PROFETIE 48

ISRAËL, JULLIE VIJANDEN ZIJN EROP UIT OM JULLIE EEN ZONDEBOK TE MAKEN!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH door Apostel Sherrie Elijah heen 29 Mei, 2001 00.00 uur tot 00:30 uur

* * * * * * *

NOTITIE: Waarschuwing aan ISRAËL en al diegenen die Israël en de Joodse Mensen liefhebben met een liefde die niet van jullie zelf is maar van ELOHIM, doe alstublieft zoals geboden is in de geschriften en bid voor Jeruzalem. Bid alstublieft en stem toe dat vader ELOHIM YAHUVEH, HaShem Adonai, diegenen zal sparen die naar HEM uitroepen, zelfs diegenen die YAHUSHUA nog niet kennen als MESSIAS. Bid alstublieft dat de werkers hen snel zullen bereiken, hen die werken in Israël. Er is iets zo dringend in mijn geest. Het onderstaande woord kwam onverwacht terwijl ik de site manager schreef, profetie begon voort te vloeien en het is niet die als vuur in mijn botten, ik ben aan het wachten op de juiste tijd om het uit te geven. Er is iets dat ik niet begrijp, als iemand het antwoord heeft laat het me dan alstublieft weten, maar hoewel ik de datum heb voor Pinksteren, Shavot, voor 27 Mei, ik voel geen vrede dat 27 Mei, of 28 Mei, de correcte datum is.

Er is iets verkeerd. Het zou op een Sabbat moeten zijn ten eerste. Niet op een Zondag of Maandag. Nee er is iets heel erg verkeerd, en ik ken niet de correcte datum, als iemand dit kan bevestigen dan laat me dit alstublieft weten. Het is alsof ik nog steeds aan het wachten ben op Pinksteren of Shavot en het te vieren want iets groots staat te gebeuren op deze dag in het geestelijke rijk zo niet het lichamelijke rijk. Ik heb een ongemakkelijk gevoel dat iets veranderd werd met de Kalender datum. Heeft iemand anders dit gevoel? Stuur me een bericht alstublieft. Ik beweer niet dat ik een geleerde ben van data. [Notitie: We hebben geleerd dat de Dag van Pinksteren, Shavot, op 2 Juni, 2001 is.]

Geliefde Joodse Mensen jullie moeten beseffen dat ik er niet op uit ben om jullie te bekeren tot Christendom, maar in plaats daarvan jullie te introduceren aan YAHUSHUA. Jullie die HaShem ADONAI liefhebben, de gever van de wetten aan Mozes, we willen u gewoon introduceren aan de ZOON van HaSHem ADONAI, ZIJN NAAM is YAHUSHUA ha MASHIACH, sommigen noemen hem bij een Griekse naam (Jezus) hij bevrijdt ons wanneer we de wetten breken van HaShem Adonai. Hij bedekt onze zonden met het Vergoten Bloed op Golgotha, hij is het onbevlekte offerLam, net zo zeker als dat het bloed van het lam op de deurposten werd gesmeerd in de tijden van Mozes, zodat de engel des dood deze huizen voorbij zou gaan en zij zouden de vervloekingen bespaard worden voor de Egyptenaren en diegenen bedoeld voor de kwade farao.

Dit betekent niet dat Egyptenaren YAHUSHUA niet aan het accepteren zijn, of dat alle Egyptenaren naar de Hel gaan, want YAHUSHUA, redt allen die hem als MESSIAS zullen accepteren en zich bekeren van hun goddeloze wegen. ELOHIM liefhebbende, de VADER YAHUVEH, zijn Zoon als MESSIAS en HEERE YAHUSHUA, (Jezus Christus) en de RUACH ha KODESH toestaande om u te leiden om glorie te brengen aan YAHUVEH onze ELOHIM HaShem ADONAI. Ik ben gezonden aan beide de Joden en aan diegenen die niet beseffen wanneer ze YAHUSHUA accepteren, als HEERE en MESSIAS, zij ingeënt zijn in de tak van de olijfboom en een Jood worden. De Bloedlijn naar de Koning der Joden en de HEER der HEERSCHAREN is hetgeen dat ons in de Hemel krijgt. Er is één middelaar voor ELOHIM de Vader en het is niet Maria, ook niet de heiligen, of Mohammed, of Buddha. Geen van hen zijn de MESSIAS, alleen YAHUSHUA was perfect, zonder zonde, en legde ZIJN leven neer voor ons, vergietende ZIJN Bloed om onze zonden weg te wassen. Omdat YAHUSHUA, HaShem ADONAI’s Zoon is, die met hem was in de Hemel op het begin der tijd.

