Profetie 71

WAT VERZEGELD IS GEWEEST IS NU GEOPENBAARD!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH tot Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
1 November, 2003

IK zond MIJN Heilige engel naar deze dienstmaagd maanden geleden met deze profetische boodschap. Terwijl MIJN Heilige Engel het tot haar dicteerde terwijl hij naast haar bed stond, schreef zij deze profetische boodschap op waar IK een geheim deel dat tot nu toe niet verteld is geweest. MIJN engel vertelde haar dat nu niet de tijd is om deze boodschap los te laten, het was voor een aangewezen tijd, nu is die tijd om te openbaren wat verzegeld was! IK vertel MIJN geheimen aan MIJN Apostelen en profeten en allen die luisteren.

(Gegeven onder de zalving aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 01/11/03 (Ik heb veel geschriften erin gevoegd om te leren samen met YAHUSHUA’s woorden die HIJ door mij heen sprak. Ik weet dat vervolging zal komen met deze nieuwe openbaring maar herinner alstublieft dat ik slechts de boodschapper van de boodschap ben, ook ik ben meer openbaring aan het zoeken wat betreft de betekenis van dit alles. Stenig alstublieft niet de boodschapper met uw beledigingen maar indien u dat wel doet dan weet dat ik het niet ben die u vervolgt maar de God YAHUVEH en YAHUSHUA die mij zalft en mij voort zendt naar beide Jood en Heiden.)

IK ben YAHUVEH Oude van Dagen; MIJN eis voor Heiligheid is niet veranderd. IK YAHUVEH ben geduldig geweest maar IK kan niet veel langer geduldig zijn of IK zal me moeten verontschuldigen aan Sodom en Gomorra. (Gen 18:20-19:30) Oh kwaadaardige en perverse eindtijd generatie, jullie kunnen niet MIJN Zegeningen inwijden en vragen op het zaad van satan of op een bisschop die verordonneerd is vanuit de hel welk IK uit MIJN mond zal spugen. (Open.3:16) Kerk van de Bisschoppen IK waarschuw jullie nu, aan diegenen die dit kwaad goed hebben gekeurd, diegenen die niet als eerste tegen abortus protesteerden en nu homoseksualiteit, jullie hebben je bed gemaakt met Jezabel (Open.2: 20-23) en indien jullie niet vluchten van deze kerk van Babylon zullen jullie je bed maken in de hel en de poel des vuurs.

MIJN Woord kan niet liegen, de Heiligen zijn nog Heiliger geworden en de boosaardige zijn nog boosaardiger geworden. Waar zijn MIJN Heiligen die protesteren tegen de zondige gruweldaden hetwelk plaats aan het vinden is niet alleen buiten dat wat is zoals Sodom en Gomorra, maar nu is diezelfde zondige gruweldaad binnen de gebouwen met mensen die beweren dat zij Heilig zijn. Door de zondige perverse levensstijl toe te staan en andere zondige gruweldaden, diegenen die deelnemen aan deze gruweldaden niet berispende nog waarschuwende, hebben jullie de geesten zoals een Sodom en Gomorra verwelkomd en uitgenodigd in jullie kerken en tempels. Al diegenen die dit hebben gedaan IK zweer jullie kennen MIJ niet.

Jullie die MIJN Tien Geboden hebben ontkend en verwijderd, ook de Thora genoemd, jullie stonden erbij en keken ernaar zonder protest terwijl een tablet van steen verwijderd werd in Alabama zonder een gebed op te heffen of te protesteren of huilen en treuren of het helpen van Rechter Roy Moore op enige manier. IK vertel jullie dit; JULLIE KENNEN MIJ NIET EENS! IK heb deze beproeving toegestaan zoals IK deze dienstmaagd en haar echtgenoot vertelde om deze profetie in Ezéchiël 9 te vervullen. Hoe weinig protesteren en protesteren zelfs nu. Waar zijn de miljoenen over de wereld die MIJN geboden aan het beschermen zouden moeten zijn? Alleen een restant heeft dit gedaan.

Jullie die MIJN Gewijde Heilige Naam hebben ontkend, MIJN Thora en doorgaan met het leven in zonde hoewel jullie ooit het vergoten Bloed van vergeving van MIJN Zoon YAHUSHUA accepteerden. Omdat jullie erop staan om te leven in de varkensstal en satan te dienen, jullie hebben het vergoten bloed en de genade van MIJN Zoon YAHUSHUA onder jullie voeten vertrapt. (Heb 10:26-29) Er is geen vergeving meer, wetende dat het verkeerd is en toegekeken, geluisterd of deelgenomen aan deze zondige gruweldaden die IK haat. IK spreek deze waarschuwing tot diegenen die beweren dat ze van MIJ zijn, niet tot de heidenen die niet beter weten. OORDEEL BEGINT BIJ HET HUIS VAN IK, YAHUVEH! (1 Petrus 4:17)

