Profetie 51

DE KLAROEN ROEP VAN DE 144.000

VREES NIET MIJN GELIEFDE KLEINTJES,

IK HEF EEN STANDAARD OP TEGEN DE KWADEN!

 

In ontzag van YAHUVEH en YAHUSHUA, breng ik dit profetische woord onder de RUACH Zalving. Ik vraag nu als iets niet in lijn is met de Heilige Geschriften, alstublieft laat het me weten. Ik test elke geest die spreekt vooral in een profetisch bericht. Omdat zovelen me emailen en vol van vrees zijn, bad ik voor een woord van aanmoediging, zelfs voor mij. Terwijl ik een email terug stuurde naar een andere zuster die profeet is en aanmoediging nodig had, kwam dit profetisch bericht te voorschijn toen ik dat het minst verwachtte. Ik bid dat deze woorden een zegen voor u zullen zijn en u zullen helpen wanneer het vreselijke nieuws op onze weg komt. Ik weet het zal mij. Het is een angstaanjagend iets om het mondstuk voor YAHUVEH te zijn en ik bid dat elk woord is zoals hij het wilde zeggen.

Voel vrij om het te kopiëren en te verzenden om anderen aan te moedigen in een tijd wanneer vrees hoogtij voert.

Apostel Elisabeth Elijah Nikomia

Psalm 2

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?

2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.

5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.

6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!

11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.

12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

 

* * * * * * *

 

DE KLAROEN ROEP VAN DE 144.000

VREES NIET MIJN GELIEFDE KLEINTJES,

IK HEF EEN STANDAARD OP TEGEN DE KWADEN!

 

Wanneer de vijand binnenkomt als een vloed, zal IK een standaard tegen hem opheffen. Omdat u het nog niet gezien hebt, vrees niet dat IK MIJN belofte vergeten heb zo te doen. MIJN Geliefden, vrees niet, opnieuw zeg IK, YAHUVEH, vrees niet MIJN Geliefde kleintjes. IK heb u niet opgeheven voor dit uur en u bekleed met de kennis dat IK, YAHUVEH, aan u gegeven heb om u nu te verlaten. U bent één van MIJN gezalfde verborgenen. Nu is de tijd om op te staan en te voorschijn te komen om uw broers en zusters in YAHUSHUA te helpen. IK heb u land, eigendommen, schepen, eilanden, huizen en financiën gegeven. IK heb geheime miljonairs; ja, het zijn zelfs multi-miljonairs en u was tot niet veel nut voor MIJN Koninkrijk geweest, want u bent in de ogen van de wereld gebleven en toch hebt u geprobeerd om MIJN fijne gedragslijn te lopen. U hebt in het geheim van MIJ gehouden en gediend want u hebt tot uzelf gezegd, "Wat kan ik voor het Koninkrijk van YAHUVEH doen? Hoe kan ik het Evangelie van YAHUSHUA bevorderen?" Dus blijft u stil en verborgen, toch bid u voor iemand anders om te doen wat u voelt dat u niet kunt doen. Spoedig zal het te laat zijn om MIJN apostelen en profeten te helpen. Begrijpt u nog niet de prijs die zelfs degene door wie IK spreek betalen moet door de aanvallen die afgeweerd moeten worden, niet alleen in het fysieke koninkrijk maar in het geestelijke koninkrijk? Helpt u of bent u een belemmering?

IK, YAHUVEH, giet vele gaven in u. MIJN verborgenen hebben veel Goddelijke wijsheid. Niet alleen in deze wereld maar ook in de RUACH ha KODESH geestelijke koninkrijk heb IK u gezegend. U hebt naast de wereld gewerkt en toch bleef u verborgen. Veel van u zijn genieën. IK heb u verborgen als artsen, advocaten, leraren, filantropen, bankiers, uitvinders, investeerders, kunstenaars, computer intellectuelen, elektriciens, in de politiekracht, alle vormen van overheden, senatoren, congresleden, staatsmannen, verkoop, eigenaar van winkels, franchises, onroerende goederen, kapiteins, eigenaars van schepen, restaurants, alle vormen van vervoer, acteurs, film industrieën, zangers, investeerders, makelaars, schrijvers, chefs, ontwerpers, contractanten, er is geen carrière waarbinnen IK niet MIJN Geliefde kinderen verborgen heb. Dezen zijn MIJN discipelen die MIJN Zoon YAHUSHUA volgen en YAHUVEH Zijn wetten verlangen te gehoorzamen en deze verborgenen zijn verspreid over de hele wereld. De standaard die zij gebruiken om mans wetten te meten is dit: Is het in lijn met de Geschriften? Dit is de standaard waar zij alles bij meten; als het waarheid is zullen de Tora en de Geschriften het bevestigen.

