PROFETIE 62

DE KONING KOMT ERAAN!

Geschreven/gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Yom Kippur 16 September, 2002

* * * * * * *

Elisabeth Biddende [Nikomia kan ook gehoord worden op de achtergrond sprekende op de audio cassette]

Dus Hemelse Vader, YAHUVEH, in de NAAM van Uw Zoon YAHUSHUA op deze Yom Kippur, vraag IK welk woord heeft u? Wij komen naar u, zoekende om uw stem te horen, of u ons alstublieft wilt eren met een woord. We zijn als een hinde dorstende naar water, Vader; wij dorsten ernaar om meer van u te horen. Wij danken u gewoon, Vader. We berispen en we binden jou weg hiervan satan in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, jij hebt hier absoluut geen deel in, want wij behoren toe aan YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH. Je hebt absoluut geen claim of vat op ons. We geven onszelf over aan de Here GOD Almachtig YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH en wij bieden weerstand aan jou satan en jij moet vlieden.

[sprekende in tongen]. Lukas 10:19, satan, Ziet IK geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Dus, satan, wij staan op dat woord. Maak dat je wegkomt duivel, je hebt geen claim op ons. [Nikomia: We claimen het in de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH] Zo is het, alleen het woord zal voort gaan komen, het zal zijn van YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH. Geen vals woord kan zich manifesteren door mijn vlees heen, geen vals woord kan voort komen, want in de NAAM van YAHUSHUA, spreek IK alleen de woorden voort van mijn Pappa God YAHUVEH, die mij creëerde, die mij zou hebben spreken, die de NAAM van YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH zou verheerlijken en vergroten. Spreek tegen uw kinderen, O Pappa spreek tegen uw kinderen als u een woord heeft.

* * * * * * *

Vertel de mensen, schreeuw het van het ene einde van de aarde tot het andere, MIJN Zoon komt eraan, de Koning der Koningen en de Here der Heeren. Vertel hen, MIJN Kinderen, toon berouw want het Koninkrijk der Hemelen is nabij, val op jullie aangezichten op deze Yom Kippur Dag. Val op jullie aangezichten in het Geestelijke rijk; zie jezelf plat op jullie gezichten, want de KONING KOMT ERAAN!

Laat de wereld de spot drijven. Laat de Farizeeën de spot drijven. Het zal niet stoppen want de KONING KOMT ERAAN! Hij komt er niet aan voor diegenen die denken dat zij geen zondaren zijn, die denken dat ze zo rechtvaardig zijn, dat zij niet eens berouw hoeven te tonen. Hij komt eraan voor ZIJN Kinderen, voor de Bruid die ernaar verlangt om te gehoorzamen. HIJ komt eraan voor de krijgers die oorlog voeren in ZIJN HEILIGE NAAM. HIJ komt eraan voor diegenen die nederig toegeven dat allen tekort zijn gekomen aan MIJN Glorie.

Ben gewoon gereed, MIJN Kinderen. Het maakt niet uit of jullie de dag of het uur weten. Welke Bruid weet niet wanneer haar Bruidegom nadert? Welke Bruid bereid haarzelf niet voor op voorhand? MIJN Ware Bruid zijn MIJN stem aan het horen. Zij zijn zichzelf gereed aan het maken. Zij zijn Heiligheid aan het verlangen en aan het zoeken. Zij walgen van de zuurdesem van de Farizeeën.

Verberg jezelf, MIJN Kinderen, voor nog een korte tijd. Want heel de hemel woedt, en tegen satan en zijn demonen woedt oorlog. Het wordt gevoerd, want de KONING KOMT ERAAN! De Aarde beeft en schudt in vrees in verscheidene delen van de wereld. Jullie zijn overstromingen aan het zien, deze zijn MIJN tranen. Herinner jullie toen de overstromingen kwamen in de tijd van Noach. Herinner jullie hoe hij werd bespot en zij dreven de spot totdat de tijd kwam dat de regens kwamen. Maar IK vertelde MIJN Kinderen, Noach en zijn familie om in de ark te gaan en de deur te vergrendelen, en wanneer de overstromingen kwamen sloegen de goddelozen op die deur. Zij wilden erin, toen geloofden zijn wie "IK BEN", maar het was te laat voor hen en de overstromingen slokten hen op.

