Profetie 49

Pas Op! U Bent Als Schapen Die Tot De

Slachting Geleid Worden!

Pas op! YAHUVEH zegt dat wij schapen zijn die tot de slachting geleid worden.

Zelfs vele van de pastors zetten de schapen en de lammeren op voor de slachting.

* * * * * * *

Wee aan MIJN kerken en Tempels die de mensen niet leiden om tegen de oorlog in Amerika te bidden, deze Wereld Oorlog III zal elke natie in de wereld treffen. Als u dit niet doet noem u niet een kerk. Noem u niet MIJN Pastor, Profeet, Apostel, Leraar, want u hoort niet van MIJN zalving als u dit nu niet kunt horen. Geestelijke leiders, u zult u aan "IK BEN" YAHUVEH moeten verantwoorden voor het niet leiden van het volk om tegen de identiteitskaart en andere invasies van privacy te bidden. U zult verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitspreken tegen uw vrijheid en privacy die genomen worden. Vrij geeft u het weg. Realiseert Amerika niet welke prijs zij moest betalen om deze vrijheid te krijgen, om deze vrijheid te behouden? Want u zult het niet weer terug zien tot YAHUSHUA weer terug komt na de Grote Verdrukking.

Pastors, wee aan u. Vooral u die het meest te behalen hebt in uw ogen, want u neemt uw van belastingen vrijgestelde status en verkoopt uzelf aan de meestbiedende. U bent een hoer in MIJN ogen! U kerken die nooit tegen spreken, noch MIJN volk vertelden dat het verkeerd was op de dag dat u een bijeenkomst opriep, de dag van herinnering en gebed, u bedroefde MIJN RUACH ha KODESH (Heilige Geest) diep, niet onderwijzend noch een waarschuwing sprekend. Het is een zonde naar een andere GOD dan YAHUVEH en YAHUSHUA (Jezus) te bidden! Dit is verkeerd en u liet de overheid dit niet weten, hoe bespotten de vijanden in andere naties u, Amerika. Want in geen andere plaats dan in Amerika zou dit gebeurd zijn. U werd apart geplaatst, Amerika, voor MIJN Glorie en zegt dan om het even wiens god gebed kan beantwoorden. U compromitteerde met zielen. U zult hiervoor moeten verantwoorden op een dag bij MIJN oordeelzetel.

Schande op iedereen die uw stilte hielden en niets deden om deze blaam weg te nemen dat op de ether gedaan wordt. Zodat IK, uw GOD YAHUVEH, niet opnieuw op Amerika boos zou zijn, zette IK het op de gedachten van Robertson om voor de pastors te bidden, maar hij zei niet waarom IK dit deed. Hij weet dat de pastors gecompromitteerd hebben en toch vreesde hij hen boos te maken meer dan "IK BEN" boos te maken. Wee aan de pastors in Amerika en rond deze wereld, IK vermaan u, "Gedraag u niet langer als lafaards." Noem uzelf niet een pastor, profeet, apostel, leraar, evangelist, een geestelijke leider als u een lafaard bent! Stap neer nu v??r u meer verantwoordelijk gehouden wordt voor het op een dwaalspoor brengen van MIJN volk. Stop met MIJN volk te onderwijzen om te compromitteren want in de tijd van ouds bestreden zij het recht "IK BEN" te dienen. Zij die YAHUSHUA volgden werden gedood maar zij compromitteerden niet.

MIJN Kerk, sta nogmaals op en wordt het levende Tempel van MIJN RUACH ha KODESH. Stop MIJN schapen en lammeren pap te voeden die slechts voor de allerkleinsten van de baby?s geschikt zijn. Schande op u. IK zal u verantwoordelijk houden, u pastors, die compromitteren en Onheiligheid niet noemen voor wat het is. Zij die compromitteren zullen het Koninkrijk van de Hemel niet erven. U vreest uw eigen decanen, congregaties, en overheid meer dan "IK BEN". Hoe kan IK MIJN zegeningen blijven uitgieten en de bescherming als u blijft compromitteren wat u weet waar te zijn, ondersteund door de Heilige Bijbel en geschriften.

Ik leg u, pastors, ten laste en beschuldig u nu. Schande op u! U hebt gesproken wat de overheid, congregatie, die u kocht u vertelt wat u moet zeggen. Pastors, u hebt gewaarschuwd wie de terrorist van Amerika is, maar hebt niet gewaarschuwd wie de vijand van YAHUVEH is, en de ware vijand van MIJN kinderen, de naam is satan en satan komt in vele vormen, in diverse godsdiensten. Satan prikkelt u tot een oorlog waarvan hij weet dat het een oorlog zal zijn die alle naties ertoe zal brengen op ??n of andere manier deel te nemen. Pas op, wanneer u daarna deze Wereldoorlog III roept dat is precies wat het zal zijn. Amerika, u wordt bedrogen. Wek MIJN volk en spreek hiertegen, moedig uw President aan om vreedzamere manieren te vinden dan oorlog te voeren dat zelfs biologische, en bacterieoorlogsvoering zal bevatten. Dit is niet meer een oorlog met zuivere kogels. Dit zal een oorlog van een omvang zijn die deze wereld zal schudden en werkelijk de woorden wereldoorlog III zal nooit vergeten worden, noch zal enige natie hetzelfde blijven. U bent gewaarschuwd!

