Boek des Levens.

In deze wereld buigen jullie neer voor goud en denken dat iemand beter is dan de onder afhankelijk van hoe rijk zij zijn. DWAZEN! Ja, IK noem jullie DWAZEN! Creëerden de Israëlieten niet voor zichzelf een Gouden Afgod? Dit is niet anders. Doordat MIJN dwaze dwarse dochter Jeruzalem ook deelneemt in deze dwaasheid en MIJN Dienaren die IK ooit vertrouwde deze dwaalleer leren geloven jullie dat het de werken zijn van MIJN handen? Vraag jullie zelf af, hoe is het neerbuigen voor en het aanbidden van de valse god die tanden vult met goud anders dan het neerbuigen voor het gouden kalf? Vraag jullie zelf af, toen IK de geboden die geschreven waren op de steen gaf aan Mozes, geschreven door MIJN vinger op steen en niet goud. Vraag jullie zelf af waarom IK ze niet schreef op goud? Toch vulde satan de harten van MIJN Mensen op diezelfde tijd en zij waren een gouden afgod aan het aanbidden. Dit is niet anders.

Jullie leiders roemen over hoeveel er gered worden door deze " Gouden Koorts Herleving" en toch denken jullie niet dat IK de ware motieven ken van de mensen en hun harten zie? Weten jullie niet dat satan weer opnieuw een gouden afgod gebruikt om MIJN Mensen in valse aanbidding te leiden en jullie denken dat jullie MIJ aan het lofprijzen zijn en "IK BEN" aan het verheerlijken zijn en toch zijn jullie MIJ aan het beledigen. Weg van MIJ, degenen die deze dingen doen BEKEER VANDAAG of met jullie ziel zullen jullie boeten. Nu, IK heb meerdere aanklachten tegen jullie leiders, gemeenten, en kerken die zeggen dat jullie van MIJ zijn. Gedurende deze tijd hebben jullie zelfs de ogen van de heidenen gericht op de gouden koorts herleving en toch klaag IK jullie aan met dit.

Waarom zijn jullie niet op jullie knieën aan het vallen en aan het vasten en aan het bemiddelen dag en nacht voor de gruweldaden die gedaan worden in een oorlog die aangevoerd wordt door satan zelf. Weten jullie niet dat "IK BEN" al degenen zal gaan oordelen op een harde manier die deelnemen aan NATO en al deze gruweldaden doen. Jullie ogen zijn gericht op goud en niet op de onschuldige mannen, vrouwen, en kinderen die jullie dagelijks aan het bombarderen en aan het vermoorden zijn. Pastors, Profeten, Apostelen, Evangelisten en Leraren pas op, jullie die ooit MIJN Woorden spraken en nu het spel spelen, "Volg de leider", "IK BEN" is de enige leider die jullie moeten volgen. "IK BEN" volgt geen man of vrouw. Zij moeten "IK BEN" volgen.

"IK BEN" is niet in de populariteit van de bedieningen waar jullie handtekeningen van zoeken voor schaamte. MIJN Dienaren zijn er om de mensen te dienen en in plaats daarvan zijn zij verlokt om te zondigen met steekpenningen om zwijgzaam te blijven voor de regeringen die belastingvrijstelling status geven en jullie waarschuwen dat als jullie spreken jullie er financieel voor zullen boeten. Om de wil van geld muilkorven jullie jezelf. Jullie bewijzen welke God jullie dienen wanneer jullie niet spreken dat homoseksualiteit zonde is. Abortus is zonde! Deze oorlog is zonde! De wegen van de wereld is zonde! Een ieder die een vriend is van deze wereld is geen vriend van "IK BEN" of MIJN Zoon YAHUSHUA, PAS OP!

IK klaag jullie nu aan, jullie die jullie zelf spirituele leiders noemen, jullie die marcheren op de maat van de drummer van deze wereld. Waarom horen jullie niet MIJN stem jullie vertellen om je uit te spreken tegen onheiligheid? Jullie leren MIJN Mensen om te zondigen door zwijgzaam te blijven en het maakt niet uit wat gedaan wordt door jullie politieke leiders, jullie zeggen, "IK BEN" wil niet dat zij vechten tegen dat wat onheilig is, en ook niet dat zij zich uitspreken tegen de leiders van de volkeren die deze dingen doen. Bid voor hen om zich te bekeren. Maar laat de spirituele leiders en politieke leiders jullie niet leiden naar het binnenste van de Hel. Laat het bloed van anderen niet jullie gewaden doordrenken. Ben niet verblind door de faam en fortuin dat satan biedt in deze wereld.