IK berisp diegenen die niet hebben gebeden tot dezelfde God YAHUVEH die vuur en zwavel neer regende op dezelfde zonden zoals op Sodom en Gomorra. Jullie hebben niet gebeden dat IK, YAHUVEH, wraak neem vanuit de Hemel op het zaad van satan terwijl dit opnieuw gedaan wordt. (Psalm 94:1) (Romeinen 12:19) IK, YAHUVEH, ben niet blind of doof! IK, YAHUVEH, ben dezelfde Schepper en MIJN geliefde Zoon is dezelfde MESSIAS, Wij zijn dezelfde God Gisteren, vandaag en voor altijd. WIJ vormen niet in het beeld van een mens of mensgemaakte leer, nog het idee van de mens van wat zonde is. IK, YAHUVEH, ben Heilig en IK eis Heiligheid van diegenen die beweren dat ze aan MIJ en MIJN Zoon YAHUSHUA toebehoren. IK eis Heiligheid van al diegenen die zeggen “Zij zijn gewassen in het vergoten Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA”.

YAHUSHUA werd gegeven als een vlekkeloos offerlam om de zonden van de mens weg te wassen; en toch deze mensen nu die dat bloed claimden, doen nu zondige gruweldaden, zelfs kwaadaardigheid achter de preekstoelen. (Heb 6:4-7) bewijzende dat zij niet van MIJ nog van YAHUSHUA zijn maar het zaad van satan zijn. Er zijn diegenen die oorlogshitsers zijn, zij verlustigen zich en nemen trots in het vergieten van onschuldig bloed omwille van hebzucht, rijkdom, landschappen en voorspoed. Dezen zijn ook het zaad van satan. IK vraag jullie, “Wat is de prijs van olie?” Wat is de prijs en de waarde van een leven?” (Matt 6:26)

Jullie die deze dingen doen of dit goedkeuren of zwijgzaam blijven door niet te protesteren of te bidden tegen deze zondige gruweldaden zijn een lafaard en jullie zullen je woonplek maken in de hel en eeuwig zwemmen in de poel des vuurs met jullie ware vader satan. Want jullie hebben ervoor gekozen om satan te volgen, jullie geloofden satan, gehoorzaamden satan en verleidde anderen, dus zullen jullie satans beloning oogsten.

Wee aan Amerika. IK waarschuwde door deze dienstmaagd heen in profetische waarschuwingen in het verleden dat Amerika zou branden indien het zich niet zou bekeren. IK, YAHUVEH, ben een God van Verterend Vuur, (Deut. 4:24) MIJN adem is vol van brandende woede die de hel een hel (inferno) houdt, die razernij is veel te lang opgekropt geweest (Open.18:2-24). Ach hoe meer genade IK toon en hoe meer tijd IK geef om berouw te tonen, hoe meer deze wereld vol is geworden van onheiligheid, perversheden, gruweldaden en geen bekering. Waar zijn diegenen die zichzelf Heilig noemen? Waar zijn de gebedsbemiddelaars en krijgers? Waarom zijn diegenen die MIJN woorden van oudsher en nu spreken niet aan het protesteren, berispen en waarschuwen? IK heb een restant die dat wel aan het doen zijn maar Oh zo heel weinig. (Zef. 3:13) (Amos 5:15)

Jullie die zich samen vergaderen om een oude zieke man te bekijken vol van demonen, en hij is onder MIJN toorn want hij steelt MIJN Glorie en moedigt de mensen aan om hem te aanbidden, neer te buigen voor hem, zijn hand te kussen, een hand dat slechts van stof gemaakt is en neerbuigt tot slechts afgoden. Miljoenen luisteren en streven ernaar om ene die zichzelf een paus noemt te gehoorzamen. Jullie die jezelf Katholieken noemen IK gebied jullie nu, vlucht van de kerken van Babylon. Mijn Thora geboden verklaren duidelijk ‘gij zult geen andere goden voor MIJN aangezicht hebben’. (Ex 20:3) Wie is jullie schepper en toch hoeveel hebben dit gedaan. Jullie noemen jezelf de MIJNE en toch kennen jullie MIJ niet eens, indien jullie niet vluchten is de hel en de Poel des vuurs wat jullie zullen zien.

Ben niet misleid IK weet wie MIJN schapen zijn en wie van satans zaad zijn, ook de geiten genoemd. MIJN schapen voeden zich alleen waar de Goede Herder YAHUSHUA hen leidt, naar groene grazige weiden. Satans geiten, zijn zaad zal alles eten, slikt wat voor valse leer of doctrines dan ook af.

Satan zaait zijn eigen zaad van rebellie en ongehoorzaamheid in de geiten, alles tartende dat Heilig is, alles tartende dat waarheid is, MIJN Heilige Geschriften verdraaiende om te vormen in de verdraaide perversheden van de mens, MIJN Thora en geboden weerleggende, afwijzende en herschrijvende. Satans zaad is dezelfde zonden aan het doen die in het begin waren zelfs voor de grondlegging van de aarde toen jullie zielen geformeerd werden in de Hemel.

