Een Burger In Hel
Een Visioen en Lied Gegeven Aan
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

 

 

Burger In Hel
 

HEL INDEX

Hel is Echt!


 9 Maart, 1992

"BURGER IN HEL" LIED

Dit is het meest LELIJKE en beangstigende lied dat u ooit zult horen! Indien het u niet beangstigd dan is het omdat u GERED bent of omdat u VERWORPEN bent! Om dit lied op te nemen moest ik een grote prijs betalen, het kostte me bijna mijn leven toen ik een glimp kreeg van hoe de Hel was voor acht uren. Terwijl ik een lied gezongen hoorde worden in de Hel OP DIT MOMENT door een gevallen Man, een prediker die nooit terug kwam naar de reddende genade van YAHUSHUA Messias.

Nadat dit lied geëindigd was, en ik een glimp had van de HEL door het visioen dat de Heilige Geest mij liet zien terwijl ik het schreef… had ik een NIEUW visioen en u zult mijn stem terug horen veranderen naar normaal, maar in blijdschap, terwijl ik miljoenen zielen zag komen naar YAHUSHUA want zij zouden niet zijn gekomen op een andere manier! Behalve door vrees! Zoals Judas 1 zegt! Sommigen komen door VREZE! Pastors beschuldigen mij van zielen de Hemel in te beangstigen, en YAHUSHUA zei tegen mij, “Zolang als zij er maar komen is het enige dat  er toe doet”.

Ik zag een naakte man bedekt in vlammende wormen die niet kunnen Sterven! Hij keerde zich naar mij toe en zuchtte een diepe zucht terwijl vlammen hem omringden en hij zong dit lied in een emotieloze stem! Een stem die GEEN emotie hield behalve de pijn en marteling waarin hij was! Vlammende WORMEN die leken op Slangen! Waren in en UIT IEDERE OPENING VAN ZIJN LICHAAM aan het kruipen! Zonder hier grafisch grof te worden! Het geschreeuw echoot nog steeds in mijn gedachte terwijl ik dit op aan het schrijven ben! De rijke man in de bijbel die naar de HEL ging vertelde God indien hij slechts een man terug zou sturen vanuit de HEL om anderen te waarschuwen, zijn broeders voor de marteling van de Hel dan zouden zij daar niet willen komen, zij zouden anders leven! Maar God zei zelfs indien hij iemand terug zond vanuit de HEL, weinigen zouden luisteren en de waarschuwing serieus nemen! Weinigen zouden geloven! In deze eindtijd hoe vele heeft de HEER toegestaan om de Hemel en de Hel te zien, om terug tot leven gebracht te worden om te vertellen over de Verschrikking! den luisteren en de waarschuwing serieus nemen!  terug zou sturen vanuit de HEL om anderen

Dr. Eby is één van hen. Dr. Maurice Rawlings is er nog een! En nu Dominee Sherrie Elijah die prijs GOD dat ik niet hoefde te sterven maar in een visioen zo echt! Het is alsof ik de man ken en treur voor die man! Die ik ontmoette in dit visioen is u aan het waarschuwen nu, diegenen die spotten en lachen om YAHUSHUA hoor de teksten van dit lied en hoewel ik het niet allemaal aan u kan geven, weet dit indien u SPOT en LACHT, opnieuw zeg ik dit was uw LAATSTE KANS! Want uw hart is verhard en God zei dat dit lied de LAATSTE KANSERS Laatste Kans was! Indien dit u NIET beangstigd dan zal NIETS dat doen totdat u voor uzelf de HEL Proeft en dan is het te laat.

-------

Hier zijn een paar tesksten van het lied:
Vlammende wormen kruipen erin, vlammende wormen kruipen eruit in de navel en uit de mond! In de voorkant en uit de achterkant! In de ogen en uit de oren! We schreeuwen voor genade toch NIEMAND geeft erom of hoort! Rood hete pijn in mijn bloed rivieren van drek, lava, kots en bloed het lijkt op een vloed! Vlammen overal toch werpen zij GEEN licht! Het enige dat ik heb is iedere soort van pijn, verschrikking, marteling en angst! Ik ben een Burger in de HEL!

Dit is het eerste niveau van de HEL, de andere niveaus er zijn GEEN woorden om te vertellen! Hel is zo heet het kookt het vlees van mijn huid af, hoe beschrijf ik de HELSE pijn waarin ik ben! Ik ben zo dorstig toch heb ik niet eens urine of tranen om te drinken! En OH mijn GOD hoe deze HEL stinkt! AHHHH, ik ben een Burger in HEL!