* * * * * * *

ISRAËL, JULLIE VIJANDEN ZIJN EROP UIT OM JULLIE EEN ZONDEBOK TE MAKEN!

IK HaShem ADONAI and YAHUSHUA hebben een speciale liefde voor Israël zoals geen ander land want MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA, goot ZIJN Bloed uit op die grond. Nergens anders in de wereld werd MIJN Zoons lichamelijke bloed voort gegoten, alleen in Jeruzalem. Geen andere planeet behalve de aarde heeft een Redder nodig, waar satan op neergeworpen werd vanuit de Hemel toen hij rebelleerde. MIJN Zoon YAHUSHUA werd verklaard als Koning der Joden, zelfs de woorden genageld bovenop dat kruis. Wat werd gesproken en geschreven in bespotting was in het echt MIJN Profetie duizenden jaren geleden voorspeld vóór de geboorte van YAHUSHUA op aarde. Zelfs vóór de zonde van Adam en eva, wist IK wat zou gebeuren voordat het gebeurde. "IK BEN" is de ELOHIM van alle kennis en "IK BEN" is de ELOHIM van de tijd. "IK BEN" is waarlijk Vader Tijd, in MIJN ogen is er geen begin of einde.

Na de val van Adam en Eva, had de mensheid een verlosser nodig, want het enige dat IK kon zien was jullie zonden altijd voor MIJ. IK vernietigde de wereld met een vloed door zonde. Maar niet allen gingen verloren, want Noach en zijn familie hadden gunst met MIJ, dus gebruikte IK hen om de aarde opnieuw te bevolken. Bloed werd verspild bij de eerste moord van Adam en Eva’s zaad, Kaïn slachtte Abel. Er was een Bloed Offer voor nodig om het bloed op Kaïns handen weg te wassen. Adam en Eva’s zoon werd gedood en hun andere zoon was de moordenaar. Satan had opnieuw het zaad van Adam en Eva misleid door de oorspronkelijke zonde der rebellie toen Adam en Eva aten van de boom waarvan zij verboden waren om ervan te eten. Bloed offers van dieren waren slechts een schaduw van wat moest komen in MIJN timing. Een perfectere onbevlekt Offer Lam waar IK van hou en die van jullie houdt, MIJN eigen Zoon YAHUSHUA. Hoe vlug vergeten jullie hoeveel wonderen "IK BEN" deed door zijn Profeet dat Geprofeteerd werd in al jullie Heilige geschriften. Het was niet de meerderheid die schreeuwde, "Kruisig hem". Het was een plan dat goed georkestreerd was door de religieuze en politieke systemen.

Diegenen die YAHUSHUA LIEFHEBBEN, werden bediend door HEM, HIJ voedde tienduizenden met slechts een paar vissen en sneeën brood en HIJ had grote menigten die Hosanna aan de koning zongen. Zij schreeuwden niet "Kruisig hem," terwijl velen geleerd werden, en massa’s zo groot die HEM overal volgden waar HIJ ging. Hoeveel werden genezen, bevrijd, opgewekt uit de dood? Geschriften zeggen het niet allemaal, maar deze stemmen gingen zonder aandacht eraan besteed. Grote menigten van deze wonderen werden gedocumenteerd en tegen HEM gebruikt in de bespotting van een gerechtelijk onderzoek. Vraag uzelf als YAHUSHUA, niet MIJN Zoon is, door welke kracht deed HIJ deze wonderen? Zou satan op zo’n manier mensen zegenen dat hij hen zou leiden om goed te doen en de ELOHIM van de Schepping te gehoorzamen? Zelfs jullie eigen schriftgeleerden en rabbi’s konden geen bedrog in HEM vinden behalve dat HIJ durfde te genezen en wonderen te doen op de Sabbat Dag. Beseffen jullie niet dat het politieke systeem zo’n goede Koning vreesden om in gezag te zijn, en het religieuze systeem vreesden want de rabbi’s hadden niet zo’n genezing, bevrijding en verrijzenis kracht? Jaloezie, angst, begeerte en hebzucht waren de primaire redenen dat MIJN Zoon veroordeeld werd door de mens.

Het was MIJN goed plan, omwille van jullie stond IK toe dat dit plaatsvond, op ieder moment had YAHUSHUA 10 legioenen van engelen kunnen roepen om te komen en te vechten en geen man zou levend achtergelaten zijn en niemand die dit aan het lezen is zou gered zijn van hun zonden. Allen die dit aan het lezen zijn zouden verdoemd zijn geweest om de prijs te betalen voor hun eigen zonden. IK, YAHUSHUA, werd jullie offer lam, want het was het plan van HaShem ADONAI, MIJ vragende om jullie plaats te nemen, voor Julie zonden, een Bloedverzoening vereisend van Heilig Zondeloos Bloed zodat jullie vergeven konden worden en herenigd met de ELOHIM van jullie Schepping en met ons in de Hemel kunnen leven. IK, YAHUSHUA, ben degenen waarvan gesproken wordt in JESAJA 53. Laat jullie onheilige rabbi’s niet langer tegen jullie liegen. Israël betaalde niet de prijs die IK heb betaald. Hoe zou Israël degene kunnen zijn waarvan gesproken wordt in Jesaja 53?