IK, YAHUVEH, heb u voor een dergelijke tijd als deze verborgen. Bid hoe uw talenten, gaven, wijsheid, huizen, financiën, en geestelijke gaven te gebruiken. Alle wijsheid die niet tegen MIJN Geschriften gaat moet u gebruiken om te helpen en ruilhandel te drijven, op een tijdstip waarop er geen andere manier zal zijn om te kopen of te verkopen of te helpen. Uw wijsheid, openbaringen, helende kennis, en onderwijs dat aan u gegeven is zal anderen ten goede komen voor een dergelijke tijd, en u zult weten wanneer het te gebruiken en waar te helpen, en wie te helpen. MIJN apostelen en profeten hebben u nodig om hen voor een dergelijke tijd als deze te verbergen, van de kwaden die naar hun vernietiging streven, zodat niemand kan zeggen dat zij niet gewaarschuwd werden vóór het oordeel valt.

IK, YAHUVEH, zend altijd profeten en apostelen om te spreken, niet alleen om berouw te hebben maar ook om van te voren van de gevaren te waarschuwen die komen zal en hoe aan de greep van de vijand te ontsnappen. MIJN verborgenen moeten stoutmoedig zijn wanneer u uw verborgen kennis en openbaringen deelt die IK, YAHUVEH, u dagelijks geef. IK waarschuw u, vertrouw niet op uw eigen sterkte maar vertrouw op de sterkte van YAHUSHUA, want het volstaat voor u wat u ook onder ogen ziet. Is er iets te moeilijk om te veroveren voor YAHUVEH? U ziet onder ogen wat u als onoverkomelijke muren waarneemt dat u niet kunt beklimmen en waar u niet omheen kunt. Met MIJN RUACH ha KODESH zalving zult u niet falen. IK, YAHUVEH, breek de muren die u gebonden in de gevangenissen houden waar u van anderen gescheiden bent.

IK, YAHUVEH, voeg u nu bij anderen, want dezen zullen ook MIJN verborgenen zijn die IK onder de schuilplaats van MIJN vleugels verborgen heb. Wacht tot u de wonderen ziet die IK, YAHUVEH, zal doen. U zult zien, het zal uw fijnste uren zijn als u YAHUVEH nogmaals ziet bevrijden degenen die anderen tot doel hebben om te vernietigen, alles vanwege MIJN NAAM. IK, YAHUVEH, heb deze profeet gekozen om te roepen de Klaroen roep van de 144,000. Leer het lied van Mozes. Daarin is de overwinning in de NAAM van YAHUVEH! MIJN nieuwe mandaat aan deze apostel dochter van MIJ is: nu is de tijd voor u om het aangezicht van YAHUVEH en de wil van YAHUVEH en de marsorders van YAHUVEH te zoeken. Loop wanneer YAHUVEH zegt loop, ren wanneer YAHUVEH zegt ren, spreek wanneer YAHUVEH zegt spreek en doe niets wanneer u verteld wordt om enkel te staan en te wachten. Het maakt niet uit hoe klein van een besluit, leer te bidden voor MIJ om MIJN wil te openbaren, niet uw wil.

IK, YAHUVEH, zalf MIJN gekozenen op een grotere manier dan IK ooit voordien gedaan heb. Maak er ernst mee u wèl beproefd voor te stellen, zodat niemand u met de Geschriften kan misleiden. IK, YAHUVEH, verzamel MIJN troepen op de muur om satan en de demonen die u omringen te verslaan. De wapens die u hebt zijn niet vleselijk maar geestelijk. Geen wapen kan meten met de ongebruikelijke zalvingen die IK in elk van u medegedeeld heb, hoewel u het niet kent. In MIJN timing zult u de standaard zien die IK, YAHUVEH, zal opheffen tegen degenen die tot doel hebben om de Christenen en de Joden kwaad te berokkenen. Alle Israëlieten die de NAAM van YAHUVEH aanroepen, zij die niet de Heilige NAMEN vrezen te gebruiken, zij realiseren dat zij misleid zijn en daardoor verkeerd onderwezen zijn. Er is zalving, redding, bevrijding en helende kracht in de namen van YAHUVEH en YAHUSHUA.

IK, YAHUVEH, vraag u dit, zult u de beloften verlaten die IK u gegeven heb? De heilige hoop dat IK u gegeven heb? Waarom zou IK zeggen dat u niet onder MIJN toorn maar genade bent en u onderwijst anderen dat IK, YAHUVEH, geen ontsnapping voor de Christenen zal toestaan die naar MIJ uitroepen in YAHUSHUA's NAAM? IK, YAHUVEH, heb wel een ark voor u. Al MIJN kinderen die op MIJ vertrouwen zullen MIJN stem duidelijk horen, enkel geloof en blijf MIJ vragen. Denkt u dat IK, YAHUVEH, u tot dusver heeft gebracht om u nu te falen? IK, YAHUVEH, zal Israël niet sparen omdat haar mensen heiliger zijn. In waarheid haar zonde loopt enkel ongebreideld, de stank stijgt tot aan de Hemel, zoals het in de naties rond de wereld doet! Niet één natie of volk is beter dan de andere. IK, YAHUVEH, zal niet toestaan dat Israël volledig vernietigd wordt want IK, YAHUVEH, heb een overeenkomst met Abraham en zijn zaad gemaakt.

