Profetie 81

Oh YISRAEL, IK, YAHUVEH, BERISP U

Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

24 Januari 2006 om 7:00 n.m. (1ste deel van profetie)

YAHUVEH zei geef het nog niet vrij, het is nog niet klaar

2de deel 7 Februari 2006 - 5:00 n.m.

Oh Yisrael, Oh Yisrael, IK treur. Wat meer moet IK doen, want IK stuurde MIJN Zoon YAHUSHUA naar u.

* * * * * * *

 

Elisabeth zegt "Hmmm."

"Stop, Stop, Stop!" [Haar werd gezegd door YAHUVEH om te stoppen en ons geestelijk gezag te nemen, om eerst satan en zijn demonen te binden weg van het gebied waar wij leven, bindend alle prinsen, machten, overheden, en heersers in hoge plaatsen over dit gebied, in de naam van YAHU'SHUA, zodat dit woord niet kon worden belemmerd.]

[Elisabeth ging door in Heilige Tongen en dit is het gebed dat onder de zalving voortkwam.]

"Dit is het woord dat aan Yisrael moet worden gegeven nadat mijn echtgenoot een droom had dat de zalving in mij opwekte. Dus smeek ik U, Abba YAHUVEH, omdat U van me houdt, omdat U me schiep, U schiep deze lippen en deze tong, ik zou liever hebben dat U mij nooit geschapen had dan dat U mij toestaat ooit een verkeerd woord te profeteren in Uw NAAM. Dus als dit echt van U is, laat dit Woord voort komen. Als niet, laat deze Woorden weggaan.

In de NAAM van YAHUSHUA Ha MASHIACH, bid ik. Ik vraag U, Abba YAHUVEH, in de NAAM van YAHUSHUA, om Uw hemelse steenkolen op deze lippen te plaatsen. Laat Uw woorden voort komen op een wijze als zij nooit tevoren zijn geweest (Heilige Tongen), Heilig, Heilig, wij prijzen U, Abba YAHUVEH en YAHUSHUA."

[Ik hield het Woord tegen om voort te komen totdat ik Geestelijke gezag nam.] Oh Heilige, Heilige, Heilige Abba YAHUVEH, wat is het dat U wilt zeggen?"

* * * * * * *

BEGIN VAN PROFETIE 81

Oh Yisrael, Oh Yisrael, dat MIJN oogappel is, dat een worm daarin heeft, IK berisp u! IK, YAHUVEH, de Ene die Abraham, Isaac, en Jacob aanbidden en zij gehoorzaamden, IK, YAHUVEH, berisp u. U zegt waarom zijn wij gedwongen om het land op te geven dat onze voorvaders ons gaven? IK stel u deze vraag: Wandelt u in Torah? Leeft u in Torah? Zoals uw voorvaders deden?

Oh, Yisrael, zo zeker als MIJN Zoon YAHUSHUA een Judas had die HEM verraadde voor 30 zilverstukken, zo hebt u ook een Judas, die u de zogenaamde wegenkaart van vrede overhandigt die slechts in uw vernietiging zal beëindigen, om de weg voor te bereiden voor dat wat de antichrist wordt genoemd, anti-messias. De mensen zeggen dat u het Heilige Land bent, maar IK, YAHUVEH, zeg er is geen heiligheid daar. Zo weinig van een overblijfsel heb IK die daadwerkelijk in Torah wandelen en in Torah leven. U hebt een Farizee geest. En IK vertel u dit: alhoewel IK het niet ben die uw land verdeel, maar IK zal de vijand dit toestaan voor uw ongehoorzaamheid.

Maar ik vertel u dit; IK zweer door dit, door MIJN EIGEN NAAM, IK, YAHUVEH, zweer door dit, IK zal wraak nemen op uw vijanden want het is MIJN, en MIJN gezag alleen om u op een manier te straffen die IK heb bepaald. Deze vijanden die tegen u opkomen zullen het lot van een Judas hebben. IK, YAHUVEH, zal genade hebben op het overblijfsel die Heilig is, die van u die wenen en treuren en weeklagen wanneer u het verraad van een Judas ziet, die van u die pleiten voor het land, voor Jeruzalem, die van u die de man van zonde verachten en berispen. Die van u die MIJN NAAM aanroepen in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA, zal IK genade hebben en IK zal u zegenen. U bent niet bestemd voor MIJN toorn.

