Profetie 43, deel 1

IK BEN GOD DE POTTENBAKKER, U BENT MIJN KLEI!

MIJN GAVEN ZIJN NIET TE KOOP!

 

Gesproken door Rev. Elisabeth (Elisheva) Elijah door de zalving van de RUACH ha KODESH, het woord dat oorspronkelijk voor een andere broeder "Chris" gegeven was, maar het voor alle Apostelen en Profeten is betreffende de profetische scholen en andere aanvallen op de Boodschappers van GOD (d.w.z. Brownsville, "Gouden Koorts Opwekking," "Gouden Stof Opwekking," Rodney Howard Browne, Lachen Opwekking, Profetie Clubs die niets meer dan populariteitswedstrijden zijn, een kliek bij wie de Apostolisch-Profetische dienaren als mij nooit uitgenodigd zijn, enz.). Ware Apostelen en Profeten worden tot zwijgen gebracht, gemanipuleerd, geintimideerd, vernederd, gediskwalificeerd, ontmoedigd en weggejaagd alleen maar omdat zij de waarheid spreken, het vlees beledigt omwille van de Geest. Zodat de wolven hun zakken met zilver en goud kunnen vullen, de mensen vertellend dat de gaven van de RUACH ha KODESH te koop zijn. Genezing, bevrijding en de profetische gaven zijn niet te koop! Dit bericht is niet voor iedereen. Als u de stem van Papa GOD tot u hoort spreken één op één, dan is het voor u. Als niet, waarschuw dan de anderen die de profetie scholen bevorderen zoals Pam Clark, Andrew Strom en Craig Martin. Deze zijn slechts 3 en toch is de nieuwste leugen van satan: u bent geen profeet als u niet naar een profetenschool gaat. De gaven van GOD zijn niet te koop.

Dit is waarom ik vraag om, alstublieft, de handen op de foto van mij hierboven te leggen en in de tongen van de RUACH ha KODESH te bidden want deze bediening is reeds onder aanval voor het vooruit spreken van dit nieuwste bericht. Nogmaals zeg ik, ik ben slechts de boodschapper, alstublieft stenig de boodschapper niet. Ik heb niets te behalen maar GOD te gehoorzamen. Zeg ook een gebed van voorbede voor de site manager en al degenen die met me werken, me ondersteunend met hun liefde, gebeden, of financiële steun, bid voor de zegeningen om snel vrijgegeven te worden en ook, extra bescherming van de vijanden die het occulte gebruiken, die onze vernietiging zoeken, en vernietiging van deze bediening. Alstublieft bid voor overvloedige, financiële zegeningen zodat wij meer voor het koninkrijk van de Hemel kunnen doen en een grotere zalving als Johannes de Doper voor het binnen brengen van de verloren schapen en op alle gebied, vooral voor de gave van onderscheidingsvermogen.

Bid ook voor de mannelijke bedekking van deze bediening, die God "NIKOMIA" noemt, om in vrijmoedigheid te voorschijn te komen. Realiserend dat GOD hem gekwalificeerd heeft om het even wat iemand zegt. Het is tijd voor hem om zich bij mij te voegen in het brengen van het evangelie naar de wereld en van alle profetische berichten die aan ons gegeven wordt. Ik geloof de naam "NIKOMIA" is een geestelijke naam en in het Grieks de naam splitsend betekent NIKO – Overwinning, MIA - behoort aan mij!

Alstublieft bid, terwijl u de handen op mijn foto legt, voor alle slavernij en belemmeringen onmiddellijk uit mijn leven verwijderd te worden dat me belemmert van het verwezenlijken van waar ik voor geboren was om te doen en hij geboren was om te doen. Wij zijn verordend om soulmates en partners in deze bediening te zijn. Ik heb nu 12 jaar gewacht wadend door de vervalsingen. Want hoewel zij geroepen waren kon GOD hen niet kiezen want zij konden Zijn testen niet halen (want velen worden geroepen maar weinigen worden gekozen)!

