VERLOSSING
Is Voor Betaald Met Een Heel Hoge Prijs Door YAHUSHUA...
ZIJN DOOD!

 

Wanneer u deze pagina ziet, ziet u ROOD, ofwel voor de woede van GOD YAHUVEH, of het REDDENDE BLOED van YAHUSHUA ha MASHIACH. Indien u zich niet bekeert van uw zonden en YAHUSHUA ha MASHIACH (Jezus Christus) accepteert en hem GOD en HEER van uw leven maakt, zult u de woede van GOD YAHUVEH zien. Alleen door het VERGOTEN BLOED van YAHUSHUA kan de mensheid gered worden.Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.
Romeinen 3:10

Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door YAHUSHUA ha MASHIACH onzen Heere.
Romeinen 6:23

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
Openbaring 3:20

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3:16

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Eféziërs 2: 8 + 9

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
Johannes 1:12

DE ONDRAAGLIJKE PIJN VAN KRUISIGING

Kruisiging is een verschrikkelijke manier om te sterven, toch ging YAHUSHUA naar het kruis in gehoorzaamheid aan Zijn Vaders Wil. Hij wist dat het de ENIGE MANIER was voor onze zonden om IN VOLHEID betaald voor te worden, indien wij in Hem geloven. Gered door GELOOF alleen in wat Hij deed voor ons, en verzekerd van eeuwig leven. Wat een geweldige gave van YAHUSHUA!

OH, HOE HIJ HOUDT VAN U EN IK!


 

 

 

 

VERLOSSINGSGEBED

(Verlossingspagina 1)