Maar u, oh Amerika en de andere naties die zich bij u aansluiten, die durven om dat aan te raken waarvan IK u vertelde om niet aan te raken, om dat te verdelen waarvan IK u niet vertelde om te verdelen, u zult aan het lot van een Judas lijden. U zult de dag berouwen dat u de 30 zilverstukken naar Yisrael toe wierp. Want als u het land verdeelt, als u de ene omkoopt om het land te verdelen, zal IK u ook zo op elke manier verdelen. 2005 was enkel een voorbeeld. U weet niet, noch zelfs begrijpt, de verschrikking die IK zal laten komen naar u, regelrecht van de Hemel en dat geen mens zond. Oh, Yisrael, Oh Yisrael, hoe lang zult u tegen ME vechten? IK weet de eigenlijke dag wanneer u uw wil aan MIJ opgeeft. Oh, maar een bloedige weg moet u afleggen tot MIJN Zoon YAHUSHUA komt en u zult schreeuwen, "Gezegend is Hij die komt in de NAAM van YAHUSHUA Ha MASHIACH."

Maar tot die dag, oh wat een bloedige weg moet u afleggen. De doden zijn rondom, aan de linkerzijde en aan de rechterzijde, het geween en het lamenteren voor de verschrikking die bij nacht komt. U wist het beter, u wist het beter, en nog deed u wat IK u niet vertelde te doen. U accepteerde de steekpenning, symbolisch genoemd de 30 zilverstukken. IK bedek MIJN gezicht elke keer als IK Yisrael hoor vermelden, Yisrael als Heilig Land. IK zoek ver en wijd en er is slechts een overblijfsel die vóór MIJ Heilig kan worden verklaard en het zijn zij die wenen en weeklagen, want zij zien wat met hun land gebeurt.

De abortus en de homoseksualiteit, pornografie, ontucht, afgoderij zouden geen deel in u moeten hebben. Opnieuw en opnieuw zie IK nog de geest van de Farizee over u beslissen. U, oh Yisrael, hebt een vorm van heiligheid en hoeveel Heiligheid is daarbinnen? IK, YAHUVEH, berisp u en IK kastijd u en het is maar net begonnen. Kwade Rabbijnnen die geen Rabbijn zijn, toch durven zij zich Rabbijn te noemen, een vorm van heiligheid maar geen Heiligheid binnenin. Zij hebben geen vrees voor IK, YAHUVEH, of MIJN Zoon YAHUSHUA of voor de prijs die HIJ betaalde aan het Kruis. Zij zijn slechts geschikt voor het vuur van MIJN vernietiging. IK heb een overblijfsel, zo weinig van een overblijfsel. Zij huiveren zelfs bij de naam van Rabbijn, want zij zijn nederig vóór MIJ en deze zijn degenen die MIJ behagen die zeggen dat er slechts één Rabbijn is, en ZIJN NAAM is YAHUSHUA Ha MASHIACH.

Oh Yisrael, IK kijk over uw land en hoeveel daarvan is Torahloos. Wetteloosheid is overvloedig en u vraagt u af waarom? U vreest uw vijanden van deze wereld meer dan u vreest MIJ, IK, YAHUVEH. U stond degenen toe die u Rabbijn noem om MIJN Heilige NAAM te stelen, om u te onderwijzen, "Roep die NAAM niet aan, u bent niet waardig om de NAAM van de Schepper aan te roepen!" U geloofde hun leugens maar IK zend MIJN handmaagd profeet uit om u nu te vertellen, "Geloof deze leugens niet!" Roep MIJ aan in MIJN NAAM, YAHUVEH, nogmaals, en gebruik de NAAM van YAHU'SHUA, om tot MIJN troon te komen. U mag MIJN NAAM kennen. Welk kind kent niet de NAAM van zijn Vader? Geloof niet deze leugens. Er is gezalfde Macht in MIJN NAAM en IK zal uw roepen horen en beantwoorden wanneer u tot MIJ komt in de NAAM van MIJN Heilige Zoon YAHUSHUA!

Lees uw eigen geschriften. Hoeveel keer vertel IK u om in MIJN NAAM uit te roepen en IK zal u bevrijden? Vraag uzelf af wie is het dat ons zou onderwijzen dat wij niet waardig zijn om de NAAM van de Schepper aan te roepen? Dit waren de leugens van de duivels’ doctrine die aan u door uw eigen Rabbijnen was onderwezen. Berisp deze leugens. IK ben geen G-D. IK ben geen L-rd. Wanneer u MIJN NAAM hebt geschrapt, hebt u gezondigd en MIJN NAAM ijdel gebruikt. IK ben YAHUVEH. Om het even hoe u het uitspreekt, tenminste erkent u MIJN NAAM. IK daag u uit vertel ME waar IK u in uw Heilige Geschriften heb verteld dat u niet waardig bent om MIJN NAAM aan te roepen? Mijn NAAM is geen Ha Shem (de naam). MIJN NAAM is niet slechts Adonai (Heer)!

