Profetie 50

Hoor Oh Yisrael! DE MACHT! DE MACHT! DE MACHT!

Is in de NAAM van YAHUVEH!

Deut. 12:1-4: Dit zijn de inzettingen en de verordeningen, die gij naarstig zult onderhouden in het land dat YAHUVEH, de Elohim uwer vaderen, u gegeven heeft om het te bezitten, zolang gij op de aardbodem leeft. Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom. Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen. Niet alzo zult gij YAHUVEH, uw Elohim, dienen.

Joël 2:32: En het zal geschieden, dat ieder die de naam van YAHUVEH aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals YAHUVEH gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die YAHUVEH zal roepen.

Jer. 16:19-21: YAHUVEH, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, die baat kon brengen. Zou een mens zich goden maken? Maar dat zijn geen goden! Daarom zie, Ik laat hen ditmaal gewaarworden. Ik laat hen gewaarworden mijn hand en mijn kracht, en zij zullen weten dat mijn naam is: YAHUVEH.

Psalm 118:26: Gezegend hij, die komt in de naam van YAHUVEH; wij zegenen u uit het huis van YAHUVEH.

Johannes 5:43: Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Lukas 13:35: Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam van YAHUVEH!

Doe wat onderzoek. Zoek op de naam Jezus in Strong’s concordance. Het is nummer 2424 in het Grieks. Dit verwijst naar 3091 in het Hebreeuws. Zoek het op, 3091 Yehowshuwa wat betekent: YAHUVEH redt. "Halleluyah! Lof Yah!" Vervang de originele namen in de bijbel voor Heer en Jezus en u zult dingen op een gehele nieuwe manier begrijpen. Bezoek http://www.fossilizedcustoms.com/stoned.html voor een uitstekend artikel. Deze woorden kwamen voort met veel geween en geestelijke tongen en YAHUVEH zei dat de rest van de interpretatie door andere Apostelen en Profeten zullen worden gegeven. Ik zal de band doorgeven aan hen die de RUACH Ha KODESH me zegt. Dit bericht kwam voort, totaal onverwachts, terwijl in gebed met een andere zuster. Oh Vader YAHUVEH, spreek voort de woorden die U wilt zeggen..

* * * * * * *

OH NEE! NEE! NEE! NEE! .... (Diep geween)

Oh, IK ben diepbedroefd, IK ben diepbedroefd, IK ben diepbedroefd. Denkt u dat uw ELOHIM YAHUVEH niet diepbedroefd kan zijn? Oh, IK ben diepbedroefd. Oh, IK huil, IK geef de mens een keus. IK geef hen een vrije wil en wat doen zij? IK geef hen kennis. Weet u niet waarom IK u vertelde niet van het fruit van goed en kwaad te eten? Het is omdat IK wist dat de mens van het fruit van goed en kwaad zou verkiezen te eten. Het is omdat IK wist dat de mens van het fruit van de slechte kennis zou verkiezen te eten. IK geef hen kennis en wat doen zij? Zij maken wapens van oorlogsvoering om het menselijke ras te vernietigen. Elkeen wil groter zijn dan de andere. Elke mens is niet tevreden met wat IK hem heb gegeven en zo willen zij enkel als Caïn zijn die Abel doodde en hun eigen broer doden. MIJN Kinderen, MIJN Kinderen, MIJN Kinderen, beschuldig MIJ niet voor wat u doet, want IK heb u een vrije wil gegeven. Het is u die deze leiders koos. Het is u die hen aangesteld hebt. Het is u. U onderzocht niet van welke geest zij waren, u die niet gaf of zij al dan niet baden en tot welke god zij baden. Het is u, die niet gaf of zij de Geboden en Torah houden. Het is u, die niet gaf of zij van Yisrael hielden.