Amerika, u maakt ME doen walgen met uw liederen van GOD Zegent Amerika. Aan welke GOD zingt u dit toe? IK hoorde uw dag van herinnering en gebed, IK was getuige van de stilte, en allen van de Hemel keken in stilte toe, terwijl IK een natie hoorde verheffen tegen IK, YAHUVEH, toen u verzamelde in gebed, Kerken, Tempels, Moskee?n, huizen, en straten, maar hoe velen baden tot de GOD van uw schepping. Hoeveel baden in de naam van YAHUSHUA, de GOD van uw Redding. Wee aan u. IK hoorde uw leider zeggen enkel bid tot de god dat u aanbidt. IK zag zelfs uw overheidsleiders in de naam van een buitenlandse god bidden. Wat zuiver een mens is, de duivel komt in vele vermommingen. De onbeschaamdheid! Het is vanwege de gebeden van MIJN volk die voor genade op Amerika smeken, dat IK MIJN hand van bescherming niet opnieuw van u hief op die dag. Het is vanwege de zeer weinigen in uw huis van overheid dat IK Amerika opnieuw spaarde, op die eigenlijke dag toen deze verdorvenheid ophief, hoorde IK de gebeden van de vurige rechtvaardigen MIJN oren luider vullen dan van degenen die elke godsdienst proberen te verzoenen.

Amerika, hou op MIJ te testen. Wee aan een zuigeling die zijn vuist in het gezicht van de Almachtige, Levende GOD YAHUVEH schudt, er is geen ander. "IK BEN" wie "IK BEN" en er is geen andere GOD. Amerika, als u niet ophoudt dat rode, witte en blauwe vlag in "IK BEN" Zijn gezicht te wapperen en Godvruchtig begint te leven, opheffend de bijbel, gehoorzamend de Torah, welke een Godvruchtige standaard is tegen het kwaad in deze wereld, evenals het kwaad dat tegen uw natie komt. "IK BEN" ga MIJN greep op u opnieuw loslaten en satan toestaan om u een afstraffing te geven, waar de tranen niet zullen ophouden, noch de geweeklaag van deze natie die rond de wereld gehoord zal worden. Een satanische natie zal u slaan en zal uw lichamen doen lijken alsof zij rood, wit, en blauw geranseld waren.

IK zal satan toestaan om dergelijke wonden op u toe te brengen als u niet ophoudt met deze hoogmoedige, arrogante houding. Deze houding dat deze natie perfect is en geen kwaad of verkeerds gedaan heeft. Uw hoogmoed is een stank aan de Hemel en veroorzaakt zo?n schande aan MIJ, terwijl allen van de hel zich verheugen en u satan veroorzaakt om ME te bespotten die ME eraan herinnert hoeveel van MIJN gunst en zegen op Amerika zijn uitgegoten. Voor het doen hiervan pas op, want de prijs die u zult betalen als u doorgaat zal zijn als dat van Babylon, en u zult niet weer opstaan. Werkelijk, Babylon zal vallen maar het hoeft niet nu te zijn. Satan heeft tot doel om v??r MIJN tijd te gaan en IK wacht op ware berouw, Amerika.

Uw natie zou niet trots moeten zijn op een vlag die van gekleurde doek gemaakt wordt, dat grotendeels door de handen van uw eigen vijand gemaakt wordt, die naar uw vernietiging streven, en door de handen van uw vijand genaaid wordt. Want wanneer de natie die uw vlaggen maakt ze naait, weet u niet dat zij hun vloeken op uw vlag zetten, en op alles waar zij voor staat, en bidden tot hun goden voor de vernietiging van Amerika. Oh Amerika, hoe treur IK om MIJN jonge kind van een natie. Zo bedorven, heb IK u teveel zegeningen gegeven? Want werkelijk, IK heb u gezegend waar de wereld jaloers van is. Oh Amerika, IK gaf u meer dan de rest, en u gedraagt zich als een bedorven kind dat slechts naar meer streeft, en me vraagt om minder van u te verwachten. Heb berouw voordat het te laat is. Keer terug naar MIJ; beloof niet plechtig trouw aan zuiver een vlag, beloof plechtig trouw aan de GOD van uw Schepping en Redding, YAHUVEH en YAHUSHUA zijn ONZE NAMEN.