IK, YAHUVEH, die jullie zielen creëerde wist wie MIJ zou volgen, liefhebben en loyaal tot MIJ zouden zijn. (Jer 1:4-5) IK, YAHUVEH wist wie zou volgen in rebellie en MIJN autoriteit en heerschappij zou begeren. (Johannes 17:12) Zoals satan vocht om god te zijn voor de grondlegging der aarde, (Jes 14:12-15) heeft hij zijn zaad ervan overtuigd nu dat zij de gemanifesteerde zonen van God zijn, gelijk aan YAHUSHUA in alle wegen. Opdat niemand het vergeet, alleen door YAHUSHUA’s Naam en vergoten Bloed kan iemand toegang hebben tot IK, YAHUVEH. Hoeveel zijn er misleid geweest want zij vergeten dat IK al diegenen inentte die IK Heilig noem nu. (Rom 11:13-36) Want allen hebben gezondigd en zijn tekort gekomen aan de Glorie van IK, YAHUVEH, behalve één zijn Naam is YAHUSHUA. Het is alleen door 1 Johannes 3:15-21.

Alle zielen die IK, YAHUVEH, verraadden in de strijd vóór de grondlegging van de aarde hebben en zullen IK, YAHUVEH opnieuw verraden. Dit is hoe IK, YAHUVEH, voor en op voorhand wist wiens namen gevonden of niet gevonden zouden worden in het Lams Boek des Levens (Open.17:8). Wanneer de 3 boeken geopend worden waar zal uw naam gevonden worden? Zal het zijn in het boek van verlossing, het boek der uitgewiste, (Ex 32:32-33) (Open. 3:5) of het boek van de verdoemden? Nu kunnen jullie MIJN Heilig Geschrift begrijpen dat zegt ‘jullie werken allen je eigen verlossing uit met vreze en beving’ (Fill. 2:12)

Reïncarnatie is een leugen van de vader van alle leugens. Jullie sterven niet om terug te blijven komen tot de aarde in andere levens totdat jullie gepast zijn voor de Hemel. Zoals de Heilige Geschriften zeggen ‘de mens is aangewezen om eenmaal te sterven en dan het oordeel. (Heb 9:27) Iedere ziel maakte alreeds die keuze voordat de grondlegging van de aarde geformeerd was. Of jullie alliantie aan IK, YAHUVEH was, of aan satan de vader van alle leugens. De eerste leugen die satan vertelde was dat satan zou worden zoals IK, YAHUVEH, en MIJN autoriteit zou hebben. 1/3 van alle engelen geloofden deze leugen samen met grote menigten van zielen die zijde kozen. Want in iedere ziel, IK heb hen de gave van vrije wil gegeven. (Open. 12:4-9)

Zoals IK satan oordeelde wiens naam Lucifer was, oordeelde en veroordeelde en overhandigde IK de vonnissen aan niet alleen Lucifer maar al zijn gevallen engelen en alle zielen die IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA verraadden. De zielen die loyaal waren aan IK, YAHUVEH, vóór de grondlegging van de aarde en ook de zielen die IK, YAHUVEH verraadden, zend IK tot de aarde door het zaad van Adam en Eva. Satan werd ook neergeworpen. Satan was er opnieuw op uit om MIJN scheppingen tegen MIJ te keren, beide de mens en de beesten. Opnieuw gehoorzaamden MIJN kinderen niet en rebelleerden tegen hun liefhebbende Vader. Satans motief was om IK, YAHUVEH, tot zo’n woede te tarten dat IK zou vernietigen wat IK, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA zo liefdevol creëerden, maar in plaats daarvan, na de val van Adam en Eva offerde MIJN eigen geliefde Zoon YAHUSHUA zichzelf als een verlosser, om geboren te worden als een mens bovennatuurlijk geschapen alleen door IK YAHUVEH.

YAHUSHUA werd als een Tweede Adam met vlees en bloed, maar zo Adam zonde bracht in de wereld, waste MIJN HEILIG BLOED IN YAHUSHUA de zonden weg en het verlangen om te zondigen weg van allen die MIJN Gave accepteerden die IK, YAHUVEH, gaf op Golgotha. Alleen de zielen vóór de grondlegging van de aarde, die loyaal waren tot IK YAHUVEH en YAHUSHUA toen, zullen accepteren, liefhebben, aanbidden, onheiligheid bevechten en satan bevechten en al die gruweldaden nu.

De zielen die geschapen werden vóór de grondlegging van de aarde die Lucifer volgden in rebellie tegen IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA en MIJN Heir van Heilige Engelen, (Open.12:9) werden een keuze gegeven in die tijd vóór de grondlegging van de aarde, maar wanneer geboren op aarde was de keuze van die zielen alreeds gemaakt. De zielen die Lucifer toen volgden hebben geen keuze behalve om satan opnieuw te volgen op aarde en te oogsten wat satan oogstte. Dit is het oordeel van de mens.

Verlossing was alreeds voorbestemd. De verworpenen zullen verworpen blijven tot in eeuwigheid. (Jer 6: 27-30) verklaart duidelijk dat IK, YAHUVEH hen verworpen zilver noem, zij zijn als rommel of lood, dood gewicht. De zielen die IK, YAHUVEH niet aanbaden en dienden, vóór de grondlegging van de aarde zullen geen verlangen hebben om IK, YAHUVEH te dienen op aarde.