IK spreek dit voort door MIJN Apostel Sherrie Elijah, jullie Joden kruisigden MIJ, YAHUSHUA niet. Het waren de Romeinen die MIJ nagelden aan dat kruis. De Romeinen offerden MIJN Kinderen die MIJ aanbidden in waarheid. De Romeinen bouwden een colosseum om de spot met MIJ te bedrijven toen ze MIJN Kinderen martelden, onthoofdden, door midden zaagden, verscheidene methoden van dood, martelen, stenigen, voerden hen aan de leeuwen en doodden mannen, vrouwen en kinderen voor sport, voor plezier. Pas op het Romeinse Rijk is erop uit om het opnieuw te doen, ja, ook aan jullie oh Israël. Pas op voor degene die naar jullie toekomt Israël, een lang gewaad dragende, dragende een scepter, zittend op een troon, vrede sprekende, in MIJN NAAM en toch wordt er geen vrede in hem gevonden. Hij dient niet de ELOHIM der vrede. Hij zat in de onheilige tempel en verwijderde zelfs zijn schoenen, witte slippers aan doende die geen puurheid in zich hebben, alsof hij wil zeggen dat dit heilige grond is en hij die staat voor de ELOHIM der Schepping verdoemde zijn ziel op een nieuwe manier die dag.

Deze man die aanbidders heeft die hem aanbidden brak HaShem ADONAI’s wet net zo zeker als dat het een gouden kalf was dat Aaron gemaakt had om te aanbidden. Gij zult geen andere ELOHIMS voor MIJN aangezicht hebben. Het woord zou niet moeten zeggen, "Voor MIJN Aangezicht," het zou moeten zeggen, "gij zult GEEN andere ELOHIMS behalve MIJ hebben!" "IK BEN" die geen andere naam nodig heeft. Want "IK BEN" wie "IK BEN" en er is geen ander! Pas op voor de geestelijke leiders die vanuit het Romeinse Rijk komen. Israël, jullie worden verkocht aan de hoogste bieder en jullie beseffen het niet eens. Maar Israël, niemand kan verkopen wat niet aan hen gegeven is. Want Israël behoort toe aan HaShem ADONAI. IK maakte een belofte aan jullie voorvader Abraham en IK ben niet een man dat IK lieg.

Het bloed van de martelaren is zoals metselkalk dat de stenen van het colosseum bij elkaar houdt, bloed dat uitroept naar wraak op MIJN vijanden. Ben niet misleid, diegenen die hoog zitten en denken dat zij zijn als een Elohim want "IK BEN" is niet een ELOHIM om voor lang bespot te worden. Degenen die MIJN Kinderen doden zullen in die colosseums zijn in de Hel. Het zal weer ingesteld worden en de manieren waarop de vijanden MIJN kinderen doden en martelen, zal tegen hen gedaan worden tot in eeuwigheid, opnieuw en opnieuw en opnieuw. MIJN Zoon YAHUSHUA nam geen wraak, maar bad in plaats daarvan, voor niet alleen degenen die hem kruisigden, sloegen, martelden, en vernederden maar voor allen van Israël en de wereld. Jullie geloven dat IK, HaShem ADONAI, voort spreek vanuit de Profeten van Oudsher, waarom kunnen jullie niet geloven dat IK, HaShem ADONAI en YAHUSHUA, voort spreken vanuit MIJN Dienaren, Apostelen en Profeten?

IK YAHUSHUA zei, "VADER, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen!" IK YAHUSHUA, hou van Israël, ook HaShem ADONAI doet dat en de RUACH ha KODESH. Gaf IK MIJN Geest niet uit in Jeruzalem onder jullie mensen? Was MIJN moeder niet een maagdelijke Joodse dienstmaagd? Deed IK tekenen, wonderen, en mirakels in een vreemd land? Jullie weten dat het op de grond van Israël was dat IK reisde, liep, bediende, genas, bevrijdde, de doden opwekte, leerde, leefde, werkte, en aanbad onder jullie. Israël, hoe zal zullen jullie MIJ ontkennen?