Oh Amerika, IK huil en weeklaag over u. IK stuur u vooruit naar andere naties met het Evangelie van MIJN Zoon YAHUSHUA en uw eigen land draait hun ruggen naar MIJ, behalve in grote nood. Waarom moet IK MIJN hand van bescherming van u wegnemen om uw aandacht te krijgen? Denkt u dat IK geniet om u te zien lijden v??r de ogen van de wereld? Zei IK niet door deze dienares, "Amerika, IK heb het slechtste voor het laatst bewaard voor u?" Weet u niet dat alleen u in controle van uw eigen lot bent? Toen Amerika de vloedsluizen opende en toestond dat elke godsdienst naar hun kusten kwamen, denkt u werkelijk dat IK wilde dat u alle buitenlandse goden die de vreemdelingen met hen mee brachten verwelkomde? Hebt u zo spoedig uw erfenis vergeten en hoe u eerst was geboren? Hebt u zo spoedig de wonderen die IK deed om geboorte aan deze natie te geven vergeten?

Oh Amerika, geef niet zo gemakkelijk uw vrijheden op die IK u gegeven heb. Oh Amerika, vergeet niet zo gemakkelijk dat er slechts ??n GOD is en het is "IK BEN" dat u bedekt en beschermt. "IK BEN" dezelfde Schepper die u schiep voor MIJN eigen doel! IK gebruik u om de andere naties van deze wereld te testen. Zullen zij uw zondige manieren volgen en, ja MIJN jong kind Amerika, u hebt zondige manieren, en vanwege uw voorbeeld hebt u deze wereld met het voorbeeld van Onheiligheid doordrongen. U stuurt evangelisten met het bericht van redding, en toch hoeveel in uw eigen natie eten de vrucht van verdoemenis, onbeleden zonde. Roepend wat Heilig is onheilig, godslastering in MIJN ogen.

Oh Amerika, komt laat ons vrede met elkaar maken. U zingt GOD Zegent Amerika, maar weet u niet dat Boeddhisten zeggen dat dit hun god is naar wie u toe zingt in Amerika, evenals de Moslims zeggen dat het hun god is en satanists zeggen dat het hun god is. NOEM welke GOD u dient en NOEM de NAAM van de enige die uw schepper is, en uw Heiland! NOEM de NAAM YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH die ook door sommigen Jezus Christus genoemd wordt. Dit zijn onze NAMEN en zij zouden overal op elke luchtgolf moeten zijn. Bent u zo beschaamd om YAHUVEH aan te roepen dat u MIJN NAAM van uw scholen, van uw gerechtsgebouwen hebt gecensureerd? Waarom wordt elke andere naam gevonden in Amerika, zelfs van degenen die buitenlandse goden dienen?

Vreemdelingen die naar Amerika komen, en toch zijn zij niet beschaamd om de naam van degenen te vermelden die zuiver mensen zijn, de duivel in vermomming, en toch goden genoemd worden. En toch u die voor MIJN Glorie apart werd gezet bent beschaamd om de NAAM boven alle namen te zeggen. Dan durft u MIJ aan te roepen om genade voor Amerika. Oh als het niet voor de voorbeden van MIJN ware Kinderen waren zou IK reeds toegelaten hebben om Amerika uit het oppervlak van de aarde te verwijderen. Omwille van MIJN baby?s, de Bruid, gekozenen, en uitverkorenen in Amerika evenals degenen die om haar in andere naties schreeuwen zou IK u van MIJN geheugen nu afgeveegd hebben. Dit is hoe u MIJ ge?rriteerd hebt en toch zo boos als IK ben is hoeveel IK om u huil en u vraag om berouw te hebben, want IK wil niet dat iemand omkomt en naar een plaats gaat die niet voor mensen geschapen is maar in plaats daarvan voor satan en de demonen. Dit was geschapen voor de gevallen engelen.

Amerika, ja IK heb MIJN hand van bescherming opnieuw om u heen geslagen. Zie wat er gebeurt wanneer IK MIJN greep losmaak? Zie hoe snel uw natie door anderen aangevallen wordt, jaloers om de zegeningen die IK Amerika gegeven heb. Als de waarheid bekend zou worden, Amerika, dan hebt u geen vrienden. Zij zijn allen vijanden in vermomming en als mogelijk zouden zij alles plunderen wat u hebt. "IK BEN" ben uw enige ware vriend en "IK BEN" ben uw Schepper en Vader. Waarom bent u beschaamd van wie "IK BEN" bent en waar "IK BEN" voor staat en dat is Heiligheid, en waar "IK BEN" tegen bent en dat is alles wat Onheilig is. Heb berouw, Amerika, voordat het te laat is. Oh Amerika, zo jong en zo dwaas. Denkt u dat IK onder de indruk ben van gebeden die u aan andere buitenlandse goden bidt die zuiver mensen en de duivel in vermomming zijn? Uw dag van gebed en herinnering deed weinig om MIJ te eren; IK spaarde slechts uw natie opnieuw vanwege dat de fervente gebeden van de rechtvaardigen wel veel vermogen. Wist u dat satan MIJN toestemming vroeg om u op die dag te verpletteren? IK weigerde want de fervente gebeden van de rechtvaardigen vermogen veel.