Want het gaat niet om wie ik ben, het gaat om wie deze bediening vertegenwoordigt en Nikomia moet bereid zijn om zijn trots, kunstmatige doctrines, persoonlijke motivatie, reputatie neer te leggen, stoutmoedig, krachtig te zijn dat deze bediening zal opereren op Gods manier en niet op de manier van een kerkorganisatie, noch op de manier van een man of van een vrouw. Hij zal realiseren dat wij niets kunnen doen zonder de zalving van de RUACH ha KODESH. Hij zal realiseren dat dit een confronterende bediening is en wij af en toe het vlees kunnen beledigen, maar wij zullen één doel hebben om zielen tot YAHUSHUA (Jezus) te leiden, de weg naar de Hemel wijzend, waarschuwend van de Hel, heiligheid onderwijzend, het belang waarschuwt om de ware Sabbatdag te houden, het niet compromitterende Woord van GOD onderwijzend voor de glorie van YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH!

Als u voor ons bemiddelt wilt u, alstublieft, het ons laten weten zodat ik me niet zo alleen voel? Alstublieft bid dit jaar dat ik de zegen zou kennen van het hebben van een mannelijk, geestelijk hoofd van deze bediening en dit gezin. Een man die meer gezalfd is en die van deze bediening en mijzelf zal houden, beschermen en verdedigen zoals YAHUSHUA doet. Dank u voor het overeenstemmen met mij want dit is de wens van mijn hart.

* * * * * * *

MIJN Geliefde, hoor ME duidelijk door deze dienares van MIJ. Als je het eens gehoord hebt zal IK het nogmaals zeggen, IK roep de gekwalificeerden niet, IK kwalificeer de geroepenen. Je wordt bevorderd en toch handel je alsof IK jou degradeer. Je hoort MIJN stem en toch blijf je testen wat je weet waar te zijn. Onthoud, je wordt verantwoordelijk gehouden voor wat je weet. Ik vertel MIJN geheimen niet aan jou slechts om het voor jezelf te weten, maar voor jou om de geheime kennis die IK je geef te delen met wie IK je vertel te spreken en te delen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid of de berichten geloofd worden. Jouw verantwoordelijkheid is eenvoudigweg de berichten te leveren. Of het bericht geloofd wordt is aan de toehoorder van het bericht. Jij moet de dader van het bericht zijn en leveren wat IK je vertel om te zeggen en het niet bewerken of het hoe dan ook te verzachten. Ben je banger om MIJ te beledigen of de mensen naar wie IK je toestuur? IK breng je naar een hogere zalving en IK heb deze dienares deze woorden gegeven om aan jou te geven. IK bevorder je tot het hoofd van de klas. Wie ben jij om te zeggen dat je een dergelijke positie niet verdient? Wie ben jij om te zeggen dat je niet gekwalificeerd bent? Ben IK niet de Pottenbakker en ben jij niet de klei? Heb IK niet het recht jou te vormen en te gebruiken op de manier die IK zo verkies? IK hou van je en IK ken je en IK weet wat IK binnen je gelegd heb toen IK je redde, toen IK je schiep en toen IK je riep en je koos. Geef je meer om je reputatie en wat de mensheid van je denkt of wat IK, de Schepper van alles, van je denkt?

IK vraag je om niets te doen wat IK MIJN andere apostelen en profeten niet heb gevraagd te doen, maar MIJ te gehoorzamen en naar MIJN Wil te zoeken en IK zal je leiden en begeleiden en je nooit verlaten en IK rust MIJN strijders uit voordat IK hen in de frontlinie van het gevecht zend. Je gaat nooit alleen naar een strijd, IK ben daar. Noch met lege handen of naakt. Trek de volledige wapenrusting van GOD aan en trek MIJN zwaard niet de jouwe. Neem MIJN schild van geloof en doof de vurige pijlen die op jou gericht worden. Pas op voor Judassen die in de vorm van schapen komen en toch roofzuchtige wolven zijn. Bid voor een grotere gave van onderscheidingsvermogen en denk nooit dat je genoeg van die gave hebt want geen mens kan ooit zeggen dat zij altijd het gezicht van satan herkennen. Pas op want de duivel kent MIJN plannen voor jou en hij weet waar je zwak bent en waar je sterk bent.

MIJN ware Apostelen en Profeten hebben geen profetenschool nodig. Zij worden geschoold in de school van harde slagen aangezien zij neergeslagen worden in het vlees opnieuw en opnieuw maar wanneer zij opstaan is het met een grotere zalving en niet meer het vlees dat verrijst maar MIJN RUACH ha KODESH die verrijst. Een profetenschool kan niet onderwijzen wat slechts de RUACH ha KODESH kan onderwijzen. Welke prijs kan op een dergelijke gave gezet worden die IK aan MIJN Apostelen en Profeten verleen? Wie durft te onderwijzen hoe te profeteren? Wee aan deze valse, vleselijke leraren van leugens enkel om hun zakken met goud en zilver te vullen.