Vonden jullie MIJ ooit zondigende terwijl IK onder jullie liep? Nee, want IK werd verleid zoals iedere sterfelijke man maar IK gaf niet toe aan die verleiding. IK, YAHUSHUA, leefde het leven als een Jood en onderhield iedere Joodse wet, want IK kwam niet om de wetten te ontbinden die gezet zijn door MIJN VADER die hen met ZIJN vinger schreef op een stuk steen, toen HIJ de wetten in een tablet van steen brandde, brandde HIJ hen in jullie harten zodat jullie geen excuus hebben om te zeggen dat jullie niet het verschil kennen tussen goed en kwaad. Toch zelfs deze wetten veroordelen jullie want jullie onderhouden de wetten niet, jullie hebben iemand nodig ten behoeve van jullie en IK, YAHUSHUA vergoot MIJN Heilig Zondeloos Bloed, MIJN leven neerleggend voor allen die roepen op MIJN NAAM, is er verlossing van zonde. HaShem ADONAI ziet niet langer jullie zonden, maar ziet in plaats daarvan MIJN Bloed dat jullie zonden bedekt, en ze weg wast. Denk niet dat het betekent dat jullie kunnen leven zoals satan en nog steeds HaShem ADONAI kunnen liefhebben en dienen, want dit is geen excuus om met opzet te zondigen en ELOHIM de VADER te bedroeven. Gewoon om te zien hoe dichtbij de Hel jullie kunnen leven is zeer gevaarlijk want jullie weten niet de tijd nog het uur wanneer jullie leven zal eindigen op deze aarde. Pas op, de dood is slechts het begin der eeuwigheid.

Als het slechts genoeg was om de Hoge Heilige Dagen te onderhouden om jullie de Hemel te garanderen, dan zou IK niet de prijs betaald hoeven hebben voor jullie zonden met MIJN aardse leven. Als het genoeg was om gewoon de wetten te onderhouden, zou IK niet nodig zijn geweest om jullie offer te zijn. Niemand op de aardbodem is zondeloos. Allen hebben gezondigd en derven perfectie want dit is de planeet waar de zonde der rebellie op werd losgelaten door de vader van alle rebellie en leugens, zijn naam is satan. IK YAHUSHUA, zou niet jullie MESSIAS zijn of waardig zijn om jullie onbevlekte offer Lam te zijn als IK toe had gegeven aan zonde. Laat de Thora en de Tanakh (Oude testament) niet opnieuw en opnieuw door jullie Profeten Vanouds zien dat, "een grotere liefde heeft geen man dan degene die zijn leven neerlegt om een ander te redden?" HaShem ADONAI, vroeg MIJ om dit te doen omwille van jullie. IK zou het opnieuw doen als slechts één iemand gered hoefde te worden. IK draag de littekens van MIJN liefde voor jullie, in MIJN handen en voeten. Jullie zijn altijd voor MIJ zelfs in de palmen van MIJN handen zijn jullie gegrift. IK werd in jullie plaats gekruisigd, al diegenen die zondigen, en allen hebben gezondigd en derven de Heerlijkheid van ELOHIM jullie Schepper die jullie HaShem ADONAI noemen, anderen noemen hem YAHUVEH. HIJ is een en dezelfde, de enige ELOHIM de Vader de grote ELOHIM die geen naam nodig heeft behalve "IK BEN".

Niet is veranderd voor de Politieke systemen, en dezelfde geest der religie die MIJ schuldig oordeelde zou dit vandaag opnieuw doen. Het is corrupt en bevuild door diegenen die zichzelf Joden noemen maar het niet zijn, en in plaats daarvan van de synagoge van satan zijn of dienaren van satan. Zij leggen lasten neer op MIJN Mensen, zij zelf weigeren om ze te dragen, belastingen die zij zelf weigeren te betalen. Israël en MIJN kinderen over de wereld pas op, want de vijanden zijn er nu op uit en de vijanden zullen diegenen gebruiken die YAHUVEH aanbidden in waarheid als een zondebok en zij zullen jullie de schuld geven van wandaden die jullie niet hebben gedaan. Jullie de schuld gevende van moorden die gedaan werden door diegenen die erop uitzetten om jullie in de val te lokken. Jullie grootste vijanden zien eruit als jullie, praten als jullie, en toch hebben zij jullie verraden net zoals Judas MIJ verraadde voor 30 stukken zilver. Herinner je, Judas was ook een Jood die eruit zag als jullie. Satan is erop uit om te ontdekken wat jullie prijs is om de ELOHIM die jullie dienen te verraden. Wat is jullie prijs? De prijs van een ziel is prijsloos zoals het Koninkrijk der Hemelen is.