Pas op Amerika, want de volgende Wereld Oorlog III zal het begin van het einde voor u zijn en vele andere naties zullen vallen wanneer u valt, als domino?s in een rij. Als een kaartenhuis. Pas op en denk hier goed over na, want hoe kan IK u zegenen om een oorlog te winnen wanneer deze natie niet meer voor Heiligheid staat. U leiders bent meer ge?nteresseerd in het tevredenstellen van alle mensen dan tevredenstellen en vrezen de GOD van Redding. De NAAM van MIJN Zoon is YAHUSHUA en of u Hem bij zijn heilige NAAM noemt of bij de naam algemeen in Amerika Jesus genoemd, is Hij dezelfde MESSIAS voor de eeuwigheid en daar is geen andere. YAHUSHUA is de enige weg om te komen tot "IK BEN", er is geen andere GOD dan de Heilige Drie?enheid want alle drie zijn ??n.

Pas op voor de valse messiassen die zich om u heen opstaan. Pas op, alles wat in de Bijbel staat heeft satan tot doel te vervalsen. Pas op, want MIJN baby?s, Bruid, gekozenen, en uitverkorenen zal bedrogen worden indien mogelijk. Want satan komt als een engel van licht, en beweert dat het voor uw eigen bestwil is, om u te beschermen, en toch pas op want wanneer u zich wendt tot een ieder voor bescherming voordat u tot YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA wendt, bent u in de val van bedrog en misleiding gelopen. Pas op wanneer IK zeg wie YAHUSHUA vrijgemaakt heeft is inderdaad vrij. En dan komen de bevoegdheden van deze wereld en nemen uw vrijheid van mening, reizen, zelfs hoe uw zaad van u af wordt gezaaid. Pas op want de kwaden zullen zelfs proberen te rantsoeneren wat u eet, drinkt, draagt en op welke dag u aanbidden moet.

Alle dagen zou u ME moeten aanbidden, maar er is slechts ??n Ware Sabbat en dat is de dag dat YAHUSHUA u gaf aangezien Hij het voorbeeld gaf en Heer van de Sabbat werd. Vereer en loof YAHUVEH en YAHUSHUA elke dag, maar vooral op de Ware, Hebreeuwse rest van de Sabbat in YAHUVEH want IK rustte nadat IK de wereld schiep. Wie bent u, zuiver een mens om te denken dat u geen rust nodig hebt.

Volg MIJN Torah. Eer de Ware dag van de Sabbat en houd het Heilig v??r MIJ. Rust op deze dag. Zoek van MIJ te horen op deze dag, vraag ME wat IK wil dat u op deze dag doet, kom apart van de wereld en eer de GOD van uw schepping en Redding. Zal een mens GOD beroven? Ja, zelfs de ware Sabbatten die apart voor u en "IK BEN" geplaatst zijn, want ziet u dit zal voor nu en in de eeuwigheid een rustdag zijn.

Kijk op de dag dat de wereld feest viert en in dronkenschap is, viert de zonde hoogtij en weet dat dit een misleiding van de duivel is om "IK BEN" boos te maken want zovelen begrijpen niet welke dag de Ware Sabbat is. Lees uw bijbel, zegt MIJN Woord niet "Werk 6 dagen en op de zevende dag rust u."? Dit is niet wettisch, dit is een zegen gereserveerd voor u en "IK BEN". YAHUSHUA zal voor ZIJN Bruid terugkeren op de Ware Sabbat. Maar u weet niet op welke Sabbat Hij terugkeert dus wees gereed. Laat HEM u niet vinden drinkend, feestvierend, en werkend zoals de wereld werkt of u zult als 5 dwaze maagden zonder olie in hun lampen huilen. Steek nu uw lampen aan en houd ze aangestoken, tot u YAHUSHUA ziet terugkeren in al ZIJN Glorie voor ZIJN Bruid die op haar bruidegom wacht.

Pas op, want de WTC torens worden vergeleken met de Pilaren die Samson schudde. Amerika dit is waar u uw geloof op zette, uw vertrouwen, uw hoop, deze torens waren uit vele talen en naties samengesteld, en u bouwde deze torens hoog, en als u zou kunnen zou het de hoogten van de toren van Babylon bereikt hebben. Net zoals de toren van Babylon viel v??r de wereld, liet IK toe dat deze torens neergeslagen werden. Nu is het land doorweekt met bloed van de gevallenen die onder de torens liggen als een herinnering van de zonde van trots in die torens. Niemand spreekt van de zonde die in die torens was, de zonden die de gehele wereld aanbad, de zonde van hebzucht, diefstal, bloedgeld, in vele verschillende vormen, zonde in meer vormen dan IK kan noemen. De gehele wereld dronk van die beker van Babylon, toen IK MIJN greep op u losmaakte die dag kwam de vijand binnen en viel aan. De wereld keek in verschrikking toe toen zij uw wereldtorens in vlammen zagen opgaan en neerstorten. IK heb genade op uw financieel systeem om ??n reden. Denk niet dat het is omdat Amerika zo machtig is dat niemand opnieuw een depressie kan veroorzaken want het zijn de gebeden van de fervente rechtvaardigen in de NAAM van MIJN Zoon dat IK niet de economie heb toegestaan om ook neer te storten. Nog niet! Zolang de gebeden blijven omhoog gaan en geloof in "IK BEN" meer is dan in deze overheid of een andere overheid.