MIJN kinderen die binnen geënt zijn door het Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA, vrees niet. IK, YAHUVEH, zal de Overeenkomst van het Bloed eren die IK ook met u heb. Door de geestelijke bloedlijn van YAHUSHUA bent u ook Joden. Zij die de Bloed Overeenkomst van YAHUSHUA weigeren en zeggen omdat zij Joden zijn, zij die YAHUSHUA als MIJN Zoon en uw MESSIAS verwerpen, wees gewaarschuwd. Aangezien u MIJN gift geweigerd hebt die IK, YAHUVEH, u gaf op Golgotha, dan zij die slechts geloven en het geloof hebben dat het houden van de Tora, de Sabbat en de feesten hen zal bewaren, IK, YAHUVEH, herinner u eraan dat zonder een zondeoffer wanneer u zonde doet er geen heilige zondeloze offer is en u beoordeeld zult worden niet door YAHUSHUA maar door Mozes, en de wetten van Mozes. Wee aan u wanneer dit gebeurt.

Er is geen gunst of genade wanneer Mozes op de Dag van Oordeel zal oordelen. Als het zo gemakkelijk was denkt u dat IK MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA gezonden zou hebben om in uw plaats te lijden en te sterven? Allen hebben gezondigd en schoten tekort bij een perfecte Schepper. Hoeveel beter voor MIJN kinderen die weten dat zij zondaars zijn en toch hun best doen te gehoorzamen en berouw te hebben en, vergiffenis vragend in de NAAM van YAHUSHUA weten dat YAHUSHUA hun Overeenkomst van het Bloed is die ook voor hun zonden geofferd werd. YAHUSHUA zal degenen beoordelen die hem als zodanig aanvaard hebben, niet de wet van Mozes, noch Mozes. YAHUSHUA zal de heidenen oordelen die weigeren om heilige levens vóór MIJ te leven en de enige, heilige, zondeloze bloedverzoening voor zonden weigeren.

Ben IK onbekwaam om u te beschermen en te bevrijden? De plannen die IK, YAHUVEH, heb voor u zijn voor goed en niet voor kwaad. Vertrouw op MIJ en houd op te leunen op uw eigen begrip. MIJN kinderen, erken dat IK, YAHUVEH, alleen de antwoorden heb en IK, YAHUVEH, beloof om uw wegen te leiden terwijl u in MIJN voetstappen loopt. Uw voetstappen die alleen lopen zullen u verkeerd leiden, maar MIJN voetstappen zijn zekere, stevige stappen die tot overwinning leiden. Geloof en ontvang overwinning. Strijd voor wat u weet juist te zijn. Er zijn mensen met wie u gehandeld hebt dat IK uit uw leven verwijder om anderen te brengen om u aan te moedigen en u op alle manieren te helpen steunen.

Zeg niet dat er nog niet tijd is om dit of dat te doen. In plaats daarvan realiseer, ben IK niet de Vader van alle tijd? De bewaarder van tijd, IK, YAHUVEH, ben de tijd zelf. Wie anders kan de tijd stoppen, versnellen, of terug houden? Geliefd kind en alle kinderen van MIJ die YAHUSHUA bij NAME roepen en weten dat zij niets zonder die HEILIGE NAAM kunnen doen, IK heb u voor een dergelijke tijd als deze opgeheven. U maakt deel uit van MIJN gezalfde verborgenen. Hoewel de vijand hun tanden knarsen en proberen u kwaad te berokkenen en zij uw namen hebben opgeschreven, heb IK ook hun namen in het boek van verdoemenis opgeschreven en deze kwaden zullen de eeuwigheid in de poel van vuur doorbrengen, oogstend voor wat zij nu zaaien!

IK zal nogmaals aan MIJN kinderen bewijzen, als u naar MIJN stem luistert en in MIJN voetstappen loopt zult u de vijanden die u willen vernietigen te slim af zijn en al MIJN kinderen die elk MIJN woord willen horen en die MIJ gehoorzamen, of minstens er naar streven en weten dat wanneer zij zonde doen zij het bloed van YAHUSHUA voor de vergeving van zonden hebben, IK, uw Vader YAHUVEH, zal de kwaden met hun eigen technologie beschamen. IK zal ze met hun eigen uitvindingen beschamen. Om geen aardse of wetenschappelijke reden, de vallen die voor MIJN kinderen geplaatst zijn zullen in plaats daarvan slechts vangen en terug boemerangen op de kwaden die tot doel hebben de aanhangers van YAHUSHUA te vernietigen. Wat IK eens vroeger met de kwade farao deed zal IK opnieuw doen. Door de hand van YAHUVEH alleen zullen de Goliatten van deze wereld voor altijd vallen.