IK BEN YAHUVEH, Schepper van allen. MIJN NAAM is niet gespeld God. Dit zijn etiketten en titels die aan MIJ gegeven zijn door uw Rabbijnnen en vertalers van geschriften die MIJN NAAM wensen weg te laten, het spellend YHVH of YHWH. IK heb elke persoon een naam gegeven. IK ben YAHUVEH, IK heb een NAAM. Bewijs dat u van ME houdt en vertrouw ME door MIJN Heilige NAAM te gebruiken. Heeft Koning David niet in MIJN NAAM om bevrijding gevraagd? Leest u uw eigen Psalmen niet? Wat belooft Psalm 91 als u MIJN NAAM aanroept? Oh Yisrael, zoveel als van u gestolen is, zelfs zoals de Heilige Boeken herschreven zijn om MIJN NAAM uit te sluiten. Neem terug wat gestolen is, en zie wanneer u IK, YAHUVEH, aanroep in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA, of IK niet snel u van uw vijanden zal bevrijden.

Oh Yisrael, Oh Jeruzalem, YAHUSHUA Ha MASHIACH, MIJN Zoon was gezonden van de Hemel, geboren uit een Hebreeuws maagdelijk meisje. YAHUSHUA is een Jood en HIJ profeteerde over uw land, en deed wonderen en de blinden zagen, de lammen liepen, de doven hoorden, de stommen spraken, de melaatsen werden gereinigd, de zieken werden genezen, en de doden stonden op, allen in uw land, Oh Yisrael, YAHUSHUA onderwees in uw eigen Tempels op Shabbat, hield alle Heilige Feesten, want ziet u niet dat YAHUSHUA in al die Heilige Feesten wordt gesymboliseerd?

YAHUSHUA deed talloze wonderen in uw land. Hij onderwees en is het Levende Torah zoals HIJ profeteerde. YAHUSHUA leefde en werd geëxecuteerd alhoewel HIJ zondeloos was, voor het belang van deze wereld. YAHUSHUA was van de doden opgestaan van een graf in Yisrael na het uitgieten van ZIJN Heilig Bloed op uw land toen de mensen schreeuwden "Kruisig HEM" op Golgota. YAHUSHUA bad voor u met zijn stervende adem, "Abba, vergeef hen, zij weten niet wat zij doen." Daarom zal IK genade op uw land hebben, Oh YISRAEL, oh Jeruzalem. Zoals de handen van YAHUSHUA aan een boom genageld werden met spijkers die in ZIJN handen werden gedreven, weerstond HIJ meer marteling en kwelling dan louter de mens kon verdragen.

IK, YAHUVEH, verkoos uw Land, Oh Yisrael, om geboorte aan de enige MESSIAS van deze wereld te geven. Zoveel hou IK, YAHUVEH, van u en begunstig u, Oh Yisrael. Het Bloed van YAHUSHUA zal uw Yisrael van totale vernietiging afhouden en zal het volledig van de wereldkaart afvegen afhouden, alhoewel zelfs de NAAM van YAHUSHUA de meerderheid van Joden die NAAM veracht en ZIJN Goddelijkheid ontkent. De aders en slagaders van YAHUSHUA zijn uitverspreid over Yisrael. YAHUSHUA gutste ZIJN Bloed eruit dat de grond in Golgota doordrong en geestelijk nu de 4 hoeken van deze aarde bedekt. IK, YAHUVEH, verkoos u, Oh Yisrael, van alle naties van de wereld om dit te doen. Voor wie maar kan geloven en wie zal ontvangen MIJN Zoon YAHUSHUA als de enige Heilige Bloedoffer voor de vergeving van zonden. YAHUSHUA is de enige Voorbidder vóór IK, YAHUVEH.

YAHUSHUA is de enige Heilige Bloedverzoening die IK zal goedkeuren. Voor hen die dit vergoten Bloed weigeren om hun zonden af te wassen, zij die het zondeloze Bloed van YAHUSHUA weigeren zoals HIJ in de plaats van een zondaar geëxecuteerd werd, zult u door Moshe (Mozes) worden beoordeeld die geen genade voor u zal hebben wanneer u zegt dat YAHUSHUA niet waardig is om de Zoon van YAHUVEH te worden verklaard en uw MASHIACH te zijn en u dacht een Jood te worden verklaard en de Torah na te volgen is genoeg om uw ziel te redden. Dwaze mensen, weet u niet dat er niemand volmaakt is die op deze aarde gelopen heeft, behalve MIJN Zoon YAHUSHUA. Tot Yisrael nogmaals "Hosanna" roept tot YAHUSHUA en HIJ regeert als Koning der koningen, zal er geen ware vrede zijn tot Yisrael erkent YAHUSHUA is de enige Verwekte Zoon van IK, YAHUVEH, geboren uit een maagdelijke Joodse handmaagd, totaal zondeloos. En YAHUSHUA is alles wat HIJ profeteerde en alles dat geprofeteerd was door profeten van ouds, voorspellende ZIJN komst.