Word niet bedrogen als de wolven rechters opstellen die leugens spreken en valse apostelen en profeten aanmoedigen die niet van MIJN RUACH ha KODESH zijn noch luisteren naar de ware RUACH ha KODESH. De zelf afgekondigde rechters die MIJN ware apostelen en profeten beoordelen raden hen af en moedigen degenen aan die zich in het vlees en niet in MIJN RUACH ha KODESH bewegen. De profetenscholen jagen weg en intimideren MIJN ware profeten en apostelen. Maar zij worden opgeleid of zij naar deze zelf afgekondigde rechters van MIJN apostelen en profeten luisteren of zij naar de Rechter van Alle schepping, de grote GOD "IK BEN", luisteren! Verspil jouw geld met dergelijke dwaasheid niet. Want deze scholen leiden het vlees op en horen zelfs MIJN RUACH ha KODESH niet. Harde woorden maar waar. Zij spreken slechts van zegen en waarschuwen en berispen niet. Ja IK vermaan, door MIJN apostelen en profeten, maar IK gebruik hen ook om te berispen en zend waarschuwingen van berouw en, ja, IK zend MIJN zegeningen maar IK zend ook MIJN vloeken naar degenen die niet gehoorzamen. IK stuur MIJN Apostelen en Profeten om te spreken voordat IK oordeel zend.

Dit is waarom MIJN ware apostelen en profeten in een diepe slaap gesust of geïntimideerd of bang zijn om het vlees te beledigen, dit is waarom IK deze dienares zend om MIJN ware apostelen en profeten te wekken en de wolven in schaapskleding bloot te stellen die tot doel hebben om MIJN apostelen en profeten tot zwijgen te brengen op elke manier dat ze kunnen. MIJN apostelen en profeten te laten denken dat als zij niet tot een bepaalde groep behoren of naar een profetenschool gaan of als zij niet in de juiste grammatica spreken zij niet durven spreken en zij niet geroepen worden. IK roep de opgeleiden en onopgeleiden om MIJN woorden in alle talen vooruit te spreken gebruikende alle leeftijden.

Iedereen die MIJN woorden hoort en ze aanvaardt zal horen wat IK wil dat ze horen. Bepaalde woorden zullen op zijn minst dubbele betekenissen hebben. Net als de bijbel doet wanneer u leest en daarop meer dan eens mediteert zult u iets door MIJN RUACH ha KODESH horen die u voordien niet hoorde of zag. IK walg van wanneer MIJN profetische berichten bewerkt worden om correct te klinken volgens vleselijk onderwijs. Wie kan zeggen wat de juiste grammatica is? Spreken alle apostelen en profeten slechts één taal? Hebben zij allen dezelfde leeftijd, ras of geslacht? Zijn zij allen van dezelfde natie? NEEN! IK spreek zelfs uit de mond van baby’s. Hou op te proberen "IK BEN" in een doos te stoppen. Hou op te proberen te zeggen wat IK zal doen en wat "IK BEN" niet zal doen. IK doe wat de mensheid het minst verwacht. Geen man noch vrouw kan werkelijk de gedachten weten van "IK BEN!"

Wanneer IK, MIJN kinderen, vertel waar te lopen, loop je. Wanneer IK jou vertel waar te rennen, ren je. Wanneer IK jou vertel om wat te spreken, spreek je. Wanneer IK jou vertel om stil te zijn, ben je stil. Wanneer IK jou vertel te blijven staan, beweeg je niet. Wanneer je niet weet wat te doen, doe niets tot je de vrede hebt dat "IK BEN" gesproken heb. Wanneer de vijand jou aan jouw verleden herinnert, herinner de duivel aan zijn toekomst. Wanneer de geest van veroordeling jou aanvalt dan herinner dit, IK veroordeel je niet, dus wie ben jij om jezelf te veroordelen of iemand toe te staan om je te veroordelen? Jouw zonden zijn zo ver weg als het oosten van het westen is. Beeld je een vissersgat in en realiseer dat slechts jij en de duivel kunnen gaan vissen voor de zonden van het verleden die IK lang geleden gereinigd heb met MIJN vergoten bloed op Calvarie. U moet een Niet Vissen bord daar neer zetten en ga daar niet langer vissen noch iemand toestaan daar te gaan vissen. IK heb de prijs betaald.