Er is een herleving, ja, maar een grotere herleving van voetstappen die leiden naar de hel van de grote afval van MIJN waarheid. Satan had ook een herleving aan de gang dus pas op voor de vervalste, carnaval, herleving. IK klaag jullie aan spirituele leiders. Niet allen zijn aan het marcheren op de drum wals van de Hel. Er zijn degenen zoals deze Dienstmaagd en anderen die stoutmoedig uit zullen roepen en zullen protesteren en als het nodig is hun levens neerleggen om MIJN wil. IK waarschuw jullie, Jacob heb IK liefgehad, Esau heb IK gehaat. Wanneer jullie erop uit zijn om MIJN Jacob's het zwijgen op te leggen dan zijn jullie in gevaar voor het worden zoals de geest van een Caïn. Jullie zijn in gevaar voor MIJN liefde dat zich omkeert in haat voor jullie. Het zijn jullie die de RUACH ha KODESH lasteren wanneer jullie durven te zeggen dat een werk van satan wordt gedaan door de RUACH ha KODESH. Toets iedere geest die spreekt. Toets ieder teken, wonder en mirakel. Staat het in lijn met het Woord van "IK BEN"? Het goud stof dat jullie en jullie kleren bestrooit. Het goud stof is gezonden naar jullie vanuit de hel om jullie te bedekken zoals een deken en om jullie ogen te verblinden en jullie in een diepe spirituele coma te duwen waarin jullie niet langer het verschil weten tussen goed en kwaad. IK klaag jullie aan spirituele leiders die IK ooit kon vertrouwen, IK kan het niet meer.

Waarom zijn jullie niet aan het protesteren en waarom hebben jullie je mensen niet aan het protesteren tegen deze oorlog? Waarom noemen jullie jezelf vriend van de politieke leiders die deze gruweldaden doen? Weten jullie niet dat jullie verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitspreken door angst voor het verliezen van jullie belastingvrijstelling? Jullie Spirituele leiders jullie hebben de steekpenningen van de regering geaccepteerd om zwijgzaam te blijven. Jullie hebben jullie geboorterecht verkocht zoals Ezau dat deed voor een handvol goud. Hoe groter de bediening hoe meer van MIJN Mensen jullie konden hebben gehad om op te staan en te spreken en de heidenen nee te vertellen. Toch, voor een steekpenning blijven jullie zwijgzaam en staan het moorden van onschuldigen toe en het bloed is aan jullie handen spirituele leiders en allen die hen navolgen en allen die hen steunen met jullie tienden en giften.

Verwacht niet enige zegeningen van MIJ want wanneer de tijd komt dat jullie uitroepen naar MIJ voor bevrijding dan herinner je, waar zijn jullie wanneer de onschuldigen jullie stemmen nodig hadden om hen te verdedigen? Oorlog om de wil van hebzucht. De mens die God speelt en MIJN mensen staan zwijgzaam. Wat zullen jullie doen, wanneer jullie zwijgzaam staan en kijken naar het bombarderen van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen, jullie dragen nu hun bloed aan jullie gewaden. Als iedereen gewoon iets zou doen om zich uit te spreken, als iedere kerk zich gewoon uit zou spreken tegen dit. Vast, bid en bemiddel. Sluit jullie deuren niet totdat jullie MIJN hand der bevrijding zien.

Amerika, wee aan jou, want bloed vergiet van oorlog is niet gekomen naar jullie kusten voor vele jaren maar jullie hebben het nu neer geroepen op jezelf. IK ben nog steeds de hand van de beul tegen aan het houden om de wil van de weinigen die uitroepen voor genade. Maar wanneer het komt zal er geen waarschuwing zijn. In de stilte van de nacht zal het toeslaan zonder waarschuwingen. Jullie zijn zo opgeblazen met trots dat jullie denken dat geen volk terug zal slaan maar wee aan jou Amerika, want wanneer de tijd komt om toe te slaan zal het niet door één hand zijn die jou raakt, maar door vele handen die jullie zullen slaan voor waar jullie aan hebben deelgenomen. Jullie bondgenoten zullen nergens in zicht zijn want zij zullen aan het strijden zijn voor hun eigen landen. Wee aan jullie MIJN Kinderen die deze oorlog steunen, jullie geld is doorweekt met bloed.