YAHUSHUA’s hartslagen pulsen door heel Yisrael, ZIJN aders en slagaders dragen het enige Heilige Bloedoffer dat de stank van zonden over de hele wereld af wast, aan die die zullen erkennen dat IK YAHUSHUA zond in IK, YAHUVEH'S, NAAM om de enige MASHIACH te zijn.

Oh Yisrael, er is geen vergeving van zonde zonder een bloedoffer. Waar is uw bloedoffer? Denkt u werkelijk dat een dier opnieuw voldoende zal zijn? Oh Yisrael, Oh Jeruzalem, kunt u niet zien dat er geen ware vrede zal zijn. De vrees, de klaagzangen en het bloed zullen van uw land blijven stromen tot u Judas berispt die ook in de vorm van politici en kwade Farizeeën komt, kwade Rabbijnnen, met een vorm van heiligheid maar geen Heiligheid binnenin. Yisrael, pas op voor de komst van de zoon van satan, hij is de zoon van verderf die met zijn valse vrede zal komen, en tegen u zal liegen wanneer u denkt dat vrede eindelijk gekomen is, nu kunt u uw waakzaamheid laten varen. Vertrouw in plaats daarvan op de enige Prins van Vrede en neem de enige zondeloze bloedverzoening aan die IK u gaf door MIJN Zoon YAHUSHUA op Golgota.

Er is geen redding, geen ware vrede voor u, Oh Yisrael, tot u niet meer het Nieuwe Verbond van het Bloed verwerpt dat IK u gaf door YAHUSHUA, aangezien YAHUSHUA de enige Heilige MASHIACH (Messias) is! De oude bloedverbond kan uw ziel niet van de Hel redden. De oude bloedverbond was slechts daar tot de benoemde tijd wanneer er een betere, nieuw bloedverbond zou zijn. Oh Yisrael, conformeer niet langer naar de beeltenis van andere naties van wat zonde is. In plaats daarvan wees nogmaals als een Koning David. Prijs IK, YAHUVEH, en verneder uzelf en bekeer u van uw zonden in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA. Vertrouw niet op enige natie om u te redden van vernietiging, want u zult erg teleurgesteld worden.

Wegens het verbond dat IK met Abraham en MIJN Zoon YAHUSHUA heb gemaakt, zal IK uw land helen wanneer u berouw hebt vóór IK, YAHUVEH, en u zich bekeert om opnieuw de wetten van Torah te volgen dat Moshe (Mozes) u gaf op Mt. Sinaï. Sta op voor Heiligheid zelfs als de wereld u zult bespotten. Oh Yisrael, stenig niet de profeten, of neem gevangen of dood de Profeten die IK naar u zal zenden om u te berispen. In plaats daarvan wees dankbaar. IK houd van u genoeg om u te kastijden en u te waarschuwen alvorens IK MIJN toorn losmaak op degenen die weigeren te gehoorzamen en die MIJN vijanden zijn.

Uw klaagmuur is doorweekt van tranen en doornat van gebeden smekend om genade. Uw vijanden omringen u aan alle kanten. Nu, zij die u hebben bedrogen hebben u overtuigd om Jood tegen Jood te gaan, zelfs om elkaar te doden, elkaar van hun huizen en land uit te zetten, elkaar verradend. U loopt van uw Goliatten weg in plaats van naar MIJ toe te keren zoals Koning David als herdersjongen deed. IK kan u niet zegenen tot u voor Heiligheid staat. Oh Yisrael, IK maak u deze belofte en herinner u door deze handmaagd van MIJ. U zult terneergedrukt maar niet volkomen vernietigd worden. Oh Yisrael en Jeruzalem, u zult verward maar niet verlaten worden. IK, YAHUVEH, zal u hoop zenden wanneer er geen ontkoming schijnt te zijn. IK, YAHUVEH, zal u kastijden maar u niet verlaten. U zult vertreden worden door de heidenen, maar u zult opnieuw opstaan tot een grotere glorie. Zoals in de tijd van Mozes, zal IK zegenen die MIJ zegenen en gehoorzamen, en vervloeken die IK, YAHUVEH, niet gehoorzamen en vervloeken.