Degenen die IK kwade, geheime bewaarders noem, die tot doel hebben om de geheimen van occultisme, demonisme, wetenschappelijke, politieke kennis, en mens gemaakte wetten te gebruiken om MIJN kinderen te vernietigen, en de vrijheden weg te nemen die IK aan MIJN kinderen gegeven heb. IK, YAHUVEH, zal een verrassing voor hen in petto hebben; het zal deze kwaden beschamen die zich wijs denken. Zij hebben tot doel om MIJN kinderen kwaad te berokkenen. IK, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA doe de gelofte om degenen te beschermen die opgeroepen en gezalfd worden voor dit uur.

Zij die MIJN stem duidelijker zoeken te horen dan een andere stem, dezen zijn MIJN ware schatten in de wereld. Allen die YAHUVEH en YAHUSHUA aanroepen en op MIJN RUACH ha KODESH vertrouwen om hen door een ongebruikelijkste zalving te leiden ongelijk van wat men ook tot nog toe gezien heeft, moeten realiseren dat IK ze nu aan het snoeien ben, en verwijderend alles in hun leven wat verwijderd moet worden. Ja, zelfs uw geliefden moeten gesnoeid worden of door de hand van YAHUVEH verwijderd worden, want IK moet MIJN Geliefden beschermen. Als zij geen hulp aan u zijn en in plaats daarvan een belemmering zijn, weet dan dat IK hen zal verwijderen want zij zullen u zelfs tot de dood toe verraden als YAHUVEH niet scheidt van wat nooit bedoeld was om verenigd te zijn als één.

Bid en bemiddel voor uw geliefden, maar wanneer IK u vertel te verhuizen en toch niet vertel om uw ongeredde geliefden met u mee te nemen, zal het een test van uw liefde voor YAHUVEH zijn. Zult u allen voor MIJ verlaten, zoals Lot toen verteld werd te vluchten? Hij had geen keus van zijn vrouw te scheiden, IK veranderde haar in een zoutpilaar. IK moest het hem en zijn dochters op de harde manier tonen. IK eis gehoorzaamheid, vooral wanneer IK een engel zend om te waarschuwen "Ga weg, vlucht, deze plaats staat op het punt vernietigd te worden." De vrouw van Lot vluchtte maar draaide haar hoofd om om terug te kijken, en treurde om al haar bezit, huis, en vrienden in de stad. Dit is een les; wanneer IK u vertel om te vluchten, hoe dan ook gehoorzaam of het lot van de vrouw van Lot zal zelfs het lot van MIJN kinderen zijn.

Vertrouw op MIJ en weet dat de plannen die IK voor u heb voor goed en niet voor kwaad zijn. IK lach terwijl IK de plotten van de vijanden hoor, zeggende dat alle Christenen en Joden zullen sterven. Begrijpen de vijanden nog steeds niet hoewel zij hard proberen om MIJN mensen uit te roeien, zoals het Romeinse Imperium en Hitler deden, hoe meer zij offerden er meer opgeheven werden? Het bloed van de heiligen die geofferd worden zal slechts meer heiligen in het Koninkrijk van de Hemel brengen. Saulussen zullen Paulussen worden. De vijanden zijn zo dwaas. Denken zij niet dat de Hemel zelf tegen deze duivelse vijanden tekeer zal gaan en de hemelen zelf MIJN toorn op MIJN vijanden zullen uitgieten die een machine willen gebruiken dat God speelt? IK beschaam zelfs nu de vijanden op manieren dat u niet kent. Pas op, oh vijanden van MIJ, want IK zal uw eigen creaties tegen u en uw geliefden keren. MIJN kinderen zullen gespaard worden.

Hoeveel keren reeds, niet alleen Amerika maar Israël, heb IK deze naties gespaard in deze laatste maand alleen. Maar toch niet alleen dat, maar IK zeg zelfs de wereld zou zich vernietigd hebben wanneer één natie dodelijke oorlogsspelen speelt tegen een andere natie, en voor wat wraak, hebzucht, macht, hongerig voor meer controle en macht. IK, YAHUVEH, alleen bevorder en beschik. Wanneer MIJN volk schreeuwt in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA en schreeuwt voor genade voor de natie waarin zij wonen, evenals voor die waarin zij niet wonen. Hoe kan IK MIJN oren doven, zelfs als IK dat wilde. U leest dit nu omdat IK de tijd uitgebreid heb om één reden, omwille van de voorbeden die voort zijn gegaan bedekkend deze wereld in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA. Uw ark van veiligheid dusver is de fervente gebeden van de rechtvaardigen.

IK ben YAHUVEH en er is geen andere als MIJ. De standaard die IK ophef tegen de kwaden die hun wapens gebruiken om de hersenen van MIJN kinderen te manipuleren zullen vinden dat niet alleen hun wapens niet zullen werken, maar in plaats daarvan zal IK elke uitvinding, elke machine, elk wapen, elke ziekte, alle biologische wapens en alle bacterieoorlogsvoering tegen zichzelf keren. Zelfs hun eigen geliefden zullen van hen beschaamd zijn en de kwaden eigen lichamen zullen weigeren hun jaren te leven. Dit is MIJN wraak tegen degenen die de vernietiging van de gelovigen van YAHUVEH en de aanhangers YAHUSHUA nastreven. IK houd van u. Ja, zelfs van degenen die YAHUVEH haten. IK alleen creëerde u en het zal de hand van YAHUVEH alleen zijn die van de Hemel verzonden wordt dat zowel uw lichaam als uw ziel vernietigen zal, het verzendend in de Poel van Vuur als u niet in gebed berouw hebt, vergiffenis vragend in de NAAM van YAHUSHUA.