Jullie spirituele leiders die iedere week Kerk of Tempel houden en toch niet de mensen aan het leiden zijn om te vasten, bidden en te bemiddelen tegen dit. Twee fouten maken niet een goed. Hoe kunnen jullie aan de ene kant moord veroordelen en aan de andere kant het applaudisseren zolang als jullie natie het moorden aan het doen is. Hypocrieten! Hoe kunnen jullie zeggen we moeten onze politieke leiders steunen wanneer dat wat zij doen verkeerd is? Ja, IK zette de politieke leiders in dienst. IK stelde ook de kwade farao als een corrupte heerser. Vertelde IK Mozes om hem te gehoorzamen toen hij goddeloos was? Vertelde IK de Israëlieten niet om te vlieden van deze goddeloze heerser? Vertelde IK Mozes niet om deze goddeloze heerser te waarschuwen? Creëerde IK niet de kwade farao en ja, zelfs Hitler en Mussolini voor MIJN toorn en vernietiging voor het kwaad dat zij hadden gedaan in MIJN zicht.

IK klaag jullie aan met dit, spirituele leiders en al degenen die zwijgzaam blijven jullie zijn niet anders dan degenen die zwijgzaam bleven gedurende de Holocaust. IK klaag jullie aan met dit, politieke leiders die zwijgzaam blijven, wetende dat hetgeen gedaan wordt verkeerd is, toch niet durven om de boot op te schudden in angst. Jullie zullen je boot opgeschud krijgen maar het zal zijn door de hand van de toorn van "IK BEN". IK zal het niet alleen opschudden, IK zal jullie levens ondersteboven keren en jullie ten onder houden.

BEKEER VANDAAG! Spreek vandaag. Haat niet degene die deze boodschap aflevert; zij is slechts MIJN wil aan het gehoorzamen. Iemand moet voort spreken en zijn zoals een Mozes en zeggen, "LAAT MIJN MENSEN GAAN!" Wanneer de tijd komt en jullie zien dat Israël omsingeld wordt door troepen zullen jullie dan spreken? Wanneer jullie de bedreigingen horen van jullie eigen natie die MIJN Dochter Jeruzalem bedreigt zullen jullie dan spreken? Wanneer de raketten gericht staan in hun richting door jullie eigen natie, zullen jullie dan spreken? Jullie spirituele leiders die zichzelf in angst wegstoppen in een hoekje met jullie monden gemuilkorfd want jullie hebben de steekpenning van goud dat bedekt is door jullie goud stof gepakt, lauw met een vorm van godvruchtigheid en geen Godvruchtigheid vanbinnen.

Jullie die MIJN Woorden voorlezen aan de mensen, en toch niet handelen volgens de woorden, geloof zonder werken is dood. Jullie zingen lofprijzend naar MIJ en toch zeg IK, "Ben weg met jullie lofprijzing want jullie laten MIJ op niet enig andere manier de lofprijzing zien dan met het vormen van jullie lippen in een lied. Jullie harten zijn verre van MIJ. Jullie spreken van liefde en toch klaag IK jullie spirituele leiders aan; waar is jullie liefde? Als jullie MIJ liefhebben zullen jullie MIJ gehoorzamen. Jullie zullen MIJN Mensen leren om te gehoorzamen. Spreek jullie uit zoals Johannes de Doper en niet vrezen voor jullie levens."

Pas op, als jullie je niet BEKEREN zal IK op een dag tegen jullie zeggen, "Ga weg van MIJ gij werkers der ongerechtigheid IK heb u nooit gekend. Jacob, heb IK liefgehad, Ezau heb IK gehaat. Ben voorzichtig dat MIJN liefde voor jullie, zich niet veranderd in haat. Pas op! Kaïn dacht ook dat hij MIJ een goed offer gaf en in jaloezie slachtte hij Abel want hij besefte dat zijn offer niet genoeg was. Waarom hebben jullie de ogen van jullie gemeente gericht op hun tanden en goud? IK zal jullie laten zien hoe de tanden van de Leeuw van Judah aanvoelen wanneer ze behoorlijk woedend gemaakt zijn. Jullie drijven de spot met MIJ met jullie aanbidding die mensen leidt naar een gouden afgod en hen in slaap sust voor de moorden die hen omringen en toch zijn hun ogen gericht op hun eigen tanden of in de monden van anderen. Denken jullie niet dat IK het geschreeuw hoor van de monden van de onschuldigen?