Amerika, denk lang en hard na voordat u bij een andere oorlog betrokken wordt. Welke natie wilt u bestrijden? U hebt niet een natie te bestrijden. U bent zo klein in vergelijking met de grotere naties. U bent als de jongste die de oudste probeert te verslaan. De enige reden dat u de oorlogen in het verleden hebt gewonnen is omdat deze natie grotendeels naar "IK BEN" en MIJN Zoon YAHUSHUA wendde en wist zonder ONS aan uw kant u elke oorlog verloren zou hebben. Zelfs uw initialen werden aan u gegeven door "IK BEN". US, YAHUVEH en YAHUSHUA zijn de US [ONS] en de A is voor Almachtig. Deze natie moest de Verenigde Staten van de Almachtige betekenen. Want u diende eens de Almachtige, Levende GOD "IK BEN" en YAHUSHUA. Het was "IK BEN" Zijn gunst, liefde, genade en wijsheid die IK aan uw politieke en geestelijke leiders gegeven heb.

Wie zal nu luisteren? Welke geest spreekt vooruit aan uw leiders? Bid voor hen. Uw Witte Huis is bevuild geworden en is nooit gereinigd van geesten van waarzeggerij, overspel, moord, zelfmoord, hoererij, ontucht, hebzucht, jaloersheid, antichristgeesten, abortus, homoseksualiteit, trots, atheism, liefdeloosheid, haat, ego?sme, omkoperij, liegende en bedriegende geesten, satanisme, krankzinnigheid, verraad, necromancy, moet IK verder gaan? Welke geest is nu in uw Witte Huis waar uw leiders besluiten nemen? Waar is het Bloed van YAHUSHUA dat gebruikt zou moeten worden om uw huizen van overheid te reinigen? Waar is het berouw waartoe IK geroepen hebt in Washington DC? Van uw leiders die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van wetten van onheiligheid? Mensen, sta in de bres voor uw politieke leiders rond de wereld.

Amerika, ga geen oorlog voeren zonder "IK BEN" aan uw kant. Sta uw politici niet toe om te denken dat u deze oorlog met een onzichtbare vijand wilt. Kunt u werkelijk 60 nati?n of meer bestrijden om mensen uit te roeien die u terroristen noemt? Hoe kunt u hopen te winnen? Oh Amerika, u ziet een wereld onder ogen dat vol is van tirannen die graag zullen voordoen als een vriend en grotendeels u zullen verraden als de kans gegeven wordt. Zij zullen aanvallen wanneer u het minst verwacht. U biedt uw hand aan vol van geld en steekpenningen, en zij haten u daar om. U bent gewaarschuwd! Amerika, u bent zo dicht bij MIJN hart, want zelfs wanneer uw vijanden dorst en honger hebben wilt u ze voeden en water geven. Realiseert u zich niet dat u uw vijand af en toe versterkt in plaats van verzwakt? U hoopt steenkolen van vuur op hoofden die niet de GOD van uw voorvaders erkennen, zij haten u wanneer u hen liefde en medeleven betoont, en zij bekijken u alsof u zwak bent in plaats van sterk. Amerika, zelfs na de oorlog met uw vijanden gaat u hun land herbouwen maar u kunt de tranen niet wegvegen dat u veroorzaakte, omdat u te snel bent om te flexen wat u denkt uw armen van sterkte te zijn, uw spieren, en toch wanneer uw spieren niet door het Heilige Woord van YAHUVEH worden versterkt zult u ontdekken dat het meer vergt om te doen wat gebruikelijk was.

Pas op voor de hand van de beul, vertrouw niet op uw vijanden. Pas op voor het draaien van uw rug aan uw beulen want nu zijn er meer dan ??n natie en beul waar u over bezorgd moet zijn. IK waarschuwde deze dienares door wie IK dit spreek, pas op voor Pakistan, en toch hoe weinigen spreken het uit en waarschuwen de leiders van deze natie? Amerika, u glimlacht en de naties van wie u denkt die u terug glimlachen hebben raketten achter hun ruggen. De oorlogvoering zal u op manieren kwaad berokkenen zoals nooit tevoren gedaan. De enige manier dat dit niet zal gebeuren is wanneer de fervente gebeden van de rechtvaardigen zullen blijven roepen naar MIJN RUACH Ha KODESH (Heilige Geest) om Amerika te bedekken en berouw te hebben en op te staan voor Heiligheid, en in onverschrokkenheid Onheiligheid berispen en roepen op geen andere NAAM dan YAHUVEH en YAHUSHUA. Bedek uw President Bush in gebed, en wee u wanneer de volgende president komt. Wee aan u wanneer de volgende Paus komt. Want deze volgende Paus zal geen mens van vrede zijn en zal gecontroleerd worden door satan.