Jullie hebben vijanden die oorlog voeren tegen jullie en toch beseffen jullie niet eens dat de oorlog die tegen jullie komt een Politieke tactische zet om jullie aandacht af te leiden van de echte vijanden die erop uitzien om jullie te vernietigen en jullie geloof in de ELOHIM die jullie dienen. Deze vijand is erop uit om het land te vernietigen waar jullie in leven, hoewel zij in hetzelfde land leven, dezelfde naties, zal de Hel hun volgende woonplaats zijn.

Hongersnoden niet door MIJ gemaakt, droogten niet door MIJ gemaakt, alles gecreëerd door de mens om de mens te vernietigen om ELOHIM te spelen. Zieke dieren die niet door de Schepper zijn gemaakt, maar in plaats daarvan door de mens gemaakt, niet door ELOHIM gemaakt, allemaal om dezelfde reden als Judas, omwille van hebzucht. Mensen zijn aan het sterven wereldwijd en gezonde dieren worden vernietigd en niemand vraagt zich af waarom? Het is zodat de vijanden jullie voedselvoorraad en de kosten ervan kunnen beheren. Uithongering in landen die nooit hongersnood hebben gekend, en droogte en toch zullen zij hongersnood en droogte kennen, vóór het eind van dit jaar zullen jullie horen van gruweldaden die gedaan worden en zij zullen zeggen dat ELOHIM het schuld is. Toch heeft ELOHIM niets gedaan om MIJN Geliefde Kinderen te vervloeken, alleen om ze te zegenen. Satan en zijn dienaren liegen tegen jou en laten jullie denken dat HaShem ADONAI doof is voor jullie gebeden, en gepijnigd geroep. Maar dat is een leugen want VADER ELOHIM huilt met jullie, en zal jullie verdedigen en wraak nemen op de vijanden en al diegenen bevrijden die durven te geloven dat hij dezelfde ELOHIM is die bevrijdde in de tijden vanouds. Pas op, want nu is de tijd dat voorspeld werd wanneer van goed gesproken wordt als kwaad, en van kwaad gesproken wordt als goed. Hoeveel zullen er opstaan en bepalen dat zij staan voor Heiligheid. De geschriften verklaren wat Heiligheid is, laat niet de mens deze standaarden zetten.

IK treur om wat moet gebeuren tegen Israël voordat jullie je bekeren voor het afwijzen van de enige en echte MESSIAS. Want IK ben YAHUSHUA, er is geen andere MESSIAS, die de prijs heeft betaald die IK heb betaald. Er is een andere valse messias, pas op want hij is de zoon des verderfs zal binnenkort komen om jullie te misleiden en jullie in een grotere slavernij te duwen dan de kwade farao, of Herod. Zelfs Hitler zal niet in staat zijn om zich te vergelijken met de kwade anti-messias die eraan komt en met de valse profeet. Hij komt naar jullie Israël om jullie eerst te misleiden. IK, YAHUSHUA, werd geboren in Betlehem en werd gemarteld, voor anderen hun zonden. Geen mens doodde MIJ. IK legde vrijwillig MIJN leven neer voor jullie en stierf voor allen die zondigen en IK verrees uit de dood, niet in een vreemd land maar opnieuw in Jeruzalem op MIJN Sabbath.

IK steeg op naar de Hemel vanuit Jeruzalem en IK zal opnieuw komen naar Jeruzalem. IK YAHUSHUA, zal niet MIJN voeten planten op enige andere bergen behalve de Olijfberg. IK, YAHUSHUA, zal regeren en heersen vanuit Jeruzalem, vernietigende de kwaadaardige, op de grond van Israël. Israël, Oh Israël begrijpen jullie niet hoeveel liefde HaShem ADONAI en IK YAHUSHUA, voor jullie hebben? WE zijn zelfs Apostelen en Profeten over de wereld op aan het voeden om jullie eraan te laten herinneren hoeveel WIJ jullie liefhebben. Hoe lang zullen jullie ons geduld beproeven? Hoeveel bloed moet er vloeien voordat jullie terugkeren naar Heiligheid en de prins der duisternis zullen verlaten? WIJ zijn alwetend en weten alreeds wat ervoor nodig zal zijn om jullie terug te krijgen en dat jullie de manier van aanbidding van de moderne tijd verlaten van het slechts met jullie lippen bidden, het opzeggen van woorden met jullie mond en niet met jullie hart, of Geest.