Laat Amerika Met Rust, Laat Israël Met Rust, Laat MIJN kinderen de vrijheid MIJ te aanbidden en te dienen in waarheid en gezalfde kracht. IK zette Amerika apart om het land van de vrijheid te zijn en heb haar gezegend met geen komst van oorlog aan haar kusten sinds voorbije jaren. Amerika, geef niet zo vrij weg waar IK u mee gezegend heb eenvoudigweg vanwege vrees. Spreek op en blijf niet langer de stille meerderheid. Laat uw stemmen gehoord worden. Onthoud, wanneer één de vrijheid van godsdienst verliest en zelfs de verkeerden gecensureerd worden, dan zijn allen in gevaar om hun vrijheid van godsdienst te verliezen. Dan zijn allen in gevaar om hun vrijheid van godsdienst te verliezen. Mijn kinderen, weet dat dit niet over een godsdienst gaat dat weggenomen wordt; dit gaat over een verhouding met YAHUVEH en YAHUSHUA dat veranderd wordt tot een vorm van godsdienst met een vorm van goddelijkheid maar geen goddelijkheid binnenin hebben.

Pas op, vijanden van YAHUVEH en YAHUSHUA, uw eigenlijke wapens van massavernietigingen zullen op uzelf terugkomen. U zult het op één manier versturen en de engelen in de hemel zullen het op een andere manier terug draaien. IK zal MIJN kinderen beschermen zoals een moederleeuw haar welpen beschermt. Pas op, vijanden van YAHUVEH en YAHUSHUA, want ziet u, IK hoor MIJN kinderen schreeuwen in vrees en verwondering want IK heb hen onderwezen om vredestichters en niet oorlogsaanstokers te zijn en dit veroorzaakt hen verbazing op het niveau van verdorvenheid van mans onmenselijkheid aan mannen, vrouwen, jongens en meisjes. IK hoor de schreeuwen van MIJN kinderen van vrees, want zij realiseren dat in het natuurlijke koninkrijk zij zich niet kunnen beschermen, nu ziet u waarom IK hen MIJN schapen en lammeren noem. Welke lam of schaap kan zichzelf beschermen? Heeft een lam of een schaap scherpe klauwen, of scherpe tanden zoals IK aan andere dieren gegeven heb? Neen! Een schaap rekent slechts op de Goede Herder om hen naar groene weiden en helder water te leiden. MIJN ware schapen en lammeren hebben geen tekort aan manna, of het Levende Water. MIJN Ware Schapen vertrouwen IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA als Goede Herder. MIJN NAAM IS YAHUVEH. MIJN Schapen komen slechts tot de stem van "IK BEN," en MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA, en zullen slechts onze rustige, kleine stem horen door de RUACH ha KODESH (Heilige Geest).

IK ben die Goede Herder! IK zal MIJN Schapen en lammeren tegen de wolven van deze wereld beschermen. Het is waar, sommige van MIJN schapen worden gedood door de wolven en sommigen zullen aan grote vervolging lijden, maar dit is altijd zo geweest. Hun beloningen worden hier in de wereld niet gezien maar in de Hemel, voor de eeuwigheid. IK lach wanneer IK hoor hoe de vijanden denken dat IK, YAHUVEH, blind of doof en stom ben, en niet aan MIJN apostelen en profeten zal herhalen wat IK gehoord heb. IK waarschuw MIJN kinderen door te spreken tot hun geesten. Is MIJN arm te kort om u te bevrijden, MIJN kinderen? Gelooft u dat IK uw Schepper ben, YAHUVEH, die alles in de Hemel en op Aarde schiep? Is YAHUVEH niet degene die uw ogen en oren schiep? Denkt u dat IK nu vaag zicht heb, of dove oren om uw gebeden en schreeuwen niet te horen, en niet te zien en te horen wat de vijanden doen? Denkt u, MIJN Kinderen, dat IK niet zal opheffen, en niet reeds heb opgeheven, een standaard tegen de kwaden? Zij hebben hun afstandszicht, maar IK heb MIJN engelen die de wacht staan 24 uur per dag, oplettend en rapporterend alles wat de kwaden doen!

