Profetie 35

Verraden Met Een Kus

 

Dit was geschreven op 16 Mei 1999 onmiddellijk na de derde dag van mijn Jericho Mars om 7:00 v.m. Om het even welke muur van kwaad, hinderende geesten, of slavernij dat zich tegen deze dienares en deze bediening bevindt moet neer vallen als de muur van Jericho! Zij die naar mijn vernietiging en vernietiging van deze bediening streven zullen niet standhouden! Ik ga met al mijn broers en zusters die dit woord ontvingen en in liefde voorgaan akkoord en de marsen van Jericho doen voor de muren van kwaad, slavernij dat hen op welke manier ook belemmert om neer te vallen als de muur van Jericho! Ik geloof dat de DAG VAN PINKSTEREN een dag van grote overwinning zal zijn voor allen die reeds de persoonlijke marsen van Jericho voor OVERWINNING hebben gedaan of doen! Dezelfde GOD die wij nu dienen is dezelfde GOD die de muren van Jericho te pletter had laten vallen! Dezelfde GOD die Rahab spaarde voor het verbergen van twee Israëlieten is dezelfde ALMACHTIGE GOD die zich "IK BEN" noemt. Hij deed het een keer en HIJ zal het opnieuw doen! Heb enkel het geloof om te geloven en overwinning zullen wij zien!

* * * * * * *

MIJN Geliefde Kinderen, "IK BEN" DE HERE uw GOD. Dat is MIJN NAAM en MIJN Glorie en IK zal het niet geven aan een ander, noch MIJN Lof aan gesneden beelden. Zie, de vroegere dingen gebeuren en nieuwe dingen declareer IK, voordat zij ontstaan vertel IK ze u. Zij met geestelijke oren om te horen zullen horen alle anderen zullen doof en stom blijven. Herinner Simson en Delila. MIJN vijanden zoeken om uw sterkte te nemen welke uw geloof in MIJ is. MIJN vijanden zoeken uw vrijheid, financiën, en leven te nemen. MIJN vijanden zoeken uw zielen te vernietigen, hen overhandigend aan de satan als offer. Zij bedreigen u, intimideren u, vervolgen u en menigten zullen hun leven afleggen om hun geloof niet op te geven. "IK BEN" heb u gezalfd en geplaatst in deze bediening om een helper in deze bediening te zijn op alle manieren. Als u deze woorden van MIJ gelooft dan hebt u deze woorden te delen die IK deze profetes heb gegeven. U moet deze profetes bedekken en voor bemiddelen, en andere profeten en apostelen over wie IK gesproken heb aan uw geest. Deze Profetische berichten helpen de verlorenen in het Koninkrijk van de Hemel te brengen door hen te bedienen zowel door stichting als berisping. MIJN kinderen worden bemoedigd en MIJN vijanden worden gewaarschuwd en MIJN verloren zonen en dochters keren terug.

U moet daar zijn om deze profetes haar handen op te heffen wanneer zij te zwak voor haar zijn om ze in de tijd van strijd op te heffen. "IK BEN" zal blijven beschermen zij die helpen, bemoedigen, bidden, en steunen zoals IK door MIJN RUACH ha KODESH leid, misschien een bemoedigend woord of bemoedigend profetie is alles wat IK u zal leiden te spreken tot deze dienares. Vraag ME wat u kunt doen om te helpen. Vraag haar wat u kunt doen om te helpen. Zij is slechts één stem. Sluit uw stemmen aan met de hare en help haar om deze wereld met MIJN Woorden te bereiken. U zult MIJ zegenen door te gehoorzamen en te helpen alle berichten te delen die haar gegeven zijn.