Wee aan de naties en de mensen die deelnemen aan het verdedigen van de werkers der kwaadaardigheid en die diegenen doden die MIJ aanbidden. Wee aan enige natie die niet alles dat mogelijk is doet om Jeruzalem te beschermen. IK heb Israël verborgen, hoewel zij MIJN dwarse dochter is, is zij MIJN dochter en IK hou heel veel van haar en IK bewaak en bescherm op een jaloerse manier dat wat van MIJ is. Haar ogen zijn verblind en nu probeert goud stof haar nog verder te verblinden maar IK zal persoonlijk haar ogen met tranen afvegen, om helder te zien en zij zal haar Redder YAHUSHUA zien, die komt en Israël bevrijdt. OH Jeruzalem, Oh Jeruzalem, IK zal jou voor MIJ verzamelen en MIJN armen om MIJN Mensen heen slaan en iemand die het durft om tegen jou te komen zal uitvinden hoe het is om ALMACHTIGE GOD te proberen te vernietigen die de GOD is van Abraham, Isaac, en Jacob.

"IK BEN" is MIJN NAAM en IK deel MIJN Glorie met niets en niemand. Jullie hebben van MIJ gehouden, maar niet van MIJN Zoon YAHUSHUA, die geboren was op aarde op jullie grond uit de lendenen van jullie eigen vlees. Toch verachten jullie nog steeds de enige Redder die jullie ooit zullen kennen. Toch is dit aan het veranderen en MIJN RUACH ha KODESH is over Israël aan het vegen en de vijand kan het niet stoppen. OH ISRAEL, geef niet dat op dat IK jullie verteld heb om niet op te geven. Oh Israël, geef niet toe aan de intimidatie van oorlog of geruchten van oorlog of vernietiging. Geloof dat "IK BEN" jullie zal redden en bevrijden van de van de vijand en van de handen van vreemde kinderen. Geloof dat IK jullie zal bevrijden en al MIJN Kinderen in alle naties van de handen van vreemd vuur. Ben niet misleid. Jaag de tovenaars uit jullie kerken en tempels. Jaag de aanbidders van de gouden afgod weg van MIJN Kinderen. Leiders BEKEER vandaag voor het geen stand nemen tegen onheiligheid.

IK spreek deze boodschap door MIJN Dienstmaagd Sherrie Elijah en hoewel de boodschap niet amusant voor jullie oren is het is een boodschap die komt van de GOD van Abraham, Isaac, en Jacob en de Hemelse Vader van YAHUSHUA. "IK BEN" is MIJN NAAM en "IK BEN" heeft gesproken deze dag dus laat het opgenomen worden op aarde als in de Hemel.

* * * * * * *

14/4/19999, 6:46 uur. Zo is het gesproken, zo is het geschreven. Dit is de boodschap die IK gehoord heb om af te leveren. IK spreek het nederig voort en vraag vergeving van GOD YAHUVEH, YAHUSHUA als ik iets niet heb gehoord in compleetheid of als ik omdat ik niet wilde beledigen enige woorden heb weggelaten. Het is een angstaanjagend iets om zo'n enorme verantwoordelijkheid te hebben om de woorden te spreken van de GOD van de Schepping "IK BEN", het is als RUACH ha KODESH vuur dat opgeslagen is in mijn botten. Er is mij verteld door de Here, "IK BEN" houdt mij verantwoordelijk voor wat ik zeg en wat ik niet zeg.

Bid alstublieft voor de Apostelen en Profeten die zoals mijzelf de hitte nemen voor het spreken van woorden die mensen niet willen horen. Opnieuw weer vind ik mijzelf uit de hoofdstromen van kerken naar binnen kijkende. IK heb dit goud niet in iemands mond gezien maar ik ken een zuster die aangevallen wordt en een lasteraar genoemd wordt voor het spreken tegen dat waarvan de RUACH ha KODESH mij vertelt dat het "Gouden Koorts Herleving" genoemd wordt hetwelk helemaal geen herleving is. Toen de Israëlieten om het gouden kalf heen dansten, durfde toen iemand te spreken en te zeggen "Nee" dit is niet GOD. Zij namen hun goud en maakten een afgod op dezelfde tijd dat een echte beweging van GOD YAHUVEH de wetten aan het schrijven was met zijn vinger op een tablet van steen.