Sommigen gebruiken zelfs de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA om MIJN kinderen te proberen te bedriegen, stiekem binnensluipend bij de kudden van MIJN schapen en lammeren, gelovend dat zij niet opgemerkt zijn en toch zie IK hun harten. IK weet wat zij verzonden zijn om te doen. IK ken een wolf wanneer IK één zie. IK zie satan komen als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

MIJN kinderen, u kunt voor een korte tijd bedrogen worden, maar slechts zolang IK het toesta! Wee aan die wolf die het masker van een schaap opzet om MIJN kinderen te bespioneren, en hen te vangen. Wat is de prijs van uw ziel? Want dat is wat het u zal kosten. Uw ziel zal in de Poel van Vuur geworpen worden. Heb berouw vandaag, voordat het te laat is! Ren van het kwaad dat u gedaan hebt, en stel dat kwaad bloot voor wat het is. Help MIJN kinderen. Word één van MIJN verborgenen die MIJN baby’s, Bruid, gekozenen zullen beschermen en niet kwaad zullen berokkenen. Heb berouw voor allen die u geschaad hebt. Er is nog tijd voor de wolven om babylammeren te worden. Slechts door de Bloedovereenkomst van MIJN Zoon YAHUSHUA is dit mogelijk. Ren, wolf, ren want IK, YAHUVEH, zie u. U denkt slechts dat u onzichtbaar bent en zich binnen kan vermengen.

IK heb op het onkruid gelet en de tarwe groeit zij aan zij, en nu is de tijd voor deze wereld waarop MIJN engelen binnenkort het onkruid uit zullen plukken en ze zal verbranden, waar zij voor de eeuwigheid eerst in de hel en dan in de Poel van Vuur zullen branden. MIJN ogen zijn altijd op wacht, want IK hou naijverig van en bescherm MIJN schapen en lammeren. Pas op, u die ongelijk gejukt zijn want uw eigen echtgenoten zijn wolven in vermomming. Een huwelijk dat niet door YAHUVEH verordend is zal niet stand houden in deze komende kwade dagen, kwade dagen voor de kwaden. Want opnieuw heb IK het kwaad in de kerken gezien, en in de bedieningen waar IK gelet heb op satanische installaties wanneer zij in macht, populariteit groeiden en doctrines van duivels onderwezen. Sluw slopen de wolven binnen en speelden het spel van pretendenten, als voorgangers, apostelen, profeten, en leraren en, ja, zelfs evangelisten. U kunt het volk bedriegen, maar pas op u kunt YAHUVEH niet bedriegen. U gebruikt de naam van MIJN Zoon YAHUSHUA, en u noemt bedieningen naar uzelf om uzelf te verheerlijken, maar u hebt een kwaad geheim gehouden.

Dat geheim is, u hebt uw zonden, harten, leven, en zielen niet aan YAHUSHUA gegeven. U gebruikt in plaats daarvan occulte krachten, en gebruikt de NAAM van MIJN Zoon om MIJN volk te manipuleren, om uw torens, en gebouwen te bouwen dat u kerken noemt. IK kijk naar deze multi-miljoenen dollar gebouwen dat u kerken noemt, en IK noem ze mausoleums. MIJN RUACH ha KODESH is niet daar binnen. Mijn ware apostelen en profeten die u waarschuwen worden beledigd, mishandeld en weggejaagd. Weg met uw zogenaamde verering, IK luister alleen naar degenen die met schone harten tot MIJ komen, ga weg van MIJ met uw voorwendsel van lof. De meest vals klinkende zangers die harten hebben gebrand om MIJN Wil te doen en hun leven in heiligheid te leven, alles dat YAHUSHUA is vóór hun wil en wensen en behoeften plaatsend, dit is de hoogste vorm van lofmuziek in MIJN oren. Niet uw choreografeerde lofdansers. Het ware dansen in de RUACH ha KODESH wordt niet onderwezen noch gechoreografeerd door iemand, maar de RUACH ha KODESH. Het wordt niet gedaan eenvoudigweg omdat u vóór YAHUVEH en YAHUSHUA wilt dansen, het zijn uw voeten die gezalfd zijn om dit te doen. Niemand kan dit onderwijzen. IK wend me af wanneer IK wereldsgezindheid in de tempels en de kerken zie.

Ware apostelen en profeten worden niet onderwezen om zo te zijn door zuiver een leraar in deze wereld. Zelfs uw zogenaamde profetische scholen zijn een bespotting. Hoe kunt u onderwijzen wat u nooit door een mens onderwezen werd? Slechts de RUACH ha KODESH spreekt en stroomt van MIJN apostelen en profeten. Zij in dergelijke scholen hadden beter berouw moeten hebben en realiseren dat de mens niet een profeet, of apostel, of zelfs de bediening van evangelist kan maken. Het is de zalving van de RUACH dat de mensen trekt. Het is niets geleerd, noch onderwezen. Om een goede voorganger te zijn is het voorbeeld de Goede Herder. Voorgangers en evangelisten, houd op te proberen om uw herenhuizen hier in de wereld te bouwen. Stop met uw rijkdommen in deze wereld op te slaan. U vertelt MIJN volk niet om voor rampen voorbereidingen te treffen, toch hoeveel van u slaat het beste op van alles? Hoeveel van u, rijke voorgangers, hebben een geheime schuilplaats, en uw plannen gemaakt en niets om uw eigen congregaties gegeven? Waarom denkt u dat IK wil dat het geld dat aan u in tienden gegeven is om u kristalkathedralen ervan te bouwen, of de grootste kerk in Amerika te bouwen, of in de wereld? Zou het geld niet beter besteed zijn om MIJN volk te helpen om voor rampen voorbereidingen te treffen? U bezit uw eigen diamantmijnen en toch werpt u de ware juwelen weg, MIJN Geliefde kinderen.