Sta de duivel niet toe om jou aan een verleden te herinneren dat niet meer bestaat. Het oude is voorbij en alles is nieuw geworden. Laat ME jou dit vragen, was je schone kleren opnieuw? Dan hou op ME te herinneren aan wat MIJN Zoon YAHUSHUA reinigde. Je bent gekwalificeerd voor de nieuwe positie waar IK je voor geroepen en gezalfd heb. Als je dit betwijfelt dan zeg je dat de GOD die je dient fouten maakt en je het beter weet dan "IK BEN". Is dat wat je zegt? Gaat de klei deze Pottenbakker vertellen hoe de klei te vormen en te gebruiken? IK heb je gezalfd voor een dergelijke tijd zoals deze. De tijd is korter dan je denkt om te delen wat IK je gegeven heb om te delen. Alle deuren openen nu als je maar de zegeningen aanschouwt die IK voor je gereserveerd heb en aanvaardt wat IK je geef.

Herinner dat Elija van Ouds niet degene was die werkelijk behoeftig was want hij zegende de weduwe meer dan zij hem zegende. Elija was nooit in waar gebrek want hoe kan één zo gezalfd gebrek aan enig goed hebben? Hoe kun je gebrek hebben aan enig goed wanneer je met meer zalving en gaven gezegend bent dan je nog zelfs gerealiseerd hebt? Bestudeer en lees zorgvuldig de geschriften die IK MIJN "Elija van Nieuw" verteld heb om aan jou te geven. Zoals je haar gezegend hebt is haar verteld om nu deze zegeningen tot je te spreken. Kun je elkaar nog niet onderscheiden? Jullie tweeën zijn gelijker dan jullie allebei weten. IK heb verkozen om jullie te introduceren zowel voor MIJN doeleinden en er zijn geen toevallige ontmoetingen geweest, jullie manieren zijn niet altijd MIJN manieren, maar MIJN manieren zijn altijd voor jullie bestwil en geen goed ding zal IK van jullie beiden onthouden. Jullie beiden staan vóór MIJ en beiden hebben geprobeerd de Hoofdpottenbakker te vertellen hoe jou te vormen en te gebruiken en allebei hebben gezegd ik ben niet waardig voor een dergelijke taak.

Maar IK zeg aan jullie allebei, "Natuurlijk ben je niet waardig op eigen kracht." IK kies niet de vaten die van hun waardigheid of grote waarde of schoonheid opscheppen, noch kies IK degenen die zich hoger achten dan zij zouden moeten, noch kies IK de vaten die denken dat zij ME een gunst doen om op een dergelijke manier gebruikt te worden. IK kies vaten die weten dat zij op eigen kracht niets kunnen doen en niets van waarde spreken tenzij het onder de zalving van MIJN RUACH ha KODESH is. IK kies je niet omdat jij beslist jezelf te bevorderen en te denken dat je beter dan alle anderen bent. IK kies je omdat je weet dat je niet de beste bent, en jouw rijkdom noch jouw gebrek daaraan maakt geen indruk op MIJ, noch wat je hebt of niet hebt, het enige wat indruk op MIJ maakt is het feit dat je weet dat met GOD alle dingen mogelijk zijn en IK kies MIJN apostelen en profeten van degenen die het minst waarschijnlijk gekozen zullen worden in de ogen van de wereld. IK kies de minst waarschijnlijke om degenen te beschamen die zich wijs denken.

Bestudeer en mediteer over de onderstaande geschriften en je zult weten of dit woord van kennis voor je bedoeld is. MIJN schapen kennen "IK BEN" de stem van de enige Goede Herder want welk kind kent de stem van zijn Vader niet? Als je MIJN stem niet hoort dan is dit bericht niet voor jou maar kopiëer het want je zult eraan herinnerd worden wanneer de tijd komt om het naar een andere persoon te zenden. Dit is een één op één woord hoewel oorspronkelijk aan een ander gegeven is het niet slechts bedoeld voor één man of vrouw of kind.

Jer 1:4-12

De roeping van Jeremia.

Het woord des HEEREN dan geschiedde tot mij, zeggende:

Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.

Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.

Maar de HEERE zeide tot mij: Zeg niet: Ik ben jong; want overal, waarhenen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles, wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken.