"IK BEN" zal uw namen op de poorten van MIJN muren plaatsen. U zult als juwelen blijven glanzen die in het fijnste montuur van het beste van de Hemel geplaatst worden. Elk van MIJN ware profeten en apostelen hebben uw hulp met inbegrip van deze nodig. Zij worden op diverse manieren aangevallen, sommigen lichamelijk, sommigen mentaal, sommigen emotioneel, sommigen financieel, sommigen geestelijk. MIJN dienares wordt dagelijks aangevallen op al deze manieren. Maar toch hoort "IK BEN" de machtige gebeden van voorbidders en "IK BEN" verheft MIJN zwaard van de RUACH ha KODESH en net zo zeker als dat Goliat viel zullen ook de vijanden die deze boodschapper bespotten die gestuurd wordt om de profetische berichten te leveren. Zoals Goliat door David gewaarschuwd werd, "IK BEN" spreek deze waarschuwing deze dag. Hoewel u bespot, blijft MIJN Woord het zelfde, "Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad. " (Psalm 105:15 en 1 Kronieken 16:22). "IK BEN" zal elk woord oordelen dat tegen deze dienares gesproken wordt, en MIJN andere apostelen en profeten voor slechts het vooruit spreken wat "IK BEN" spreek. "IK BEN" zal die zegenen die oren hebben om te horen en luisteren en zal die vervloeken die Heilig roepen wat onheilig is. "IK BEN" ken de namen en de harten van degenen die komen en kwamen als een vriend en beweerden een zegen te zijn dan wendden zij zich af en het masker viel en Judas was eronder. Wee aan de Judassen die zoeken zich aan te sluiten of de vernietiging van deze bediening zoeken en de mond van deze profetes die spreekt zoeken te ontmoedigen door haar tot zwijgen te brengen of de RUACH ha KODESH te bedroeven binnenin haar. U ziet slechts de vrouw, IK kan de RUACH ha KODESH binnenin zien en ken het hart van deze profetes zoals IK ook weet wie IK door MIJN RUACH ha KODESH ertoe bracht om dit profetische woord nu te lezen. Aan de geiten zeg IK, HEB BEROUW, BEKEER U VAN UW SLECHTE WEGEN" voordat er geen tijd voor berouw is!

Aan MIJN Baby’s, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen, "IK BEN" zeg, "Gezegend noem IK u en zal bewijzen dat IK degenen beloon die MIJ vol overgave zoeken en ernaar streven om MIJN wetten te gehoorzamen. Gezegend worden zij die ernaar streven Heilig te leven zoals "IK BEN" Heilig is. Gezegend worden zij die hun schatten in de Hemel en niet op de aarde opslaan. Die rennen naar de einddoel van de hoogste roeping. MIJN Bruid te worden is de hoogste roeping van alles." Dit is de grootste schat van alles. Er zijn gasten en er zijn Bruiden. Streef ernaar om MIJN Bruid te worden. IK noem niet allen MIJN Bruid, slechts degenen die apart gezet zijn voor MIJN Glorie zullen MIJN Bruid genoemd worden. MIJN Bruid kennen elkaar, een vreemdeling kennen zij niet. Dit is een bediening dat gezonden is om MIJN Bruid te bedienen en voor te bereiden. Hen die bespotten, pas op want uw bespotting en berisping zal tot uw eigen oren terugkeren. Wie bent u om te zeggen wat "IK BEN" kan doen of niet doen? IK zend MIJN Profeten om voor het noodlot te waarschuwen voordat het komt. Zegt MIJN Woord niet, "En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen." (2 Kron. 7:14).

Oh HEB BEROUW, u slechte generatie, want IK spaarde u wanneer IK u lang geleden vernietigd zou moeten hebben. IK spaarde u van MIJN toorn maar voor een korte tijd. U bent seconden van middernacht af en u spot met en bespot de komst van MIJN Zoon. U spot met en bespot de verschrikking die komen zal. U spot met en bespot degenen die geestelijk voorbereidingen treffen voor die tijd uitziend naar hun Heiland om hen uit de bestemde tijd van verdrukking te nemen. U spot met en bespot zelfs wanneer IK een datum voor de catastrofe die komen zal geef, en vanwege de tranen, het vasten en gebeden en de catastrofe niet komt, labelt u dan die profeet als vals. Er zijn vele valse profeten maar als die profeet of apostel u naar redding en Heiligheid leidt en de waarheid en niet de leugen onderwijst, hoe kan zij dan vals zijn?

Als een profeet of apostel van de Hemel af en naar de hel toe leidt zijn zij inderdaad valse profeten. Als zij u tot een andere god of vals teken, wonder, of mirakel leiden dan zijn zij inderdaad een valse profeet of apostel of leraar. Als een Apostel of Profeet, of leraar u ertoe leidt om MIJN oude Wetten en Boeken te verwerpen zijn zij inderdaad een valse profeet of apostel (Psalm 1:2)! U moet op MIJN wetten mediteren zowel dag als nacht. Zelfs als een engel komt en een andere manier naar de Hemel predikt of u vertelt om niet naar het oude Boek te luisteren en slechts het Nieuwe Boek te lezen, PAS OP want "IK BEN" het OUDE BOEK dat tot VLEES is gemaakt in MIJN Zoon YAHUSHUA want niet alleen was het oude boek gelezen maar werd GEZIEN! MIJN WOORD werd gezien in WOORD en DAAD en nu, MIJN ware kinderen, zo ook zou de wereld MIJN WOORD moeten zien, beide het NIEUWE als OUDE Testament zou in U gezien moeten worden!