Vraag jezelf, "hoe lang voordat jullie geloven wat jullie voorvaders geloofden, zoals Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Noach, Daniël, Jozef, Jozua en Elia, moet IK hen allen opnoemen? Jullie kennen de Thora en Tanakh, waarom zeggen jullie het dan alleen op en geloven niet in geloof dat net zoals de ELOHIM van jullie schepping Israël voorheen bevrijdde, "IK BEN" het opnieuw kan en zal doen. Oh Israël, jullie zijn en zijn geweest als een ongehoorzaam kind, vol van rebellie, het doende van dingen op jullie manier en niet op de manier van "IK BEN." Jullie kennen de Thora, en Tanakh, hoe lang voordat jullie geloven wat jullie leren en opzeggen? Hoe lang voordat jullie op je knieën vallen en HaShem ADONAI vragen om tussenbeide te komen in jullie oorlogen? Wanneer zullen jullie toegeven dat de vijanden te groot zijn voor jullie? Stop met het proberen om wraak te nemen voor jezelf. Ga terug naar het bidden tot de ELOHIM van jullie voorvaders. Ga terug naar MIJ te lofprijzen in psalmen voordat jullie in strijd gaan.

IK zend MIJN Apostel Dienstmaagd tot jullie en vraag jullie opnieuw om tot MIJ terug te keren op de manieren vanouds, en verlaat jullie geloof niet, op een tijd dat jullie het ’t meest nodig hebben. Stop met het stenigen van de boodschappers die IK jullie zend. Stop met hen te arresteren, hen te doden, hen weg te jagen. Pak in plaats daarvan de Tempel hoeksteen op die jullie afwezen en bouw jullie huis op die rots. Dit is jullie enige hoop; dit is jullie enige verlossing. Kijk niet neer op deze dienaar van MIJ omdat zij slechts een vrouw is. Herinner Deborah en hoe IK haar wijdde om Rechter en Profeet te zijn van heel Israël. IK koos niet haar eigen echtgenoot, hoewel hij aan de poort zat en een Heilig man was. Omdat mannen het waagden om te vertellen wat HaShem ADONAI zou doen en niet zou doen, wie IK zou gebruiken en wie IK niet zou gebruiken, IK beschaamde diegenen die denken van zichzelf dat ze wijs zijn, en IK deed het eens en IK zal het opnieuw doen. IK HaShem ADONAI gaf jullie MIJN Zoon YAHUSHUA, als een geschenk vanuit de Hemel, op een dag zullen jullie MIJ antwoorden wat jullie deden met HEM? Accepteerden jullie HEM, of ontkenden jullie HEM? Probeerden jullie HEM opnieuw fris te kruisigen? Accepteerden jullie de gave die IK jullie gaf op Golgotha?

Hoe IK ernaar verlang om dat te stoppen wat moet gebeuren, want bloed zal neervloeien op de straten, en het is alreeds begonnen. Vrees zal op zo’n manier een pijniging zijn, zelfs in jullie slaap zullen jullie willen slapen met één oog open. Jullie zullen gebruikt worden als zondebokken, gebruikt als een offer als jullie eigen politici dat in de doofpot stoppen wat de vijanden doen want zij weten dat zij niet willen toegeven dat de vijanden zelfs politieke posten hebben geïnfiltreerd die jullie vertrouwden.

Vertrouw niet één behalve HaShem ADONAI, ELOHIM van jullie schepping en YAHUSHUA, ELOHIM van jullie verlossing. Vertrouw HaShem ADONAI als jullie uitroepen naar MIJ voor genade, en zoek MIJN aangezicht, als naar de waarheid van wie is YAHUSHUA, IK zal getrouw aan jullie bewijs zenden van wat MIJN Dienstmaagd voort spreekt in MIJN NAAM. Vertrouw niet al jullie rabbi’s, dat ze de waarheid spreken, want zovele spreken niet langer MIJN waarheid maar de waarheid die de anti-messias zal spreken. De kwade rabbi’s en leraren, politici spreken wat de valse profeet zal spreken. De valse rabbi’s zeggen dat zij een Jood zijn en toch toebehoren aan de synagoge van hasatan. Pas op want jullie zijn gewaarschuwd. Zij vertellen jullie om te leven op manieren die jullie grote offers zullen veroorzaken en toch duwen de valse rabbi’s lasten op jullie die zij zelf niet dragen, zij verzamelen alleen lasten, en angsten op MIJN Mensen.

IK vraag jullie niet om je Joodsheid op te geven; IK vraag jullie niet om je te bekeren naar het Christendom. Het Christendom heeft de Joden nodig om hen dat te leren wat verwaarloosd wordt in de meerderheid van de Kerken, de Joodsheid van YAHUSHUA. Keer naar de ELOHIM van jullie voorvaders, weer opnieuw, en geef toe dat YAHUSHUA, MIJN Zoon is, en MIJN gave die IK jullie gaf op Golgotha voor de verzoening van de zonden van de wereld, voor diegenen die MIJN Heilig Bloed Offer zullen accepteren en wegkeren van hun goddeloze wegen, en YAHUSHUA accepteren, als Koning der Joden, en de HEER der HEERSCHAREN en Koning der Koningen. Accepteer YAHUSHUA, als de eniggeboren Zoon van ELOHIM YAHUVEH, ook wel HaShem ADONAI genoemd.