Deze wereld zal zien wanneer MIJN toorn in deze eindtijden wordt uitgegoten, IK die zal verbergen die in MIJN Zoon YAHUSHUA verborgen zijn. Alle plagen die in de tijd van Mozes werden uitgegoten zullen uitgegoten worden in een grotere mate op MIJN vijanden, door de handen van IK, YAHUVEH. Er zullen nog opnieuw martelaren zijn zoals de apostelen en profeten van ouds, en al degenen die Heilig zijn, wiens bloed dan vloeide en zelfs nu nog doet in diverse delen van de wereld, omdat MIJN Heiligen nooit zullen compromitteren noch ontkennen dat YAHUSHUA de enige MASHIACH is en MIJN enige Verwekte Zoon gezonden van de Hemel om te regeren en te heersen. Oh Yisrael, IK heb u aan de wereld tot een beker van bevende verschrikking gemaakt en zij zullen daarvan drinken. De vijanden knarsen hun tanden tegen u en laten hun klauwen zien, benijdend alles waarmee IK, YAHUVEH, uw land hebt gezegend. Uw vijanden tellen het aantal dagen voordat zij zullen proberen u te plunderen en uw mannen, vrouwen, en kinderen zonder genade te doden.

Opnieuw zeg IK, IK heb een eed gezworen dat IK u nooit zal begeven noch verlaten, IK zal en IK ben begonnen u te kastijden tot u voor Heiligheid staat en zegt, "Gezegend is HIJ die komt in de NAAM van de Here YAHUSHUA Ha MASHIACH." Dan zal IK, YAHUVEH, u, Oh Yisrael, verdedigen, rechtstreeks van de Hemel, en de wereld zal zien zoals in de tijd van Moshe (Mozes) niemand dan IK, YAHUVEH, kon hen van de hand van de vijand bevrijden en zo zal het opnieuw zijn. Er is een geheimzinnige gouden kist, de Ark van het Verbond genoemd, dat geheimen van ouds bevat in uw land, Oh Yisrael. De kist die niemand behalve zij aanraken die IK voorbeschikt heb wie echt Heilig zijn vóór IK, YAHUVEH. Satan wil vernietigen wat in die gouden kist is, want er is gezalfde macht binnen de voorwerpen gevat in die gouden kist. Satan stuurt zijn zoon, anti-messias genoemd, om de Kist te zoeken en te vernietigen.

Van alle naties van de wereld, verkoos IK u, Oh Yisrael, om te verbergen wat is beschermd tot het wordt vereist. In al de wereld verkoos IK u, Oh Yisrael en Jeruzalem, om MIJ Lof, Eer en Glorie te brengen. IK, YAHUVEH, verkoos YAHUSHUA Ha MASHIACH Zijn Heilige Bloed om in de grond en over de Zetel van Genade te druipen en te stromen en het is in Yisrael dat IK satan zijn definitieve slag zal geven. Deze kist van Geheimzinnigheid bevat de staaf die de Rode Zee scheidde onder andere wondervoorwerpen zoals de Manna van de Hemel. De Ark van het Verbond is een duplicaat van wat in de Hemel is. IK vertel u dit nu als een waarschuwing zoals in tijden van ouds, denk niet dat wie maar ook zal leven wie deze geheimzinnige kist, de Ark van het Verbond genoemd, aanraakt, tenzij zij voorbeschikt zijn om waardig genoeg bevonden te worden om het aan te raken en te openen.

Bestudeer uw Geschriften en zie, slechts met veel gebed en met lof met Heilige handen die in het Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA gewassen zijn kan de Ark van het Verbond worden geopend en het zal nogmaals gebruikt worden op een vastgestelde en een benoemde tijd. En net zoals in de tijd van Moshe, zal het worden gebruikt om de mensen van YAHUVEH te bevrijden op een wijze, op een tijd die u niet bedenkt, die IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA alle Lof, Eer, en de Glorie zullen brengen. Oh Yisrael, weet u niet dat toen de Romeinse soldaten YAHUSHUA Zijn kleren uittrokken en ZIJN kledingstukken verdeelden, zoals vermeld in de Tanakh, "Zij hebben MIJN klederen onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen." (Joh. 19:24)

"Zij zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal." Oh Yisrael, ziet u niet dat precies zoals de Romeinse soldaten de kleding van YAHUSHUA verdeelde, zo ook uw land verdeeld wordt en Rome heeft een hand daarin achter de schermen. Precies zoals om het gewaad van YAHUSHUA werd gegokt, degene met het hoogste bod om uw land te verdelen zal u onbeschut laten en verraden, voor de hele wereld te zien.