Net zoals de kwade farao, hoewel hem opnieuw en opnieuw een kans werd gegeven, kon hij geen berouw tonen en wegkeren van kwaadaardigheid omdat IK, YAHUVEH, zijn hart verhardde zo zijn ziel MIJ verraadde vóór de grondlegging van de aarde. (Ex 7:13) Nu kunnen jullie begrijpen waarom IK Jacob liefhad en IK Ezau haatte (Rom 9:13, Mal.1:3) samen met Goliath, Ahab, Jezabel, Judas, Ananias en Saffira (Handelingen 5:1-10) om gewoon voorbeelden te geven van wie geboren werden voor vernietiging. De beslissing die zij maakten op aarde was alreeds gedaan in de hemel toen de strijd van goed tegen kwaad als eerst gevochten werd. Die beslissing van iedere ziel die geboren is op aarde is geboren in iedere baby die geboren wordt op aarde.

Jullie wandelen bovenop de hel en hoewel de hel geschapen werd voor satan en zijn engelen die rebelleerden tegen IK, YAHUVEH, (Matt 25:41) wist IK, YAHUVEH, de Schepper van jullie zielen alreeds of jullie dezen zouden vergezellen in de hel. (II Pet 2:2-10) en of jullie je verblijfplaats zullen maken in de poel des vuurs met satan, de valse profeet, en de anti messias (Open.19:20) (Open.21:8) en al van satans zaad die satan volgden vóór de grondlegging van de aarde. Niet één ziel die geschapen werd vanaf de grondlegging der aarde wiens namen alreeds opgenomen zijn in de Hemel zal verloren gaan net zoals YAHUSHUA verklaarde in de Heilige Geschriften.

Een ieder die YAHUSHUA niet erkent als God/Messias de enige geboren Zoon van YAHUVEH de Vader God Schepper van alles, maakte die beslissing vóór de grondlegging van de aarde en hun gedachten en harten kunnen niet veranderd worden. Het maakt niet uit welke religie u beweert, alleen de zielen die niet MIJN Zoon YAHUSHUA en IK, YAHUVEH, verraadden vóór de grondlegging van de aarde zullen gered worden van de hel en de poel des vuurs. Alle anderen zijn verworpen en zullen in hetzelfde lot delen of zijn alreeds in de hel. NU is de tijd van verlossing.

Terwijl jullie dit lezen is er een zalving zoals geen ander die IK, YAHUVEH, aan iemand heb gegeven tot nu toe. Lees dit hardop en de schilfers zullen van uw ogen vallen, geestelijk zullen jullie dove oren geopend worden. Jullie zullen niet langer in staat zijn om een vorm van Godvruchtigheid te hebben met geen Godvruchtigheid vanbinnen, anderen misleidende, indien jullie IK, YAHUVEH horen, en deze profetische boodschap geloven. De beslissing die jullie maakten voordat jullie geboren werden op aarde zal voor allen gemanifesteerd worden. Dit is een waarschuwing aan allen, goed en kwaad.

De zielen die in de strijd waren vóór de grondlegging van de aarde die begonnen te vechten aan de zijde van Heiligheid tegen Lucifer en zijn 1/3 van engelen, en toen Lucifers leugens toestonden om hun zielen binnen te dringen, zij ook verraadden IK, YAHUVEH. (Open.13:8)

Zij betalen nu de prijs want hun namen staan geschreven in het boek der uitgewiste, verraders eerst in de Hemel en nu op aarde. Deze mensen beginnen met IK, YAHUVEH te volgen en YAHUSHUA, gelovende in de bijbel, MIJN Geboden gehoorzamende, MIJN Thora en dan alles dat Heilig is verlatende. Deze zielen werden geformeerd en geplaatst in een menselijk lichaam en zijn gedoemd om satans beloning van de hel en de poel des vuurs te oogsten. Iedereen die dit nu leest hoor dit, IK, YAHUVEH, gebied jullie om dit te delen met alle mensen die jullie kennen, om hen opnieuw ervan te verzekeren, niet één persoon wiens naam geschreven is in het Lams Boek des Levens zal het beest aanbidden of het Merkteken van het Beest accepteren! (Open 13:15-17)

Niet één persoon zal IK, YAHUVEH, aan satan verliezen en zijn koninkrijk. Niet enigen die loyaal waren aan IK, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA in die grote strijd vóór de grondlegging van de aarde zullen naar de hel of de poel des vuurs gaan. Net zoals IK YAHUVEH MIJN Zoon YAHUSHUA zond om MIJN geliefde kinderen te redden van de zonde die aangebracht werd door Adam en Eva zal IK, YAHUVEH, weer opnieuw MIJN geliefde Zoon YAHUSHUA zenden om MIJN Loyale Heilige Kinderen te redden. Kijk omhoog kinderen, hoewel de wereld beschimpt en de spot drijft, waarlijk jullie verlossing is nabij. (Lukas 21:28)