Gewoon omdat Richard Roberts, TBN, en andere beroemde profeten en dienaren jullie vrede geven dat dit een teken is, een wonder en mirakel vanuit de Hemel zodat jullie kunnen geloven dat YAHUVEH, YAHUSHUA een realiteit is. BEN NIET MISLEID WANT HERINNER JULLIE DE GROTE MISLEIDING! Ben niet misleid. De Bijbel zegt, "Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen." Waar is het geloof dat nodig is in deze gouden koorts? Alstublieft, voordat u uw eigen ziel verliest. Besef dat ik niets te behalen heb door het uit spreken hiertegen. Ik ben slechts de wil van mijn Hemelse Vader aan het gehoorzamen. Ik heb ook de vrijheid want ik ben niet belastingvrij gesteld. Ik heb mijn geboorterecht niet verkocht voor een belastingvrijstelling. Zoveel bedienaren zijn zich aan het gedragen zoals Ezau en beseffen het niet en zullen het niet beseffen totdat het te laat is. Deze zijn de aanklachten die IK heb tegen de kerken en de leiders. Wat is jullie respons op deze aanklachten? Alle ogen van de Hemel zijn gericht op jullie acties. Nu kunnen jullie niet zeggen dat jullie niet gewaarschuwd zijn.

De GOD van Abraham, Isaac en Jacob heeft gesproken door deze Dienstmaagd Sherrie Elijah heen. Deze dag worden jullie verantwoordelijk gehouden voor wat jullie doen met de boodschap en met haar. Deze boodschap mag gekopieerd worden en geplaatst worden in zijn geheel, zoals het is en er niet aan toegevoegd, of veranderd. Ik blijf maar een nederige Dienstmaagd van "IK BEN" en YAHUSHUA. Pastor Sherrie Elijah

Schrijf of email indien geïnteresseerd in mijn bediening aan jullie kerk of Tempel. Deze boodschap die ik jullie zojuist gegeven heb, daarvan wist ik niet dat ik het zou gaan schrijven. Het is gesproken onder de zalving en deel van een profetische boodschap die zoals vuur in mijn beenderen is dat aan het branden is om eruit te komen. Opnieuw weer vind ik mezelf buiten de hoofdstromen van kerken maar EZCH. 3:17-21 vertelt mij dat als ik jullie en anderen niet waarschuw, hoewel de boodschap beledigt, het bloed aan mijn handen zal zijn. Door jullie te waarschuwen om anderen te waarschuwen is het bloed van mijn handen af.

Ik bad dat als dit wonder waarlijk van YAHUSHUA is dat ik wakker zou worden met de gaatjes in mijn tanden gevuld. Want GOD weet dat dat ik dit wonder nodig heb. Door het gebrek aan financiën en angst heb ik gewacht op een wonder of een verheerlijkt lichaam wiens tanden niet bederven. Ik wil dat jullie weten dat ik YAHUSHUA beloofd heb dat ik het van het internet zou roepen indien dit van Hem was. Hij zou het bewijzen door het geven van dit wonder. Ik berispte ook satan en vertelde hem dat hij geen grip op mij heeft. Het is onnodig om te zeggen dat ik geen goud in mijn mond heb of gaatjes gevuld.

Apostel Sherrie Elijah

* * * * * * *

Chatroom uitwisseling met iemand die de gouden koorts herleving heeft ervaren.

Rev: hey ik zag jullie web pagina over gouden koorts herleving kan ik jullie erover vragen?

Ivan: ja

Rev: heb jij het gezien?

Ivan: ik ken iemand die het heeft gezien...dat is het dichtst bij dat ik ben gekomen

Rev: ik heb het gekregen ik weet niet wat het erop brengt hoe kom ik ervan af ik heb er nooit om gevraagd

Ivan: wat, gebeurde het bij jou....

Rev: ik kreeg het bij een "overvloed hebzucht" kerk

Rev: er is een vreemde antichrist geest daar dit gaat met dan 11:36

Rev: het lekt uit de palmen en vingers van de handen met een olie

Ivan: ja dat heb ik gehoord

Rev: ik haat het nu hoe kom ik ervan af

Ivan: heb je enige gouden vullingen gekregen

Rev: de manier waarop ik het zie is dat onze schatten hemels zijn zoals JEZUS leert

Rev: ik heb het niet gecontroleerd ik heb alleen 1 tand gevuld

Rev: jullie weten dat de overvloed beweging van hebzucht is en niet GOD als middelpunt toch?