In deze wereld hebt u hen bedrogen, oh kwaden, maar uw dagen in deze wereld zijn genummerd. Wat zult u dan doen? De advocaten firma die verondersteld is om MIJN volk te verdedigen met geld dat naar ze verzonden wordt om degenen, MIJN kinderen genoemd, te helpen verdedigen u scheert nu de kudden. In plaats daarvan helpt u degenen die tot doel hebben om de privacy van MIJN kinderen weg te nemen. U hebt zich aan de meestbiedende verkocht, en zijn naam is satan. IK koop MIJN volk niet, noch hun affecties, loyaliteit, of vertrouwen. IK zal niet met de kwaden ruilhandel drijven. IK zal hen slechts waarschuwen. Heb berouw in de NAAM van YAHUSHUA.

U, valse voorgangers, evangelisten, apostelen, profeten en leraren, u maakt IK, YAHUVEH, misselijk. Stop MIJN kudden te scheren. Kinderen, wanneer u een dienaar ziet die miljonair is die hun rijkdom in uw gezicht wappert, waarom geeft u hen die slechts meer, MIJ verder boos makend? Wanneer u een voorganger ziet opscheppen over zijn Rolex horloge of Mercedes Benz, Rolls Royce, of andere luxe auto, of pronken met zijn herenhuis, ziet u nog niet dat een wolf binnengeslopen is onder u? Luister niet naar enkel zijn of haar preken, in plaats daarvan beoordeel hun vrucht. Realiseer dat als dat werkelijk MIJN dienaar was, hij of zij meer zou geven dan nemen. Hebt u een kerk dat u bijwoont die mensen hebben die werkeloos zijn, op welzijn, of in gebrek zijn? Dan, hoe kunt u dat geld in de collecte plaatsen om de rijke voorganger te voeden, en de geest van wereldsgezindheid te voeden, en hebzucht? Denkt u niet dat IK hen, evenals u, verantwoordelijk zal houden? Rijke voorgangers die gebrek in hun kerken hebben terwijl zij in overvloed leven voeden zichzelf en verhongeren MIJN Schapen. Deze kwade voorgangers die MIJN kudden scheren, alles nemend wat zij hebben, en toch hun naaktheid bespotten. Voorgangers die vrij ontvangen zouden vrij moeten geven, en toch zult u apostelen zien en profeten die verkopen wat IK hen vrij gaf door de zalving van de RUACH ha KODESH.

Één dienaar bedroeft MIJ zo, hij was eens een symbool van de liefde van YAHUSHUA, en nu druipt hij met diamanten en draagt de duurste op maat gemaakte kostuums, want hij bezit een winkel voor heren. Maar toch wat zal hij terug geven aan degenen die geen op maat gemaakte kleren hebben? Stop MIJN volk te vertellen dat YAHUVEH u vertelde om deze 10 miljoen of 7 miljoen dollars gebouw te bouwen. Groter is niet altijd beter. Wie hoedt de schapen en lammeren wanneer u honderdduizenden in uw congregaties hebt? Hoe kunt u zelfs beweren uw congregaties te kennen met dergelijke aantallen? Is het niet de voorganger zijn baan om MIJN Schapen te kennen? De meeste kunnen niet eens een telefoontje met u plegen, of zelfs een brief.

Het grootste deel van MIJN schapen en de lammeren in de kerken waar zij vluchten om de grote, mooie gebouwen te zien, de voorganger, zij het een man of een vrouw staat ver van u af en is onbereikbaar voor massa's van de mensen. Wie denken zij dat zij zijn? Had MIJN Zoon YAHUSHUA zelfs niet de tijd genomen om de massa’s mensen te voeden, en de mensen aan te raken, helend, en bevrijdend, biddend, en hen zegenend?

Schande op u, voorgangers, met dergelijke grote aantallen schapen en lammeren; u kent zelfs de namen van de mensen niet die u steunen! Als en wanneer u hun gezichten ziet of hun namen hoort, kent u hen niet eens. Deze mensen kunnen uw aandacht niet eens krijgen voor een afspraak. De rijken in de congregatie krijgen uw aandacht snel, en om het even wat zij vereisen zelfs een huisbezoek is niet te moeilijk voor de voorganger en evangelist om in hun programma's te passen. Hypocrieten, schande op degenen die dergelijke bedieningen en voorgangers steunen.