Geliefden, deze wereld is niet jullie thuis. Jullie zijn slechts reizigers die erdoorheen passeren. Jullie huizen, schatten, en beloningen wachten op jullie in de Hemel. Verzamel niet, aardse schatten die jullie niet met je mee kunnen nemen, maar verzamel ze in de Hemel, laat jullie opslaghuizen vol zijn in de Hemel. (Matt 6 19-20) (Mal 3:8-12) Dus Kinderen, terwijl jullie deze wereld verteerd zien worden door IK, YAHUVEH, een God die een verterend Vuur is, (Heb 12:29). Weet dit, het is het Levende Water, (Johannes 4:10) de Naam en het Bloed van YAHUSHUA dat jullie zal beschermen voor het vuur van MIJN Toorn. Weet dit Kinderen, het is alleen de Naam en het Bloed van YAHUSHUA dat jullie verbergt en alleen indien jullie YAHUSHUA aan het aanbidden en het dienen zijn en ernaar streven om te gehoorzamen. IK ben YAHUVEH en IK zal niet bespot worden.

Californië, Phoenix Arizona, Montana, Canada en allen over de wereld jullie hebben de hitte van MIJN toorn gevoeld op een of andere manier. Waarom zetten jullie je Schepper en Redder niet op de eerste plaats in jullie leven en liefde? Waarom houden jullie meer van jullie huizen dan van de Schepper die jullie je huizen, landschap, rijkdom en bezittingen gaf? Beseffen jullie niet hoe niet alleen de vuren kwamen maar hoeveel levens IK spaarde door MIJN genade en liefde? Dit is slechts een voorbeeld van wat gaat komen vóór de grote verdrukking. Maak jullie prioriteiten in orde nu voordat het te laat is. (Deut 9:3)

De wereld en de mensen nu zijn barensweeën aan het ervaren. De aarde heeft barenspijn terwijl de grond beeft en schudt voordat IK, YAHUVEH, geboorte geef aan de grote verdrukking die zal zijn zoals geen andere verschrikking die tot nog toe gezien is. (Matt 24) (Markus 13:8) Niet één ziel vóór de grondlegging van de wereld die MIJ, YAHUVEH verdedigde toen zal IK verlaten. MIJN grote toorn is voor MIJN vijanden, zoals het toen was, zo zal het opnieuw zijn.

Jullie die zwijgzaam blijven in de Kerken, Jullie die de kerkbanken warm houden en regelmatig diensten bijwonen, jullie die psalmen en lofzang zingen tot IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA en jullie citeren Heilige Geschriften en toch eisen jullie niet van jullie geestelijke leiders om zich uit te spreken of te protesteren tegen deze zondige gruweldaden. Jullie zien diegenen die zichzelf bisschoppen noemen, pastors, geestelijke leiders, politieke leiders en Christelijke muziekanten zielen op een dwaalspoor leiden door niet iets te doen om te protesteren, niet eens de hele nacht gebedsbemiddelingen houdende. Abortus is moord! Homoseksualiteit is een gruwel! Jullie die jezelf de MIJNE noemen, jezelf Heilig noemen en toch anderen niet waarschuwen, IK houd jullie verantwoordelijk en zo ook jullie geestelijke leiders. Jullie zijn te lang zwijgzaam gebleven.

Jullie die jezelf Geestelijke leiders noemen maar in MIJN ogen zijn jullie helemaal geen leider want jullie verkochten jezelf aan de hoogste bieder als een ordinaire hoer terwijl jullie de belastingvrije steekpenningen nemen en de Regering toestaan om jullie te muilkorven. Jullie werden een verrader en een lafaard, Moet IK jullie laten herinneren in het Boek van Openbaringen waar lafaards en verraders eindigen? Pas op gemeenten, de Geest van de Pastor of Geestelijke leider is de Geest van de Kerken en Tempels. Jullie met geestelijke oren om te luisteren en geestelijke ogen om te zien, aan jullie is de gave van onderscheiding gegeven. IK, YAHUVEH, geef jullie nu het gebod om je nu uit te spreken voordat het te laat is en jullie vrijheid van meningsuiting volledig weggenomen is.

Waarom zijn MIJN Heilige mensen zich niet aan het verzamelen, aan het boycotten, of luid aan het protesteren wanneer lesbische muziekanten de geest van homoseksualiteit promoten dat gericht is op de jeugd van deze wereld? Met een open mond kus tussen Britney Spears en Madonna dat bespottelijk een kus genoemd werd die gevoeld en gehoord werd over deze wereld. Herkennen jullie het zaad van satan nog niet? Is dit wat jullie willen dat jullie Kinderen worden? Er was nog een andere kus lang geleden die gevoeld en gehoord werd over deze wereld en het was toen Judas YAHUSHUA op de wang kuste. Dus gebruikt satan een kus om opnieuw de spot te drijven en waar zijn de Heilige mensen om luid te schreeuwen en te protesteren? (Lev 18:22) (Rom 24:32)

Waar zijn de Heilige mensen die IK, YAHUVEH, overvloedig gezegend heb met de rijkdom en bezittingen van deze wereld? Wie zal de weinige restanten zoals deze dienstmaagd helpen die de trompet luidt? Wie zal zich samen verzamelen op deze muur? Onthoud jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden voor wat jullie doen met de zegeningen, talenten en gaven die IK, YAHUVEH, jullie heb gegeven.