Er is GEEN water van enige soort zelfs geen zweet om mijn wenkbrauw te koelen, ik weet dat ik van de Hel nooit bevrijd zal worden en demonen vervloeken en bespotten mij! Ik schreeuw tot God om mij te helpen! Toch hoort hij NIET! In plaats daarvan lacht de stem van satan en hoont! HaAa! Er is GEEN GOD en er is GEEN genade hier! IK heb marteling, verschrikking, en Verdoemenis en iedere soort van ANGST! Maar er is GEEN GOD HIER! Hahaha!

-------

Ik word eraan herinnerd hoe God in zijn genade YAHUSHUA gaf, zijn Enige zoon om kruisiging te lijden voor mijn zonden en aan een kruis hing hij! Gewoon zodat ik vrij zou zijn van HEL en satan GEEN claim op mij zou hebben! Maar ik weigerde YAHUSHUA’s bloed om mijn zonden te bedekken ik wilde mijn eigen leven leiden dus ontkende ik hem! Ik weet dat ik niemand heb om de schuld te geven nu, voor altijd zal ik leven in satans kwaadaardig domein met ieder soort van marteling en schaamte! Willende sterven maar vergetende dat er geen dood is, denkende dat het morgen beter is maar vergetende dat ik EEUWIG te wachten heb! Dit is hoe het is om een BURGER IN DE HEL te zijn!!!

Waar de Verschrikking zo akelig is! GEEN tong kan het vertellen! Iedereen die hier komt zal hun eigen niveau moeten graven voordat zij sterven! En dat is hoe diep uw zonden hoog opgestapeld zijn! Maar pas op de grootste van alle zonden is de AFWIJZING VAN YAHUSHUA! Een martelkamer tot de volgende, wat uw ergste nachtmerrie lijkt is SLECHTS satan op zijn BEST! Dit is hoe het is om een BURGER IN HEL te zijn!!!!!

Op het einde van dit lied gaf de HEER mij een nieuw visioen, indien u de cassette hoort zou u de blijdschap in mijn stem horen terwijl de HEER mij MILJOENEN zielen liet zien die naar de HEMEL komen, die niet daar zouden zijn geweest indien zij NIET dit lied gehoord zouden hebben, of de teksten van dit lied!

Ik bid Lieve Heilige Geest in YAHUSHUA’s Naam, laat NIEMAND die dit leest naar de HEL gaan.  Dwing hen om NU te komen en het verlossingsgebed te zeggen en het daarna voor anderen te belijden en mij te laten weten door mij te e-mailen zodat ik ook kan weten dat iemand aan het luisteren is naar deze waarschuwing. Heilige Geest zoals het lied gezalfd is ben ik op U aan het rekenen om ook deze pagina te zalven met uw overtuigingskracht en zielen te redden zodat niemand die dit leest of het verlossingsgebed zegt BURGERS IN HEL zullen worden! In plaats daarvan laat ONS verheugen terwijl hun namen geschreven zijn in het Lams Boek des Levens en zij besluiten om BURGERS IN DE HEMEL te zijn! Voor diegenen onder jullie die nog steeds NIET overtuigd zijn LEES DOOR. Maar pas op dit zou misschien UW laatste Kans zijn!

De Bijbel zegt dat de Heilige Geest NIET altijd zal strijden met de mens. Vandaag is de dag van Verlossing, morgen zal misschien te laat zijn. Er is nauwelijks iemand in de HEL die NIET aan het bidden is tot GOD voor genade. Maar er is GEEN genade meer! Uw Reservatie is nu gemaakt aan het worden terwijl u nog leeft…zal het Hemel of Hel zijn? Het is uw Keuze!!!! Recentelijk hebben wij dit lied gezonden naar iemand om Carman de zanger te bereiken, om te zien of hij het zal opnemen. YAHUSHUA heeft belooft dat wanneer hij het hoort hij het zal willen opnemen en miljoenen zielen gered zullen worden. Alstublieft Christenen WAARSCHUW DE VERLORENEN! Voordat zij BURGERS IN HEL worden!!! WAARSCHUW de VERLOREN SCHAPEN!

© Copyright by Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

Alstublieft indien u Carman kent of indien u het zou kopiëren en het naar HEM zou zenden, hij is degene met de zalving om dat op te nemen wat aan mij werd gegeven. De Heilige Geest vertelde mij dit toen het aan mij gegeven werd. Ik zal dit NOOIT meer opnemen. Ik moest zeer ziek worden voor deze zalving. Ik had een bezoek van een Burger in de Hel of een Open Visioen! Bespot mij indien u wilt, maar Miljoenen zullen komen tot YAHUSHUA door dit lied, " Burger in Hel!"

Lees Judas 1:1-25

Judas, een dienstknecht van YAHUSHUA Messias, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door YAHUSHUA Messias bewaard: Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en de enigen Heerser, God, en onzen Heere YAHUSHUA Messias verloochenen.

Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Dezen zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen Heere YAHUSHUA Messias; Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest; Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere YAHUSHUA Messias ten eeuwigen leven. En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is. Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.