Het Bloed, het Bloed, het Bloed is op uw eigen handen. Het is u die in vrees niet tegen abortus zou opstaan. Het is u. Het is u, die tot zwijgen werd gebracht toen u zei dat homoseksualiteit verkeerd is. U vult de kerken en u vult de banken, en u zit achter een herder die helemaal geen herder is. U let op hen aangezien zij de miljoenen binnen harken en zeggen dat het door MIJN hand is, wanneer het zeker bloedgeld is dat aan hen door de macht van dit land wordt gegeven. IK heb MIJN machtigste strijders van de kerken getrokken. Zij zitten daar zonder herder maar slechts de grote ELOHIM "IK BEN". MIJN ware herders weten niet waar de volgende dollar vandaan komt, maar zij weten dat de grote ELOHIM "IK BEN" hun behoeften zal voorzien. Het is deze die IK zal zegenen en zal blijven zegenen. Want zij huilen en zij jammeren voor wat zij zien. Maar zij blijven niet stil. Want er is een vuur dat binnen hun beenderen brandt zo zeker als deze handmaagd voelt alsof zij in brand staat, want het is MIJN Vuur, MIJN Vuur die binnen hen brandt. Zij kunnen niet stil houden alhoewel zij dat willen. Zij kunnen niet ophouden te huilen, hoewel zij dat willen. Dit is het Teken van MIJN Getrouwen. Dit is het Teken van de Gekozenen.

Oh Yisrael, Oh Yisrael, Oh Yisrael, zult u nu eindelijk naar de Grote ELOHIM "IK BEN" toe wenden? Als het voor uw Vader Abraham goed was, nogmaals zal het voor u goed genoeg zijn? Neen, Abraham was geen god. "IK BEN" zijn Vader ELOHIM. Maar zelfs toen keek de mens naar Abraham alsof hij een Elohim was. Kijk niet meer naar de mens als een Elohim. Oh Yisrael, Oh Yisrael, hoort naar MIJ, de macht, de macht, de macht is in MIJN NAAM! Luister niet naar de rabbijnen en de kwaden die MIJN NAAM van uw lippen hebben gecensureerd.

(Ik berisp en ik bind jou satan: je probeert om dit bericht te belemmeren voort te komen en op dit ogenblik neem ik gezag over jou in de naam van YAHUSHUA, Ha MASHIACH. Het Bloed, het Bloed is tegen elke geest die probeert om dit bericht te belemmeren en me tegen te houden het te horen. Het Bloed van YAHUSHUA Ha MASHIACH is tegen jou! Ik roep Michaël op op dit ogenblik en ik vraag om me te helpen dit bericht te brengen. Help me, help me, help me! Laat niet de geest van verwarring komen tegen dit bericht. Dank u! Dank u!)

MIJN Kinderen, MIJN Kinderen, Yisrael, IK heb een macht binnen uw eigen Stad geplaatst, zelfs uw eigen muren. Het is waar Isaac zou moeten geofferd worden maar IK zette in plaats daarvan een offer waar Abraham niet zijn zoon hoefde te doden. Dat is waar ik MIJN offer plaatste, op juist uw eigen grond, op Golgota. Yisrael, roep de NAAM van YAHUVEH aan. Wees niet beschaamd van de macht in die NAAM. Wis het niet meer uit. Bedek niet langer uw mond. Maar roep MIJN NAAM aan, de enige NAAM die kan redden. Weiger niet langer MIJN Zoon YAHUSHUA. HIJ komt uit juist uw eigen land. Als hij uit een andere kwam, zou IK begrijpen, maar HIJ komt uit juist uw eigen land. Het was op uw eigen grond dat HIJ gekruisigd was. ZIJN Bloed stroomde in de grond. Het was in uw eigen graf dat HIJ geplaatst werd, van uw eigen grond was HIJ opgestaan. Het was voor uw zonden en de zonden van de wereld dat HIJ stierf en het was voor u en de wereld dat HIJ was opgestaan. Weiger niet de enige die redt. Roep de NAAM van YAHUSHUA aan. Roep de NAAM van YAHUVEH aan.

Luister niet naar de slechte rabbijnen die u verkeerd leiden. Zoals IK de waarschuwing aan de kerken geef, geef IK de waarschuwing aan de tempels. De tempels zijn vol, maar MIJN Geest is daar niet. U hebt de wet, maar u hebt niet de RUACH. Oh MIJN Kinderen, MIJN Kinderen, MIJN Kinderen, weet u niet waarom daar geen water op het land is? U dorst en vraagt u af waarom er droogte in Yisrael is. Het is omdat u het Levend Water van de vrouw bij de put hebt verworpen. IK blijf MIJN dienaren, MIJN profeten en apostelen zenden; zij komen in de NAAM van MIJN Zoon, YAHUSHUA. Zij bieden u het Levend Water aan maar u scheept hen af. Het is u, Oh mensen van Yisrael, die de leugens van uw leider accepteren. De rabbijnen willen niet dat u de macht kent die in de NAAM is, van de macht in de NAAM, MIJN NAAM YAHUVEH! De NAAM van uw Redder Messias is YAHUSHUA. Nu, zou u luisteren en in die NAAM zou beginnen te leren bidden?