MIJN Zoon YAHUSHUA is een Jood en droeg niet de stempel "Christen". Heb YAHUSHUA lief, op de manier dat jullie MIJ liefhebben. Erken Hem als jullie MESSIAS, ben niet bezorgd om het verliezen van jullie families respect, ben liever bezorgd om de ELOHIM van jullie Schepping die jullie zal verstoten. Jullie hebben de Hemel te behalen en de Hel te vermijden, het is jullie keuze. Israël, Oh Israël, jullie zijn een appel in MIJN oog, maar op dit moment zitten er wormen in. Onderscheid de wormen en ontmasker hen. Pas op want jullie zullen beschouwd worden als een zondebok en wereldwijd beschuldigd worden voor het vernietigen wat jullie tot nu toe getolereerd hebben. De vijand is er zo ernstig op uit om jullie te vernietigen, zij zullen vernietigen wat zij weten dat ze kunnen herbouwen. Want mensenhanden bouwden die koepel en de vijanden weten dat mensenhanden die Tempel opnieuw kunnen en zullen bouwen. Maar de Tempel die niet herbouwd kan worden door mensenhanden is in jullie. IK HaShem ADONAI zal Israël opvoeden en beschermen, wanneer het lijkt dat alle naties tegen jullie zijn. Wanneer jullie toegeven, dat jullie hulp alleen komt vanuit de Hemel en geen andere plek. Wanneer jullie roepen op HaShem ADONAI’s NAAM in de NAAM van YAHUSHUA, zal IK komen en jullie bevrijden.

Maar IK waarschuw jullie op voorhand nu, er is een plot om jullie een zondebok te maken, over MIJN Mensen die slechts vrede verlangen en toch nooit vrede hebben gekend, word alreeds gelogen en gelasterd en er zijn diegenen die erop uit zijn om de wereld tegen MIJN piepkleine natie op te zetten die IK Jeruzalem noem. Wanneer jullie dorsten, zullen jullie aan het dorsten zijn naar gerechtigheid, want jullie wezen het enige levende Water af. Accepteer nu MIJN Levende Water en jullie nooit meer dorsten. MIJN NAAM is YAHUSHUA. IK ben het Levende Water dat voort vloeit. Het kwam van MIJN zijde gemengd met MIJN Bloed toen de Romeinen MIJN zijde doorboorden. In MIJN Bloed is er genezing, bevrijding, verrijzenis kracht, verlossing en de zalving van MIJN RUACH ha KODESH.

"IK BEN" heeft Israël gezegend met verborgen schatten. Goud en zilver, olie, het meest fijne fruit en groente, rozen die opbloeien in de woestijn, edelstenen dat jullie niet weten. IK heb Israël gezegend, met kennis en uitvindingen, die nergens vandaan komen behalve door ELOHIM geïnspireerd. Jullie grond heeft het bloed van de martelaren die uitroepen. Wanneer jullie hongeren, besef dat het jullie sterfelijk lichaam is, hongerende naar Heiligheid. Want hoewel jullie het Heilige Land genoemd worden hebben jullie je land toegestaan om bevuild te worden met de zonden van deze wereld. Toon berouw voor de gruweldaden die gedaan worden in de aanwezigheid van de NAAM van HaShem ADONAI die de wetten gaf aan Mozes en geheel Israël en zo de wereld.

IK ben niet veranderd, "IK BEN" dezelfde vandaag, gisteren, en voor altijd. Wandel in de schoenen van jullie voorvaderen, luister in geloof naar diegenen die IK op aan het voeden ben en doorheen aan het spreken ben. IK ben nog steeds voort aan het spreken door MIJN Apostelen en Profeten, voordat oordeel komt. IK spreek in dromen, openbaringen, visioenen en profetieën maar hoeveel in Israël of in de wereld zijn aan het luisteren? Voor diegenen met dove oren, ofwel nu is niet de tijd voor jullie oren om geopend te worden, want er is een gezette tijd en een gezet seizoen, of jullie zijn zoals de kwade farao en jullie oren worden geopend en daarna weer gesloten, en zullen 7 maal dover en koudhartiger eindigen, als jullie geen berouw tonen. Jullie lot zal zoals de kwade farao zijn, maar voor MIJN Kinderen zal IK de Rode Zee opnieuw openen en naar de bergen rennen en IK zal jullie verbergen in de beschutting van MIJN vleugels.