Satan geeft rijdom aan zijn knechten die zijn zaad zijn om de massa’s van mensen te verleiden. Waar zijn MIJN Heiligen die IK overvloedig zegende? Waarom zijn jullie niet op aan het staan voor zulk een tijd als deze? Waarom sluiten jullie je handen niet aan met deze bediening en andere bedieningen die IK, YAHUVEH, gebruik als MIJN mondstukken? Begrijpen jullie nog niet dat IK, YAHUVEH, jullie zegende met jullie werk, met rijkdom en jullie bezittingen en landschappen, huizen, om het gebruikt te laten worden voor niet alleen jullie benodigdheden maar voor de Glorie van het Hemels Koninkrijk, om voort te spreken, om te vechten, om te berispen en alles te waarschuwen dat onheilig is.

IK, YAHUVEH, geef jullie niet de rijkdom, het landschap en bezittingen om jullie schatten op te bouwen op de aarde waar vuren, overstromingen, aardbevingen, orkanen, tornado’s, vulkanen en dieven het weg kunnen nemen in seconden. IK vermaan jullie nu, om jullie inkomen en bezittingen te gebruiken om MIJ, YAHUVEH, en YAHUSHUA lof eer en glorie te brengen. Bouw jullie schatten niet op op aarde maar in de Hemel, want IK waarschuw jullie, beseffen jullie niet hoeveel er dit lezen nu, indien jullie het al zouden redden tot de Hemel, jullie zullen ontdekken in de Hemel dat het zal zijn alsof jullie failliet waren, jullie opslaghuizen en kluizen zijn leeg.

Aan diegenen die miljoenen aan liefdadigheid geven in jullie naam, voor jullie glorie en voor belastingvrijstellingen; geen beloningen in de Hemel wachten op jullie indien jullie dit niet doen in de naam van YAHUSHUA, indien jullie dit niet doen als een kind van YAHUSHUA. Jullie goede werken zullen jullie volgen naar de Hemel alleen nadat jullie YAHUSHUA als MESSIAS hebben geaccepteerd en ernaar streven om hem te gehoorzamen en hem op de eerste plaats lief te hebben in jullie leven, en alleen wanneer jullie dit doen voor YAHUSHUA’s glorie en omwille van het Koninkrijk der Hemelen zal het staan.

Aan al diegenen die heiden zijn en YAHUSHUA weigeren als MESSIAS, en weigeren om MIJN Tien Geboden te gehoorzamen, wat voor goede werken dan ook die jullie doen, het maakt niet uit hoeveel miljoenen jullie geven het zal jullie niet een thuis kopen in de Hemel. Opnieuw zeg IK jullie goede werken zullen niet meer herinnerd worden en jullie zullen in de hel verblijven samen met de heidense armen.

IK heb deze dienstmaag die voort spreekt deze belofte gegeven en een glimp van haar beloningen. Nu geef IK dezelfde belofte aan jullie die partners zijn in deze bediening, werkende met deze bediening terwijl jullie je tienden en giften aan hen offeren, dit is een herinnering aan waar jullie je schatten op aan het bergen zijn. Jullie allen zullen samen staan en dezelfde beloningen delen in de Hemel.

De grootste beloning die IK MIJN Apostolische profetische dienstmaag Apostel Elisabeth Elijah in een visioen liet zien zal zijn het ontmoeten en omhelzen van alle zielen over de wereld die gezegend zijn geweest door deze bediening heen en de geheime waarheden hoorden die IK, YAHUVEH, heb geopenbaard.

Vroegen jullie je niet af waarom jullie zoveel malen hebben getuigd aan anderen over het reddende Bloed van YAHUSHUA en jullie wisten dat jullie spraken onder de zalving en autoriteit van YAHUSHUA en toch werden jullie afgewezen, beledigd, en bespot? Nu begrijpen jullie op een manier dat jullie voorheen niet hebben begrepen. Jullie zien een man die nog gewijd gaat worden voor de wereld, (2-11-03) roemende hoe hij een homoseksuele is en er trots op is. Jullie zien hem opgezet als een geestelijke leider achter een kerkpreekstoel maar IK, YAHUVEH, vertel jullie dit, allen die deze gruweldaad toestaan, allen die zwijgzaam blijven of zichzelf zelfs noemen bij de naam van die denominatie, jullie naam zal niet gevonden worden in het Lams Boek des Levens. Het was alreeds voorbestemd lang geleden. (Lev 18:22)

IK, YAHUVEH, schiep eerst Adam en Eva als man en vrouw en dit is een bespotting van het huwelijk en IK, YAHUVEH, zal niet bespot worden. Al jullie mensen, pastors, geestelijke en politieke leiders die zwijgzaam blijven of MIJN wetten veranderen zullen de toorn van YAHUVEH voelen op een manier die jullie voorheen nog niet hebben gekend. Ben niet misleid het homohuwelijk heb IK niet bepaald. Hoe lang zul je doorgaan met MIJ, YAHUVEH, te bespotten Amerika? Wee, Wee, Wee aan jou Amerika. Jij hebt gedaan en zal doen wat geen natie op deze aarde tot nog toe gedaan heeft. Profeteerde IK, YAHUVEH, niet door deze dienstmaagd Elisabeth heen ‘Amerika IK, YAHUVEH, bewaar het ergste als laatste, voor jou.’ Californië, voel je niet de hitte van MIJN woede terwijl IK, YAHUVEH, de vuren ventileerde met MIJN adem en vlammen op jou blies. Phoenix Arizona, deed IK, YAHUVEH, jou niet waarschuwen door MIJN Profeten heen dat je zou branden, toch hoe weinig toonden berouw.