Herinner het Romeinse Rijk en wat het deed. Woorden aan de wijzen in YAHUVEH, bid nu want de komende tijden komen op u zo snel want nu is het de tijd om het met MIJ goed te maken, IK spreek dit aan de gehele wereld want, Amerika, u kunt het voorbeeld geven zoals Isra?l kan, als slechts een van MIJN twee kinderen dan zouden luisteren zou deze wereld niet van de beker van MIJN toorn moeten drinken. Ach, maar het is al voorspeld en reeds voorbestemd, toch bespoedig MIJN timing niet! Er is nog tijd als slechts iedereen die claimen "IK BEN" te kennen niet langer stil blijven. Deze Wereld Oorlog kan langer vertraagd worden; er zal geen andere zijn, hierna zal het een oorlog tegen de Hemel zelf zijn. Bid dat u aan de kant van de Hemel en niet aan de kant van de anti-messias zult zijn.

Nu tot slot wil IK MIJN Baby?s troosten die in tranen naar ME toe komen en vol van angst zijn voor wat er gebeuren gaat. Als deze woorden van wijsheid achteloos gaan, "IK BEN" gaf u geen geest van vrees maar van kracht, liefde, en een gezond verstand. Dank MIJ van tevoren voor uw Verheerlijkte Lichamen. Lichamen dat geen staven zullen kunnen tegenhouden, lichamen die niet gedood kunnen worden, lichamen die nog zullen doen wat de heiligen deden toen MIJN Zoon YAHUSHUA van het graf opstond. Zo stonden ook de heiligen in Jeruzalem op terwijl hun Geesten met hun lichamen aansloten en zij opstonden in de eerste opstandingslichamen, om te getuigen dat YAHUSHUA leeft, bestuurt en regeert, Hij is MESSIAS. Opnieuw zeg IK, zoals het toen was zo zal het opnieuw zijn.

Eerst kwam YAHUSHUA en toen stonden de heiligen op en getuigden aan Jeruzalem. Lees MIJN Heilig Woord zoals het toen was zo zal het opnieuw zijn. Dit zijn de doden in MESSIAS die opnieuw aan deze wereld zullen getuigen; YAHUSHUA is MESSIAS, samen met degenen die in leven zijn en MIJN Bruid genoemd zijn. Oplettend, wachtend maar toch het werk doen dat door uw Hemelse Vader was uiteengezet, zullen opgenomen worden om YAHUSHUA in de lucht te ontmoeten. Niet meer lichamen van vlees en bloed, maar Verheerlijkte Lichamen die meer voor "IK BEN" zullen verwezenlijken dan in de sterfelijke lichamen van klei.

Als u MIJN Heilig Woord gelooft dan zult u weten dat dit niet de eerste keer is dat "IK BEN" dit gedaan heb, herinner Elija van Ouds, en herinner Enoch? Waarom denkt u dat IK dit slechts twee keer kan doen, is "IK BEN" niet in staat om dit opnieuw te doen en voor degenen die in geloof kunnen geloven zal IK het doen. Toen de Kinderen van Isra?l naast de Kinderen van Egypte waren en toch de plagen niet dicht bij hen kwamen, zelfs de duisternis overkwam hen niet. Het bloed van het offerlam was op de deurposten, nu hebt u een ander offerlam, de enige Heilige lam zonder vlek of smet. Geen zonde werd in YAHUSHUA gevonden. Zo ook degenen die hun levende Tempels in ZIJN reddingsbloed in Calvarie gewassen hebben voor de vergeving van hun zonden, berouw hadden en van de zonde bekeerden, YAHUVEH en YAHUSHUA liefhebben en eerst in hun leven plaatsen, gevuld met MIJN RUACH Ha KODESH.

Net zoals in de tijd van Kwade Farao, wanneer de geest van kwade farao weer komt, zo zullen ook de wonderen komen, zoals Mozes en de Kinderen van Isra?l. Als gij kunt geloven, dan mirakelen nog niet verteld zult u zien. IK zal nog steeds martelaren hebben want het is voorbestemd en zij weten het reeds in hun geesten en zijn voorbereid, maar MIJN Kinderen die hun geloof in "IK BEN" zetten en horen naar MIJN stem zullen weten wat te doen en waar te gaan, en zullen aan de hand van de vijand telkens weer ontsnappen. Niet allen zullen Verheerlijkte Lichamen krijgen, want niet allen geloven. Sommigen willen MIJ testen en bij hun ongeredde geliefden blijven. Heb geloof voor de nodige wonderen om te proberen te waarschuwen om het Merk van het Beest niet aan te nemen, anderen weten dat zij Verheerlijkte Lichamen gaan krijgen, dit is waarom er zo?n verdeeldheid is ze zijn allebei juist. IK heb het reeds in uw geest geplaatst als u de MIJNE bent, of u een martelaar zult zijn of of u de doden in MESSIAS moet zijn en u eerst zult sterven en opstaan, of of u opgenomen wordt om MIJ in de lucht te ontmoeten terwijl u nog in leven bent.