Zo zal het weer zijn. Diegenen die staan in MIJN Zoons rechtvaardigheid, diegenen die hun huizen hebben gezalfd, diegenen die schuilen in MIJN Woord, diegenen die ernaar streven om te gehoorzamen, diegenen die MIJ liefhebben en dienen en MIJ op de eerste plaats zetten, diegenen die weten dat de schatten van deze aarde niet hetgeen zullen zijn dat ze mee kunnen nemen naar hun Hemelse thuis. In deze wereld beseffen ze dat dieven inbreken. Mot en roest tast dat aan waarvan jullie denken dat het een schat is op aarde maar jullie kunnen het niet met je meenemen wanneer jullie deze aarde verlaten.

In plaats daarvan, MIJN Ware Kinderen, in plaats daarvan bouwt MIJN Ware Bruid hun Hemelse schatten op waar mot en roest en dieven niet aan kunnen tasten. Dieven kunnen jullie schatten niet stelen in de Hemel. Dus velen gaan in gebrek, maar zij doen het omwille van MIJ, luxe verlatende zodat zielen gered kunnen worden. Deze zijn MIJN Geliefden; deze zijn MIJN Ware Schatten op aarde. Diegenen die uitroepen in MIJN Zoons NAAM, in de NAAM van YAHUSHUA en zoveel keren per dag bidden dat ze niet eens kunnen beginnen te tellen hoe vaak, Deze zijn MIJN Kinderen, deze zijn degenen waar de KONING voor komt.

YAHUSHUA is op weg, de KONING KOMT ERAAN! HIJ is jullie verzoening voor zonde. Hij is het perfecte Lam dat geofferd werd. Geen vlek, geen blaam, geen zonde werd er in HEM gevonden. HIJ betaalde voor deze wereld, HIJ werd losgeld voor deze wereld voor al diegenen die kunnen geloven en het Bloed ontvangen dat vergoten werd op Golgotha. Hij betaalde de verzoening voor jullie zonde. HIJ is jullie Hogepriester voor die Joden die HEM ontkennen, voor de Moslims die HEM ontkennen. Zij erkennen Abraham, Isaac en Jacob, maar zij zullen HEM niet als MESSIAS accepteren, wanneer het aankomt op de NAAM YAHUSHUA.

Dan zullen zij geoordeeld worden naar de wetten van Mozes en zij kunnen maar beter niet één gebod hebben verbroken. Hoe vele vinden het moeilijk om er tien te gehoorzamen. Probeer 613, waarom denken jullie dat IK jullie een Hogepriester gaf die geraakt zal worden door jullie krankheden en zwakheden? Want MIJN verlangen is dat niemand verloren zal gaan. Maar voor diegenen die erop staan om geoordeeld te worden door Mozes, dan zal Mozes hen oordelen en wee aan diegenen die worden geoordeeld door Mozes want er is geen genade in hem.

Dus in deze tien dagen der ontzag, verheug jullie voor diegenen die YAHUSHUA kennen als Heer, verheug jullie dat HIJ jullie MESSIAS is, jullie Bevrijder, jullie Genezer, Degene waar IK jullie mee Zegen wanneer jullie naar MIJ uitroepen in ZIJN NAAM. Want IK YAHUVEH wordt verheerlijkt door MIJN Zoon YAHUSHUA heen en YAHUSHUA wordt verheerlijkt door ZIJN Vader YAHUVEH. En IK heb een groot welbehagen in het beschermen van MIJN Kinderen en het beschamen van de vijand op vele verschillende manieren.

IK vertelde deze Dienstmaagd deze dag om jullie te waarschuwen voor de komende quarantaine voor mensgemaakte ziekten die niet zijn gecreëerd door MIJ. Daarna creëert de mens wat zij noemen een vaccinatie. Maar pas op, MIJN Kinderen, er is dood dat zij jullie zullen injecteren. Vertrouw niet in de inentingen van de mens. Vertrouw op Psalm 91. Geloof in MIJN Zoons NAAM, en roep op MIJ en op Psalm 91 om staande te blijven, dat IK de plagen weg zal houden van jullie woonplaatsen. En terwijl jullie MIJ eren op de Ware Sabbat Dag, terwijl jullie je best doen om te gehoorzamen, terwijl jullie MIJ op de eerste plaats zetten in jullie Liefde en jullie leven, en terwijl een echtgenoot de rechtvaardige plaats neemt over de vrouw, zal er een bescherming zijn om naar jullie huizen te komen, want het is MIJN Zoons Bloed, vergoten voor jullie op Golgotha dat jullie zal bedekken en beschermen en diegenen die genoemd worden bij MIJN NAAM, diegenen die godvruchtigheid vanbinnen hebben.