Vrees

niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE.

En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; en de HEERE zeide tot mij: Zie, Ik

geef Mijn woorden in uw mond.

Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten.

Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremía? En ik zeide: Ik zie een amandelroede.

En de HEERE zeide tot mij: Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.

Jesaja 64

Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.

Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers; en ziet, hij maakte een werk op de schijven.

En het vat, dat hij maakte, werd verdorven, als leem, in de hand des pottenbakkers; toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken.

* * * * * * *

Notitie: Goed, ik bid dat ik gebruikt geweest ben om een zegen tot jou te zijn en zou je me alsjeblieft laten weten als dit woord hoe dan ook tot jou getuigt? Ik ben slechts de boodschapper alsjeblieft stenig deze boodschapper niet, maar als je wel stenen naar me toe werpt denk eraan dat zij slechts van mij zullen afstuiteren en op mijn Papa, GOD YAHUVEH en YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH zullen neerkomen, want dat is wie dit bericht vooruit spreekt, ik heb niets te behalen door dit te doen behalve te weten dat ik mijn Papa GOD gehoorzaam. Ik zou het werkelijk als een voorrecht beschouwen om met iemand te bidden als jijzelf want GOD Zelf heeft jou bevestigd door dit woord als je PAPA GOD één op één tot je hoort spreken.

Onlangs heb ik opgemerkt hoe wanneer de RUACH ha KODESH een woord spreekt het schijnt dat het voor meer dan één persoon is hoewel het oorspronkelijk voor één persoon bedoeld is welke jij bent, Chris. Alsjeblieft, laat me weten of ik dit aan de rest van de apostelen en profeten moet vrijgeven. Alsjeblieft, herlees dit meer dan eens. Ik weet ik zal dat ook. Heel wat vlees is hier en alsjeblieft laat me weten of het tot jou getuigt. Voor die van u die door satan bedrogen zijn en de ware apostelen en profeten tot zwijgen hebben gebracht en, ja, vrouwen zijn ook apostelen. De RUACH ha KODESH is geen aanziener van geslacht, slechts van gewillige vaten die in onverschrokkenheid van de RUACH ha KODESH vooruit zullen spreken en niet in een schuchtere stem in het vlees, banger om mensen te beledigen dan de wens om hen voor het belang van hun ziel te informeren.

Ik wachtte om dit woord vrij te geven omdat de oorspronkelijke persoon voor wie het bestemd is de e-mail niet ontvangen heeft waarin ik het verzond. Misschien reist hij uit het land. Alsjeblieft, bid dat deze man dit bericht krijgt en mij antwoordt in een geest van liefde en niet beledigd wordt, vóór Valentijnsdag. Chris, jij bent degene die de zalving in mij opwekte, enkel door dagelijks voor jou te bidden. Jij zegt dat je meer dan bekwaam bent om mijn voorbidder te zijn en jij de man bent die GOD gebruikte om me bemoedigende, profetische berichten te brengen verscheidene keren toen ik dat het meest nodig had. Het schijnt dat de apostelen en profeten, die gewoon zijn gebruikt te worden om anderen op deze wijze te zegenen, zo weinig de tijd nemen om naar een woord voor ons te zoeken.

Chris, wanneer je dit leest herinner dat het woord oorspronkelijk voor jou gesproken werd. Maar vergeef me ik kan dit profetische woord van kennis niet langer tegenhouden, de uitverkorenen worden bedrogen. Notitie aan mijn voorbidders, Chris is één van de namen die hij in zijn correspondentie gebruikt heeft, ik onderscheid niet dat het zijn echte naam is, maar ik wil zijn echte naam niet vrijgeven voor het geval dat dit hem zou beledigen. Ik maak deze persoonlijke notitie vast om aan hem te bewijzen dat ik eerst geprobeerd heb om hem te bereiken met dit woord van kennis, bid ALS hij bij een profetenschool betrokken is zoals de één GOD waarschuwt over hij Papa God zal horen waarschuwen om er snel vandaan te vlieden of op te staan in onverschrokkenheid en tegen de profetenscholen uit te spreken die slechts uit zijn om de ware apostelen en profeten tot zwijgen te brengen en hun zakken met goud en zilver te vullen.

Veel Liefde, uw Zuster in YAHUSHUA, Rev. Elisabeth (Elisheva) Elijah.