Stop met deze dwaze argumenten. Ziet u nog niet dat is waarom IK tot deze dienares Sherrie Elijah hoorbaar sprak en zei "Eerst ??n opname dan een andere voor degenen van wie IK houd?" Ik houd van hen allebei! De doden in MESSIAS die op zullen staan, en u die in leven zijn om te worden opgenomen om MIJ in de lucht te ontmoeten. Ziet u nog niet, dat is waarom IK hoorbaar tot haar sprak en zei, "Zeg niet dat u voor-verdrukking, midden-verdrukking, of na-verdrukking bent, want het is geen van deze dingen. Ziet u nog niet, het is omdat iedereen juist is. Zelfs zij die geloven dat YAHUSHUA opnieuw zal komen na de Verdrukking, want komt HIJ niet om de wereld te regeren en te heersen zoals HIJ in de Hemel doet?" Hoeveel boosheid hebt u MIJ veroorzaakt over deze verdeeldheid. Kunt u dit debat nu laten rusten? Heeft dit debat niet genoeg haat en harde gevoelens bij MIJN eigen kinderen veroorzaakt dat satan in u opwekt. Werk samen, niet apart. Stop de apostelen en profeten te verwerpen. U hebt de ogen en de oren van het lichaam van YAHUSHUA nodig. Pastors, houd op te denken dat de kudde niemand nodig hebt behalve u. De kudde is niet van u maar behoort tot de enige Goede Herder. Genoeg is genoeg.

Wat zult u tot degenen zeggen die achter gelaten worden, alleen omdat u MIJN profeten en apostelen niet toestond om de schapen en lammeren en de zwarte schapen te waarschuwen die wit geworden konden zijn, maar u was te bezig uw zakken met goud te vullen om zelfs erom te geven wanneer de schapen en de lammeren op een dwaalspoor raken, zolang de schapen en de lammeren u niet tot berouw roepen. De schapen en de lammeren eten dezelfde voedsel dag in en dag uit. U vreest wie dan ook die hen voedt uit vrees dat de congregatie, die IK MIJN schapen en lammeren noem, vers, geestelijk voedsel van de Hemel zal verkiezen. De verse, nieuwe wijn en erop aandringt dat pastors de oude wijn weggooien zodat de wijnzak niet barst.

Pastors, u wordt verantwoordelijk gehouden voor elke ziel die in uw congregatie verloren gaat en de Hemel mist omdat u meer betrokken was met uzelf, bouwend aan uw geestelijke imperiums, en uw reputaties, verdraaiende MIJN Bijbel om naar uw beeld te conformeren om uw overvloed te verklaren. En MIJN kinderen gaan in gebrek terwijl u zich met trots verheft, rijk wordend van het niet spreken van de waarheid uit vrees dat het de schapen en de lammeren zou beledigen. U bent een pauper in de Hemel. Draag uw op maat gemaakte kostuums en leef in uw herenhuizen hier op aarde want, werkelijk, alles wat u zult hebben is wat u op aarde zult hebben; u bent failliet in de Hemel, het geeft niet hoe goed u kunt prediken en onderwijzen, MIJN gaven nam IK niet weg zodra u de weg van de wereld ging zodat u velen bedrogen hebt, maar niet al MIJN kinderen want IK heb de gave van onderscheidingsvermogen gegeven en zij kennen u voor wat voor geest u nu beslist, de geest van mammon en hebzucht. U bent niets meer dan een hoer in MIJN ogen.

Uw Tempel van Kristal zal verbrijzelen terwijl u zich daar in uw praal en kunstmatige glorie blijft bevinden. MIJN Glorie is niet in u. Zij die tot doel hebben u pastor te noemen, zullen op een dag de Tempel van Glas te pletter zien vallen, terwijl IK het schud en al degenen zullen binnen omkomen. Hoe weinigen zullen zelfs de Hemel zien wanneer dit gebeurt. Want waarschuwde IK u niet over het streven naar Geestelijke leiders die slechts een apparaat zijn om uw jeukende oren te sussen. U bent gewaarschuwd! Kunstmatige torens dat de "IK BEN" bespot zullen vallen. Ja, zelfs degenen die zichzelf een toren wanen en zich bij MIJN NAAM noemen en toch MIJ niet kennen. U zult vallen wanneer deze geestelijke leiders vallen, de schapen en de lammeren zullen zich verspreiden, zo weinigen zullen de goede herder weer vinden.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven deze dag van Oct.1, 2001 om 12:10 v.m. IK geef dit vrij en vraag vergiffenis van YAHUVEH als ik niet alles schreef dat ik moest schrijven. Ik heb mijn best gedaan zover ik weet om de geest te testen die spreekt. Alstublieft, laat me weten of u de stem van onze Hemelse Vader hoorde. Ik heb ook aanmoediging nodig aangezien deze profetische berichten de vijanden opwekken die tot doel hebben om deze dienares van YAHUVEH en YAHUSHUA tot zwijgen te brengen. Niettemin zoek ik YAHUVEH en YAHUSHUA te behagen zelfs als ik de mensheid niet kan behagen.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

P.S: Alstublieft stenig de boodschapper niet.