Ivan: ja...je moet de hele profetie lezen

Rev: ja dat heb ik gedaan

Rev: ik wil satans spul helemaal niet

Ivan: profetie 32

Ivan: ben je gestopt met naar die kerk te gaan

Rev: ik krijg het gouden spul terwijl wij spreken

Rev: ja dat ben ik, ik ben weggegaan ik ga naar een messiaanse Joodse plek nu waar ik gevoed

wordt

Ivan: het goud stof is nu aan het gebeuren...hoe is jouw relatie met god geweest

Rev: ik aanbidt GOD ik hou van HEM met alles

Ivan: waarom denk je dat het bij jou aan het gebeuren is...

Ivan: satan gebruikt het goud stof om zijn mensen te merken

Rev: het kwaad wil dat ik naar hebzucht ga misschien?? kijk ik haat dat spul en zelfs al het echte GOUD in de hemel kan zich niet vergelijken met JEZUS JEZUS is de echte schat

Rev: kerel ik wil dat dit merkteken weg is NU

Ivan: het zal zijn zoals het merkteken van het beest

Rev: hoe kom ik ervan af ik heb er nooit om gevraagd en ik wil het niet IK HOU VAN JEZUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rev: ik geef zelfs geen tienden om erna iets terug te verwachten ik doe het gewoon om GOD te dienen

Ivan: het enige dat ik jou kan vertellen is wat God zei....

Rev: wat was dat dan?

Rev: heb ik het merkteken per ongeluk gekregen?

Ivan: toon berouw en laat het verwijderen studeer en toon jezelf wel beproefd

Rev: hoe moet ik het verwijderen ik heb veel berouw getoond en ik studeer wel dat is hoe ik

uitvond dat het slecht was

Ivan: ik weet niet hoe ik het moet stoppen...vast en bid

Rev: moet het uitgedreven worden? Zoals bevrijding misschien? 245

Ivan: je zei dat je naar een messiaanse tempel gaat

Rev: ja

Ivan: heb je het de rabbi verteld

Rev: ik heb een maat online die bevrijding doet

Rev: ik vraag het mijn maat misschien kan hij het uitdrijven

Ivan: probeer het, denk ik

Rev: ok, dankjewel :) TOT ZIENS

Sta alstublieft met ons in overeenstemming voor Rev's bevrijding!

* * * * * * *

OPMERKINGEN OVER DEZE PROFETIE:

Onderwerp: goud stof en lachende herleving?

Lieve bruid van YAHUSHUA,

Begroeting in Jezus? Naam. Ik zou graag iets willen weten over die goud stof en lachende herleving, of ze nu geëindigd/dood zijn?

Hebben jullie iemand gezien van diegenen die nu bevrijd zijn van die demonen?

Leven zij zo overwinnend als bijbelse christenen?

Ik heb deze herlevingen verspreid in mijn land, maleisië en ik heb persoonlijk een meisje gezien van een andere kerk die gouden vullingen had, die nu veranderden in grijs. Zij manifesteerde demonen en werd bevrijd toen er over haar gebeden werd in Jezus? naam. Zij viel achterover.

Ik geloofde dat de valse manifestaties van dezelfde Rooms Katholieke geesten zijn die valse manifestaties brengen, visioenen van Maria, die gekoppeld worden met Maria en de anti-christ.

Een dame van dezelfde kerk die ook de lachende herleving daar gemanifesteerd had en in het proces was van bevrijding, zij was alles uit aan het werpen dat een valse manifestatie had in de naam van de Here Jezus Christus.

Als jullie enigen hebben van dezelfde getuigenissen, laat het me alsjeblieft weten.

Gods zegen.

Ps. Michael

Maleisië

* * * * * * *

Willen jullie zelf deze "Gouden Herleving" zien dan kijk zelf op het internet en zie het voor jullie zelf. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het leiden van de schapen in de wolvenkuil. Als jullie ons niet geloven, jullie worden nu verantwoordelijk gehouden voor wat jullie weten en gehoord hebben. Ben er zeker van om ons onder favorieten te zetten en kom terug."

* * * * * * *

Datum: vrij, 16 Apr 1999 00:12:27 -0700

Ik dacht om dit met jullie te delen, het heeft het nooit gehaald tot de NZ lijst.

Jouw profetie bevestigt wat de Geest van God in mij oproerde.

