Profetie 52

KLAROEN ROEPING VOOR DE VERBORGENEN. IK VADER YAHUVEH ZAL U OPNIEUW BEVRIJDEN!

Liefste Geliefde Kinderen van MIJ, hoeveel van jullie roepen uit naar MIJ met gejammer en tranen en proberen jullie angsten van de wereld en jullie vrienden te verbergen, en toch vertrouwen in jullie Pappa YAHUVEH en MESSIAS YAHUSHUA. Jullie komen naar ons met tranen bevlekte gezichten in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA zeggende, "Wat moeten we nu doen? Waar moeten we gaan?" Schatten van MIJ, Oh IK ben niet boos op jullie op deze tijd, het zijn de kwaden waarop IK razend ben van woede. IK zie de plotten en plannen van de kwaadaardige, en het is net zoals in de tijden van Ouds met de slang in de Tuin van Eden, zoekende om jullie te verleiden, en laten jullie denken dat jullie niet kunnen winnen zonder wereldse kennis. Jullie Vader IK, YAHUVEH is alle kennis en wanneer jullie MIJ, YAHUVEH zoeken en YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH dan zijn jullie waarheid aan het zoeken, en kennis.

Ben ervan verzekerd, zo lang als dat jullie aan het zoeken zijn, zullen jullie de antwoorden vinden wanneer de tijd komt. Als jullie niet weten wat jullie moeten doen, dan ben verzekerd, het is nog niet de tijd voor jullie om te weten waarheen te gaan, ook niet wat te doen. IK, YAHUVEH zal jullie niet het kaartje geven om te rijden totdat het de tijd is om te vertrekken. IK, YAHUVEH ben nooit te vroeg of te laat, maar IK ben altijd precies op tijd daar. Geen seconde te missen op momenten. Maar IK, YAHUVEH zal jullie nooit verlaten, en ook niet in de steek laten. IK, YAHUVEH ben de Schepper van de hele mensheid. Jullie hoeven niet te vrezen voor wat de kwaadaardige zullen doen, want IK, YAHUVEH ben deze simpele dingen aan het gebruiken, zoals jullie gebeden, om de zogenaamde wijzen van deze wereld te beschamen.

IK, YAHUVEH ben zelfs in staat om jullie DNA te veranderen. Wisten jullie dat? Ja, als IK ervoor kies. IK, YAHUVEH kan zelfs de kleur van jullie huid en ogen veranderen. Verwonder jullie niet. IK YAHUVEH ben de Schepper, herinneren jullie? IK, YAHUVEH ben in staat om jullie onzichtbaar te maken, als IK, YAHUVEH ervoor kies. Jullie hebben geen idee welke standaard IK op zal heffen tegen de kwaden. Dezelfde slavernij, ziekten, en plagen die de kwaden, die satans kinderen genoemd worden, proberen op jullie los te laten, zullen hen beschamen. Grote menigten van MIJN kinderen zullen niet gekwetst worden. In plaats daarvan, zullen de eigen families van de kwaden neerkomen met de ziekten en de plagen, en zij zullen geen antwoord hebben op wat daarvan de reden is. Alles wat zij zullen moeten toegeven is dat IK, YAHUVEH het deed.

De kwaadaardige streven om zichzelf te beschermen, en zij denken dat ze zelf wijs zijn om zelfs hun eigen familie in te enten, en geliefden, en vrienden, en toch, IK, YAHUVEH zal die bescherming nietig verklaren. Tot op de graad dat de kwaden, de komedianten, erop uit zijn om MIJN kinderen pijn te doen, dat is de graad waarop de pijniging terug zal komen op zichzelf. Begin hier nu voor te bidden. Er zit grote kracht in gebeden die gezegd worden tot IK, YAHUVEH in de NAAM van jullie MESSIAS, MIJN eniggeboren zoon YAHUSHUA. Bid dat IK, YAHUVEH jullie grotere geestelijke wapens zal geven om te gebruiken tegen de vleselijke die opstaan tegen MIJN geliefden, die MIJN aangezicht en zoeken en dat dagelijks zullen doen.