Deze identiteitskaart is een voorloper van het Merk van het Beest. In mijn slaap werd ik wakker met deze kennis van YAHUVEH, wat is een identiteitskaart? Het is een Merk dat u apart plaatst van anderen. Waar gaat de informatie naar toe? Naar een computer in Belgi? het "BEEST" genoemd. Pas op voor de voorloper van wat in het boek van openbaringen het Merk van het Beest wordt genoemd. Bidt dat allen die de naam van YAHUSHUA aanroepen niet hier zullen zijn wanneer dit gaat gebeuren. Want er zal geen koop of verkoop zonder dit Merk zijn. Tony Blair probeert hard om dit in Engeland te krijgen. Mensen spreek uit of houdt voor altijd uw mond. Emails...

* * * * * * *

Het voornaamste dat ik in dit nieuwe woord van Almachtige God heb gezien is dit. Tenzij Pastors, Evangelisten, Leraren, Profeten, Apostelen ophouden de oren te kietelen en de mensen de waarheid beginnen te vertellen, gaat deze natie onder. U bent ??n moedig hart dat voor de waarheid opstaat. Blijft staan en bidt dat anderen uw moedig voorbeeld zullen volgen. Zonder dat de kerk zich in ware berouw verenigt en naar God schreeuwt om haar compromis met de wereld, het vlees, en de duivel te vergeven, zinken wij!

Dit ding hangt over de collectieve kerk die beweert om de ware God en Zijn Heilig Woord te kennen. Ik zette TBN aan en zag Paul en Jan Crouch buigen. Hij hield de Koran in zijn handen vertellend aan miljoenen Christenen in Amerika hoe vredelievend de Moslims zijn en dat Mohammed een goede kerel was. Dit was ongeveer 2 weken voordat de Torens aangevallen werden. Dit is een voorbeeld van de buitengewone onwetendheid waarmee de pastors en predikers in doortrokken zijn vandaag. Ik zie dat zij letterlijk doortrokken zijn in vals onderwijs en compromis. Ik zag deze dag 12 jaar geleden aankomen en probeerde om het anderen te vertellen?niemand luisterde. Nu vertelt u de wereld via Internet. Zij hadden beter acht te geven en te luisteren, en dan actie te voeren, of wij gaan onder!!! De compromis, oh de compromis heeft Mijn Kerk in dit droevige knoeiboel gekregen, zegt de Here GOD. Vlucht van deze compromis of wordt in de vuiligheid van deze huidige, slechte wereld ingehaald en in zijn vuiligheid doortrokken, zegt de Here GOD."

Dank u, Sherrie, voor uw sterke stand voor de waarheid van GOD. Ik voel geleid om voor te stellen dat u dit bericht dicht bij de nieuwe profetie op uw website zet. Het zal de krachtige woorden die Almachtige God, de Grote IK BEN, aan u gaf complimenteren. Wij bieden onze lof en dankzegging aan en geven eer en glorie die toe te schrijven is aan God de Vader, de Heilige Geest, en Yahushua, God onze HEILAND. Het zal ook anderen alarmeren aan wat in de kerkwereld gebeurt, maar gebruikt uw eigen discretie. Liefs, Linda

* * * * * * *

Zuster Sherrie, ik heb eindelijk Bericht #54 gelezen en ik voelde de Heilige Geest in elk woord. Elke gezegende, gezalfde woord weergalmde "Waarheid" in mijn eigenlijke ziel en ik prijs Almachtige God voor het openbaren van Zijn eigenlijke hart aan ons! Ik bid ook dat iedereen die dit bericht lezen aandacht zal schenken, en ik zal zeker mijn deel doen in het kopi?ren van en het verspreiden van dit bericht aan vrienden en geliefden. Ik realiseer mijn eigen onvolmaaktheden, maar ik treur echt om de manier dat de mensen God hebben vergeten in de naam van "compromis" en het gebruik van de enige naam waardoor wij kunnen behouden worden "YAHUSHUA" hebben vermeden! De profetie is echt een wakkermaker aan Amerika en de wereld en ik ga vooral akkoord met het deel over hoe iedereen rond sprong en de Amerikaanse vlag wapperde zeggende "God zegent Amerika". Hoe kan God ons echt zegenen in onze zonde, rebellie en arrogantie! Werkelijk! Berouw en nederigheid zijn echt wat nodig is en ik bid voor alle zielen om terug te keren naar de Ware en Levende God, YAHUVEH! Dank u, Zuster, voor het zijn van het vat waardoor deze geschikte en zeer directe profetie is gekomen om ons te waarschuwen voordat het te laat is. God zegene u altijd! Olga.