Roep op MIJN NAAM in de NAAM van YAHUSHUA, en IK zal jullie antwoorden en jullie bevrijden. Bedroef MIJN RUACH ha KODESH niet, (Heilige Geest) want "IK BEN" zal niet altijd strijden met de mensheid. Wanneer jullie YAHUSHUA ontkennen, ontkennen jullie ene van jezelf, jullie ontkennen ZIJN VADER die jullie HaShem ADONAI noemen. YAHUSHUA, werd geboren uit een Joodse Heilige maagdelijke dienstmaagd, en wat zij en Jozef spraken was de waarheid. Ben niet misleid door diegenen die erop uit zijn om haar een ELOHIM te maken. Zij noemde YAHUSHUA zelfs HEERE. Respecteer en hou van haar voor de prijs die zij betaalde als een moeder. Zij had ook een Redder nodig want niemand was perfect, zelfs YAHUSHUA’s moeder niet en Jozef zijn aardse vader.

YAHUSHUA zei, "IK ben niet gekomen om de wet van MIJN VADER te ontbinden, maar om het te vervullen." Eer de Sabbat Dag en houd het Heilig werd geschreven door de vinger van ELOHIM. Jullie moeten bestuderen en u wel beproefd stellen, maar pas op voor de verschillende versies van de waarheid, sommigen zijn waarheid en sommigen zijn corrupte versies om de Joodsheid van YAHUSHUA weg te nemen en zelfs MIJN Geboden te veranderen zodat het overeenkomt met de woorden van de mens en niet de woorden die gesproken werden door MIJN Profeten en discipelen. Alles dat niet in lijn staat met de Thora en de Tanakh, zoek MIJ en zie of de mens niet de oorspronkelijke woorden heeft veranderd, want goddeloze leiders hebben geprobeerd om de Heilige Geschriften aan te tasten. Er is een pure vertaling, zoek MIJ en vraag van MIJ en IK zal jullie de puurste vertaling laten zien van de manier waarop het oorspronkelijk geschreven werd. (Aramese of Hebreeuwse bijbels.)

MIJN Zoon YAHUSHUA werd eerst gezonden naar de Joden en toen de Heidenen. Omdat jullie MIJN Geliefde Zoon afwezen, en zijn reddingsBloed terug in zijn gezicht gooiden, zond IK Hem naar de Heidenen, nu zend IK hem opnieuw terug naar jullie oh Israël. Hoeveel zullen zich bekeren en YAHUSHUA’s gave op Golgotha accepteren? Hoeveel zullen niet jullie harten verharden en gewillig zijn om jullie reputaties, religies, neer te leggen? En ja zelfs de liefde van jullie families, als jullie doen wat het eerste gebod leert, "Gij zult de HEERE uw ELOHIM liefhebben met heel uw hart." En HOE vele van jullie zullen de ELOHIM van jullie Schepping en Verlossing op de eerste plaats zetten in jullie levens, zelfs als het betekent dat jullie je leven neer moeten leggen voor elkaar als het nodig is? Hoeveel zullen het geloof hebben van Jozua? Grote menigten gaan het lot van Sodom en Gomorrah oogsten. IK zal niet bespot worden. Wat toen zonde was is zonde voor vandaag.

Omdat jullie gewoon je ideeën veranderen van wat zonde is, betekent niet dat "IK BEN" is veranderd. Omdat jullie geestelijke leiders jullie gewoon ervan verzekeren dat er geen prijs te betalen is voor zonde, zij liegen en vertellen jullie dat er geen Hel is. IK spaarde MIJN meest prachtige engel Lucifer niet voor zijn rebellie. Zowel Lucifer, als alle gevallen engelen zijn aan het oogsten wat zij zaaiden. "IK BEN" geen aanziener des persoons. Er is een zware boete voor zonde, en alleen MIJN Zoon YAHUSHUA’s Bloed verlossing voor de verzoening van zonden, zal de zonden weg wassen totdat IK jullie zonde niet meer kan zien. Wanneer IK neerkijk op een persoon die YAHUSHUA erkent als Heer, en MESSIAS dan word IK herinnerd aan de prijs die MIJN Zoon betaalde om jullie uit een Hel te houden die wel bestaat. Diegenen die anders leren zullen de prijs uitvinden die zij betalen voor het zowel anderen als zichzelf op een dwaalspoor leiden. Wee aan de blinden die de blinden leiden in de kuil. Wee aan de doven die anderen leren om doof te zijn voor MIJN waarschuwingen van oordeel die IK voort spreek vanuit MIJN Apostelen en Profeten. Wee aan de geestelijke en politieke leiders die levens offeren zodat zij kunnen leven in pracht en praal en heersen als koningen en koninginnen. Wee aan de Judassen van deze aarde, jullie zullen je lot ontmoeten net zozeker als Judas zijn lot heeft ontmoet.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven, onder de zalving van de RUACH ha KODESH