Bid dat zoals Elisa de mantel af zag vallen van Elias vanouds, jullie het ook op die manier opnieuw zullen aanschouwen, en jullie zullen aangesterkt worden met zelfs meer van de zalvende kracht van de RUACH ha KODESH. Wanneer dit gebeurd, zullen jullie niet bezorgd hoeven te zijn hoe jullie tot een bepaalde natie zullen komen. Wanneer IK, YAHUVEH jullie zend, zullen jullie gewoon verschijnen. Denken jullie dat dit vreemd is? Lees jullie Geschriften en zie hoeveel alreeds de kracht der vervoering hadden en weten dat de kwaden alreeds zulke krachten gebruiken voor kwaadaardige doeleinden.

De kwaadaardige houden duistere geheimen, en toch IK, YAHUVEH zal MIJN geheimen vertellen aan diegenen die het leidende licht volgen, dat YAHUSHUA is. IK, YAHUVEH zal MIJN babyís, Bruid, gekozenen, en uitverkorenen beschermen! YAHUSHUA is als een lamp voor jullie voeten. Wanneer de kwaden jullie licht wegnemen, kijk naar MIJ, YAHUVEH, en IK zal MIJN engelen zenden om jullie weg te verlichten. De kwaden zijn erop uit om jullie zelfvertrouwen, geloof, vertrouwen, waarheid, privacy, vrijheden, vrolijkheid, onuitspreekbare vreugde en vol van glorie, en jullie financiën van jullie weg te nemen. Dit is makkelijk voor hen om te doen als jullie luisteren naar de geest van angst, en al de slechte mededelingen op het nieuws. Meer dan jullie luisteren; lees de goede mededelingen, ze zijn allen geschreven in de Geschriften. Op zín minst MIJN kinderen kom in balans. Hoe kunnen jullie hopen vrees te verslaan wanneer het enige dat jullie aan het doen zijn is het voeden van de vrees aanval?

MIJN verborgene hebben de kennis, en een manier om ieder wapen van de vijand heen dat de vernietiging van MIJN kinderen zoekt, en de vernietiging van deze wereld. Vertrouw niet op jullie eigen inzicht, maar in al uw wegen erken MIJ, YAHUVEH en IK, YAHUVEH zal uw paden rechtmaken. Jullie eigen inzicht zal veroorzaken dat jullie het onbekende vrezen. IK, YAHUVEH slaap niet. IK, YAHUVEH zal niet sluimeren. MIJN ogen zijn gericht op de naties waar MIJN mensen uitroepen naar MIJ in gebed om ze te redden. Luister niet naar de verdoemenis en zwaarmoedigheid waarzeggers. Zij spreken en schrijven dat IK, YAHUVEH niet van een plek der ontsnapping zal voorzien voor MIJN geliefden die YAHUSHUA ha MASHIACH aan het volgen zijn en hun best aan het doen zijn om MIJN wetten te gehoorzamen. Waarom zoeken MIJN kinderen om MIJ, YAHUVEH te gehoorzamen? Omdat zij hun Hemelse Vader liefhebben.

De waarzeggers zijn naar binnengeglipt in de ranken van de vijfvoudige bedieningen van de kerken, en van de politici, en de nieuwslezers. Zij spreken vreesachtige dingen tegen MIJN kinderen. Zij spreken van verslagenheid en niet van overwinning. Zij planten twijfels in jullie gedachten of IK, YAHUVEH MIJN kinderen zal redden. Zij waarschuwen dat allen erop voorbereid moeten zijn om aangevallen te worden, iedereen zal sterven of zal zware gewonden lijden, zonder IK, YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH aan jullie zijde, dit is waar. Wat de nieuwslezers en vele politici, en de waarzeggers vergeten is dat IK, YAHUVEH MIJN Kinderen niet heb verlaten. Hoe zal dat MIJ Glorie brengen? Ja, MIJN Kinderen zullen MIJ op een dag gezelschappen in de Hemel, dit is waar, maar als IK niet had gewild om te voorzien van een weg der ontsnapping, waarom zou IK dat dan zeggen in MIJN Geschriften? MIJN Woord zal niet ledig tot MIJ terugkeren, het zal dat volbrengen dat IK bedoelde. IK ben YAHUVEH en IK ben niet veranderd.

Wat IK, YAHUVEH deed voor Israël in de tijd van Mozes; IK zal het opnieuw doen. Wat IK deed voor Lot; IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen. Wat IK deed voor Jozef en Maria; IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen. Wat IK deed voor Noach; IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen. Wat IK deed voor de drie Hebreeuwse kinderen; IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen. Wat IK deed voor Elias vanouds; IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen. Wat IK deed voor Henoch; IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen. Wat IK deed voor Elisa; IK, YAHUVEH zal het opnieuw doen. De galgen die Haman bouwde; IK, YAHUVEH zal hen eraan hangen. IK heb een Esther en net zoals in de tijden vanouds, zal IK, YAHUVEH MIJN mensen opnieuw bevrijden. IK heb een Koning David en zal muziek en lofprijzingen gebruiken om de vijanden te verslaan als Psalmen weer opnieuw naar MIJ opgeheven worden in geloof dat IK, YAHUVEH opnieuw zal bevrijden.

Laat MIJ zien in jullie Geschriften waar IK MIJN mensen niet bevrijdde die MIJN bevelen volgden en MIJ liefhadden en IK, YAHUVEH op de eerste plaats zetten in hun levens? IK, YAHUVEH zal MIJN kinderen bevrijden van de strik van de vogelvanger. Het enige dat jullie hoeven te doen is bidden en geloof hebben en geloven dat IK groter ben dan al deze gevreesde dingen die proberen op MIJN kinderen neer te komen! IK, YAHUVEH zal jullie gebeden beantwoorden wanneer jullie uitroepen naar MIJ in de heilige NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Kom vrijmoedig voor MIJN troon, en geef MIJ jullie verzoekschriften. IK, YAHUVEH ben niet woedend op MIJN geliefde kinderen. Op momenten gaan jullie op een dwaalspoor, gehoorzamen niet, en de wolf is klaar om jullie te verslinden, allemaal omdat jullie niet gehoorzamen. Dus zoals bij schapen, ben IK gedwongen om jullie been te breken, maar dan draag IK jullie liefdevol in MIJN armen totdat jullie herstellen en in staat zijn om weer te lopen. Waar doet een Goede Herder ooit zijn schapen onbewaakt achterlaten? Waar doet een Goede Herder de schapen en lammeren slaan? Maar IK beloof wel, IK zal maken dat degenen die erop uit zijn om jullie te verslinden de dag vervloeken dat zij geboren waren.

Waarschuwde IK, YAHUVEH Lot niet en blokkeerde hem met MIJN engelen zodat hij niet terug binnen kon gaan in de stad der zonde? IK beschermde hem, en zijn familie, behalve zijn vrouw, die ervoor koos om MIJ niet te gehoorzamen, van het vuur en zwavel, hetwelk ook een vorm van verdrukking was voor Lot en zijn familie. Waarschuwde IK, YAHUVEH Jozef en Maria niet om te vlieden met YAHUSHUA als een baby? In de tijden vanouds, was dat een vorm van een grote verdrukking voor de moeders met babyís, want alle babyís zouden gedood worden, omdat de kwaadaardige aan het zoeken waren om de ware Messias te vinden om HEM te doden! IK, YAHUVEH zond een engel om Jozef te waarschuwen in een droom, en vertelde hem waarheen te vlieden en vertelde hem wanneer terug te komen. Denken jullie dat IK, YAHUVEH niet hetzelfde voor jullie zal doen?

Voorzag IK, YAHUVEH niet van een ark voor Noach en zijn familie voordat die grote verdrukking van water de aarde bevloeide? Hoe zit het met Esther? Denken jullie dat het niet een vorm was van verdrukking om te voorzien dat de Joodse mensen gedood zouden worden overal om haar heen en toch, voorzag IK, YAHUVEH niet van een weg der ontsnapping voor het Joodse volk? Er zouden geen Joden meer zijn vandaag de dag als dat zo was. Gebruikte IK, YAHUVEH niet hetzelfde wapen dat Mordecai en Esther zou moeten doden, de galgen die Haman bouwde, denkende dat hij Mordecai en Esther in de val had gelokt, en dat alle Joodse mensen gedood zouden worden en toch liet IK, YAHUVEH Haman aan diezelfde galgen hangen.

Hoe kunnen dezelfden die zeggen dat zij profetieën horen, ontkennen dat IK, YAHUVEH altijd een manier heb gehad om MIJN mensen te beschermen. Pas op voor enigen die deze dingen profeteren die jullie met een hopeloos gevoel achter laten. Het maakt niet uit wat de verdrukking is, IK, YAHUVEH zal voorzien van een weg der ontsnapping voor diegenen die op MIJ vertrouwen en op MIJ steunen in al hun wegen. Vertrouw meer op YAHUVEH, en jullie YAHUSHUA, dan jullie vrouw, echtgenoot, vrienden, vijfvoudige bedieningen of regering. IK, YAHUVEH zal jullie niet beloven dat het een makkelijk pad zal zijn voor allen. IK zal jullie niet beloven dat er geen martelaren zullen zijn die hun levens neer zullen leggen voor YAHUVEH en YAUSHUA. IK zal jullie beloven dat deze martelaren op dit moment in de Hemel zijn met MIJ en zij zullen nooit meer lijden. IK zal jullie niet beloven dat al MIJN kinderen veilig gehouden zullen worden, maar IK, YAHUVEH zal hen beschermen zoals IK dat deed met de kinderen van Israël in de tijden vanouds, toen de plagen, en de duisternis, en dood op hen neer kwam. IK spaarde diegenen die het bloed hadden van MIJN verbond in de tijden vanouds, hoeveel meer zal IK dat nu doen met het bloed van het nieuwe verbond van YAHUSHUA ha MASHIACH.

Wees gewaarschuwd wolven, jullie zullen ontmaskerd worden. Mijn schapen zullen jullie namen kennen en jullie plannen. IK, YAHUVEH zie en ken iedere persoon met het hart van een roofzuchtige wolf. IK, YAHUVEH en YAHUSHUA alleen zijn de Goede Herder. IK, YAHUVEH alleen zal jullie wolven beschamen met jullie eigen creaties en wapens van oorlog. IK, YAHUVEH en YAHUSHUA zijn de Staf der toorn die jullie weg zal slaan van MIJN Schapen en lammeren. Ben niet misleid, IK zal de wolven doden in MIJN timing en hen niet alleen in de hel werpen, maar ook in de poel des vuurs! Tegen al diegenen die op de vernietiging van Amerika uit zijn, de vernietiging van Israël en alle Christenen en de Joden, wat is de prijs van jullie ziel? Als jullie doorgaan met dit te doen, dan zal jullie ziel eeuwig verdoemd zijn! Als jullie hiervan wegkeren, en jullie keren naar YAHUSHAU ha MASHIACH dan zullen jullie eeuwig gered zijn. Het is jullie keuze.

* * * * * * *

Sommigen beledigende, anderen verlichtende voor de liefde, gehoorzaamheid en glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA.

Profetische Dienstmaagd van YAHUVEH en YAHUSHUA, Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah. Vrijdag 02/11/01, om 1:50 uur

Bid dat jullie zullen ontdekken waar in deze wereld jullie ark is en wanneer jullie erin moeten gaan om aan het toekomende kwaad te ontsnappen. Bid in de Heilige NAAM van YAHUSHUA. Mirjam (Maria) gaf haar Hebreeuwse baby niet een Griekse naam "Jezus". Er is zalvende kracht in de NAAM die betekent YAH redt.