Wees bezorgd voor uw eigen zielen voor het ontmoedigen van MIJN ware apostelen en profeten die woorden van waarschuwing vooruit spreken en u hebt door uw eigen woorden zich net zo zeker als Judas opgehangen. Wat is de prijs van uw ziel? Ziet u het nog niet? MIJN vijanden zoeken te vinden waar uw sterkte is. Uw vijanden zoeken uw sterkte te nemen, uw wens om MIJ te dienen, om u te vernietigen, en ja u zelfs te doden indien mogelijk. Uw vijanden zoeken u te verwarren en veroorzaken u te twijfelen zoals Peter deed toen IK hem vertelde om op het water te lopen. Verraadde Delila Simson met een zwaard? NEEN maar met een KUS, in de naam van liefde verraadde zij hem na het vinden van zijn bron van sterkte. Verraadde Judas MIJN Zoon met een zwaard? NEEN maar met een KUS. Dus uw vijanden die binnen uw eigen huizen en families leven zullen zeggen ik wil je enkel helpen en dan u verraden met een KUS van de DOOD aan uw vrijheid en uw leven als IK zo toesta.

De vijanden van MIJN Evangelie zeggen dat zij geloven maar hebben geen idee van wie "IK BEN" is. "IK BEN" is iemand waar zij over lezen niet iemand voor wie zij leven. "IK BEN" is gisteren, vandaag, en voor altijd het zelfde. IK verander niet voor welke man of vrouw of kind. "IK BEN" niet geamuseerd aangezien IK MIJN schapen met geiten zie wonen. "IK BEN" zal scheiden de schapen van de geiten van degenen die in deze huizen zijn gebleven en een getuige aan de geiten zijn geweest in de hoop dat zij zouden wensen om een schaap te worden. De dingen zijn in deze eindtijden veranderd "IK BEN" breng een zwaard die terecht het kaf van de tarwe zal scheiden, de tarwe van het onkruid. "IK BEN" treurt en word boos wanneer IK de tranen van MIJN schapen zie en zoals in de tijd van ouds "IK BEN" zal bevrijden zij die bevrijd willen worden en die tegen de geesten van ongoddelijkheid hebben geworsteld die tegen hen in slavernij opkwamen. Waar er geen manier van ontkoming is geweest zal IK u tot de uitgang leiden.

Zei IK niet in MIJN Woord dat uw slechtste vijanden in uw eigen huis gevonden zullen worden? Zei IK niet dat MIJN Zoon YAHUSHUA met een zwaard zou scheiden! Lees MIJN Woord. Bestudeer MIJN Woord. Het Zwaard van MIJN RUACH ha KODESH is het Zwaard van Waarheid en MIJN vijanden willen de waarheid niet kennen maar geloven eerder de leugens die als een vinger in een jeukend oor of een oog kalmerend zijn. Wanneer MIJN vinger van overtuiging op de ongoddelijken komt, zoeken zij in plaats daarvan die vinger van overtuiging terug te richten in uw richting en draaien het in plaats daarvan om tot een vinger van beschuldiging, u beschuldigend van vooroordeel, of van krankzinnigheid, of van domheid. Uw vijanden beschuldigen u van haatmisdaden wanneer IK geen geest van haat in u geplaatst heb behalve voor satan en ongoddelijkheid.

De schapen zullen het moeilijker dan ooit vinden om vreedzaam in huizen of families te blijven wonen waar de geiten zijn. Want ziet u, zegt MIJN Woord in deze eindtijden niet dat de Heiligen Heiliger zullen worden en de onheiligen onheiliger zullen worden? U bent een helder licht vooruit schijnend. De zonden worden in de duisternis gedaan. De kinderen van de duisternis willen hun zonden niet als zonde blootgesteld laten worden . Voor die van u in woningen waar u geweest bent, dat licht is op een heuvel voor allen te zien. Vertel degenen die MIJ als HEER ontkennen en weigeren voor MIJ te leven of Heilig vóór MIJ te leven dat nu de GOD die u hebt gediend, "IK BEN" en YAHUSHUA, degenen die gevuld zijn met de waarheid van de Hemel weg zal nemen van de duisternis, hen verlatend in de duisternis met hun zonden en het is geweest dat MIJN kinderen die IK MIJN schapen noem de reden zijn geweest dat de geiten die met hen blijven leven MIJN toorn niet gevoeld hebben. Wanneer de schapen worden genomen zullen de geiten MIJN toorn in volle maat voelen.