Oh Yisrael, IK stuur altijd MIJN Profeten om te waarschuwen alvorens het Oordeel komt. U bent gewaarschuwd deze dag maar slechts het Heilige overblijfsel zal luisteren en zal gehoorzamen. Want wie ook IK, YAHUVEH, aanroept in de NAAM van YAHUSHUA Ha MASHIACH, wie ook maar berouw zal hebben en van zonden bekeert IK, YAHUVEH, vragend voor vergiffenis, MIJ liefhebt en gehoorzaamt, IK en MIJN Zoon Zijn Goddelijkheid gelooft en ontvangt zodat YAHUSHUA uw enige Voorbidder zal zijn vóór MIJ. Want HIJ alleen is waardig om vóór MIJ te komen in ZIJN NAAM. Probeer niet MIJN Hemelse troon te benaderen zonder de NAAM van YAHUSHUA. Kom niet in uw gerechtigheid maar kom liever bekleed in ZIJN gewaden van gerechtigheid. Dan zal IK uw gebeden horen en beantwoorden en u zult gered zijn van het vuur van de Hel.

Oh Yisrael en Oh Jeruzalem, u die doof verkiest te blijven, IK, YAHUVEH, herhaal MIJZELF opnieuw en opnieuw voor uw belangen. Word wakker nu, want de tijd is laat. IK vertel u niet tot Christen te veranderen, want zelfs zij zien YAHUSHUA slechts voor een deel. Zij hebben het belang ontkend om de Joodsheid van YAHUSHUA te onderwijzen. Zij hebben de zalving in het spreken van de NAAM van YAHUSHUA en MIJN Heilige NAMEN ontkend. Zij hebben MIJN Shabbats, MIJN Heilige Feesten en Heilige Dagen ontkend, zij die zich Heilige Christenen noemen en toch moeten leren om de Joodsheid te omhelzen die IK binnen u door Abraham, Jacob, en het zaad van Izaäk heb geplaatst.

Oh Yisrael en Jeruzalem, word wakker nu van uw sluimer van slaap. Het was wegens uw koppigheid, en voor het belang van de Heidenen, dat IK uw ogen sloot, maar de tijd is nu gekomen, open uw ogen wijd, ontmasker hen die kwade leugens spreken.

* * * * * * *

Sommigen beledigend, anderen verlichtend in de NAAM van YAHUSHUA Ha MASHIACH.

Geliefde Familie, alstublieft voel vrij om profetiën te kopiëren en ons te helpen de naties van deze wereld, vooral Yisrael en Jeruzalem, te bereiken. Alle naties van deze wereld worden beïnvloed door wat in Yisrael gebeurt. Het enige wat Elisabeth van u vraagt is dat u, alstublieft, het bericht intact houdt, zelfs haar persoonlijke nota's.

Elisabeth weet dat normaal de namen niet in alle hoofdletters worden geschreven, maar RUACH Ha KODESH heeft haar gezegd dat de namen van onze Schepper en Messias apart moeten worden geplaatst en verschillend worden geschreven, tonend de heiligheid en de eerbied voor hun namen. Uit eerbied aan wat haar is verteld, alstublieft in het vertalen van de profetiën, doe hetzelfde.

Elisabeth verontschuldigt zich voor de genomen tijdsduur om deze profetiën geplaatst te krijgen, maar er was een prijs te betalen voor profetiën 80 en 81. Het was een veldslag tegen satan maar wegens uw gebeden en steun in de naam van YAHUSHUA, kregen wij de overwinning over die veldslag. Alle Lof, Eer en de Glorie aan YAHUVEH en YAHUSHUA Ha MASHIACH.

Omdat ik zowel een biologische Jood van mijn biologische moeder als vader en een Geestelijke Jood door het Vergoten bloed van YAHUSHUA ben, heb ik een liefde voor Yisrael en Jeruzalem en de Joodse mensen, alhoewel de meesten in Yisrael me voor dit woord zullen haten. Ik ben slechts een profeet die door YAHUVEH wordt gestuurd om ZIJN woorden te proclameren en ik doe dit met ontzag en beving. Elke ware profeet die dat niet doet, vraag ik me af… Hoe kunnen zij een Heilige Profeet zijn?

Ik bid dat ik niet één woord weg heb gelaten noch één toegevoegd, en lever nu dit profetische bericht en vraag allen die van Yisrael en Jeruzalem houden dit te kopiëren en op hun websites te plaatsen. Wij hebben orthodoxe Joden en de Moslims gehad die YAHUSHUA als MASHIACH accepteerden en u weet nooit wanneer wij zaad zaaien wat mooie vrucht van Redding eruit zal groeien. Dit profetische bericht kwam na een droom dat mijn echtgenoot had over mij en de 12 stammen van Israël. Het zal ASAP [zo snel mogelijk] worden geplaatst. Dit bericht kwam voort op 1/24/06 maar YAHUVEH zei het bovengenoemde nog niet vrij te geven omdat HIJ nog niet klaar was. Op 2/07/06 begon YAHUVEH opnieuw te profeteren en het was de voortzetting van deze profetie.