God zegene jou zuster.

Elli

* * * * * * *

Datum: Maan, 05 Apr 1999 19:42:49 -0700

Aan: prophetic@revival.gen.nz

Van: "Elli

Onderwerp: Re: Goud stof en gouden tanden?

 

Op 22:32 5/4/99 K.Walters schreef:

Persoonlijk heb ik dit wonder niet ontvangen (nog niet), in ieder geval heb ik het voorrecht gehad om in vele monden te kijken? wat een zicht! Een vrouw die de meeste tijd van haar jeugd in de bijstand heeft gezeten heeft 8 nieuwe gouden tanden! Een andere vrouw had 4 gouden tanden &/of vullingen op Woensdag en op Zaterdag had ze er 11!! (Ik zag haar op beide delen van dit wonder) Een man twee schitterende, perfecte, schijnende, gouden tanden en een van die tanden had een kruis erop gegraveerd! Ik weet dat dit onmogelijk klinkt om te geloven, maar ik zag het met mijn eigen ogen!

Lieve Andrew en lijst,

Ik zou graag een paar gedachten willen delen waar ik diep van onder de indruk ben, nadat ik de post had gelezen over het "goud" fenomeen, en het houdt de tijd van valse tekens en wonderen in acht die voort zullen komen van de woonplaats van God (de tempel van God) ofwel "de kerk" in, wat ik geloof, "onze" tijden. Ik las over de opwinding die Christenen onder elkaar delen om deze "wonderen", en ik vraag mezelf af, waarom is het dat "IK" niet dezelfde opwinding voel als een kind van God, maar dat ik een bedroefdheid binnen in mij voel?

Terwijl ik de mededeling volgde op TACF, werden mijn gedachten gericht naar de passages in 2Tess 2 en ik vraag me af van binnen in mezelf? wat denken Christenen dat beschreven wordt in dat hoofdstuk (hoe leest u het?), hoe visualiseren zij zich wat de misleiding van zal zijn, en hoe het zich manifesteert? Denkt u echt dat u de leugen zou kunnen onderscheiden wanneer het verschijnt in uw "midden" (in het midden van Gods verblijfplaats, het huis van God, ofwel de "kerk")? Ik krijg het gevoel dat de meeste Christenen, en vooral degenen die deze "teken en wonder" bewegingen navolgen, de notie hebben dat een "vals wonder" MOET ruiken naar sulfer of lelijk moet zijn van soort, om te zijn van de duivel.

BEN NIET misleid, broeders en zusters! De satanische vervalsing ZAL verschijnen van BINNENIN de "tempel van God", en het is niet aan het spreken over een Tempel die zij op een punt zullen bouwen? omdat, 1) God is daar niet verbleven voor de laatste 2000 jaren, en 2) God verblijft niet in tempels die gemaakt zijn door handen.

Waarom geloof ik dat het "gouden tanden" en "goud stof" fenomeen een VALS wonder is?

Omdat, het wonder op zichzelf van zo?n "onbeduidende" natuur is, en het is er een die de "lust van het vlees" aanspreekt en de "trots van het leven" [1Joh 2:16]. Wie is degene die Christus probeerde te verleiden met de "macht en de verleidingen van deze wereld"? [Matt 4:8-10] Gouden tanden (en dan niet gesproken over de gravering van het kruis) zijn altijd een "speciaal" item geweest in deze wereld dat alleen de RIJKEN zich konden veroorloven, het lijkt op een type van "klasse".

Ik zeg NIET hier dat God niet zou kunnen kiezen om dit te doen, maar eerlijk gesproken denk ik dat dit buiten Gods karakter valt, wanneer Zijn hart aan het breken is om de benodigdheden van gebroken harten en geesten. Dat Hij een vrolijke tijd aan het hebben is door "gouden engelen stof" te besprengen in de tranen van (blinde?) aanbidders.

WORDT WAKKER MENSEN! Satans wonderen zullen verschijnen in jullie midden, en hij zal zichzelf verhogen boven alles dat God genoemd wordt (of "van" God), zittende in het midden van Gods volk ALS GOD (of als "van" God)?zoals Klaas Vaak die "gouden" zand (sterke illusie) besproeit in jullie slaperige ogen! Het is hoog tijd om WAKKER te zijn!!!

WORD NIET op een dwaalspoor gebracht.

Dienende in Zijn liefde,

Elli (Grace2u)

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?

6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.

7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;

10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.