IK zal hier een andere keer meer over spreken, want nu is niet het seizoen. IK waarschuw jullie nu, MIJN Kinderen. Bid dat jullie niet geteld worden in het getal der quarantaines. Want zoveel mensen zullen bijeengedreven worden als vee zelfs de stadions en colisseums in. En de boosaardige zullen zeggen, omdat jullie de bescherming weigeren van de mens, zijn jullie besmet, zijn jullie een gevaar. En zoals vee bijeengedreven wordt, zullen zoveel mensen gedrongen worden, dat er nauwelijks plek zal zijn om te staan.

Pas op, MIJN Kinderen, voor vergif dat geïnjecteerd wordt in jullie aderen. Pas op, MIJN Kinderen, voor de lucht die jullie inademen. Pas op, MIJN Kinderen, voor hetzelfde water dat jullie drinken. Waarlijk als het niet voor MIJN genade was, zou leven uitgewist worden van de aardbodem. Pas op, MIJN Kinderen, voor wat jullie in je hebben geïnjecteerd gekregen. Herinner waar jullie geloof en vertrouwen ligt. Sta op voor wat goed is. Sta op voor jullie vrijheden nu. Predikers, stop met het nemen van steekpenningen, want jullie zijn veel te lang het zwijgen opgelegd. IK zal jullie verantwoordelijk houden voor het niet waarschuwen van MIJN Schapen!

En als jullie niet uitspreken zoals deze Dienstmaagd dat nu aan het doen is, zal het zijn als schapen die naar de slachting geleid worden. Eerst de hele jonge en dan de ouderen en dan de middelbare leeftijd zullen vallen. Maar niet enige van MIJN Kinderen die op de NAAM van YAHUSHUA roepen als zij slechts MIJN Stem zullen horen en gehoorzamen, en geloven dat IK hen zal beschermen en Heilig voor MIJ leven zoals IK Heilig ben en zelfs vlieden voor slechts de verschijning van zonde. IK zal hen beschermen. IK zal hen wijsheid geven. IK zal hen verbergen. MIJN engelen zullen zich rondom hen heen legeren en oorlog voor hen voeren.

Want jullie zijn vrijgekocht, een verzoening voor jullie zonden is er gemaakt. Dit is wat jullie zouden moeten vieren op Yom Kippur en YAHUSHUA is ZIJN NAAM. En ben dus niet langer beschaamd en zeg, "DE KONING KOMT ERAAN!" Maar opnieuw moet IK herhalen, HIJ komt er niet aan voor een ongehoorzame Bruid, HIJ komt er niet aan voor ongehoorzame kinderen.

Dus toon nu berouw MIJN Kinderen voordat het te laat is. Want een groot kwaad komt eraan. Het is op een gigantisch grote vloedgolf, een vloedgolf van goddeloosheid. Maar kijk omhoog, MIJN Kinderen, want IK zal een standaard oprichten ertegen als jullie slechts kunnen geloven en als jullie MIJN Zoons liefde, vergeving en genade en waarheid ontvangen. Toon berouw, dit zou jullie roep moeten zijn ver en wijd want KONING YAHUSHUA KOMT ERAAN!

* * * * * * *

Elisabeth:
Zo is het gesproken, zo is het geschreven op 16 September, 2002 de eerste dag van Yom Kippur. Begonnen om 5:18 tot 5:46 gedurende privé gebedstijd met mijn echtgenoot terwijl wij de gebedsbenodigdheden van de partners op aan het heffen waren. Ik bied mijn excuses aan voor het hoesten dat jullie hoorden. De satanische strijd is echt. De duivel wilde die boodschap niet eruit hebben, het was gewoon alsof handen mijn strot aan het wurgen waren toen ik begon te zeggen, "De Koning Komt Eraan!" Wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar er zijn heersers in de duistere plaatsen en satan en zijn demonen willen de profeet niet hebben spreken.

Maar hoe dan ook draag ik dit woord nederig over aan jullie op de eerste dag van Yom Kippur. Ik kijk ernaar uit om jullie te zien in de Hemel.