P.S. Dringend. Een profeet, een broeder in YAHUSHUA schreef me vorig jaar van Jeruzalem en hij vertelde me dat hij de profetiën die aan me gegeven waren over heel Israël bracht en de mensen waarschuwde. Ik had nooit een kans gehad om deze man te bedanken, en ik wil dit nu doen. Het spijt me heel erg dat ik u niet kon terugschrijven want ik heb uw e-mailadres verloren. Ik ken uw naam niet, maar ik wil u laten weten dat ik echt dankbaar ben en dat u in mijn gebeden bent en dat u mij opnieuw zult emailen.

Ik heb voor een Hebreeuwse vertaler gebeden om de engelse profetische berichten in het Hebreeuws te vertalen. Tijdens gebed, vertelde YAHUSHUA me dat HIJ reeds de vertaler had gestuurd die dit kon doen, en YAHUSHUA herinnerde mij aan u. Alstublieft, email me opnieuw. Ik heb geen twijfel dat deze Broeder een lid van de Bruid van YAHUSHUA is. Als iedereen die dit leest iemand kent die Hebreeuws kan schrijven en het vloeiend kan spreken zodat de profetiën die aan Yisrael zijn gegeven vastgelegd kunnen worden in het Hebreeuws, alstublieft email mij zo snel mogelijk: revholyfire@hotmail.com. Ik heb geen twijfel dat wij enkele van de Bruid van YAHUSHUA hebben die in Israël, en vooral Jeruzalem, verblijven.

Alstublieft, kom te voorschijn, want de tijd is zo kort nu om Yisrael te bereiken. Wij zijn een adem verwijderd van de Grote Verdrukking. Alstublieft, leden van de Bruid van YAHUSHUA, verenig met mij in gebed dat deze man me nogmaals zal schrijven, en dat een Hebreeuwse vertaler naar voren zal komen. Dit jaar zouden onze ogen niet op ons maar op Yisrael moeten zijn. Bruid van YAHUSHUA, alstublieft, bid voor de vrede van Yisrael en Jeruzalem op een nieuwe manier. Bid dat de Prins van Vrede, YAHUSHUA Ha MASHIACH weer komt.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

7 Februari 2006 om 5:00 n.m.

* * * * * * *

E-MAILS ONTVANGEN AANGAANDE: PROFETIËN 80 EN 81:

 

Hallo sis,

Ik nam enkel een bijbel, en wilde wat benadrukken om het aan iemand te geven. En ik opende het bij Open. 14: 4-20 Het spreekt hier over wat u hoorde. De wijnpers van de toorn van God. Samen met de grote oogst en voordat YAHUSHUA Zijn Bruid heeft klaargemaakt en verzegeld. Zo staan wij op het punt de plagen te zien die onverdund op deze wereld zullen komen. Het is al aan het ontvouwen, omdat antichrist niet ver weg is.

Lydjusca

* * * * * * *

Zegen aan uw huishouden.

Ik moet u vertellen, ik bad voor een groter zalving vanochtend van profetie 81 en toen ik een voorbede bad voor een ander, deze middag, kwam de zalving zo sterk op me, het scheen of een andere stem naar voren kwam met tranen! Wow, het was overweldigend maar meer dan welkom en ik ben bereid om te doen wat YAHUVEH en YAHUSHUA voor me hebben te doen. Shabbat Shalom.

Michelle

* * * * * * *

Beste Sis,

Ik heb net profetiën 81 & 80 gelezen en ik wil en moet u laten weten dat dit als bevestiging aan u is. Twee weken geleden op onze Sabbat samenkomst baden wij en zoals wij baden voelde ik de zalving zoals ik het een tijdje niet heb gevoeld. En ik bad vurig alles wat ik in mijn geest zag. En dat was over Israël, Jeruzalem en Haman (S). Zij zijn dezelfde vijand in een nieuwe vorm. Maar de naam betekent hetzelfde. En ik wist dat de komende Purim een viering zou moeten zijn net zoals Haman niet zegevierde ook Hamas niet zal zegevieren.

Lydjusca, Lid van de Bruid in (Holland)

* * * * * * *

Geliefde Zuster Elisabeth,

Ik bid voor uw gezondheid en welzijn. Ik las net de laatste profetiën van uw site. Profetie 80 is zeer geruststellend en laten we bidden voor de vrede van Yisrael! Wanneer ik de profetiën lees, krijg ik het gevoel van de aanwezigheid van onze hemelse vader YAHUVEH! Het voelt zo goed.

Veel liefde in YAHUSHUA,

Stephen

* * * * * * *

Shalom in Yeshua!!!

De inhoud van 80 en 81, RUACH HaKodesh heeft me reeds ertoe bewogen om te bidden!!! HalleluYAH!!!

Broeder Tito

* * * * * * *

Shabbat Shalom in Yeshua!!!