"IK BEN" spreek deze waarschuwing vooruit aangezien MIJN vijanden zwaarden aan Simson hielden en hem martelden en verblindden, zo ook "IK BEN" verhef MIJN ZWAARD en zal de koorden afsnijden waarmee de ongoddelijken u hebben gebonden! "IK BEN" zal MIJN zwaard gebruiken om MIJN vijanden op vele verschillende manieren te doden. "IK BEN" zal MIJN vijanden achtervolgen en zij zullen in vrees in zeven verschillende richtingen rennen. "IK BEN" zal de gevangenen vrij zetten die MIJ voor hun Pascha schreeuwen! "IK BEN" zal de ogen verblinden en verder de oren doven van degenen die weigeren te luisteren hoewel zij opnieuw en opnieuw zijn gewaarschuwd, zij willen blind zijn dus zullen zij als kwade farao zeven keer slechter af zijn tot de laatste groter zal zijn dan de vorige en zij zouden beter af geweest zijn als zij het niet geweten hebben zodat zij MIJN apostelen en profeten niet bespot konden hebben die IK zond. Niet langer zullen de schapen tevreden zijn om met de geiten te liggen. De tijd is gekomen waar er groot gevaar zal zijn in het doen op deze manier. Bid voor een manier van ontkoming. Zie de muren van kwaad te pletter vallen zoals de muren van Jericho. Mars voor uw overwinning zoals Jozua, elk voor uw eigen behoefte.

Wees niet ontmoedigd, zij die in slavernij zijn geweest. Want net als Saul (Paul) was gezalfd om tot MIJN volk te spreken, was het vanwege zijn lof, hoewel hij leed werd hij getest en gebruikt om uit zijn kwellingen vooruit te spreken. Net zo zeker als IK Saul (Paul) van zijn gevangenis bevrijdde door een engel zo zal IK ook degenen bevrijden die naar MIJ uitroepen om vrij te zijn van de geiten met wie zij leven. "IK BEN" zal u bevrijden als u dit in geloof vooruit spreekt en uzelf niet comfortabel laat groeien in de omgeving van de ongoddelijken die zich familie noemen maar geen familie zijn. Uw familie is ware gelovigen en minnaars van "IK BEN", YAHUSHUA en RUACH ha KODESH. Zij met een wens heilig te leven en heilig te zijn en van het gehele woord te houden dat tot vlees was gemaakt, zijn naam is YAHUSHUA. Er is geen andere naam dat u kan redden dan de NAAM YAHUSHUA! Geen andere manier om vrijmoedig vóór MIJN troon te komen dan door YAHUSHUA! Draag niet uw eigen vuile vodden maar kom vrijmoedig in de gewaden van rechtschapenheid waarmee YAHUSHUA u bedekt! De NAAM van MIJN Zoon is YAHUSHUA en in Jesaja 53 in het OUDE BOEK vertel IK u vooruit van Zijn komst, profeteerde Zijn komst. Net zoals menigten toen niet geloofden dat een Heiland zou komen, geloven net zomin velen nu Johannes 3:16 in het NIEUWE BOEK, YAHUSHUA kwam en redde die met geestelijke oren om te horen en te luisteren en die met geestelijke ogen om te zien. Voor degenen die geloven en in hun harten zeggen en hun leven leven alsof HIJ op elk ogenblik komt u zult niet teleurgesteld worden. Welke bruidegom kent zijn ware Bruid niet? Er zal geen sluier zijn die uw gezichten bedekt, allen zullen op die dag geopenbaard worden. De gasten zullen met droefheid wenen wanneer zij op die dag realiseren dat zij de Bruid geweest konden zijn. Degenen die de uitnodiging weigerden om YAHUSHUA te aanvaarden zullen op hun tanden knarsen in pijn en eeuwig met hun zielen betalen. Welke zult u zijn? "IK BEN" wie "IK BEN" en "IK BEN" weet het reeds!

Zo is het gesproken, zo is het geschreven op 16 Mei 1999. Geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH en toevertrouwd aan dit Kind, Strijder en Bruid van YAHUSHUA.