Jullie politieke leiders keuren wetten goed, IK, YAHUVEH weer opnieuw tartende. Zelfs terwijl dit geschreven wordt debatteren zij wanneer ze het woord God van jullie munteenheid en gelofte eruit zullen gooien, en de constitutie zullen herschrijven, terwijl ze MIJN 10 geboden verwijderen van openbaar zicht. Al diegenen die dit gedaan hebben of niet geprotesteerd hebben of niet gebeden hebben en gehuild hebben hiertegen, weet dit, jullie zijn beproefd geweest als in Ezéchiël 9. IK, YAHUVEH, schreef de Tien Geboden in een tablet van steen, nu zijn jullie harten verhard zoals een steen. Jullie waren een rebel vóór de grondlegging van de aarde en jullie zijn niet veranderd. Al diegenen die niet huilen en protesteren tegen abortus, jullie zijn ook een rebel en zijn niet veranderd. En kunnen alleen veranderen afhankelijk van de keuze die jullie maakten in de strijd van goed tegen kwaad vóór de grondlegging van de wereld.

Al diegenen die homoseksualiteit promoten, roemen, wapperen, eraan deelnemen of anderen leren dat dit slechts een andere alternatieve levensstijl is, anderen leren dat zij op deze manier geboren werden, dit is een leugen van satan en jullie die weigeren berouw te tonen, jullie zijn een rebel en jullie zijn niet veranderd. Jullie zullen oogsten wat jullie hebben gezaaid vóór de grondlegging van deze wereld. (Rom 1:24-32)

IK ben YAHUVEH de Schepper van de schepping. Jullie rebellen die zijn zoals een Judas, jullie rebellen aanbidden de schepping en aanbidden gecreëerde objecten. Jullie rebellen weigeren om IK, YAHUVEH te gehoorzamen, en YAHUSHUA vóór de grondlegging van de aarde en nu weigeren jullie om YAHUVEH en YAHUSHUA te gehoorzamen vandaag.

IK, YAHUVEH, heb een waarschuwing aan alle politieke en geestelijke leiders die weigeren zich uit te spreken tegen en te stemmen tegen wat jullie weten dat MIJN Heilige Geschriften Veroordelen als gruweldaden en zonde. Jullie hebben compromis gesloten met satan. Jullie verraadden IK, YAHUVEH, vóór de grondlegging van de aarde en jullie verraden IK, YAHUVEH, nu. Neem jullie troost nu in jullie rijkdom en bezittingen want waarlijk dat is de enige troost die jullie zullen hebben tot in alle eeuwigheid. Jullie volgende bed zal zijn in de hel en dan de poel des vuurs waar wormen jullie lakens zullen zijn en maden jullie dekens.

Jullie wereldse muziekanten, satan heeft jullie de gave gegeven van het verleiden van mensen in wat muziek genoemd wordt. IK, YAHUVEH, zegende sommige zielen die IK schiep met een schitterende stem en muzikale talenten. Toen IK deze gave gaf bedoelde IK het om een zegen te zijn aan MIJ, YAHUVEH, toen verraadden jullie IK, YAHUVEH, vóór de grondlegging van de wereld en nu gebruikt de meerderheid deze gaven om satan te verheerlijken, om zielen tot een geestelijke slaap te sussen, om demonische geesten diep vanbinnen te planten en om mensen op een dwaalspoor te leiden met een hypnotiserende stem en een satanische beat.

Sommigen van jullie die jezelf muzikanten noemen beseffen niet eens wat satan aan het doen is en hoe satan jullie gebruikt heeft. Indien jullie niet bekeren zullen jullie dansen op de toon van satans voeten en samen met hem zullen jullie gemarteld worden in de poel des vuurs die oh zo diep is. Het lijden kunnen jullie niet beginnen te bevatten.

Een waarschuwing aan de meeste acteurs en muzikanten, jullie verkochten jullie ziel voor satans belofte van faam en fortuin en jullie tekenden satans contract en maakten een deal. Nu jullie zondige levensstijlen aan de wereld wapperen jullie je lichaam, roemen en onthullen en homoseksualiteit proberen jullie niet langer te verbergen en te verhullen. Bespot nu en betaal later want jullie zullen IK YAHUVEH’s Grote toorn zeer binnenkort voelen.