Wow!!! Ik blies Shofar zoals ik zei voor u en uw familie, en voor YHVH om een Vijand te zijn aan onze vijanden. Ik weet niet of ik flauw viel of YHVH door RUACH me neersloeg op de grond, maar inderdaad ik ging neer!!! HalleluYAH!!!

* * * * * * *

Shalom Niko & Elisbeth,

Dank u voor het delen van de droom "Elisabeth en de Wok" aangaande: olijven in het kookproces. Het valt op de bodem samen. De trouwe bruid genoemd "Israël".

Wat in mijn gedachten kwam over de olijven, ja ik ben het eens dat de olijven de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen.

Deze 12 stammen zijn het overblijfsel van YAHUVEH die trouw zijn en zijn geboden gehoorzamen en de getuigenis van Yahushua vasthouden. Het is niet de Israël (seculaire) die wij vandaag denken. De ware Israël zijn de gelovigen die wandelen en zijn stem horen. Zij zijn de trouwe bruid zonder rimpels en vlekken. Wanneer alle 12 stammen zich samen verzamelen als één zal het erg machtig worden en een grotere zalving in de eindtijd hebben vóór de terugkeer van Yahushua. Yahushua zal niet terugkeren tot de 12 stammen samenkomen. Er is heel wat reiniging dat moet worden gedaan onder de gelovigen. Oh, laten we onze rimpels en vlekken weg doen om ons voor te bereiden op onze bruidegom, Yahushua.

John Davies

* * * * * * *

Hallo Elisabeth,

Misschien is het tijd voor de twee getuigen van Yahuveh om te worden herkend of te worden geroepen. Wij moeten bidden aangezien de zalving op deze mensen zal komen en Satan zeer boos kan zijn. Wij, de heiligen, moeten bidden voor de bescherming van de getuigen. Zij zijn geprofeteerd om uiteindelijk te worden gedood maar na drie dagen te worden opgewekt.

Het is tijd om u een artikel te zenden over Elijah en de Profeten van Baäl. Dit is zeer tekenend. Ik schreef het niet, maar het heeft mijn hart nu jarenlang geprikt. Ik verstuur het af en toe naar nieuwsgroepen.

Ik ben in overeenstemming met Yahushua om de 12 stammen bijeen te brengen door Elizabeth. Er zullen hierbij enige helpers zijn. Ik heb het kreunen in mijn geest gehad om de "Tien Verloren Stammen" te verbinden met de website Kosher voor de Heidenen die reeds in aanbouw is. Ik wacht op bevestiging voor deze site, en op Yahushua om me te helpen het op te zetten. Het is meer dan 1 jaar geweest dat ik op "Zijn timing" wacht. Ik geloof dat het nodig is voor mij om te worden gereinigd alvorens dit gebeurt. Wij allen moeten geduldig zijn en zoals Koning David zegt, "Wacht op YAHUVEH." De berisping kan zijn dat Judah de tien stammen niet heeft toegestaan terug te keren omdat zij, zoals in de gelijkenis van de Verloren Zoon (10 stammen), weg zijn gegaan andere goden hoererend nalopend (Christendom) en Heidenen geworden zijn, ze zijn in het proces van het terugkeren naar het huis van de Vader (Torah) en de loyale zoon (Judah) die thuis is jaloers op de terugkerende zoon en verwerpt hem als deel van de Familie (Israël). Judah heeft geweigerd om Ephraïm toe te staan om naar Huis te komen. Elke poging van Ephraïm is door Judah gezien als een andere poging van vervangingstheologie of dispensatieleer.

Ten tweede, vergeleken met de 12 hoofden van de stammen (de broers) verkochten Jozef (Ephraïm) in de slavernij (zonde) en Jozef dan werd de tweede in bevel, de heerser van het toenmalige imperium (Amerika) toen hij zich toonde aan zijn broer (Judah) zij hem (Ephraïm) niet erkenden tot hij zich aan hen openbaarde. YAHUVEH opende hun ogen en toen werd de Familie herenigd.

Ik zal de Joden moeten betrekken, aangezien zij over de Heidenen en Kosher nieuwsgierig zullen zijn.

Michelle

* * * * * * *

Beste Elisabeth,

Er was een kwade geest dat mij bond van het prijzen en bidden en het was geleidelijk tot aan het punt gekomen van het niet kunnen spreken in de naam van YAHUVEH of van YAHUSHUA. Ik wachtte op ZIJN perfecte timing dat ik hiervan werd bevrijd, en zodra ik de nieuwste profetiën 80 & 81 las, ben ik VRIJ!!!!! Lof aan YAHUVEH, YAHUSHUA en RUACH Ha KODESH!!!!!

Susan