In de Liefde van YAHUSHUA, jullie zuster, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

_________________________________

Zoals YAHUSHUA voorspelde over de laatste dagen, "De harten van de mensen zullen hen bezwijken uit angst." Lukas 21:26

Bent u er geestelijk klaar voor? Is jullie familie dat? Dit is de reden voor deze bediening, om te waarschuwen met de profetische boodschappen en ook aan te moedigen en verloren zielen te leiden naar YAHUSHUA, de enige Messias. Als u YAHUSHUA heeft geaccepteerd als uw persoonlijke Redder, maar erg lauw bent geweest in uw liefde, gehoorzaamheid en geestelijke wandel met Hem, moet u Hem onmiddellijk vragen om vergeving en een hervullen van de RUACH ha KODESH (Heilige Geest). U moet niet alleen berouw tonen maar wegkeren van uw zonden en YAHUSHUA vragen om uw zonden weg te wassen in Zijn vergoten Bloed op Golgotha. Hij zal u direct vergeven en uw hart vullen met de vreugde van de RUACH ha KODESH.

Als u YAHUSHUA nog nooit heeft geaccepteerd als Redder, maar door de Heilige Bijbel en deze profetische boodschappen tot het besef bent gekomen van Zijn realiteit en Zijn spoedige komst, en u Zijn vrije gave wilt accepteren van eeuwig leven in de Hemel, zeg dan dit verlossingsgebed hieronder en meen het met heel uw hart? en YAHUSHUA is getrouw om u te vergeven als u belijdt, berouw toont en weg keert van uw zonden, in YAHUSHUA?s NAAM. En vraag HEM om in uw hart te komen en ZIJN (YAHUSHUA?s) leven in u te leven, u gebruikende voor YAHUVEH?s en YAHUSHUA?s Glory.

Verlossingsgebed

Lieve YAHUSHUA, ik accepteer u nu als mijn Heer en Redder, U bent de God die ik liefheb. Ik geloof dat u de prijs betaalde voor mijn zonden op Golgotha, U stierf en herrees uit de dood op de derde dag. Ik vraag u om in mijn hart te komen, vergeef mij voor mijn zonden, was mij schoon van alle ongerechtigheid. Het spijt me dat ik heb gezondigd, en ik keer weg van die zonden. Dank u dat U mij vult met Uw RUACH ha KODESH, en mij het verlangen geeft om u al de dagen van mijn leven te dienen, en Uw leven in mij leidt, YAHUSHUA zodat U Verheerlijkt zal worden! Dank u voor het geven van het verlangen aan mij om uw Bijbel te lezen, en mij de wijsheid te geven om het te begrijpen, Dank u dat u van mij houdt en mijn ziel redt, veroorzakende dat mijn geloof groeit, zodat ik op een dag met U zal zijn in de Hemel. Vul mij met uw Heilige Geest nu en bevrijd mij van de boze in uw naam YAHUSHUA bid ik. Help mij YAHUSHUA om te onthouden dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van YAHUVEH derven, en dat u kwam om ons zondaren te redden, dat is waarom U onze Redder genoemd wordt. Amen.

Lees dit gebed en lees het erna opnieuw, deze keer niet met kennis in het hoofd maar met kennis in het hart, geloof in geloof, en onthoud dat YAHUSHUA niet alleen uw God is, maar Hij is uw beste vriend. Hij geeft zo veel om u; HIJ houdt zo veel van u, gewoon zoals u bent. HIJ haat Zonde, maar HIJ houdt van u, de zondaar.

YAHUSHUA betaalde de prijs voor uw zonden, nu hoeft u zich niet meer schuldig of veroordeeld te voelen. Belijd uw zonden aan YAHUSHUA. Noem ze, vertel HEM erna dat het u spijt, vraag HEM om u te vergeven, al jullie zonden in het verleden en al jullie zonden in het heden. Een zonde is wat dan ook dat u heeft gedaan of aan het doen bent dat een Heilige YAHUVEH God niet behaagd. Niemand is perfect, onthoud dat.

Lees het Nieuwe Testament en leer te weten wie YAHUSHUA is. Johannes 3:16. De Bijbel zegt dat u HEM moet belijden als Heer en Redder zodat HIJ u zal belijden voor de Vader. Schaam u niet voor YAHSUHUA, HIJ schaamt zich niet voor u. Vertel iemand dat u YAHUSHUA van Golgotha en Nazareth heeft geaccepteerd, deze dag. Alle engelen in de hemel zijn in vreugde. Laat ons in vreugde zijn met u. Als u een pastor nodig heeft, we hebben er meer dan één. Welkom bij de Familie van YAHUSHUA, we kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten in de Hemel als het niet op aarde is.