Vraag uzelf af, zou één van de meer bekende voorgangers van megakerken een dergelijk woord brengen als IK deze apostel gebruik om aan u te brengen? Neen, zij zouden niet. Vraag uzelf af, zou deze apostel van MIJ welkom zijn in uw kerk om MIJN ruwe woorden van oordeel en mandaten voor berouw te brengen? Als het antwoord Neen is, en u steunt hen met uw tienden en offers dan bent u in zonde. Ja, schokt dit u? Wanneer u iemand helpt om in de zonde verder te gaan, dan bent u medeplichtigen in die zonde. Heb berouw vandaag!

Steun geen bediening eenvoudigweg omdat het genoemd is naar een bekend iemand in deze wereld, of de grootste of meer bekende kerk heeft. Wat zegt MIJN Woord als alle mensen van u houden, en van de dingen in de wereld, maakt dit u tot de MIJNE? Houd de gehele mensheid van, en ontvang YAHUSHUA? Neen! Want wanneer u in de naam van YAHUVEH spreekt, zoals deze apostel doet, gaat het niet om een populariteitswedstrijd. MIJN ware apostelen en profeten zullen in de ogen van de wereld verliezen; zij gaan vaak in gebrek, aangezien satan liegt aan de mensen die IK opgeheven heb om de financiële, emotionele, en fysieke lasten te verlichten. MIJN eigen kinderen sluiten MIJN stem af hen vertellend om te helpen, te houden van en te steunen de weinige, moedige, en gewaagden die IK wel heb die MIJ en MIJN volk dienen.

Bent u één van dezen die de stem van YAHUVEH vooruit horen spreken en die zullen houden van, en wensen te helpen en te steunen MIJN ware apostelen en profeten, om uw huizen voor hen te openen en de last helpen te verlichten om MIJN volk met de berichten van de hemel te bereiken? MIJN ware apostelen en profeten betalen de prijs voor de zalving en zijn gewend aan verdriet, het lijden, verwerping, en vervolging. Telt u ooit de kosten dat het vergt om een dergelijk bericht zoals deze te brengen? Waarom zou u, zolang het niet u is die de kosten moet betalen, nietwaar? IK weet wie dit leest en hoort, en IK zal op een dag u vragen wat u gedaan hebt om de lasten van deze dienaar te verlichten. Hebt u haar zelfs bemoedigd? Heft u zelfs haar naam op in gebed? Realiseert u hoe weinig voorgangers haar als dienares in hun kerken zullen uitnodigen nadat dit profetisch bericht gegeven is? Maar IK, YAHUVEH, spreek dit vooruit, niet deze dienares. Dus heb IK dit tegen u, zogenaamde voorgangers, die geen voorganger bij allen zijn. Het zou beter zijn om af te treden dan de toorn van YAHUVEH onder ogen te zien voor het schaden van MIJN Schapen en lammeren.

Schande op u, voorgangers, u bent geen voorganger wanneer MIJN kinderen uw advies niet kunnen krijgen zonder eerst een lid van de kerk te zijn, en uw tiendentesten te slagen. Één test zijnde: een lid is slechts erkend als zij tienden geven in een bepaalde dollar hoeveelheid schenkingen en de kerk een bepaald aantal keren bijwoont. Stop MIJN kudden te scheren! Herinner waarvoor een voorganger moet staan. Onthoud, u bent niet de Goede Herder. Als IK u verordend heb om voorganger te zijn dan moet u een zegen aan MIJN schapen zijn. U zou daar moeten zijn als het fysieke deel om hen met MIJN woorden te bemoedigen. Houd van en bid voor hen en hun bevrijding, biddend voor de redding van hun ziel, hen onderwijzend om te gehoorzamen.

MIJN Tora, MIJN geboden met u die het voorbeeld zet. Als u MIJN zalving niet hebt dan bent u geen apostel, profeet, evangelist, een leraar of voorganger. IK ben niet geïmponeerd van welke seminarie u een diploma behaalde, veel geschikter zou het dezer dagen een begraafplaats genoemd moeten worden. De letter doodt en de RUACH ha KODESH maakt levend. Als de kennis die u hebt de uwe is, en u vertrouwt op die kennis om te bedienen, dan bedient u niet in de volheid onder de gaven van de RUACH ha KODESH.

Ga weg van MIJ, u die pretendenten zijn, u die onder MIJN schapen zijn binnengeslopen, hen onderwees, hen schoor, en toch bent u zelfs geen van MIJ. U behoort niet binnen bij de schapen en de lammeren. U bent een wolf die zoekt te verslinden. U bent gezonden door de brullende leeuw die niet MIJN Zoon YAHUSHUA is. YAHUSHUA is van de stam van de Leeuw van Judah.

 

* * * * *

Sommigen beledigend, anderen verlichtend voor de liefde, gehoorzaamheid, de glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA, 11/02/01, 1:50 v.m. Profetisch Dienares van YAHUVEH en YAHUSHUA, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.

De Wereld Encarta Woordenboek definieert een klaroen roep als een roep tot actie: een dringend of inspirerend beroep aan mensen om iets te doen. [Van het gebruik van de klaroen als een signaal in oorlog.]