Kijk rond u, Oh Yisrael, u ziet geen vriend. Kijk rond Yisrael, waar u op vertrouwde zult u nooit opnieuw vertrouwen. Nu, zult u luisteren aangezien IK door deze handmaagd deze dag spreek? Nu, zult u in de naam van YAHUVEH roepen en zult u de gave van YAHUSHUA accepteren dat IK u en de NAAM geef dat IK u heb gegeven zodat u zult worden gered. U zou de Messiaanse Christenen welkom moeten heten, degenen die in MIJN NAAM geroepen zijn, want dit is uw bescherming, Oh Yisrael. Houd op met hen te verwerpen. Zij roepen tot MIJ, tot ELOHIM YAHUVEH. Zij roepen tot MIJ in de naam van YAHUSHUA. Houd op met hen te verwerpen, luister naar MIJN profeten, luister naar MIJN apostelen, en luister naar hen die IK zend. Want zij komen met MIJN hart, MIJN hart van liefde voor u, Oh Yisrael.

Telkens als u de Westelijke Muur onder ogen ziet, kijk omhoog, want MIJN Zoon zal komen van de oostelijke hemel. Word niet langer door die leugens bedrogen. IK heb elke traan geteld die op die Westelijke Muur is gelaten. Dit is de eigenlijke plaats Abraham dacht Isaac te moeten doden. Dit is de eigenlijke plaats dat Jacob een ladder in de Hemel zag. Dit is echt heilig, gewijde grond. Want zij die in de NAAM van YAHUVEH roepen, de wonderen die IK eens heb gedaan, zal IK voor u Yisrael, opnieuw doen. Doe niet zoals de wereld. Vertrouw op geen wapen of mens; in plaats daarvan wend u tot de grote ELOHIM YAHUVEH, die Ene die genoemd wordt de GROTE ELOHIM "IK BEN". Zie, Oh Yisrael, op een dag zult u zeer spoedig de wapens van de mens op u zien gericht worden. Maar u moet vasten, en u moet huilen, en u moet jammeren in de naam van YAHUVEH, in de NAAM YAHUSHUA. IK zal horen en IK zal uw land bevrijden.

Oh, het is waar een kwade één komt, en hij zal zeggen dat hij "IK BEN!" is. Maar hij zal de Torah afschaffen en hij zal MIJN wetten herschrijven, hen maken in plaats van de mensen. Hij zal u, Oh Yisrael, vertellen dat hij de antwoorden heeft, waar u nooit dorst en honger, of oorlog opnieuw zal lijden. Maar weet dat dit de woorden van een kwade mens zijn die probeert om zich als Messias van alle mensheid op te stellen. Maar IK waarschuw u, Oh Yisrael, nu vóór de bloedstromen in alle straten vloeien. Deze ene kwade die komt zal in nederlaag beëindigen. Zo, verhef uw stemmen, Oh Yisrael, en al degenen die van Yisrael houden; roep de enige NAAM YAHUVEH aan en in de NAAM van YAHUSHUA, die alleen kan redden. Oh Yisrael, Oh Yisrael, Yisrael u bent nog steeds MIJN oogappel, want zelfs MIJN eigenlijke Feesten en Sabbatten veracht u niet. Betwijfel elke leider die u heeft die niet in MIJN NAAM bidt en van de Torah leeft en de mensen vertelt deze oorlogvoering niet door wapens, maar slechts door het vasten en gebed te zullen winnen.

Pas op voor elke vijand van Yisrael. U hebt de dekking, Oh Yisrael, van Amerika maar wanneer u uw rug tegen Yisrael keert, Oh wee u, Amerika. Zelfs de bijbel bevestigt u voor de vrede van Jeruzalem te bidden. Wanneer u om het even wat doet dat tegen MIJN Woord komt denk niet dat IK niet heb gehoord. Ik spreek tot de hele wereld, laat de appel van MIJN oog met rust. Want IK heb haar gekastijd; zij heeft geen vrede gekend. Maar dit is voor MIJ om te doen en niet voor u. Zij zal nogmaals tot MIJ, de ELOHIM van haar voorvaders, roepen, want IK heb een overeenkomst met Abraham gemaakt en IK zal het niet breken. IK maakte een belofte aan YAHUSHUA, want HIJ zei dat zij niet weten wat zij doen. Hij zei, "Vergeef hen, Oh Vader, want zij weten niet wat zij doen." Maar u, Amerika en die tot de Verenigde Naties toetreden, IK waarschuw u nu, kom niet tegen de appel van MIJN oog, hoewel zij veel verkeerds heeft gedaan, zij ook heeft gedaan wat in MIJN ogen juist is. De mensen van Yisrael zijn als één grote familie, wanneer u één kwetst, kwetst u hen allen. Wanneer u één doodt, is het als hun eigen familie.

Oh Amerika, u denkt slechts verdriet te kennen. U zou in de schoenen van Yisrael moeten lopen waarin zij heeft gelopen. Zij vechten en zij worstelen voor elke adem vanaf IK haar als natie heb verordend. Vanaf deze baby geboren was, is deze baby opnieuw en opnieuw beproefd. Zij hebben geprobeerd om haar te doden. Maar IK heb elke keer het leven in haar geademd, zoals IK het opnieuw en opnieuw heb gedaan. Voor al diegenen die naar haar vernietiging streven weet dat "IK BEN" het opnieuw zal doen. Zij hongeren en zij dorsten naar gerechtigheid en zij weten niet waarom; maar als zij slechts de verse manna en het Brood van het Leven en de nieuwe wijn zouden accepteren. Zij zouden leven en zouden niet sterven. Maar zij zullen, vertel IK u, zij zullen. Want IK heb een overblijfsel dat uit Yisrael zal komen en leven en Yisrael zal staan, maar zij zal niet verdedigd worden door de mens.

Want IK heb een geheim binnen Yisrael geplaatst, en de macht is binnen die Kist een macht als geen ander, met alle van uw atoomwapens kunnen zij niet beginnen te vergelijken met de Staaf dat IK heb geplaatst binnen in die Kist. Het zal nogmaals het rivierbed van de Zee van het Riet drogen. De wonderen die Mozes deed zullen nogmaals gezien worden. Als zij slechts nogmaals kunnen geloven. De NAAM, de NAAM, de NAAM; de macht is alleen in de NAAM. Roep MIJ aan in de Naam van YAHUSHUA, want in de NAAM van YAHUSHUA zal het kwaad niet blijven. Roep MIJ aan in de naam van YAHUSHUA, de Bloedbedekking van dit land en de wereld. Want HIJ is werkelijk YAHUSHUA Ha MASHIACH, de MESSIAS niet alleen van Yisrael, maar van de hele wereld want ZIJN Bloed vloeide in de grond, in de eigen grond van Yisrael, en het stroomde over de wereld naar elke vrouw en man, jongen en meisje. MIJN kinderen kennen de macht van die NAAM. In de naam van YAHUSHUA, zullen MIJN kinderen worden gered.

(Elisabeth die bidt: Dank U, dank U Vader, dank U, dank U, dank U.) Vertel enkel Yisrael dat IK hen een veel groter offer heb gegeven dan welke eens de gedachte van Abraham was dat hij MIJ moest geven, en dat was zijn eigen zoon want IK gaf MIJN eigen Zoon en ZIJN NAAM is YAHUSHUA. En juist waar de Westelijke Muur is, waar zij knielen en bidden, begrijpen zij zelfs niet hoe heilig dat land is.

(Elisabeth die bidt: Dank U, Heer, dank U Vader, dank U YAHUVEH, dank U YAHUSHUA.) Ik roep om genade, genade voor Yisrael. Wij weten niet wat er gebeurt; wij hebben naar het nieuws vanavond niet geluisterd, maar wij prijzen U en wij danken U, YAHUVEH, voor Uw woorden. U zei dat zij de appel van Uw oog zijn. Zij zijn de appel van Uw oog. Oh, heb genade! Heb genade, heb, Oh, genade. Ik roep om meer genade op Yisrael dan ik zelfs voor Amerika doe. Ik roep om genade Vader. De visioen dat ik zag was het bloed, maar het bloed toen YAHASHUA stierf, en het bloed ging in de grond. YAHUVEH toonde me het was enkel rood rondom de gehele wereld. Het bedekte de hele wereld. Hoewel de mens het niet kon zien, bedekte het de gehele wereld. Halleluyah! Dank U, Vader; Dank U, YAHUSHUA!

 

* * * * * * *

 

Gegeven aan Apostel Elizabeth Elijah Nikomia op de 8ste van Oktober, (Tishri 21ste) 2001, tussen 3:00 v.m. en 4:00 v.m. tijdens het Feest van Tabernakels.