Weet dit heel de menselijke schepping, weet dat IK, YAHUVEH, en MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA, aan ONZE Tronen zullen ALLEN buigen en knielen. Alle zielen werden geschapen en beproefd tegelijkertijd. Alleen de zielen die loyaal waren en vochten tegen Lucifer vóór de grondlegging van de wereld dragen nu het verlossingszegel. Dit is de waarheid waarvoor IK MIJN Dochter en dienstmaagd gebruik om te openbaren, wat satan geprobeerd heeft om te verbergen en te verhullen. Al diegenen met geestelijke oren om te horen en geestelijke ogen om te zien zullen IK, YAHUVEH’s, stem horen want jullie zijn MIJN schapen. Jullie zullen niet langer verblind zijn voor de waarheid. Alle zielen die ooit rebellen waren zullen dat opnieuw zijn en geestelijk doof en blind blijven en doorgaan met satans pad te volgen door satans leugens te slikken.

Aan diegenen van MIJN kinderen die gebeden en gehuild hebben en zich afvroegen waarom IK, YAHUVEH, deze gruweldaden toestond IK laat jullie opnieuw eraan herinneren dat Oordeel begint bij het huis van IK, YAHUVEH. Bestudeer Ezéchiël 9, welke bent u? De goed tegen kwaad strijd is opnieuw uitgespeeld aan het worden op aarde zoals het gedaan werd in de Hemel vóór de grondlegging van de aarde. Iedere geschapen ziel werd beproefd.

Alleen indien u loyaal was met het gevecht met Lucifer zult u MIJN Zoon YAHUSHUA nu op aarde accepteren als Messias/God. Het eerste gevecht was in het Geestelijke rijk op Aarde, nu bestrijden jullie satan en zijn dienstknechten nu hier op aarde, gebruikende YAHUVEH en YAHUSHUA’s geestelijke wapens die IK, YAHUVEH, jullie gegeven heb in de Naam van YAHUSHUA door het vergoten Bloed van YAHUSHUA.

IK, YAHUVEH, zond MIJN Heiligen om bovenop de hel te vechten, om te vechten tegen satan en alles dat onheilig is. Om een getuige te zijn voor YAHUVEH en YAHUSHUA’s Glorie en te bewijzen dat MIJN kinderen meer dan veroveraars zijn door YAHUSHUA ha MASHIACH heen, de Naam en het Bloed van MIJN enige Geboren Zoon. Velen zeggen dat het ze iets scheelt maar hoe weinig bewijzen dat het ze iets scheelt. IK vertelde dit aan MIJN dienstmaagd toen zij en haar man aan het bidden waren en MIJ aan het vragen waren waarom de meerderheid van de mensen die zeggen dat deze bediening en de profetieën en de leer die IK, YAHUVEH, voort spreek een zegen is en toch velen doen helemaal niets om te helpen de zware lading op te heffen of om op enige manier een zegen te zijn.

IK spreek dit opnieuw door haar heen; jullie moeten daden plaatsen achter jullie woorden. Jullie moeten niet slechts zeggen dat het jullie scheelt, maar bewijzen dat het jullie iets scheelt. Berisp en waarschuw diegenen die gruweldaden doen en heb diegenen lief en steun diegenen die daden aan het zetten zijn achter MIJN Heilige woorden. Geloof zonder werken is dood. Wee aan een Schepping die niet de Schepper van alles aanbidt. Alleen de Pottenbakker heeft de autoriteit om Zijn vaatwerken van klei te vernietigen. Sommigen vaatwerken werden geschapen om MIJ Glorie te brengen; sommigen waren slechts gepast voor vernietiging. Kijk om u geen, zelfs de zon explodeert met MIJN vurige razernij zoals nooit tevoren.

IK zond MIJN Heilige engel naar deze dienstmaagd maanden geleden met deze profetische boodschap. Terwijl MIJN Heilige Engel het aan haar dicteerde terwijl hij naast haar bed stond, schreef zij deze profetische boodschap op waarin IK een geheim deel dat tot nu toe niet verteld werd. MIJN Heilige engel vertelde haar dat nu niet de tijd is om deze boodschap los te laten, het was voor een aangewezen tijd, nu is die tijd om te openbaren wat verhuld was. IK vertel MIJN geheimen aan MIJN Apostelen en profeten en allen die luisteren.

IK, YAHUVEH, verzegelde het terwijl zij haar eigen handschrift niet kon lezen behalve één deel dat is ‘MIJN grootste leger is niet geregistreerd op aarde maar is geregistreerd in de Hemel!’ (Open 4:8,11:17,15:3,16:7) Deze dienstmaagd wordt nu uitgezonden en nu losgelaten zoals Ezéchiël 9 om te verzegelen met dit woord aan diegenen die gemerkt zijn met het zegel van bescherming en het fijn linnen gewaad dat gedragen wordt staat voor de gerechtigheid van MIJN Zoon YAHUSHUA. De aangewezen dag is de dag voordat een homoseksuele gewijd wordt vanuit de hel als een bisschop in de Bisschoppelijke Kerk. IK spreek deze geheimen en waarschuw weer opnieuw, kom uit de kerken van Babylon, vlied van de kerken van Babylon.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven op deze dag
01-11-03 om 11:15 tot 14:45
Gegeven aan deze Dienstmaagd en Kind van YAHUVEH en YAHUSHUA op een Sabbat dag (Zat.)
gedurende een vasten werd ik wakker biddende, en dit woord kwam onverwachts voort.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah